Dimenzování a instalace čerpadla na čerpání podzemní vody pro rodinný dům

Naučte se základy dimenzování a instalace ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody pro rodinné domy a zjistěte, proč je správné dimenzování tak důležité.

V tomto videu se naučíte základy dimenzování ponorných  která se využívají pro domácí čerpání podzemní vody. Také vám stručně ukážeme osvědčené způsoby, jak čerpadla instalovat.     

Čerpání podzemní vody je časté v odlehlých oblastech, kam by se nevyplatilo prodlužovat obecní vodovod, protože by cena byla příliš vysoká.    

Místo toho se u jednotlivých domů vyvrtají studny, do nichž se nainstaluje ponorné čerpadlo. Díky tomu mají domácnosti pro běžné účely dostatek vody.

Při dimenzování ponorného čerpadla je nejdůležitější se ujistit, že dokáže vyvinout dostatečný tlak a průtok. Požadovaný průtok záleží na požadavcích uživatele. Pokud máte dům s dvěma koupelnami, pračkou, myčkou a na zahradě zavlažovací systém, musí čerpadlo zajistit vyšší průtok, než když máte jen jednu koupelnu a jeden kuchyňský kohoutek.    

Tlak či dopravní výšku zjistíte po stanovení těchto parametrů: Výškový rozdíl a ztráty mezi dynamickou hladinou vody a membránovou tlakovou nádobou. Dynamická hladina vody je výška hladiny při zapnutém čerpadle. Výškový rozdíl a ztráty mezi membránovou tlakovou nádobou a nejvýše položeným kohoutkem. Minimální tlak v nejvýše položeném kohoutku.   

Když zjistíte tyto parametry, můžete vybrat to správné čerpadlo pro čerpání podzemní vody. Jednoduše hledejte požadovaný průtok a dopravní výšku v grafu s křivkou čerpadla. V tomto případě budete potřebovat čerpadlo s průtokem 2 m³/h při 100 m, tedy například čerpadlo SQ2.     

Je ale dimenzování opravdu tak důležité, když bude čerpadlo obsluhovat jen jeden dům? Odpověď zní ano. Poddimenzované čerpadlo vyústí v nižší průtok nebo tlak, kvůli čemuž nedodá dostatek vody nebo bude mít nízkou dopravní výšku, když to bude nejvíce potřeba. 

Předimenzované čerpadlo naopak sníží energetickou účinnost a zbytečně se zvýší provozní náklady. Pro rodinný domek je tedy dimenzování důležité.   

Když jsme si určili ideální velikost čerpadla, podívejme se také na důležité rady ohledně instalace. Základní pravidlo zní, že průměr čerpadla by měl být stejný, jako průměr vrtu.         

Pokud je vrt příliš široký, nemusí voda kolem motoru proudit dostatečně rychle. Voda tak zůstane klidná, což může způsobit přehřátí motoru. Motor je velmi citlivý na teplotu vody. Vždy se tedy ujistěte, že je rychlost proudění kolem motoru alespoň 0,15 m/s, pokud teplota podzemní vody přesahuje 30 °C.    

V náročných podmínkách lze k čerpadlu dodat chladicí plášť, čímž se optimalizuje chlazení motoru. 

Dalším důležitým faktorem je hloubka instalace. Čerpadlo musí být nainstalováno pod hranicí dynamické hladiny vody, aby se zajistilo, že nepoběží na sucho.

Na závěr se podíváme na tlakovou nádobu v systému s ponorným čerpadlem. Mějte na paměti, že velikost nádoby závisí na tom, jaké čerpadlo jste si vybrali. To platí zejména v případě, že máte pro nádobu v domě omezený prostor.

V běžných systémech, kdy čerpadlo řídí tlakový spínač, musí tlaková nádoba pojmout 50 až 200 litrů vody, aby byl v kohoutcích zajištěn dostatečný tlak.   

Pokud použijeme pokročilejší čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, bude nám stačit nádrž na osm litrů. To proto, že čerpadlo samo přizpůsobí otáčky podle potřeby, díky čemuž bude v kohoutcích vždy přesný tlak. 

A to znamená větší pohodlí pro obyvatele domu.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý

Dimenzování a instalace čerpadla na čerpání podzemní vody pro rodinný dům

Naučte se základy dimenzování a instalace ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody pro rodinné domy a zjistěte, proč je správné dimenzování tak důležité.

In this tutorial you will learn the basics of sizing submersible pumps for domestic groundwater extraction. We will also briefly touch upon best practise when it comes to installing the pumps.     

Domestic groundwater extraction is typically relevant in remote areas where the cost of extending the municipal water supply to just a few houses is too high.     

Instead, a well is drilled close to the individual homes and a submersible pump is installed, providing the household with groundwater for all domestic purposes.   

The most important thing when sizing a submersible pump is to make sure that it is able to deliver the required pressure and flow. The required flow depends on end-user requirements. If there are two bathrooms, a washing machine and a dishwasher in the house and an irrigation system in the garden the pump must be able to deliver a higher flow than if there is just one bathroom and a kitchen tap.     

The pressure – or head – is found by determining the following parameters: Head and loss from dynamic water level to diaphragm tank – the dynamic water level is the level of the water when the pump is in operation. Head and loss from diaphragm tank to highest tap in the house. Minimum pressure at highest tap.     

Once you have determined these parameters you can select the optimum pump for the groundwater extraction job. Simply find the desired flow and head on the pump curve chart. In this example, you will need a pump that is able to deliver 2 m3/h at 100 m, e.g. an SQ2 pump.     

But does sizing really matter that much when it’s just one house being supplied by the pump? The answer is yes. An undersized pump results in lower flow or pressure, which means that it will not be able to deliver the required capacity per hour at peak loads or the required head. 

An oversized pump, on the other hand, will reduce energy efficiency and give unnecessarily high operational costs. So for the family living in the house, sizing matters.       

Now we’ve determined the optimum size of the submersible pump, let’s turn to look at a few important installation points. As a rule of thumb, the nominal pump diameter should be the same as the borehole diameter.           

If the borehole is too big there’s a risk that the lack of velocity past the motor will cause the water to stand still in the borehole and potentially overheat the motor. The motor is very sensible to the water’s temperature so always make sure that the minimum flow past the motor is 0.15 m/s if the groundwater temperature is above 30°C.     

In harsh conditions, the pump can be equipped with a cooling sleeve to optimise the motor cooling.   

Another important aspect is the installation depth. The pump unit must be installed below the dynamic water table to make sure there is no risk of dry-running during operation.   

Finally, let’s look at the pressure tank in a submersible system. The size of the tank depends on the choice of pump, which is a valuable thing to keep in mind – especially if the space allocated for the tank in the house is relatively confined. 

In a conventional system where the pump is controlled by a pressure switch the pressure tank must typically be able to hold between 50 and 200 litres of water to ensure sufficient pressure in the taps.       

If instead we install a more advanced pump with a built-in frequency drive a small 8 litre tank is enough. This is because the pump itself automatically adjusts its speed according to demand to deliver the exact required pressure in all taps at all times. 

Which means more comfort for the people living in the house.     

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý