Co zvážit při výběru a dimenzování čerpadla

Podívejte se, na co si dát pozor, když budete dimenzovat a vybírat čerpadlo

Dimenzování a výběr čerpadla nemusí být náročné. Se základním porozuměním nejzákladnějších kritérií, která je třeba zvážit, budete na dobré cestě.

Pomůžeme vám udělat první krok. V tomto výukovém kurzu vám ukážeme jak probíhá dimenzování a výběr. abychom vám pomohli pokaždé vybrat to správné čerpadlo. Jako první se podíváme co je třeba při výběru zvážit.

V průběhu výběru čerpadla narazíte hned na několik věcí, které budete muset uvážit:

-       Zdroj vody – odkud voda pochází. 

-       Potřebný průtok – součet všech odběrových míst a vzorce spotřeby.

-       Celková dopravní výška – vertikální výška od zdroje k výpusti.

-       Zdroj napájení – jaký příkon je k dispozici pro provoz čerpadla?

-       A jaký typ ovládání – ruční nebo automatické?

V první části tohoto kurzu se podíváme na všechny tyto faktory. 

Jako první – zdroj vody. Existuje celá řada zdrojů vody včetně nadzemních nádrží, podzemních nádrží, řek, přehrad/jezer, vrtů nebo vodovodního řadu.

Jakmile budete vědět odkud se bude voda čerpat, musíte posoudit, jestli je tato voda pitná či nikoli. Má to totiž vliv na to, v jakých aplikacích ji lze použít.

Teď se podíváme na průtok neboli Q. Průtok je množství kapaliny, které prochází čerpadlem za určitý časový úsek. Objem průtoku je důležitý parametr, protože musíme dodat určitý objem vody pro konkrétní účel.

Průtok se obvykle měří buď v krychlových metrech za hodinu (m³/h),

litrech za sekundu (l/s) nebo litrech za minutu (l/min). 

Abyste zjistili, jak velký průtok systém vyžaduje, musíte sečíst všechny jednotlivé prvky systému.

Dopravní výška neboli H se měří v metrech a závisí na hustotě čerpané kapaliny. Jak jsme již zmínili, dopravní výška vyjadřuje jak vysoko dokáže čerpadlo kapalinu dopravit. Když kupujete čerpadlo, dopravní výška na něm bude většinou uvedena.

Jako další se podáváme na napájecí zdroj. Abyste pro čerpadlo vybrali ten správný motor je nezbytné určit zdroj napájení. Při aplikacích v rodinných domech mezi nejběžnější zdroje energie patří:

-      Jednofázový proud, který je dodáván energetickými společnostmi do všech připojených odběrných míst.

-     A generátory, které se využívají jako záložní zdroje v odlehlých oblastech.

Méně běžné zdroje energie zahrnují třífázový proud, solární energii a větrné turbíny.

Nakonec musíte uvážit typ ovládání čerpadla. Existují dva způsoby ovládání čerpadla: ruční a automatický.

Jak již název naznačuje, ručně ovládaná čerpadla se ovládají manuálně, zatím co automaticky řízená čerpadla… mají mechanismy jako je plovákový spínač, který čerpadlo spouští i vypíná automaticky.

Po zbytek tohoto kurzu, se pojďme zaměřit na důležitost dimenzování. Pokud je čerpadlo poddimenzované, má to následující důsledky:

-      Nebude moci vykonat to, co uživatel potřebuje

-      Nebude poskytovat dostatečný tlak

-      Čerpadlo nebude mít dostatečný průtok

-      Systém bude neefektivní

-      A zvýší se riziko kavitace a selhání čerpadla

Možná jste došli k závěru, že by bylo lepší čerpadlo naddimenzovat, jen aby jste se zmíněným rizikům vyhnuli. Nicméně, naddimenzované čerpadlo má také své nevýhody jako jsou:

-      Při naddimenzování bude čerpadlo využívat mnohem více energie, než je nutné

-      Bude výrazně hlučnější

-      Rychlost bude vyšší, než je nutné

-      A může dojít k předčasnému selhání čerpadla, protože funguje vysoko nad rámec své optimální účinnosti. 

Takže, jak vidíte, poddimenzování i naddimenzování způsobují závažné problémy. Důležité je dosáhnout správné rovnováhy a najít čerpadlo v té správné velikosti. Ptáte se jak to děláme? Je potřeba zjistit, jaká je křivka čerpadla.

Nejprve, aby bylo možné pochopit křivku čerpadla, musíte znát charakteristiky systému, pro který je určeno A to proto, že křivka čerpadla je v podstatě křivkou výkonu čerpadla, která znázorňuje tok (Q) a celkovou dopravní výšku (H). Charakteristiky systémuukazují tlakové ztráty v systému jako funkci průtoku.

Kde se překříží křivka charakteristik systému a výkonnostní křivka čerpadla… tam se nachází konkrétní provozní bod.

A jakmile najdete tento provozní bod, vypočítáte požadovaný průtok, a celkovou dopravní výšku, budete vědět jak velké by vaše čerpadlo mělo být.

A to bylo k základům dimenzování a výběru vše co potřebujete znát. Pokud chcete vyzkoušet náš postup dimenzování a výběru čerpadla, zamiřte do našeho nástroje Dimenzování a výběr v Grundfos Product Center.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 13 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní

Co zvážit při výběru a dimenzování čerpadla

Podívejte se, na co si dát pozor, když budete dimenzovat a vybírat čerpadlo

Sizing and selecting a pump doesn’t have to be a daunting process. With a basic understanding of some of the main considerations that you need to make, you’ll be well on your way.

We’re here to help you with that first step. In this training module, we’ll introduce you to the sizing and selection process to help you pick the right pump for the right job every time. Let’s start by taking a look at the pump selection considerations.

Throughout the pump selection process, there are a number of things you’ll have to consider such as:

-        The water source – where the water comes from.

-        The volume flow – the sum of all outlets and consumption patterns.

-        The total head – the vertical height from source to point of discharge.

-        The power supply – what power is available to run the pump?

-        And the control type – is it manual or automatic?

We’ll take a look at all these factors throughout the first part of this module.

First up, the water source. There are a number of water sources including above ground tanks, underground tanks, rivers, dams/lakes, boreholes or mains water boosting.

Once you’ve established where your water comes from, you need to consider whether the water is potable or non-potable, as that has a bearing on the applications in which it can be used.

Next, there’s the flow – or Q. Flow is the amount of liquid that passes through a pump within a certain period of time. Volume flow is a critical parameter because we need to deliver a certain volume of water for a specific purpose.

Typically, flow is measured in either cubic metres per hour (m3/h), litres per second (l/sec) or litres per minute (l/min).

To work out how much flow is needed for the system, you must add up all the individual elements of the system.

Head, or H, is measured in metres and depends on the density of the pumped liquid. As established earlier, the head is an expression of how high the pump can lift a liquid. When you buy a pump, the head that it can produce will often be specified.

Next up, there’s the power source. In order to select the correct motor for the pump, it is essential that you identify the power source. In domestic applications, the most common power sources include:

-        Single-phase power, which is supplied by power companies to any homes connected to the grid.

-        And generators, which are used as backups in remote or rural areas.

Less common power sources include three-phase power, solar power and wind turbines.

Finally, you need to consider the pump control. There are two ways to control a pump: manually or automatically.

As the name suggests, manually controlled pumps are completely manual, while automatically controlled pumps feature mechanisms such as float switches to turn the pump on and off.

For the remainder of this module, let’s turn our attention to the importance of sizing.

If a pump is undersized, it has the following consequences:

-        It won’t deliver what the customer has ordered

-        It will have inadequate pressure

-        It will suffer from an insufficient flow rate

-        The system will be inefficient

-        And it will increase the risk of cavitation and pump failure

So, you might be thinking that you’d be better off oversizing just to avoid these risks. However, an oversized pump brings its own set of consequences that aren’t any better:

-        Oversizing means that your pump will use far more power than necessary

-        It will be much noisier

-        The velocity will be higher than required

-        And the pump may fail prematurely as it is operating far from its optimal efficiency.

So, as you can see, undersizing and oversizing are pretty big issues. It’s all about striking the right balance and finding the exact pump size for your needs. But how do we do that? Well, that’s where pump curves come into play.

First of all, in order to understand a pump curve, you need to know your system’s characteristics. This is because a pump curve essentially is a pump performance curve showing the flow (Q) and total head (H). The system’s characteristics show the pressure losses in the system as a function of the flow.

When there’s a cross point between the system’s characteristics and the pump performance curve, you have the specific duty point.

And once you’ve found your duty point, calculated your required flow rate and your total head, you will know which size your pump should be.

That just about covers our module on sizing and selection. If you’re interested in trying to size and select a pump yourself, head to Grundfos’ sizing and selection tool, Grundfos Product Center.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 13 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní