Isikuandmete puutumatust käsitlev teade Grundfosi turundusteenuste kohta 

Mlliseid isikuandmeid kogutakse, millistel eesmärkidel ja õiguslikul alusel? 

Grundfos kogub isikuandmeid, mida te annate Grundfosi turundusteenuseid tellides. Need võivad hõlmata teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, riiki, ettevõtet, seotud ettevõtte teavet, huvivaldkondi ja töökohta (edaspidi "isikuandmed").  

Grundfos kasutab isikuandmeid teile soovitud turundusteenuste osutamiseks ja teie jaoks asjakohase personaliseeritud kogemuse, teabe ja turunduse pakkumiseks elektronposti, telefoni, tõuketeatiste või kirjade kaudu Grundfosi tööriistade, rakenduste, toodete, sündmuste ja kampaaniate kohta. 

Selleks, et Grundfos saaks täita ülalnimetatud ülesandeid, säilitab Grundfos teie isikuandmeid, analüüsib teie käitumist ja loob profiili lähtudes sellest, kuidas te kasutate erinevaid Grundfosi veebilehti, rakendusi ja töövahendeid, millele teil on juurdepääs, sealhulgas juhul kui olete loonud Grundfosi konto või täitnud vormi.  

Teie käitumise analüüsimiseks kasutab Grundfos oma veebilehe külastajate ja korduvkülastajate küpsistega tuvastamisel Adobe Experience Cloud Visitor IDd. Täpsema teabe saamiseks Grundfosi küpsiste kasutamise kohta lugege meie küpsiste kasutamise eeskirju. Lisaks sellele, kui teil on Grundfosi konto, antakse teile avalik kasutaja ID, mille tuvastavad ja salvestavad kõik lehed, mida te sisse logituna külastate. Teie Adobe Experience Cloud ID või avalik kasutaja ID kombineeritakse teie e-posti aadressiga ja nendele identifikaatoritele tuginedes võib Grundfos kasutada täiendavaid kliendiatribuute turundusteabe isikupärastamiseks ja teile asjakohasemaks muutmiseks. 

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus infolehtede saatmiseks on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus (EL) 2016/679) (GDPR) 6. artikkel 1. lõik punkt a). 

Teie isikuandmeid võib teistsugustel eesmärkidel töödelda üksnes juhul, kui see on vajalik juriidiliste või regulatiivsete nõuete täitmiseks (nt edastamiseks kohtule või kriminaaluurimisasutustele), kui olete andnud selliseks töötlemiseks oma nõusoleku või kui töötlemine on kohaldatava õiguse alusel muul viisil õiguspärane. Kui toimub töötlemine teistel eesmärkidel, võima teile anda täiendavat teavet. 

Te ei ole kohustatud andma oma nõusolekut turundusteenuste saamiseks ja sellega seotud isikuandmete töötlemiseks. Kui te oma nõusolekut ei anna, ei ole teil võimalik turundusteenuseid saada. 

Andmed vastutava töötleja ja isikuandmete kasutajate kohta 

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani ja Grundfos Pumps Baltic SIA Eesti filiaal, Priisle tee 10, 13914 Tallinn, Eesti (üheskoos Grundfos)  on ühiselt vastutavad töötlejad ning vastutavad andmete andmeturbe ja töötlemise eest ülalnimetatud konkreetsetel eesmärkidel. 

Grundfos võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega, kes tegutsevad teie isikuandmete töötlemisel ülalnimetatud eesmärkidel Grundfosi volitatud töötlejatena. Kasutatakse järgmisi volitatud töötlejaid: 

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Iirimaa: Grundfosi poolt teie profiiliandmete säilitamiseks, turundusmaterjalide isikupärastamiseks ja väljasaatmiseks kasutatavad süsteemid.  
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Iirimaa: Grundfosi poolt teie käitumise analüüsimiseks (suurandmete analüüs) kasutatavad süsteemid.  
  • Muud kohalikud ettevõtted Grundfos Groupis, mis osutavad IT-tuge ülalnimetatud süsteemidele. 
  • Muud adressaadid, tavaliselt konsultandid, kes osutavad IT-tuge ülalnimetatud süsteemidele ja aitavad teie isikuandmeid ülalnimetatud süsteemides Grundfosi nimel töödelda. 

Kui seda nõuab või lubab kohaldatav õigus, võib vajadus isikuandmetele juurdepääsuks või nende hoidmiseks olla ka teistel volitatud isikutel (nt valitsusasutustel, kohtutel, välisnõustajatel ja teistel sarnastel kolmandatel isikutel ja avalik-õiguslikel asutustel).  

Säilitusperiood 

Andmeid, mis koguti ülalnimetatud eesmärkidel, säilitatakse üksnes nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks vajalik, nimelt nii kaua, kuni te pole oma nõusolekut tagasi võtnud. See tähendab, et kui võtate oma nõusoleku tagasi, eemaldab Grundfos niipea, kui võimalik, turundussüsteemis oleva lingi teie profiilile ja säilitab üksnes teie süsteemi ID veendumaks, et me oma turundusteenustega seoses teiega enam uuesti ühendust ei võta.  

Pange tähele, et kui andsite oma nõusoleku turundusteenusteks seoses ühes või mitmes muus Grundfosi teenuses registreerumiseks, nt lõite Grundfosi konto või registreerusite programmis Grundfos for Installers, töötleb Grundfos ka edaspidi teie isikuandmeid nendel teistel eesmärkidel. Kui soovite, et Grundfos lõpetaks täielikult teie isikuandmete töötlemise seoses nende teenustega, järgige juhiseid vastavate teenuste isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. 

Kohtu- või distsiplinaarmenetluse algatamise korral võib isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõppemiseni, kaasa arvatud võimalikud edasikaebamise perioodid, pärast mida need kustutatakse või arhiveeritakse. 

Teie isikuandmeid ei säilitata isikutuvastust võimaldaval kujul kauem kui see on Grundfosile mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodi kohta käivaid kohaldatavaid õigusakte. 

Teie õigused 

Kui olete andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, saate selle tagasi võtta igal ajal, see jõustub edasiulatuvalt. Selline tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust. 

Õigus tutvuda andmetega: Teil võib olla õigus saada meilt kinnitust, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte ja kui töödeldakse, siis taotleda juurdepääsu isikuandmetele. Juurdepääsetav teave hõlmab muuhulgas töötlemise eesmärke, seotud isikuandmete kategooriaid ja adressaate või adressaatide kategooriaid, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse. See õigus pole siiski absoluutne ja teiste isikute huvid võivad teie õigust tutvuda andmetega piirata. 

Teil võib olla õigus saada töödeldavate isikuandmete koopiat. Täiendavate koopiate taotlemisel võima nõuda mõistlikku, halduskuludest lähtuvat tasu.  

Parandamisõigus: Teil võib olla õigus taotleda teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist. Sõltuvalt töötlemise eesmärkidest võib teil olla õigus täiendada ebatäielikke isikuandmeid, sealhulgas täiendava teatise esitamisega. 

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud): Teatud juhtudel võib teil olla õigus taotleda teid puudutavate isikuandmete kustutamist ja meil võib olla kohustus need isikuandmed kustutada.  

Õigus piirata töötlemist: Teatud juhtudel võib teil olla õigus taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul vastavad andmed märgistatakse ja neid võib töödelda ainult kindlatel eesmärkidel. 

Õigus esitada vastuväiteid: Teatud juhtudel võib teil olla õigus esitada, tulenevalt teie konkreetsest olukorrast või kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie poolt ja meil võib olla kohustus lõpetada teie isikuandmete töötlemine. 

Õigus andmete ülekantavusele: Teatud juhtudel võib teil olla õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ja teil võib olla õigus edastada neid andmeid teisele isikule ilma meiepoolsete takistusteta. 

Kui soovite saada rohkem teavet või kasutada ühte või mitut ülalnimetatud õigust, võtke ühendust Grundfos Holding A/S-ga. Selleks saatke e-kiri aadressil enews@grundfos.com. 

Kaebuste tekkimisel on teil õigus saata kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta pädevale järelevalveasutusele. 

Isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutmine 

Jätame endale õiguse ette hoiatamata seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet igal ajal muuta või täiendada. Kui isikuandmete puutumatuse poliitika muutust loetakse oluliseks, teavitatakse teid sellest, näiteks elektronposti teel.