Grundvandet - Vil det altid være der?

Overudnyttelse af grundvandsressourcerne er et stort problem, og meget af det anvendes til kunstvanding for så at fordampe igen. Og klimaforandringerne påvirker også grundvandsmængden. Hør professor Anders Vest Christiansen fortælle om, hvilke trusler der er mod grundvandsreserverne.

Grundvandet er en meget nyttig ressource.  

Hvis det håndteres korrekt, leverer det rent og bæredygtigt vand.  

Hvis vi ikke passer på, risikerer vi at udtømme grundvandsressourcen.  

Det kan have alvorlige konsekvenser.  

Grundvandet dannes, når nedbør siver gennem jordlag.  

Hvor meget grundvand der dannes, afhænger af en række faktorer  men mængden og varigheden af nedbør er de vigtigste.  

Det betyder, at i våde årstider  bliver grundvandsmagasinerne fyldt, og grundvandsspejlet stiger.  

På samme måde falder grundvandsspejlet i tørre årstider.  

Pumpning af vand påvirker denne balance, men i store dele af verden  er der masser af plads til bæredygtig grundvandsindvinding.  

Ligningen er enkel: Indvinder vi mere grundvand, end der dannes  falder grundvandsspejlet, og grundvandsmagasinerne tømmes.  

Og fortsætter udtømningen, ender det med, at grundvandsmagasinerne tørrer ud.  

Grundvand anvendes til to hovedformål: drikkevand og kunstvanding.  I mange lande er kunstvanding langt den største post.  

Alternativet er at bruge overfladevand fra floder, søer og dæmninger.  

Men gør man det, bliver nedbøren ikke renset  ved at blive filtreret gennem de forskellige jordlag.  

I nogle tørre områder har udtømningen af grundvandsmagasinerne stået på i årevis  og det har bevirket betydelige fald i grundvandsspejlet.  

Konsekvensen er ikke kun, at vi skal hente vandet længere nede  det kan få terrænet til at sætte sig på grund af det reducerede tryk nedefra  fra vandet mellem sandkornene.  

Der er mange løsninger på, hvordan man undgår at udtømme grundvandet.  

Den enkleste er at indvinde mindre vand.  

En anden løsning er at udligne belastningen på grundvandsmagasinerne  ved at etablere flere brønde fordelt over et større område.  

En anden parameter, vi kan stille på, er grundvandsdannelsen.  I naturlige omgivelser dannes grundvandet af nedbør.  

Men nedbøren kan variere meget hen over året  med tørre og våde årstider.  

I de våde årstider løber overskydende regnvand direkte fra overfladen  gennem floder og tilbage i havet.  

For nylig har man gennemført flere eksperimenter  hvor overskydende vand i våde årstider opbevares i bassiner og damme  og får lov til at filtrere ned i og fylde grundvandsmagasinet.  

Vandet opbevares i de våde årstider og kan genbruges i de tørre årstider.  Grundvandet er der. 

Der dannes hele tiden nyt af nedbør.  

Hvis vi indvinder mindre grundvand, end der dannes  er grundvandet en sikker og bæredygtig ressource  til drikkevand og kunstvanding.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende