Právní předpisy a zásady

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grundfos pro prodej a dodávku výrobků a služeb

ÚVOD

1.          POUŽITÍ

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje a dodání výrobků a služeb (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) se vztahují na dodávky výrobků a služeb a výrobků v souvislosti se službami, které zákazníkovi poskytuje společnost Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. se sídlem na adrese Čajkovského 1209/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, Česká republika (dále jen „Grundfos“).                                   

1.2        Strany uzavřely dohodu, přičemž jedna strana přijala nabídku druhé strany bez výhrad nebo změn. Přijetí výrobků nebo služeb zákazníkem představuje faktické přijetí. Nabídka, přijetí, všeobecné obchodní podmínky (bez ohledu na doporučení) a jakékoli další dokumenty výslovně přijaté společností Grundfos představují dohodu o nákupu výrobků nebo služeb zákazníkem (dále jen „smlouva“).

1.3        Zákazník je odpovědný za to, že přijetí společností Grundfos odpovídá parametrům objednávka. Pokud zákazník bez zbytečného odkladu neoznámí společnosti Grundfos jakýkoli nesoulad, bude pro něj přijetí ze strany Grundfos závazné.

2.          INFORMACE OD SPOLEČNOSTI GRUNDFOS

2.1        Zákazníkovi se doporučuje, aby si před uzavřením smlouvy vyžádal potřebné technické poradenství od třetí strany. Grundfos neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkovi (nebo jakékoli třetí straně jednající jménem zákazníka) předtím, nebo poté, co smlouva vstoupila v platnost, pokud strany neuzavřely písemnou dohodu zahrnující poradenství společnosti Grundfos a samostatnou platbu za takové poradenství.

2.2        Pokud strany uzavřou smlouvu na základě poradenství Grundfos, bude toto poradenství poskytnuto pouze v oblasti působnosti Grundfos, a to podle nejlepšího vědomí Grundfos v době poskytnutí tohoto poradenství a výhradně na základě informací, které zákazník společnosti Grundfos poskytl.

SPECIFICKÉ PŘEDPISY PRO VÝROBKY                                         

3.          KONTROLA SPOLEČNOSTI GRUNDFOS

3.1        Před odesláním z výrobního závodu podléhají všechny výrobky kontrole a standardnímu testování. Grundfos může zákazníkovi vystavit zkušební certifikát, pokud o jeho vystavení požádá a uhradí poplatek. Certifikát o zkoušce prokazuje, že výrobky vyhovují specifikacím Grundfos.

4.          DODÁNÍ VÝROBKŮ A DODACÍ LHŮTA

4.1        Grundfos dodá všechny výrobky na písemně dohodnuté místo a v dohodnutém čase za předpokladu, že zákazník zajistil, že Grundfos má k dispozici všechny technické údaje a formality týkající se plnění smlouvy.

4.2        Nejsou-li výrobky dodány [90] dnů po dohodnuté dodací lhůtě, může zákazník písemným oznámením vypovědět část smlouvy týkající se opožděně dodaných výrobků.

4.3        Pokud zákazník nepřevezme dodávku (zcela nebo zčásti) v dohodnutém termínu, je povinen uhradit dodávku v plné výši a společnost Grundfos má nárok na náhradu škody, kterou jí zákazník způsobil v důsledku nedodání, včetně dodatečných nákladů na dopravu a skladování. Společnost Grundfos může popřípadě vypovědět smlouvu (nebo její část) a požadovat po zákazníkovi náhradu škody vzniklou v důsledku nedodání, včetně dodatečných nákladů na dopravu.

4.4        Grundfos může výrobky dodat po částech v libovolném pořadí.

5.          RIZIKO A VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1        Termín dodání výrobků Grundfos proběhne DAP (srov. Incoterms 2020) na místě dodání uvedeném ve smlouvě, pokud nejsou v nabídce Grundfos nebo v přijaté objednávce uvedeny jiné podmínky.

5.2        U výrobků dodaných v souvislosti se službou přechází riziko ztráty nebo poškození výrobků na zákazníka po dokončení služby. Pokud jsou však výrobky dodány společně se službami a až do instalace dočasně umístěny do objektu zákazníka / konečného uživatele (bez přítomnosti společnosti Grundfos), v okamžiku dodání výrobků do objektu přechází odpovědnost za výrobky na zákazníka.

5.3        Vlastnické právo k výrobkům přechází na zákazníka až poté, co Grundfos obdrží platbu v plné výši. Pokud zákazník nezaplatí, má Grundfos právo vzít si výrobky zpět na vlastní náklady. Toto zachování vlastnictví nemá vliv na vyloučení odpovědnosti.

6.          PŘEZKOUMÁNÍ

6.1        Bezprostředně po dodání výrobků (které nebyly dodány a instalovány v souvislosti se službou) je zákazník povinen zkontrolovat případné vady nebo nedostatky a ujistit se, že dodané výrobky odpovídají objednávce. Pokud zákazník takovou kontrolu neprovede a bez prodlení neupozorní Grundfos (pokud je to relevantní), ztrácí nárok na reklamaci jakýchkoli vad dodaných výrobků, které mohl při takové kontrole zjistit.

PŘEDPISY SPECIFICKÉ PRO SLUŽBY

7.          DODÁNÍ SLUŽEB A DODACÍ LHŮTA

7.1        Grundfos služby provede profesionálně a způsobile.

7.2        Grundfos provede služby na dohodnutém místě a v dohodnutém čase za předpokladu, že má k dispozici všechny technické podrobnosti a formality týkající se plnění smlouvy.

7.3        Grundfos provede služby v běžné pracovní době podle svých zásad v době plnění a dodání (víkendy a státní svátky nespadají pod běžnou pracovní dobu). Strany se mohou dohodnout, že Grundfos provede práce mimo běžnou pracovní dobu. Grundfos pak bude tyto hodiny fakturovat podle svých platných sazeb.

7.4        Pokud Grundfos neprovede a nedodá služby do 90 dnů od sjednaného data dodání, je zákazník oprávněn písemným oznámením vypovědět část smlouvy, která je v prodlení, a to z jakéhokoli důvodu.

7.5        Ustanovení 4.3 vejde v platnost, pokud zákazník nepřevezme služby nebo jejich část v souladu se smlouvou.

7.6        Společnost Grundfos vynaloží přiměřené úsilí, aby dodržela všechna zdravotní a bezpečnostní pravidla a předpisy zákazníka a veškeré další přiměřené bezpečnostní požadavky, které platí v prostorách zákazníka a které zákazník společnosti Grundfos sdělil. Grundfos neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud je tato skutečnost způsobena tím, že společnost Grundfos dodržovala zdravotní a bezpečnostní předpisy zákazníka, ledaže Grundfos neobdrží písemnou kopii těchto předpisů před uzavřením smlouvy.

7.7        Pokud není dohodnuto jinak, bude služby Grundfos poskytovat jedna osoba. Zákazník musí Grundfos před poskytnutím služeb včas informovat o tom, zda bude provedení služeb vyžadovat více než jednu osobu. Pokud tak zákazník neučiní, může Grundfos zákazníkovi vyfakturovat veškeré vzniklé náklady, a to i bez poskytnutí služeb v plné výši.

7.8        Společnost Grundfos je oprávněna zadat jakýkoli ze svých závazků třetí straně bez souhlasu zákazníka. Společnost Grundfos je odpovědná za jakékoli jednání nebo opomenutí svých subdodavatelů.

8.          POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1        Zákazník je povinen (na vlastní náklady) v případě nutnosti zajistit, aby jeho zákazníci a koncoví uživatelé:

(a)      Spolupracovali se společností Grundfos ve všech záležitostech souvisejících s poskytováním služeb;

(b)      umožnili společnosti Grundfos a jejím zástupcům přístup do prostor zákazníka a k dalším zařízením, která jsou přiměřeně potřebná pro poskytování těchto služeb;

(c)       zajistili odpovídající osvětlení, vytápění, napájení, větrání a odvodnění podle přiměřených požadavků Grundfos;

(d)      při každé návštěvě informovali technika nebo zástupce Grundfos o jakémkoli nedostatečném chodu nebo nepravidelném výkonu výrobku, na který se vztahují služby poskytované společností Grundfos;

(e)      poskytnuli společnosti Grundfos takové dokumenty, informace, nástroje a materiály, které požaduje pro řádné poskytování služeb („vstupní materiály“), a zajistili, aby vstupní materiály byly ve všech podstatných ohledech přesné;

(f)       zajistili, aby všechny vstupní materiály byly v dobrém provozním stavu a vhodné pro účely, pro které jsou používány v souvislosti se službami;

(g)      připravili a udržovali příslušné prostory pro poskytování služeb, včetně identifikace, monitorování, odstraňování a likvidace veškerých nebezpečných materiálů v souladu se všemi platnými právními předpisy, a to před zahájením poskytování služeb a v průběhu jejich poskytování;

(h)      informovali Grundfos o všech zdravotních a bezpečnostních pravidlech a předpisech a dalších přiměřených bezpečnostních požadavcích, které jsou platné v prostorách zákazníka;

(i)       získali a udržovali všechna potřebná povolení, oprávnění, licence, schválení a souhlasy a dodržovali všechny příslušné právní předpisy, které společnosti Grundfos umožňují (i) poskytovat služby v prostorách zákazníka a (ii) používat vstupní materiály;

(j)       zaručili, že zákazník je oprávněným vlastníkem jakéhokoli zařízení nebo systému, na který se služby vztahují; a

(k)       v rozsahu, který by mohl narušit provádění služeb, neposkytovali ani neumožňovali přístup k jakémukoli zařízení nebo systému, který má být předmětem poskytování služeb, žádné třetí straně za účelem kontroly nebo demontáže.

OBECNÉ NAŘÍZENÍ

9.          CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

9.1        Cenu za výrobky a služby uvádí Grundfos ve smlouvě. V souvislosti s dodávkou výrobků a služeb mohou být účtovány další poplatky a platby, jak je uvedeno v nabídkách, potvrzeních objednávek a fakturách společnosti Grundfos, v závislosti na konkrétních podmínkách dodávky nebo hodnotě objednávky. Zadáním objednávky zákazník souhlasí s tím, že uhradí veškeré další poplatky účtované za dodání výrobku nebo v souvislosti s ním.

9.2        Grundfos vystaví zákazníkovi fakturu při dodání. Zákazník zaplatí společnosti Grundfos částku uvedenou v potvrzení objednávky nebo v případě, že toto potvrzení není k dispozici, do [30] dnů od data vystavení faktury.

9.3        Veškeré částky splatné zákazníkem jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, daně z prodeje nebo jiných splatných spotřebních daní. Zákazník je povinen uhradit všechny výše uvedené platby současně s platbou za související produkty nebo služby.

9.4        V souladu s platnými právními předpisy je zákazník povinen (i) odvádět srážkové daně přímo příslušnému vládnímu subjektu, jak to vyžadují platné právní předpisy; (ii) na požádání předložit společnosti Grundfos potvrzení o zaplacení daně prokazující, že zákazník srážkové daně zaplatil; (iii) zaplatit společnosti Grundfos pouze čistý výnos poté, co zaplatil srážkové daně; a (iv) plně spolupracovat se společností Grundfos při žádosti o prominutí nebo snížení srážkových daní a neprodleně vyplnit a předložit všechny příslušné dokumenty.

9.5        Pokud zákazník nezaplatí v den splatnosti, může Grundfos požadovat úhradu upomínek, poplatků za vymáhání a úroků, aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který může Grundfos podle platných právních předpisů mít. Úrok je stanoven na [2] % měsíčně (nebo na nejvyšší úrokovou sazbu podle platných právních předpisů). Úroky budou narůstat každý den od data splatnosti až do skutečné úhrady dlužné částky. Grundfos může také (i) poskytovat další dodávky pod podmínkou zaručení platby a pozastavit další dodávky, dokud zákazník neposkytne záruku požadovanou společností Grundfos; nebo (ii) pozastavit poskytování dalších dodávek, dokud zákazník neuhradí dlužné částky v plné výši.

9.6        Pokud zákazník neuhradí faktury po splatnosti (navzdory jedné upomínce) nebo v případě ukončení smlouvy, stávají se všechny platby splatné společnosti Grundfos splatnými okamžitě.

9.7        Grundfos může kdykoli bez upozornění změnit cenu za výrobků a/nebo služby ve zveřejněném ceníku. Pokud se zveřejněná cena změní poté, co zákazník zadal objednávku, může Grundfos dle svého uvážení uplatnit aktualizovanou cenu zákazníkovi k přijetí. Pokud zákazník aktualizovanou cenu nepřijme, Grundfos může podle svého uvážení zrušit objednávku zákazníka, přičemž jedinou povinností Grundfos je vrátit jakoukoli platbu, kterou zákazník již provedl.

10.        ZÁRUKA

ZÁRUKA

10.1      Grundfos zaručuje, že dodá výrobky a služby v souladu se smlouvou. Výrobek je vadný pouze tehdy, pokud není dodán v souladu se smlouvou z důvodu vadného materiálu, konstrukce nebo výroby na straně společnosti Grundfos nebo třetí strany jednající jménem společnosti Grundfos.

10.2      Aniž by se tím měnila obecná povaha ustanovení 10.1, záruka se nevztahuje na škody způsobené (včetně); běžným opotřebením; použitím výrobků způsobem, pro který nejsou určeny; instalací výrobků v prostředí, které není pro dané výrobky vhodné; úpravami, změnami nebo opravami výrobků nebo služeb provedenými zákazníkem nebo třetí stranou (nejednající jménem společnosti Grundfos); nedodržením pokynů společnosti Grundfos, např. v návodu k instalaci, provozu, údržbě nebo servisu; instalací, uvedením do provozu, provozem (např. použití jakéhokoli výrobku Grundfos mimo jeho specifikace) nebo údržbou, která není v souladu s příručkou Grundfos pro instalaci, provoz, údržbu nebo servis nebo osvědčeným postupem v oboru; použitím vadného nebo nevhodného pomocného zařízení v kombinaci s výrobky nebo službami; použitím náhradních dílů špatné kvality (s výjimkou použití jakýchkoli originálních náhradních dílů Grundfos); náhodným nebo úmyslným poškozením nebo nesprávným použitím výrobků nebo služeb zákazníkem nebo třetí stranou (nejednající jménem společnosti Grundfos); a jednáním zákazníka, které je v rozporu s platnými zákony a předpisy, nebo výrobkem zákazníka, který je v rozporu s platnými zákony a předpisy. Kromě toho se záruka nevztahuje na to, že výrobek bude vhodný pro určitý účel nebo že bude schopen naplnit své specifikace při skutečném použití.

ZÁRUČNÍ DOBA

10.3        Aby se záruka uplatnila, musí zákazník oznámit vadu společnosti Grundfos bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět, přičemž (i) v případě výrobků musí zákazník v každém ohledu oznámit vadu nejpozději do 24 měsíců od data dodání výrobku, nejdéle však do 30 měsíců od data výroby, a (ii) v případě služeb musí zákazník oznámit vadu nejpozději do 24 měsíců od poskytnutí služeb („doba oznámení záruky“).

10.4        V případě odstranění závady zůstává záruční lhůta týkající se výrobku a služeb jako takových stejná i po odstranění závady, avšak:

(a)      Pokud je část výrobku opravena nebo vyměněna, činí záruční lhůta pro oznámení o opravě/výměně 12 měsíců od data opravy nebo výměny za předpokladu, že tato 12měsíční lhůta neuplyne před uplynutím původní záruční lhůty pro oznámení ohledně výrobku, a

(b)      pokud je vyměněn celý výrobek jako takový (např. čerpadlo), platí nová záruční doba 24 měsíců od data instalace (maximálně však 30 měsíců od data výroby) vyměněného výrobku.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že záruční doba nepřesáhne 60 měsíců počítaných od data výroby prvního dodaného výrobku bez ohledu na to, zda zákazník získal prodlouženou záruční dobu.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

10.5      V souladu s podmínkami smlouvy je společnost Grundfos povinna odstranit vady (části) výrobku nebo služeb, na které se vztahuje záruka. Grundfos rozhodne, zda provede nápravu (celkovou či částečnou) opravou nebo výměnou vadného výrobku nebo služby. Grundfos odstraní závady co nejdříve v rámci běžné pracovní doby.

10.6      Postup pro opravné práce je následující:

(a)      U výrobků s motorem o elektrickém výkonu nižším než [5,5] kW (včetně výrobků bez motoru) a výrobků dodaných v souvislosti se službami musí zákazník vrátit vadný výrobek do servisu Grundfos k opravě nebo výměně, pokud Grundfos nerozhodne, že opravné práce budou provedeny v místě dodání nebo u konečného uživatele.

(b)      U výrobků s motorem o elektrickém výkonu [5,5] kW nebo vyšším Grundfos zkontroluje a opraví nebo vymění vadný výrobek v místě instalace podle ustanovení10.9.

(c)       V případě poskytnutí služeb Grundfos provede kontrolu a opravu nebo výměnu výsledků špatných služeb v místě instalace u koncového uživatele.

10.7      Grundfos uhradí své náklady na opravu nebo výměnu vadných výrobků a služeb. Avšak

(a)      Náklady na přepravu vadného výrobku (nebo jeho části) s motorem o elektrickém výkonu nižším než [5,5] kW (včetně výrobků bez motoru) a výrobků dodaných v souvislosti se službami budou rozděleny takto:

(i)          Zákazník hradí veškeré náklady spojené s dopravou, cestováním a časem, který pracovníci společnosti Grundfos stráví na cestě mezi místem dodání výrobku a místem, kde se výrobek nachází (pokud se liší od místa dodání).

(ii)         Grundfos hradí veškeré náklady spojené s přepravou, cestováním a časem, který pracovníci stráví na cestě mezi společností Grundfos a místem dodání výrobku.

(b)      Náklady na přepravu vadného výrobku (nebo jeho části) s motorem o elektrickém výkonu [5,5] kW nebo vyšším se rozdělí takto:

(i)          Grundfos hradí veškeré náklady na dopravu související s opravou nebo výměnou vadného výrobku (nebo jeho části). Pokud je však výrobek instalován na místě, které je – podle uvážení společnosti Grundfos – obtížně přístupné, použijí se pravidla v ustanovení 10.7(a).

(c)       Zákazník hradí veškeré náklady na demontáž a montáž.

(d)      Zákazník hradí náklady společnosti Grundfos spojené s čekací dobou způsobenou zákazníkem.

(e)      Pokud se prokáže, že výrobek, který má být opraven nebo vyměněn, nebyl vadný, uhradí zákazník veškeré související náklady, včetně nákladů na dopravu. Grundfos může účtovat částku vypočtenou na základě svého ceníku na pokrytí jakýchkoli nákladů spojených s takovou službou.

10.8      Pokud to Grundfos nevyžaduje, nesmí být výrobek před opravou rozebrán. Jakékoli nedodržení tohoto ustanovení bude mít za následek zaniknutí záruky.

10.9      Grundfos může odmítnout – a neponese povinnosti smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), nebo týkající se porušení zákonných povinností – odstranit závady, pokud se domnívá, že by taková náprava mohla negativně ovlivnit životní prostředí nebo způsobit újmu lidem.

10.10    Náprava spočívající v opravě nebo výměně je jediným opravným prostředkem, který má zákazník k dispozici v případě vadných výrobků nebo služeb. S výhradou povinností společnosti Grundfos týkajících se odpovědnosti za výrobek, viz ustanovení11, nemá Grundfos vůči zákazníkovi žádnou další odpovědnost, ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jiného důvodu, pokud jde o jakoukoli vadu výrobku nebo služby.

11.        ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

11.1      Grundfos přebírá odpovědnost za škody na zdraví (včetně úmrtí nebo zranění) a škody na nemovitém a osobním majetku způsobené vadnými výrobky v rozsahu stanoveném platnými obecně závaznými právními předpisy o odpovědnosti za výrobek. Odpovědnost společnosti Grundfos za škody na nemovitém a osobním majetku (který není majetkem spotřebitele) způsobené vadným výrobkem podléhá omezením uvedeným v ustanovení12, avšak do té míry, že celková odpovědnost Grundfos popsaná v ustanovení 12.2 za škody na nemovitém a osobním majetku je omezena maximální částkou 3 miliony EUR (na jednu pojistnou událost a v ročním součtu) nebo částkou uvedenou v ustanovení12.2. Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za výrobek, který není v tomto ustanovení11.1 přidělen společnosti Grundfos.

11.2      Pokud je některá strana považována za odpovědnou za škody připsané druhé straně v ustanovení11.1, pak druhá strana odškodní první stranu za jakoukoli částku vyplacenou v rozporu s připsáním v ustanovení11.1.

12.        OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1      V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze stran povinnosti [smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), nebo týkající se porušení zákonných povinností] za ztrátu fluktuace, obratu, zisku, obchodní příležitosti, dat, úspor, dobré pověsti, za ztrátu související s neoprávněným přístupem k datům nebo systémům, za ztrátu v důsledku přerušení provozu nebo jakékoli jiné nepřímé nebo následné ztráty jakéhokoli druhu vzniklé na základě této smlouvy, v souvislosti s ní nebo v souvislosti s jejím porušením. Grundfos neodpovídá za smluvní pokuty, penále a podobné smluvní závazky, které vůči zákazníkovi uplatní třetí strana.

12.2      V rozsahu povoleném platnými právními předpisy celková odpovědnost Grundfos (včetně případné úhrady smluvních pokut a nároků třetích stran) vůči zákazníkovi za veškeré ztráty vzniklé na základě smlouvy a spolupráce nebo v souvislosti s nimi, ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), týkající se porušení zákonných povinností nebo jiné, nepřesáhne částku rovnající se 30 % celkové částky zaplacené nebo splatné zákazníkem na základě smlouvy (bez DPH a daní), na níž se nárok zakládá.

12.3      Omezení uvedená v ustanovení 12.1 a 12.2 neplatí, pokud jednání nebo opomenutí jednání strany způsobí újmu na zdraví nebo pokud strana úmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobí druhé straně škodu.

12.4      Strany se shodly, že cena za výrobky a služby odráží rovnováhu práv a povinností stran podle této smlouvy, včetně omezení uvedených v ustanovení 12.

12.5      Pokud zákazník zakládá svůj nárok na ztráty z více než jedné smlouvy nebo z jedné či více smluv v kombinaci s dodávkou výrobků nebo jiných služeb společností Grundfos, pak bude celková odpovědnost společnosti Grundfos (pokud existuje) rozdělena mezi různé dodávky na základě toho, jak velký byl podíl těchto dodávek na nárokovaných ztrátách. Každá přidělená část celkové odpovědnosti bude určena v souladu s právním základem relevantním pro obě strany, a to pro danou část celkových ztrát, včetně jakéhokoli dohodnutého omezení odpovědnosti.

13.        PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

13.1      Zákazník je povinen používat produkty způsobem, který neporušuje práva třetích stran.

13.2      Žádné ustanovení smlouvy ani jiné ustanovení nepřevádí ani nepostupuje žádná práva duševního vlastnictví v souvislosti s výrobky nebo službami v žádném z návodů nebo dokumentace, které společnost Grundfos předala zákazníkovi.

14.        ODŠKODNĚNÍ

14.1      Pokud jde o jakékoli řízení zahájené jinou osobou než zákazníkem proti společnosti Grundfos související se smlouvou, společností nebo nákupy či používáním výrobků, nebo zakoupením služeb zákazníkem, zákazník odškodní Grundfos za veškeré ztráty vyplývající z tohoto řízení, s výjimkou nedbalého nebo úmyslného pochybení ze strany Grundfos. „Řízením“ se rozumí jakákoli soudní, správní nebo rozhodčí řízení, žaloba, nárok, vyšetřování nebo jiné řízení. „Ztrátami“ se rozumí náklady na soudní řízení (včetně přiměřených výdajů hrazených stranou vzniklých při obhajobě v řízení nebo při jakémkoli souvisejícím šetření nebo jednání) a ztráty (včetně jakékoli částky přiznané v řízení nebo vyplacené v rámci jeho vypořádání).

15.        VÝKRESY A POPISY

15.1      Veškeré údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, technické a jiné údaje uvedené v katalozích, letácích, oběžnících, reklamách, obrázcích a cenících jsou pouze orientační.

15.2      Všechny výkresy a popisy dodané společností Grundfos zůstávají jejím vlastnictvím a nesmí být kopírovány, rozmnožovány, předávány nebo jakýmkoli jiným způsobem sdělovány třetí straně bez souhlasu společnosti Grundfos. Zákazník získává do vlastnictví výkresy a popisy potřebné pro správnou instalaci, uvedení do provozu, provoz a údržbu výrobků. Na žádost společnosti Grundfos musí zákazník s těmito údaji zacházet důvěrně.

16.        ZMĚNY

16.1      Grundfos má právo provádět jakékoli změny výrobků a služeb, které jsou nezbytné pro dodržení platných právních předpisů nebo bezpečnostních požadavků nebo které nemají významný negativní vliv na povahu nebo kvalitu výrobků a služeb. Pokud Grundfos požaduje jiné změny, zákazník s těmito požadavky nesmí bezdůvodně nesouhlasit nebo poskytnutí souhlasu odkládat.

17.        DŮVĚRNOST

17.1      Strana (přijímající strana) zachová přísnou důvěrnost veškerého technického nebo obchodního know-how, specifikací, cen, vynálezů, postupů, iniciativ a jakýchkoli jiných informací týkajících se podnikání sdělující strany, jejích výrobků a služeb, které mají důvěrnou povahu (důvěrné informace) a byly sděleny přijímající straně druhou stranou (sdělující stranou), jejími zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli (zástupci). Přijímající strana nesmí používat důvěrné informace sdělující strany k jiným účelům než k plnění svých povinností podle této smlouvy a nemůže (s výjimkou případů povolených příslušnými právními předpisy) provádět zpětnou analýzu produktů a jakéhokoli softwaru v produktech. Přijímající strana může sdělit důvěrné informace pouze těm svým zástupcům, kteří je potřebují znát k plnění povinností a práv přijímající strany podle této smlouvy, a zajistí, aby tito zástupci dodržovali povinnosti stanovené v tomto ustanovení17, jako by se tyto podmínky týkaly i jich.

17.2      Povinnosti podle tohoto ustanovení 17 platí od uzavření smlouvy a, s výhradou platných právních předpisů, po dobu 5 let po skončení platnosti smlouvy nebo po jejím ukončení.

18.        ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

18.1      Žádná ze stran neporušuje smlouvu ani neodpovídá za zpoždění při plnění nebo neplnění jakýchkoli svých povinností podle smlouvy, pokud takové zpoždění nebo neplnění vyplývá z překážky mimo její přiměřenou kontrolu („vyšší moc“). V případě zásahu vyšší moci se strany dohodly, že pozastaví plnění povinností postižené strany, dokud zásah vyšší moci nezanikne.

18.2      Kterákoli strana může smlouvu vypovědět s okamžitou platností na základě oznámení druhé straně, pokud období zásahu vyšší moci trvá po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců. V případě vypovězení smlouvy z těchto důvodů žádná ze stran druhé straně za takové vypovězení neodpovídá. Takové vypovězení však nebude mít vliv na žádné dříve existující závazky nebo nároky ani na žádná jiná ustanovení smlouvy.

19.        VYPOVĚZENÍ

19.1      Pokud některá ze stran podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy, může druhá strana smlouvu vypovědět z důvodu s okamžitou platností, aniž by to mělo vliv na její ostatní práva a prostředky nápravy, pokud toto podstatné porušení není možné napravit; pokud strana, která smlouvu porušila, nezjednala nápravu do 30 dnů od obdržení výzvy, aby tak učinila; nebo pokud – v případě podstatného porušení, které vzhledem ke své povaze není možné napravit v 30denní lhůtě – nebyla náprava zahájena do 30 dnů od obdržení výzvy, aby tak učinila. Výše uvedeným nejsou dotčena žádná jiná práva na vypovězení, která vyplývají ze smlouvy.

19.2      Vypovězení smlouvy (bez ohledu na důvod) nemá vliv na ta ustanovení smlouvy, která ze své podstaty nebo nutnosti stanoví, že budou platit i po vypršení její platnosti.

20.        OSOBNÍ ÚDAJE

20.1      Grundfos zpracovává osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky Grundfos, kde je k dispozici oznámení o ochraně osobních údajů.

21.        RŮZNÉ

21.1      Zákazník nesmí tuto smlouvu převést nebo postoupit jako celek nebo její část ze zákona nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti Grundfos. Grundfos může bez předchozího upozornění postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, včetně všeobecných obchodních podmínek, kterékoli společnosti v rámci skupiny Grundfos.

21.2      Výrobky musí být opatřeny výrobním štítkem Grundfos, včetně ochranných známek Grundfos. Žádná ze stran nemá právo používat obchodní názvy, ochranné známky, loga nebo jiné znaky či identifikační symboly druhé strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

21.3      Slova a výrazy psané velkými písmeny, které nejsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách definovány jinak, mají ve všech částech této smlouvy stejný význam, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.

21.4      Nabídka Grundfos je platná po dobu 30 dnů od data vystavení, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Grundfos si vyhrazuje právo změnit cenové nabídky před uplynutím doby platnosti, pokud zákazník neprovedl objednávku.

21.5      Grundfos může kdykoli opravit typografické, administrativní nebo jiné chyby či opomenutí v prodejních materiálech, nabídkách, cenících, potvrzeních objednávek, fakturách nebo jiných dokumentech či informacích, aniž by za to nesla odpovědnost.

22.        KONTROLA VÝVOZU A SANKCIONOVANÉ STRANY

22.1      Jakákoli dodávka, na kterou se vztahuje tato dohoda, může podléhat regulaci vývozu a obchodních sankcí, včetně regulace produktů, dvojího užití, embarg a sankcionovaných stran.

22.2      Podmínkou pro dodání produktů a služeb Grundfos zákazníkovi je, že zákazník dodrží veškeré předpisy o kontrole vývozu a obchodních sankcích, které se vztahují na dodávku a jakýkoli další prodej nebo provizi, včetně příslušných postupů a kontrol dodržování předpisů, včetně příslušných předpisů, postupy a kontroly.

22.3      Pokud se Grundfos domnívá, že v důsledku pravidel kontroly vývozu a obchodních sankcí je nebo bude zakázáno, ztíženo, omezeno nebo významně nepříznivě ovlivněno plnění jejích povinností podle smlouvy, může Grundfos zrušit nebo odložit dodávku výrobků nebo služeb. V takových případech Grundfos neponese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky nebo ztráty.

22.4      Aby úřady nebo společnost Grundfos mohli kontrolovat, zda zákazník dodržuje pravidla pro kontrolu vývozu a obchodní sankce, nebo aby podpořili žádosti společnosti Grundfos podané příslušným úřadům v souvislosti s vývozem nebo prodejem výrobků či služeb podle této smlouvy, poskytne zákazník společnosti Grundfos – na základě přiměřené žádosti Grundfos – neprodleně veškeré informace o konkrétním koncovém uživateli, stranách zapojených do dodávky, konkrétním místě určení a konkrétním zamýšleném použití výrobků nebo služeb a postupy a kontroly zákazníka.

23.        PRÁVO A JURISDIKCE

23.1      Smlouva a veškeré spory nebo nároky vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní nebo s jejím uzavřením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a jsou konstruovány v souladu s právem České republiky, bez ohledu na kolizní normy nebo jejich zásady, které by mohly způsobit použití práva jiné země.

23.2      Strany se dohodly, že k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně těch mimosmluvních), které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jejím uzavřením, mají výlučnou pravomoc pouze soudy České republiky.