Правни положения и правила

Условия за ползване

В сила от 1 юли 2020 г.

Настоящите условия за ползване („УП“) са в сила, когато използвате цифрови решения („цифрови решения“), предоставени от компания от групата Grundfos, т.е. компания, която е пряко или косвено собственост на Grundfos Holding A/S („Grundfos“ или „ние“/„нас“/„наш“). 

Бързи връзки

 • Описание на услугите
 • Приемане на условията
 • Декларация
 • Потребителски акаунт и използване на цифровите решения
 • Незаконно или забранено използване
 • Интелектуална собственост и данни
 • SIM карта
 • Контрол на експорта
 • Обезщетяване
 • Правни спорове
 • Разни
 • Специфични условия – GO Replace и DBS Selection Tool
 • Специфични условия – GO Balance

Описание на услугите

Когато използвате цифровите решения, имате достъп до информация и услуги, предоставяни от Grundfos.

Цифровите решения включват уебстраницата на Grundfos, приложенията на Grundfos и други цифрови услуги и потребителските акаунти за такива решения на Grundfos. 

Някои от цифровите решения може да са достъпни само в някои държави. Някои цифрови решения може да се предлагат безплатно, а други само срещу заплащане или безплатно, но с допълнителни услуги срещу заплащане. Ние си запазваме правото да променяме статута на всяко едно цифрово решение по всяко време, но в никакъв случай няма да бъдете таксувани за услуги без изрично предизвестие и информация. Някои цифрови решения може да изискват закупуване на хардуер или устройства, чрез които цифровото решение функционира.

Приемане на условията

Цифровите решения, които ви предоставя Grundfos, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и др., са обект на поместените по-долу условия за ползване. Grundfos си запазва правото да актуализира условията за ползване по всяко време, без да ви уведомява. Текущата версия на условията за ползване винаги е достъпна в нашия уебсайт. Чрез извършване на достъп до цифровите решения или използвайки уебсайта по какъвто и да е начин, вие се съгласявате да бъдете обвързан с тези условия за ползване.

Ако имате достъп до цифровите решения въз основа на отделен договор с Grundfos („договор“), условията на договора имат предимство пред настоящите условия за ползване, когато между тях има противоречие.

За информация относно обработката на вашите лични данни, вижте нашата „Политика на защита на личните данни“. Ако споделяте или събирате лични данни на трети лица, например служител, колега или клиент, е необходимо да потвърдите, че имате право да правите това, като също така носите отговорност за препращането на нашата Политика на защита на личните данни на всяко такова трето лице, когато е необходимо.

Декларация

Grundfos предоставя цифровите решения като услуга и, ако в договора не е посочено друго, само с информационна цел, като в много от случаите безплатно. Вашите действия не трябва да се ръководят от информация, предоставена чрез цифровите решения, а трябва да потърсите лична помощ от Grundfos. Цифровите решения може да бъдат предназначени само за професионални потребители, например професионални инсталатори. Въпреки че полагаме максимални усилия да поддържаме информацията, софтуера и всички други услуги от цифровите решения възможно най-прецизни, цифровите решения може да съдържат грешки или пропуски, за които не поемаме каквато и да е отговорност. Материалите и съдържанието на цифровите решения са предоставени „във вида, в който са“ и без никаква гаранция.

Нито Grundfos, нито който и да е свързан с него, не носи отговорност за повреда или загуба на хардуер, софтуер или файлове, причинена от използването на цифровите решения или елементи, изтеглени или използвани от/в цифровите решения. Следователно Grundfos не дава гаранция, че цифровите решения или услугите, предоставяни чрез цифровите решения или от Grundfos, или от името на Grundfos (включително изтегляне на безплатен софтуер), ще отговарят на вашите изисквания или ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки или че цифровите решения или използваните от Grundfos сървъри няма да съдържат вируси или грешки или че ще са напълно функционални или точни. Grundfos се стреми в максимална степен да поддържа цифровите решения и тяхната работа, но Grundfos не е и не може да бъде отговорен за всички грешки, които могат да съществуват в цифровите решения или в работата на цифровите решения.

Grundfos може да предоставя връзки към други уебсайтове или да осигурява достъп до приложения на трети страни. Използването на такива уебсайтове и/или приложения на трети страни е на ваша отговорност.

Освен в случаите, в които това е изрично посочено в договор, документи за продажби или други официални документи от Grundfos, цифровите решения не са отказоустойчиви и не са проектирани, произведени или предназначени за управление на оборудване в опасни среди, изискващи отказоустойчива работа, като например в ядрени съоръжения, навигационни или комуникационни системи на въздухоплавателни средства, системи за контрол на въздушното движение, животоподдържащи машини или оръжейни системи, в които всяка неизправност на цифровото решение(я) може да доведе до смърт, нараняване или сериозни материални или екологични щети.

Grundfos и дъщерните дружества на Grundfos не носят отговорност за случайни, косвени или наказателни щети.

Действащото законодателство може да не позволява изключването на определени гаранции или ограничаването или изключването на отговорност за случайни или косвени щети. Съответно някои от посочените по-горе ограничавания или изключвания може да не се отнасят за вас. Отговорността на Grundfos и дъщерните дружества на Grundfos следва да бъде ограничена или изключена до степента, разрешена от действащото законодателство, но размерът на общата отговорност на Grundfos или на кое да е от дъщерните дружества на Grundfos към вас в никакъв случай не може да надвишава сумата, заплатена от вас, ако сте заплатили такава, за използване цифровите решения.

Потребителски акаунт и използване на цифровите решения

Вие носите пълната отговорност за опазването на поверителността на вашата парола и акаунт. Наред с това вие носите пълната отговорност за всички дейности, които се извършват във вашия акаунт. Длъжни сте да уведомите незабавно Grundfos за всяко неупълномощено използване на вашия акаунт или каквото и да е друго нарушение на сигурността. Grundfos не носи отговорност за щети, които може да понесете в резултат на това, че някой друг използва вашата парола или акаунт, независимо дали със, или без ваше знание.

Grundfos може и ще приеме, че всеки, който има достъп до вашия акаунт, разполага с надлежното разрешение да действа от ваше име.

Вие носите пълна отговорност за предоставянето и поддържането на всяка информация или данни, които предоставяте на Grundfos, за целите на използването на цифровите решения, като напр. данни за контакт, данни за плащане, промяна на разрешение/роля и др., както и за коректността на тази информация. Ако предоставяте информация или данни на Grundfos от името на или във връзка с трета страна или ако използвате цифровите решения, за да модифицирате, калибрирате или по друг начин въздействате върху оборудването от името на или във връзка с трета страна, имате право да извършите това единствено ако сте надлежно упълномощени от съответната трета страна.

Незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на цифровите решения, нямате право да използвате цифровите решения за никакви цели, които са незаконни или забранени от тези условия за ползване. Не можете да използвате цифровите решения по никакъв начин, който може да повреди, деактивира или претовари всеки сървър на Grundfos или мрежите, свързани към който и да е сървър на Grundfos, или да пречите на използването на цифровите решения от други потребители. Нямате право да се опитвате да получите неупълномощен достъп до което и да е цифрово решение, други акаунти или до който и да е сървър на Grundfos чрез използване на хакерски или други средства. Нямате право да се сдобивате или да се опитвате да се сдобиете с материали или информация по каквито и да е начини, които не са умишлено предоставени чрез цифровите решения.

Нямате право съзнателно да заразявате системите с вируси, троянски коне, червеи или други материали, които са зловредни или увреждащи.

Не можете да използвате цифровите решения по начин, който може да се счита или включва съдържание, което е незаконно, нецензурно, заплашващо, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, нарушаващо правата на интелектуална собственост, представляващо спам, вредящо по друг начин на трети страни или неприемливо. Нямате право да използвате цифровите решения за рекламни или маркетингови цели освен по силата на нарочен договор.

Интелектуална собственост и данни

Цифровите решения и всеки от съставляващите ги елементи, включително конкретно графичното оформление, данните, софтуера, текстовете, логата на цифровите решения, са защитени от законите за интелектуалната собственост. 

Grundfos ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем и отменяем лиценз за използване на цифровите решения, както е посочено за всяко от цифровите решения. Нямате право да копирате, декомпилирате, подлагате на обратно инженерство, деасемблирате, опитвате да извлечете изходния код, модифицирате или създавате производни продукти на което и да е от цифровите решения. 

Grundfos не придобива собственост върху никои от данните, които сте предоставили за цифровите решения. Въз основа на договора (ако има такъв) или въз основа на настоящите условия за ползване Grundfos получава: (i) неизключителен, прехвърляем, световен, безсрочен, неотменим, безвъзмезден лиценз за използване на вашите данни за предоставяне на цифровите решения; и (ii) неизключителен, прехвърляем, световен, безсрочен, неотменим, неограничен, безвъзмезден лиценз за използване на анонимизирани данни за всякакви цели.

Такива (нелични) данни могат да включват данни за оборудването, свързани с помпи, котли, отоплителни инсталации и други видове оборудване, директно или косвено интегрирано с цифровите решения; данните за оборудването включват например серийни номера на продукти, дебит на вода и налягане, отвеждане на вода и отпадни води, потребление на енергия, температура, други данни за използване или данни от сензори, съобщения за грешки, статус на техническо обслужване, предстоящи сервизни посещения, регистри за използване и др.

Grundfos притежава всички права върху или произтичащи от цифровата(ите) услуга(и) (включително права върху интелектуална собственост), а ако такива права ви принадлежат, то вие автоматично ги прехвърляте на Grundfos.

Всяко друго използване на цифровите решения или на някой от техните елементи представлява нарушение на правата на собственост, освен ако не е разрешено предварително в писмен вид от Grundfos.

При спазване на условията на съответния договор и условията на нашата „Политика на защита на личните данни“ Grundfos има правото, но няма задължението, да съхранява и използва вашите данни за разумен период от време, за да улесни повторното абониране и използваемостта на цифровите решения, в случай че решите да се абонирате отново за цифровите решения. Grundfos може да реши по всяко време след прекратяването/изтичането на договора или прекратяването на използването на цифровите решения от ваша страна да изтрие данните и ще извърши това според изискванията на приложимото законодателство. След прекратяването можете да поискате Grundfos да ви предостави копие от данните, събрани за целите на използването на цифровите решения. Grundfos ще се опита да предостави такова копие, но няма такова задължение освен ако не е предвидено от приложимото законодателство. Ако Grundfos предостави такова копие, Grundfos може да постави определено условие, като напр. поемане на допълнително задължение за поверителност, заплащане на човекочасове, изразходвани за събиране на въпросните данни и др.

SIM

Този раздел се прилага, когато получавате или използвате SIM карта за връзка за данни директно или индиректно от Grundfos.

Можете да използвате връзката за данни само, за целите на цифровите решения, описани в договора. Нямате право да използвате връзката за данни в противоречие с обичайната употреба или по начин, който причинява щети или други неудобства на Grundfos или други лица. Примери за забранена употреба са посочени по-долу: (i) опити за получаване на неупълномощен достъп до свързани мрежи или компютърни ресурси в мрежата и ИТ инфраструктурата; (ii) унищожаване, модифициране или неупълномощено използване на информацията в мрежите или системите, предоставени от доставчика на данни; (iii) използване на връзката за данни с цел изпращане на нежелана поща; (iv) опити за прикачване към мрежа или атакуване на компютърни системи; (v) разпространение на компютърни вируси или увреждане на сигурността на информацията в интернет; (vi) използване на цифровите решения по начин, влошаващ качеството на цифровите решения или препятстващ доставчика в осигуряването на връзката за данни или използването на връзката за данни от други клиенти и потребители.

Не е позволено да изваждате SIM картата от оборудването, в което тя е доставена от Grundfos. Това не пречи да замените цялата печатна платка със заместваща печатна платка от Grundfos. Вие се задължавате да унищожите или върнете на Grundfos подменената печатната платка (включително SIM картата).

Вие се задължавате да информирате Grundfos без ненужно забавяне, ако смятате или имате основание да смятате, че неупълномощено трето лице използва или е използвало вашата връзка за данни. 

В съответствие с приложимото законодателство Grundfos може да използва връзката за данни, за да провери дали SIM картата е активна, т.е. дали оборудването е онлайн или офлайн, както и да ви предостави актуализации на софтуера, ако има такова законово изискване.

Контрол на експорта

Вие потвърждавате, че цифровите решения може да подлежат на контрол върху експорта и на търговски санкции, включително напр. регулации на Европейския съюз, ООН и Съединените американски щати, и че експортът, реекспортът, прехвърлянето, повторното прехвърляне или предаването на цифровите решения („експорт/реекспорт“) следователно може да бъде предмет на ограничения. Вие давате съгласие да спазвате всички приложими разпоредби за контрол върху експорта и търговски санкции при използването и прехвърлянето на цифровите решения, включително например като набавяте съответните разрешения за експорт/импорт и не предоставяте на санкционирани физически и юридически лица достъп до цифровите решения. Не се разрешава използването на цифровите решения за целите на – или във връзка с – ядрени съоръжения или военно оборудване/оръжия. 

Обезщетяване

Вие ще обезщетите, защитите и предпазите Grundfos (включително неговите дъщерни дружества) от каквато и да е отговорност, претенции, загуби и разходи, включително разумни адвокатски такси и разходи, свързани с вашето нарушение на настоящите условия за ползване или вашето използване или злоупотреба с цифровите решения.

Правни спорове

Настоящите условия за ползване и всеки спор, произтичащ от използването на цифровите решения или тълкуването на условията за ползване, се уреждат от законите на Дания с изключение на нейните разпоредби за конфликт на закони. Изключителният съд за всеки и всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите условия за ползване, е Висшият съд по въпросите на търговията и корабоплаването на Дания.

Ако законите, приложими към тези условия, на по-късна дата бъдат тълкувани или променени, така че една или няколко клаузи да станат недействителни или невалидни, това не води до невалидност на условията като цяло.

Допълнителни разпоредби

Grundfos си запазва правото да променя, спира или прекратява цифровите решения по всяко време, без причина или предупреждение. Grundfos също така си запазва правото да прекрати достъпа и използването на цифровите решения от вас, вашия администратор за достъп или някой от вашите упълномощени потребители по всяко време, без причина и предупреждение. Без да ограничава всеобхватността на гореизложеното, Grundfos може да спре или прекрати достъпа ви до цифровите решения по всяко време, ако нарушите някое от условията за ползване.

Ако Grundfos не е приложил някаква конкретна разпоредба, Grundfos не се отказва от правото си да го направи по-късно. Ако съд реши, че някое от условията е неприложимо, невалидно или неизпълнимо, валидността на останалите условия не се променя. Grundfos може да прехвърли настоящото споразумение по свое усмотрение на всяко юридическо лице от Grundfos Group.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – GO Replace и DBS Selection Tool

Специално за цифровите решения GO Replace и DBS Selection Tool се съгласявате, че:

 • Целта на тези цифрови решения е да предложат възможен заместващ продукт/нов продукт.
 • Вие носите отговорност за предоставянето на точна информация, за да може цифровото решение да ви препоръча продукт, и сте наясно, че всяка неточна информация може да повлияе на резултата.
 • Цифровото решение не намалява и не снема вашето задължение да извършите своя собствена професионална оценка и заключение или, ако не сте професионалист, да получите професионална оценка дали съществуващ продукт може да бъде заменен от продукта, препоръчан от цифровото решение, тъй като Grundfos няма информация за конкретните системи, например котли, и съответно дали предложената подмяна в конкретната система е подходяща за целта. Предложеният продукт/заменящ продукт е само предложение на Grundfos, което се основава изключително на продукта. Вие носите отговорност за оценката на заменящия/новия продукт и за функционалната съвместимост на (заменящия) продукта със съществуващата система, например котела.
 • Ако системата бъде окачествена като нова в резултат на подмяната на продукта, може да бъдете счетени за производител на системата и следователно може да сте задължени да издадете декларация за съответствие или друг подобен документ съгласно приложимите закони. 
 • Продуктът може да бъде заменен/инсталиран само от професионален техник. 

Също така за „GO Replace“ важи следното:

 • Не е разрешено да модифицирате или по друг начин да променяте конструкцията на интегрирана система (като напр. котел, система за соларно отопление и др., която съдържа вградена помпа, подлежаща на подмяна) като част от процеса на подмяна.
 • Не е разрешено да предприемете или съответно трябва да се откажете от подмяната, ако съществуващият захранващ кабел на помпата в интегрирана система не е с достатъчна дължина или ако се налага захранващият кабел да бъде преправен, което би направило инсталацията опасна.
 • Преди да бъде извършена замяната, е необходимо да сте инсталирали подходящата дефектнотокова защита (RCCB).

Доколкото сте решили да използвате GO Replace и DBS Selection Tool, вие правите това по своя инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, включително, но не само местните закони.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – GO Balance

Специално за цифровото решение GO Balance сте запознати с посоченото по-долу:

 • За помпите Grundfos ALPHA2, произведени преди 1 юни 2018 г., помпите UPM3 LIN, произведени след 1 март 2019 г., и помпите Grundfos ALPHA3, произведени преди 1 август 2018 г., цифровото решение е напълно функционално само когато се използва заедно с отделно закупено устройство MI401 ALPHA Reader. Информация за закупуване на устройството MI401 ALPHA Reader ще намерите в www.grundfos.com. Инструкциите за монтаж и експлоатация, обясняващи конфигурирането на цифровото решение и устройството MI401 ALPHA Reader, се доставят в комплект с MI401 ALPHA Reader.
 • За помпи Grundfos ALPHA3, произведени след 1 август 2018 г., цифровото решение може да се използва с Bluetooth комуникацията на Grundfos ALPHA 3.

Наред с това се съгласявате, че:

 • Целта на цифровото решение е да извърши балансиране и да предложи оптимален резултат от хидронично балансиране.
 • Тъй като Grundfos не разполага с подробна информация за конкретните отоплителни системи, цифровото решение не намалява и не отменя вашето задължение да извършите своя собствена професионална оценка и заключение по отношение на хидроничното балансиране. 
 • Информацията (напр. специфична информация за системата, предоставена чрез цифровото решение, за това как се активира режимът на балансиране в системата, достъпна в цифровото решение със съдействието на производителя на съвместимото оборудване), данните, напомнянията, предупрежденията и др., предоставени в, от или чрез цифровото решение, се предоставят само като препоръки от Grundfos с цел ориентиране и помощ в хидроничното балансиране и нямат претенция за изчерпателност.
 • Вие носите пълна отговорност за извършването на хидроничното балансиране и оценката на правилността на съветите по отношение на хидроничното балансиране. Това включва също така пълна отговорност за активирането и деактивирането на автоматични байпасни вентили (ако има такива) и правилното настройване на автоматичните байпасни вентили.
 • Цифровото решение може да се използва само от професионален инсталатор.

Доколкото сте решили да използвате цифровото решение, вие правите това по своя инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, включително, но не само местните закони.