Grundvandet -Hvordan passer vi på det

Grundvand er i bund og grund en bæredygtig ressource, hvis det forvaltes ordentligt. Bæredygtig brug kræver viden om undergrunden og viden om de forskellige trusler mod grundvandet. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare, hvad der er på spil – og hvordan vi kan gøre mere.

Grundvandet er en meget nyttig ressource. 

Hvis det håndteres korrekt  kan det levere rent og bæredygtigt drikkevand og vand til kunstvanding.  

Men der er mange trusler mod grundvandet.  Forurening og klimaforandringer er de vigtigste.  

Der er forskellige former for klimaforandringer.  

Men typisk bliver tørre områder tørrere, og våde områder bliver vådere.  

For grundvandet er det største problem manglen på nedbør.  

Det er noget, vi har set i mange områder i verden  hvor tørre perioder er blevet længere og mere ekstreme de seneste årtier.  

Derudover er regnen blevet voldsommere og mere ekstrem.  

De længere tørre perioder medfører, at grundvandsspejlet falder.  

Yderligere indvinding af grundvand til drikkevand eller kunstvanding  øger kun denne naturlige udtømning.  

Ud over det generelle tørkeproblem er regnen også blevet mere ekstrem  hvilket udgør et problem for grundvandsdannelsen.  

Det ekstreme vejr får meget af vandet til at løbe direkte fra overfladen  til vandløb og floder  uden at blive filtreret og omdannet til nyt grundvand.  

I andre områder, som Danmark, er effekten af klimaforandringerne anderledes.  

Her får vi mere regn hen over hele året.  

Den umiddelbare virkning er et stigende grundvandsspejl.  

I dele af Danmark  er grundvandsspejlet steget, så det nu er mindre end en meter under overfladen.  

Den umiddelbare konsekvens er, at i tilfælde af kraftig regn  er der risiko for oversvømmelser.  

Det er, fordi bufferkapaciteten til at optage vand i jorden  er meget begrænset.  

En anden effekt af klimaforandringerne er indtrængen af saltvand.  

I takt med at vandstanden stiger  vil saltvand trænge længere ind i kystnære grundvandsmagasiner  og dermed fortrænge ferskvandsressourcerne.  

Konsekvenserne kan afbødes  ved at flytte indvindingen af grundvand længere ind i landet.  

På den anden side bor mange mennesker i disse kystnære områder  hvor de er afhængige af ferskvandsressourcerne.  

Klimaforandringerne påvirker vores grundvandsressourcer på mange måder.  

Uanset hvordan vi ser på det, er processen i gang  og vi er kun lige begyndt at ane konsekvenserne.  

Ud over klimaforandringerne er forurening en alvorlig trussel mod grundvandet.  

Der er forskellige kilder til forurening, såsom perkolat fra lossepladser  eller pesticider fra landbruget.  

Grundvandet er ofte ret gammelt, så det kan tage flere årtier  før vi ser det fulde omfang af en forureningshændelse.  

I Danmark er grundvandet i gennemsnit omkring 50 år gammelt.  

Det betyder, at vi sandsynligvis vil se forurening af vores grundvand  selv om de steder, der forurenede grundvandet, ikke længere er aktive.  

Hvis man vil afbøde konsekvenserne af klimaforandringer eller forurening  kræver det viden.  

Viden om, hvor vandet er. 

Er grundvandsmagasinet lille eller stort?  Er der saltvand nedenunder? Hvordan bliver vandet dannet?  Og er der forureningskilder i nærheden?  Man undersøger mange af disse spørgsmål, når man planlægger nye brøndfelter.  

Vi forsøger at indsamle så mange oplysninger som muligt.  

Vi kortlægger lagene i undergrunden.  

Vi undersøger områder, hvor grundvand dannes, for mulige forureningskilder.  

Og vi laver en model, så vi kan bestemme en bæredygtig indvindingsrate.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende