Grundvandet - Hvorfor er det så nyttigt?

Når vandet siver ned gennem de forskellige lag i undergrunden, renses det på naturlig vis, og hvor meget det renses af de forskellige lag, afhænger af de geologiske forhold. Hør professor Anders Vest Christiansen fortælle om, hvorfor grundvandet opfylder så mange af vores livsvigtige behov.

Grundvandet er vigtigt på flere måder.  

Det er en del af vandets kredsløb  og det forsyner floder og søer med ferskvand.  

Det er afgørende for dyre- og planteliv.  

Det renser vores overfladevand gennem naturlige processer.  

Det kan fungere som en vital buffer af ferskvand for mennesker,  der lever i en verden, hvor efterspørgslen efter vand stiger.  

Når vand siver gennem lagene i undergrunden  filtreres og renses det helt naturligt.  

Rensningen kan opdeles i flere dele.  

Den fysiske del, hvor store partikler sorteres fra  og andre forbindelser som jern udfældes og aflejres på overflader.  

Der er også en bakteriedel  hvor en række bakterier interagerer med forbindelser i vandet.  

Nogle bakterier interagerer med organiske forbindelser i vandet  og nedbryder dem til enklere former.  

Til sidst ender de som rent CO₂ og vand.  

De kemiske processer og miljøet påvirker vandets sammensætning.  

Anoksiske forhold, hvor der ikke er ilt i hulrummene mellem sandkornene  er meget effektive til at fjerne skadelige kolibakterier.  

Rensningen starter i det øjeblik, vandet siver ned i jorden.  

Men effektiviteten afhænger af hvilken type sten, jord og sediment  vandet bevæger sig igennem.  

Hvis bakterierne skal kunne nå at nedbryde forbindelser  kræver det tid.  

Jo længere tid, jo mere komplet bliver nedbrydningen.  

Dermed er den rensende effekt mindre i groft sand  hvor vandet flyder hurtigt, end i mere lerrige materialer  hvor vandet bevæger sig meget langsomt.  

På den måde kan et lerrigt overfladelag  beskytte et dybere vandbærende sandlag mod  at skadelige stoffer trænger ned fra overfladen.  

Undergrunden gør altså vandet til en sikker og værdifuld ressource.  Ud over at være en ren ressource er det også vigtigt for vandforsyningen.  

Overfladevand bruges både til kunstvanding og som drikkevand. 

Men det øger risikoen for vandmangel, i længere perioder med tørke  som vi for eksempel så det i Cape Town for nylig.  

Grundvand reagerer derimod langsomt og med forsinkelse  på årstidsbestemte variationer i mængden af nedbør.  

Det betyder, at grundvandet er en sikker kilde til drikkevand  i tørre perioder.  

I områder, hvor overfladevand er vigtig for ferskvandsforsyningen  kan grundvandet udgøre en vigtig buffer i tørre perioder.  

Kort sagt: Grundvand er meget vigtigt for vandets kredsløb i naturen.  Det er også en meget effektiv vandrenser.  

Grundvand kan altså fungere som en bæredygtig vandressource i tørre områder.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende