Omrøring på renseanlæg - derfor er det vigtigt

Lær, hvorfor det er vigtigt at placere omrørerne korrekt, og få en række generelle placeringsanbefalinger.

Omrøring er et væsentligt aspekt af spildevandsrensning, som hjælper med at sikre den bedst mulige vandkvalitet. For at få den mest energieffektive installation et det vigtigt at vælge en omrører, der kan levere den nødvendige kraft med det lavest mulige strømforbrug.

Ved installation af en omrører i et rensningsanlæg skal man tage højde for tankens dimensioner, mediets egenskaber og den specifikke omrøringsopgave. På den måde får man den mest energieffektive løsning. Det er også vigtigt, at omrørerne er placeret korrekt i tanken. I det følgende fokuserer vi på, hvorfor placeringen af omrørerne er så vigtig, hvorefter vi dykker mere ned i detaljerne og kommer med specifikke anbefalinger.

KORREKT PLACERING - FORDELE

  • Først og fremmest sikrer en korrekt placering af omrørere at energien overføres til mediet, så flowet bliver optimalt.
  • Derudover forhindrer en korrekt placering potentielle mekaniske skader, og dermed øges levetiden for omrøreren.
  • Endelig optimeres de biologiske processer, der finder sted i tanken.

KORREKT PLACERING - ANBEFALINGER
Der findes vejledninger for omrørere, som gælder for de fleste tankudformninger. Der er dog en række særlige regler for procestanke med strømningsdannere, som vi kommer ind på senere. Men først skal vi se nærmere på de generelle placeringsanbefalinger.

Minimum neddykning Ved montering af en omrører med en minimum neddykning ift. mediets overflade forhindrer man, at der dannes vortex. Og det er vigtigt, fordi vortex kan medføre en belastning af omrørerens propel, hvilket kan medføre skader. Der kan dannes hvirvler bag på propellen, hvis propellens spids er for tæt på vandoverfladen. Dette kan undgås ved at placere omrøreren korrekt. Den anbefalede minimumsnedsænkning er defineret som minimumsafstanden mellem propelbladets spids og mediets overflade. Afstanden bør ikke være mindre end propellens diameter.

Afstand bund/sidevægge Det er lige så vigtigt for omrøreren, at der er en vis afstand til tankens bund og sidevægge. I de fleste tilfælde er det en god idé at installere omrøreren tæt på tankens bund. Derved undgår man, at faste partikler sættes sig fast, samtidig med at man opretholder flowet og en høj homogeniseringsgrad i tanken. Men hvis en omrører er placeret for tæt på tankens bund, kan det skabe en høj belastning i området mellem propelspidsen og tankens bund, hvilket kan medføre reduceret effektivitet. Derfor er det afgørende at finde den rette afstand.

Afstand propelspids/sidevæg Erfaringer viser, at minimumsafstanden fra propelspidsen til tankens bund ikke bør være mindre end halvdelen af propellens diameter. En forkert placering af en omrører i forhold til tankens sidevægge påvirke effektiviteten negativt. Det skyldes de kraftige vibrationer, der kan opstå, når belastningen er stor i området mellem propelspidsen og sidevæggen. For at undgå dette skal minimumsafstanden mellem propelspids og sidevæg mindst være halv så stor som propellens diameter. Hvis afstanden mellem propelspids og tankens bagvæg er forkert, er der risiko for forstyrrelse af flowet. I værste fald kan det resultere i alvorlige skader på omrøreren.

Alternativ placering Udover at placere omrøreren i korrekt afstand i forhold til tanken, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at finde alternative placeringer for at undgå flowmæssige forstyrrelser fra potentielle forhindringer og dermed undgå unødigt turbulent flow. Disse regler gælder for en lang række spildevandsapplikationer og tankformer.

Særlige retningslinjer for procestanke For procestanke, hvor der anvendes strømningsdannere, er der mere specifikke retningslinjer, der skal følges. I en sådan løsning er hovedformålet at skabe et stabilt, laminært flow i hele tankens bredde og dybde. Men for at opnå dette er det altafgørende at strømningsdannerne er placeret korrekt. Hvis strømningsdanneren fx er placeret for tæt på et sving, er der stor risiko for mekaniske skader på løsningen på grund af potentiel turbulens og en ulige fordeling af hastigheden frem mod propellen.

Det er vigtigt, at det laminære flow bag strømningsdanneren er så ensartet som muligt. Flowbilledet i et sving er ujævnt fordelt, og derfor udsættes propellen for et ulige moment. Placeres den for tæt på, lige efter beluftningszonen, er der nemlig stor risiko for vortex på grund af den lavere densitet i beluftningszonen. Dette vortex skaber en turbulent strøm omkring strømningsdanneren, hvilket skaber en ubalanceret belastning på propellen, som – i værste fald – kan blive beskadiget.

Afstand fra strømningsdanner til diffusorer Erfaring viser, at afstanden fra strømningsdanneren til den første række diffusorer mindst skal være lig med den største værdi mellem kanalbredden og vanddybden. På grund af den luftbarriere, der dannes ved diffusorerne, er det afgørende at opretholde denne afstand, da tilbagestrømning ellers kan beskadige strømningsdanneren.

Derudover skal minimumsafstanden mellem den sidste række diffusorer og begyndelsen af det efterfølgende sving være lig med vanddybden. Samme regel gælder for afstanden mellem den bageste strømningsdanner og den sidste række diffusorer.


OPSUMMERING
Som ovenstående viser, er det vigtigt at følge visse retningslinjer for at opnå det rette tryk – og dermed spare energi. Og for at få mest ud af omrørerne og strømningsdannerne er det vigtigt, at følge de generelle regler om placering, så udstyret ikke kun er effektivt og driftssikkert, men så man også undgår skader.

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret