Juriidiline teave ja poliitikad

Grundfosi toodete ja teenuste üldised müügi- ja tarnetingimused

SISSEJUHATUS

1.         KOHALDAMINE

1.1       Käesolevaid toodete ja teenuste üldiseid müügi- ja tarnetingimusi (edaspidi „üldtingimused“) kohaldatakse kliendile pakutavate toodete ja osutatavate teenustega seotud tarne suhtes, mida teostab SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaal, registrikood 11954406, juriidiline aadress Priisle tee 10, 13914, Tallinn Eesti (edaspidi „Grundfos“).                          

1.2       Pooled on sõlminud lepingu siis, kui teine pool võtab ühe poole pakkumise vastu ilma reservatsioonide või muudatusteta. Pakkumine, vastuvõtmine ja üldtingimused (olenemata osutamisest) moodustavad lepingu toodete või teenuste kliendipoolse ostmise kohta (edaspidi „leping“).

1.3       Klient peab tagama, et vastuvõtmine Grundfosi poolt vastab kliendi ostutellimusel.

2.         GRUNDFOSI ANTAV TEAVE

2.1       Klientidel soovitatakse küsida vajalikke tehnilisi nõuandeid kolmandalt isikult. Grundfos ei vastuta kliendile (või kliendi nimel tegutsevale kolmandale isikule) enne lepingu jõustumist, selle ajal või pärast seda antud teabe eest, välja arvatud juhul, kui pooled on sõlminud kirjaliku lepingu, mis sisaldab Grundfos nõuandeid ja eraldi tasu selliste nõuannete andmise eest.

2.2       Kui pooled sõlmivad lepingu Grundfosi nõuannete alusel, siis annab Grundfos nõuandeid ainult Grundfosi enda tegevusvaldkonnas, Grundfosi parimate teadmiste kohaselt nõuannete andmise ajal ja üksnes kliendi poolt Grundfosile esitatud teabe alusel.                                             

TOOTEPÕHINE REGULATSIOON                                       

3.         GRUNDFOSI TEOSTATAV KONTROLL

3.1       Kõik tooted läbivad enne tehasest väljasaatmist kontrolli ja standardkatse. Grundfos võib kliendi nõudmisel ja Grundfosi poolt nõutava tasu eest esitada katsesertifikaadi. Asjaomase katsesertifikaadi eesmärk on kinnitada, et tooted on valmistatud vastavalt Grundfosi tehnilisele kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui tooted ei ole katses heaks kiidetud.

4.         TOODETE TARNE JA TARNEAEG

4.1       Grundfos tarnib kõik tooted vastavalt kirjalikult kokkulepitud asukohale ja ajale, tingimusel et klient on taganud, et kõik lepingu täitmisega seotud tehnilised üksikasjad ja formaalsused on Grundfosile kättesaadavad. Klient kannab kõik saatmiskulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kindlustuskulud, kui tarnekoht asub väljaspool Eestit/Lätit/Leedut.

4.1Saatmiskulud arvutatakse lähtuvalt saatmistingimustest ja muudest ostutellimusel märgitud andmetest. Mis tahes kiirteenus, tarnejuhiste muutmine ja edasine edasisaatmine toimub kliendi kulul ja vastutusel. Ostutellimuse esitamisega nõustub Klient tasuma kõik saatmiskulud ja täiendavad tarnekulud, mida nõutakse toote tarnimise eest või sellega seoses.

4.2       Kui tooteid ei tarnita [90] päeva pärast kokkulepitud tarnekuupäeva, võib klient kirjaliku teatega lõpetada lepingu selle osa, mis puudutab hilinenud tooteid.

4.3       Kui klient ei võta tarnet (täielikult või osaliselt) kokkulepitud kuupäeval vastu, peab klient maksma nii, nagu oleks tarne toimunud, ning Grundfosil on õigus nõuda kliendilt hüvitist tarnimata jätmise tõttu tekkinud kahju eest, sealhulgas täiendavate transpordi- ja ladustamiskulude eest. Grundfos võib teise võimalusena lepingu (või selle osa) lõpetada ja nõuda kliendilt kahju hüvitamist mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud tarnimata jätmisest, sealhulgas täiendavate transpordikulude eest.    

4.4       Grundfos võib tooteid tarnida osadena mis tahes järjekorras.

4.5       Lepingut ei saa osaliselt või täielikult üles öelda ilma Grundfosi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui Grundfos kiidab ülesütlemise heaks, kehtestab Grundfos ülesütlemistasu. Minimaalne ülesütlemistasu on 50% tühistatud toote väärtusest (ilma maksudeta) ja maksimaalne ülesütlemistasu on toote täishind (ilma maksudeta), mis on Grundfosi jaoks vajalik, et katta Grundfosi tegelikud materjalikulud, tootmiskulud, inseneritööde erikulud ning testimise, käitlemise ja raamatupidamisega seotud kulud.

4.6       Välja arvatud juhul, kui Grundfos on selleks kohustatud vastavalt kohaldatavale seadusele, ei saa tooteid tagastada ilma Grundfosi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui tagastamine on heaks kiidetud, võtab Grundfos nõuetekohase kvaliteediga tooted tagasi järgmistel tingimustel ja tasu eest:

(i)     klient peab toote tagastama 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates tarnekuupäevast Grundfosi loal ja kirjaliku materjali tagastamise volituse (Return Material Authorization; edaspidi „RMA“) alusel. Grundfos ei ole kohustatud võtma vastu nõuetekohase kvaliteediga tooteid, mille klient on tagastanud pärast seda ajavahemikku või ilma RMA-ta;

(ii)    kui Grundfos aktsepteerib toote tagastamise, peab tagastatud tootele olema lisatud Grundfosi RMA, arve originaalnumber, ostukuupäev, ostutellimuse number ja tagastamise põhjus. Grundfosile tagastatavate toodete veo ja kindlustuse eest peab klient eelnevalt tasuma;

(iii)   kõik tooted peavad olema tagastatud originaalpakendis, määrdumata, kahjustamata ja vahetult edasimüügiks sobivas seisukorras. Kõik tagastatud tooted läbivad kontrolli.  Kui Grundfos aktsepteerib tagastatud toote pärast kontrolli, väljastatakse krediit ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud ülesütlemistasu vastavalt punktile 4.5; ning

(iv)   kui klient ei järgi Grundfosi tagastamisjuhiseid vastavalt RMA-le, tühistatakse heakskiit ja nõue lükatakse tagasi.  Sellisel juhul tagastatakse toode kliendile kliendi enda kulul.                                    

5.         RISKID JA OMANDIÕIGUS

5.1       Grundfosi toodete tarnetähtaeg on DAP (vt Incoterms 2020) tarnekohas või muul viisil lepingus kokkulepitud viisil.

5.2       Seoses teenuse osutamisega tarnitud toodete puhul läheb toodete kadumise või kahjustumise risk teenuse osutamise lõppedes üle kliendile. Kui aga tooted tarnitakse koos teenuste osutamisega, kuid nii, et tooted paigutatakse ajutiselt kliendi/lõppkasutaja asukohta kuni nende paigaldamiseni (ilma Grundfosi kohalolekuta kohapeal), läheb toodete riisiko üle kliendile sel hetkel, kui Grundfos tarnib tooted kohale.

5.3       Toodete omandiõigus ei lähe kliendile üle enne, kui Grundfos on saanud makse täies ulatuses. Kui klient ei maksa, on Grundfosil õigus võtta tooted kliendi kulul tagasi. Selline omandiõiguse säilitamine ei mõjuta riski üleminekut.

6.         LÄBIVAATUS

6.1       Vahetult pärast toodete tarnimist (mis ei ole tarnitud ja paigaldatud seoses teenusega) peab klient kontrollima tooteid nähtavate defektide või puudujääkide suhtes ning veenduma, et tarnitud tooted vastavad tellimuse kinnitusele. Kui klient ei tee sellist kontrolli ega teavita sellest viivitamata Grundfosi (kui see on asjakohane), kaotab klient õiguse nõuda hüvitist tarnitud toodete selliste defektide eest, mida ta oleks võinud sellise kontrolli käigus avastada.

TEENUSEPÕHINE REGULATSIOON

7.         TEENUSTE TARNE JA TARNEAEG

7.1       Grundfos osutab teenuseid professionaalselt ja oskuslikult.

7.2       Grundfos osutab teenuseid kokkulepitud kohas ja ajal, tingimusel et kõik lepingu täitmisega seotud tehnilised üksikasjad ja formaalsused on Grundfosile kättesaadavad.

7.3       Grundfos osutab teenuseid tavapärasel tööajal vastavalt Grundfosi eeskirjadele täitmise ja tarnimise ajal (nädalavahetused ja riiklikud pühad jäävad väljapoole tavapärast tööaega). Pooled võivad kokku leppida, et Grundfos teeb tööd väljaspool tavapärast tööaega; Grundfos esitab arve selliste tundide eest Grundfosi kohaldatavate tariifide alusel.

7.4       Kui Grundfos ei ole teenuseid osutanud ja tarninud 90 päeva pärast kokkulepitud tarnekuupäeva, on kliendil õigus lepingu viivitatud osa kirjaliku teatega lõpetada.

7.5       Punkti 4.3 kohaldatakse juhul, kui klient ei võta teenuseid või nende osa kokkulepitud viisil vastu.

7.6       Grundfos teeb mõistlikke jõupingutusi, et järgida kõiki kliendi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning muid mõistlikke turvanõudeid, mis kehtivad kliendi ruumides ja millest klient on Grundfosile teatanud. Grundfos ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui selline rikkumine on tingitud sellest, et Grundfos on järginud kliendi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, välja arvatud juhul, kui Grundfos oli enne lepingu sõlmimist saanud kirjaliku koopia sellistest nõuetest.

7.7       Kui ei ole kokku lepitud teisiti, osutab Grundfosi teenuseid üks inimene. Klient teavitab Grundfosi õigeaegselt enne Grundfosi teenuste osutamist, kui teenuste osutamiseks on vaja rohkem kui ühte inimest. Kui klient seda ei tee, võib Grundfos esitada kliendile arve kõigi tekkinud kulude kohta. 

7.8       Grundfosil on õigus sõlmida alltöövõtulepinguid oma kohustuste täitmiseks ilma kliendi nõusolekuta. Grundfos vastutab oma alltöövõtjate tegevuse või tegevusetuse eest.

8.         KLIENDI KOHUSTUSED

8.1       Klient tagab (omal kulul) ja vajaduse korral, et tema kliendid ja lõppkasutajad:

(a)     teevad Grundfosiga koostööd kõigis teenuste osutamisega seotud küsimustes;

(b)     võimaldavad Grundfosile ja tema esindajatele juurdepääsu kliendi ruumidesse ja muudele rajatistele, mis on teenuste osutamiseks mõistlikult vajalikud;

(c)      tagavad piisava valgustuse, kütte, elektri, ventilatsiooni ja kanalisatsiooni vastavalt Grundfosi mõistlikele nõuetele;

(d)     teavitavad Grundfosi inseneri või esindajaid igal külastusel toote, mille suhtes Grundfos teenuseid osutab, mitterahuldavast või ebaregulaarsest toimimisest;

(e)     esitavad Grundfosile selliseid dokumente, teavet, vahendeid ja materjale, mida Grundfos vajab teenuste nõuetekohaseks osutamiseks (edaspidi „sisendmaterjalid“), ning tagavad, et sisendmaterjalid on kõigis olulistes aspektides täpsed;

(f)      tagavad, et kõik sisendmaterjalid on heas töökorras ja sobivad sellel eesmärgil, milleks neid seoses teenustega kasutatakse;

(g)      valmistavad ette ja korrastavad asjaomased ruumid teenuste osutamiseks, sealhulgas tuvastavad, jälgivad, eemaldavad ja kõrvaldavad kõik ohtlikud materjalid vastavalt kõigile kohaldatavatele õigusaktidele enne teenuste osutamist ja selle ajal;

(h)     teavitavad Grundfosi kõigist tervishoiu- ja ohutuseeskirjadest ning muudest mõistlikest turvanõuetest, mida kohaldatakse kliendi ruumides;

(i)       omandavad ja säilitavad kõik vajalikud load, volitused, litsentsid, kooskõlastused ja nõusolekud ning järgivad kõiki asjakohaseid õigusakte, mis võimaldavad Grundfosil: i) osutada teenuseid kliendi ruumides ja ii) kasutada sisendmaterjale;

(j)       garanteerivad, et klient on hooldatava seadme või süsteemi seaduslik omanik;

(k)      niivõrd, kuivõrd see võib häirida teenuste osutamist, mitte pakkuda ega võimaldada kolmandatele isikutele kontrollimiseks või lahti võtmiseks juurdepääsu hooldatavatele seadmetele või süsteemidele.

ÜLDINE REGULATSIOON  

9.         HIND, MAKSETINGIMUSED JA ARVETE ESITAMINE

9.1       Hind toodete ja teenuste eest on Grundfosi poolt lepingus sätestatud hind.

9.2       Grundfos esitab kliendile arve tarnimisel. Klient tasub Grundfosile vastavalt tellimuse kinnituses või selle puudumisel [30] päeva jooksul alates arve kuupäevast.

9.3       Kõik kliendi poolt makstavad summad ei sisalda käibemaksu, müügimaksu ega muid tasumisele kuuluvaid aktsiisimakse. Klient tasub kõik eelnimetatud maksed samal ajal, kui tuleb tasuda seotud toodete või teenuste eest.

9.4       Kohaldatava seaduse kohaselt peab klient i) maksma kinnipeetavad maksud otse asjaomasele valitsusasutusele vastavalt kohaldatavale seadusele; ii) nõudmise korral esitama Grundfosile maksutõendi, mis tõendab, et klient on kinnipeetavad maksud tasunud; iii) maksma Grundfosile ainult netotulu pärast seda, kui klient on kinnipeetavad maksud tasunud; ja iv) tegema Grundfosiga täielikku koostööd kinnipeetavatest maksudest loobumise või nende vähendamise taotlemisel ning täitma ja esitama viivitamata kõik asjaomased dokumendid.

9.5       Kui klient ei maksa tähtaegselt, võib Grundfos nõuda meeldetuletuse, sissenõudmiskulude ja intresside tasumist, ilma et see mõjutaks Grundfosi muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis tal võivad kohaldatava õiguse kohaselt olla. Intress on fikseeritud määras 2% viivisesummalt ühe kuu kohta. Intress koguneb iga päev maksetähtpäevast kuni viivise tegeliku tasumiseni või kuni viivise summa jõuab viivise summani, olenevalt sellest, kumb on varasem Grundfos võib ka i) teha edasisi tarneid, mille puhul on tagatud makse, ja peatada muud tarned, kuni klient on Grundfosi nõutud tagatise esitanud; või ii) peatada edasised tarned, kuni klient on viivisesummad täielikult tasunud.

9.6       Kui klient ei maksa viivisarveid (vaatamata ühele meeldetuletusele) või kui leping lõpetatakse, muutuvad kõik Grundfosile tasumisele kuuluvad maksed viivitamata tasumisele kuuluvaks.

9.7       Grundfos võib avaldatud hinnakirjas toodete ja/või teenuste hinda igal ajal ette teatamata muuta. Kui avaldatud hind muutub pärast seda, kui klient on tellimuse esitanud, võib Grundfos omal valikul rakendada kliendile uuendatud hinda aktsepteerimiseks. Kui klient ei nõustu värskendatud hinnaga, võib Grundfos omal valikul kliendi tellimuse tühistada, kusjuures Grundfosi ainukohustus on tagastada kõik kliendi poolt juba tehtud makse.

10.       GARANTII

KOHALDATAV GARANTII

10.1    Grundfos tagab toodete tarne ja teenuste osutamise vastavalt lepingule. Toode on defektne ainult siis, kui see ei ole tarnitud vastavalt lepingule Grundfosi või Grundfosi nimel tegutseva kolmanda isiku materjali-, konstrueerimis- või tootmisvea tõttu.

10.2    Ilma et see muudaks punkti 10.1 üldist olemust, ei kuulu garantii alla kahju, mille põhjuseks on (sealhulgas): tavapärane kulumine; toodete kasutamine eesmärkidel, milleks need ei ole ette nähtud; toodete paigaldamine keskkonda, mis ei sobi kõnealustele toodetele; kliendi või kolmanda isiku (kes ei tegutse Grundfosi nimel) poolt teostatud toodete või teenuste muudatused, ümberehitused või parandused; Grundfosi juhiste, nt paigaldus-, kasutus-, hooldus- või teenusejuhendi eiramine; paigaldamine, kasutuselevõtmine, käitamine (nt mõne Grundfosi toote kasutamine väljaspool selle tehnilist kirjeldust) või hooldus, mis ei ole kooskõlas Grundfosi paigaldus-, käitamis-, hooldus- või teenusejuhendiga või hea tööstustavaga; vigaste või ebapiisavate lisaseadmete kasutamine koos toodete või teenustega; halva kvaliteediga varuosade kasutamine (välja arvatud Grundfosi originaalvaruosade kasutamine); toodete või teenuste juhuslik või tahtlik kahjustamine või väärkasutamine kliendi või kolmanda isiku poolt (kes ei tegutse Grundfosi nimel); ning kliendi või tema enda toote mittevastavus kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele. Lisaks ei hõlma garantii seda, et toode sobib konkreetseks otstarbeks või vastab selle tehnilisele kirjeldusele tegelikus kasutuses.

GARANTIIPERIOOD

10.3      Garantii kohaldamiseks peab klient teatama Grundfosile defektist põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui klient sai või oleks pidanud defektist teada saama, ja i) Alpha2 ja Alpha3, puhul peab klient teavitama Grundfosi kõigist asjaoludest hiljemalt 60 kuu jooksul alates toote tarnimise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 66 kuu jooksul alates tootmiskuupäevast; ii) kõikide muude toodete puhul peab klient teavitama Grundfosi kõigist asjaoludest hiljemalt 24 kuu jooksul alates toote tarnimise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 30 kuu jooksul alates tootmiskuupäevast; ning iii) teenuste puhul peab klient teavitama Grundfosi hiljemalt 24 kuu jooksul alates teenuste osutamisest (edaspidi „garantiiga hõlmatud teatamisperiood“). Klient esitab Grundfosi või Grundfosi volitatud edasimüüja/turustaja poolt väljastatud originaalarve/kviitungi koopia ja/või pumba passi, mis kinnitab ostukoha ja -kuupäeva, et Grundfos saaks tegutseda kliendi defektide teatamise korral.

10.4      Defektide kõrvaldamise korral jääb toote ja teenustega seotud garantiiga hõlmatud teatamisperiood pärast defektide kõrvaldamist samaks, kuid arvesse tuleb võtta järgmist:

(a)     kui toote osa on parandatud või asendatud, on garantiiga hõlmatud teatamisperiood selliste parandatud/asendatud osade kohta 12 kuud alates parandamise või asendamise kuupäevast; ja

(b)     kui kogu toode kui selline (nt pump) vahetatakse välja, kehtib uus 24 kuu pikkune garantiiga hõlmatud teatamisperiood alates asendatud toote paigaldamise kuupäevast (kuid maksimaalselt 30 kuud alates tootmiskuupäevast).

Olenemata ülaltoodust, ei ületa garantiiga hõlmatud teatamisperiood 60 kuud, mis arvutatakse alates esimese tarnitud toote tootmise kuupäevast, olenemata sellest, kas klient on saanud pikendatud garantiiga hõlmatud teatamisperioodi või mitte.

DEFEKTIDE KÕRVALDAMINE

10.5    Vastavalt lepingu tingimustele kõrvaldab Grundfos garantiiga hõlmatud defektse toote (osa) või teenuse. Grundfos otsustab, kas ta kõrvaldab defekti defektse toote (osa) või teenuse parandamise või selle (osalise või täieliku) asendamise teel. Grundfos kõrvaldab defektid nii kiiresti kui võimalik tavapärastel tööaegadel.

10.6    Parandustööde suhtes kehtib järgmine.

(a)     Toodete puhul, mille elektriline võimsus on alla [5,5] kW (sealhulgas mootorita tooted), ja teenuste raames tarnitud toodete puhul peab klient tagastama defektse toote Grundfosi töökotta parandamiseks või väljavahetamiseks, välja arvatud juhul, kui Grundfos otsustab, et parandustööd toimuvad tarnekohas või lõppkasutaja asukohas.

(b)     Toodete puhul, mille elektriline võimsus on [5,5] kW või rohkem, kontrollib ja parandab või asendab Grundfos defektse toote paigalduskohas.

(c)      Teenuste puhul kontrollib ja parandab või asendab Grundfos defektsed seadmed lõppkasutaja paigalduskohas.

10.7    Grundfos katab oma kulud defektsete toodete ja teenuste parandamise või asendamise eest. Küll aga tuleb märkida järgmist.

(a)     Transpordikulud, mis on seotud alla [5,5] kW võimsusega mootoriga defektse toote (osa) (sh mootorita tooted) ja teenustega seoses tarnitavate toodetega, jagunevad järgmiselt:

(i)         klient katab kõik kulud, mis on seotud Grundfosi töötajate ja toote (osa) transpordi, reisimise ja sõiduaegadega Grundfosi tarnimiskoha ja toote asukoha (kui see erineb tarnekohast) vahel;

(ii)        Grundfos katab kõik kulud, mis on seotud Grundfosi töötajate ja toote (osa) transpordi, reisimise ja sõiduaegadega Grundfosi ja selle koha vahel, kuhu Grundfos toote tarnis.

(b)     Defektse tootega (või selle osaga) seotud transpordikulud, mille elektriline võimsus on [5,5] kW või rohkem, jagunevad järgmiselt:

(i)         Grundfos katab kõik transpordikulud, mis on seotud defektse toote (osa) parandamise või asendamisega. Kui toode on siiski paigaldatud kohta, kuhu on Grundfosi äranägemisel raske ligi pääseda, kehtib punkt 10.7 (a).

(c)      Kui Grundfos ei ole seda nõudnud, ei tohi toodet enne parandamist lahti võtta. Selle nõude täitmata jätmine muudab garantii kehtetuks.

(d)     Klient katab kõik kulud, mis on seotud kliendi põhjustatud ooteajaga.

(e)     Kui selgub, et parandamisele või asendamisele kuuluv toode ei ole defektne, katab klient kõik sellega seotud kulud, sealhulgas transpordikulud. Grundfos võib nõuda Grundfosi hinnakirja alusel arvutatud summat, et katta sellise teenusega seotud kulud.

10.8    Kui Grundfos seda ei soovi, ei tohi toodet enne parandusmeetmete võtmist lahti võtta. Igasugune käesolevate sätete täitmata jätmine muudab garantii kehtetuks.

10.9    Grundfos võib keelduda (ega vastuta lepingu, delikti (sealhulgas hooletuse), seadusjärgse kohustuse rikkumise või muu eest) puuduste kõrvaldamisest, kui Grundfos leiab, et selline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda või vigastada inimesi.

10.10  Defektsete toodete või teenuste puhul on kliendi ainus õiguskaitsevahend parandamine või asendamine. Vastavalt Grundfosi kohustustele seoses tootevastutusega (vt punkt 11) ei ole Grundfosil kliendi ees mingit muud või täiendavat vastutust lepingu rikkumise, hooletuse või muu eest seoses toote mis tahes defektiga, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu rikkumisega, hooletusega või millegi muuga.

11.       TOOTEVASTUTUS

11.1    Grundfos võtab vastutuse vigastuse (sealhulgas surma või kehavigastuse) ning kinnisvarale ja isiklikule varale tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud defektsetest toodetest, ulatuses, mis on sätestatud tootevastutust käsitlevas kohaldatavas kohustuslikus seaduses. Grundfosi vastutus defektse toote põhjustatud kahju eest kinnisvarale ja isiklikule varale (mis ei ole tarbija vara) sõltub siiski punktis 12 sätestatud piirangutest, nii et Grundfosi koguvastutus punktis 12.2 kirjeldatud kahju eest kinnisvarale ja isiklikule varale on piiratud maksimaalselt 3 miljoni euroga (nõude kohta ja aastas kokku) ja punktis 12.2 sätestatud summaga, olenevalt sellest, kumb neist on suurem. Klient võtab enda kanda kogu tootevastutuse, mida käesolevas punktis 11.1 ei ole Grundfosile määratud.

11.2    Kui üks pool tunnistatakse vastutavaks teisele poolele punktis 11.1 määratud kahju eest, siis hüvitab teine pool esimesele poolele kõik summad, mis on makstud kooskõlas punktis 11.1 määratud jaotusega.

12.       VASTUTUSE PIIRAMINE

12.1    Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta kumbki pool (lepingu täitmise, süüteo (sealhulgas hooletuse), seadusjärgsete kohustuste rikkumise või muu kontekstis) toodangu, käibe, kasumi, ärivõimaluste, andmete, säästude ja firmaväärtuse kaotuse, andmetele või süsteemidele loata juurdepääsuga seotud kahju, äritegevuse katkemise tõttu tekkinud kahju või mis tahes muu kaudse või põhjusliku kahju eest, mis tuleneb lepingust või selle rikkumisest või on sellega seotud.

12.2    Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei ületa Grundfosi koguvastutus (sealhulgas kolmandate isikute nõuete suhtes) kliendi ees seoses kõigi lepingust ja koostööst tulenevate või sellega seotud kahjude eest, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, deliktidest (sealhulgas hooletusest), seadusjärgsete kohustuste rikkumisest või muust, summat, mis on võrdne 30% kliendi poolt lepingu alusel makstud või makstavast kogusummast (ilma käibemaksuta ja maksudeta), millel nõue põhineb.

12.3    Punktides 12.1 ja 12.2 sätestatud piirangud ei kehti, kui poole tegevus või tegevusetus põhjustab isiklikku kahju või kui pool tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustab teisele poolele kahju.

12.4    Pooled lepivad kokku, et toodete ja teenuste hind kajastab poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, sealhulgas ka punktides 12 sätestatud piiranguid.

12.5    Kui klient rajab nõude kahjule, mis tuleneb rohkem kui ühest lepingust või ühest või mitmest lepingust koos Grundfosi ettevõtte toodete tarnimise või muude teenuste osutamisega, siis jaotatakse Grundfosi koguvastutus (kui see on olemas) erinevate tarnete vahel vastavalt iga sellise tarne osakaalule väidetavates kahjudes. Koguvastutuse iga jaotatud osa määratakse kindlaks vastavalt õiguslikule alusele, mis kehtib poolte vahel kogu kahju nimetatud osa suhtes, kaasa arvatud kokkulepitud vastutuse piiramine.

13.       INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED

13.1    Klient kasutab tooteid viisil, mis ei riku kolmandate isikute õigusi.

13.2    Miski lepingus või muul viisil ei anna üle ega loovuta mingeid intellektuaalomandiõigusi, mis on seotud toodete või teenustega või tulenevad nendest või mis on seotud Grundfosi poolt kliendile antud käsiraamatute või dokumentatsiooniga. 

14.       HÜVITAMINE

14.1    Mis tahes menetluse puhul, mille keegi muu kui klient on algatanud Grundfosi vastu ja mis tuleneb lepingust, ettevõttest või kliendi poolt toodete ostmisest või kasutamisest ja/või teenuste ostmisest või on sellega seotud, hüvitab klient Grundfosile kõik sellest menetlusest tulenevad kahjud, välja arvatud juhul, kui Grundfos on need kahjud hooletult või tahtlikult põhjustanud. „Menetlus“ on mis tahes kohtu-, haldus- või vahekohtumenetlus, hagi, nõue, uurimine või muu menetlus. „Kahju“ on mis tahes kohtukulud (sealhulgas mis tahes mõistlikud kulud, mis on tekkinud menetluse käigus kaitsmisel või menetlusega seotud uurimisel või läbirääkimistel) ja mis tahes kahju (sealhulgas mis tahes summad, mis on väljamõistetud või makstud menetluse käigus).

15.       JOONISED JA KIRJELDUSED

15.1    Kõik kataloogides, voldikutes, ringkirjades, reklaamides, piltidel ja hinnakirjades esitatud andmed kaalu, mõõtmete, mahutavuse, hinna, tehniliste ja muude andmete kohta on ainult ligikaudsed.

15.2    Kõik Grundfosi esitatud joonised ja kirjeldused jäävad Grundfosi omandiks ning neid ei tohi kopeerida, reprodutseerida, edastada ega muul viisil edastada kolmandatele isikutele ilma Grundfosi loata. Klient saab toodete nõuetekohaseks paigaldamiseks, käivitamiseks, käitamiseks ja hooldamiseks vajalike jooniste ja kirjelduste omandiõiguse. Grundfosi nõudmisel käsitleb klient neid andmeid konfidentsiaalselt.

16.       MUUDATUSED

16.1    Grundfosil on õigus teha toodetes ja teenustes muudatusi, mis on vajalikud kehtivate õigusaktide või ohutusnõuete täitmiseks või mis ei mõjuta oluliselt toodete ja teenuste olemust või kvaliteeti negatiivselt. Kui Grundfos nõuab muid muudatusi, ei tohi klient põhjendamatult keelduda või viivitada selliste taotluste rahuldamisega.

17.       KONFIDENTSIAALSUS

17.1    Pool (vastuvõttev pool) hoiab rangelt konfidentsiaalsena kogu tehnilise või kaubandusliku oskusteabe, tehnilised kirjeldused, hinnad, leiutised, protsessid, algatused ja mis tahes muu teabe, mis puudutab avalikustava poole äritegevust, tooteid ja teenuseid, mis on konfidentsiaalset laadi (konfidentsiaalne teave) ja mille teine pool (avalikustav pool), tema töötajad, agendid või alltöövõtjad (esindajad) on avalikustanud vastuvõtvale poolele. Vastuvõttev pool ei kasuta avalikustava poole konfidentsiaalset teavet muudel eesmärkidel kui lepingust tulenevate kohustuste täitmine, sealhulgas (välja arvatud kohaldatava õigusega lubatud juhtudel) mitte toodete ja toodete tarkvara pöördprojekteerimiseks. Vastuvõttev pool võib avaldada konfidentsiaalset teavet ainult neile oma esindajatele, kes peavad seda teadma vastuvõtva poole lepingust tulenevate kohustuste ja õiguste täitmiseks, ning tagab, et sellised esindajad täidavad käesolevas punktis 17 sätestatud kohustusi nii, nagu oleksid nad käesolevate tingimuste pooled.

17.2    Käesoleva punkti 17 kohaseid kohustusi kohaldatakse alates lepingu sõlmimisest ja, kui kohaldatavast õigusest ei tulene teisiti, 5 (viie) aasta jooksul pärast lepingu lõppemist või lõpetamist.

18.       VÄÄRAMATU JÕUD

18.1    Kumbki pool ei riku lepingut ega vastuta lepingujärgsete kohustuste täitmisega viivitamise või nende täitmata jätmise eest, kui selline viivitus või täitmata jätmine tuleneb takistustest, mis väljuvad tema mõistliku kontrolli alt (edaspidi „vääramatu jõud“). Vääramatu jõu korral lepivad pooled kokku, et peatavad mõjutatud poole kohustused kuni vääramatu jõuga seotud olukorra lõppemiseni.

18.2    Kumbki pool võib lepingu viivitamata lõpetada, teatades sellest teisele poolele, kui vääramatu jõuga seotud periood kestab 3 (kolm) järjestikust kuud. Sellistest asjaoludest tingitud lõpetamise korral ei vastuta kumbki pool teise poole ees sellise lõpetamise eest. Selline lõpetamine ei mõjuta siiski mingeid olemasolevaid kohustusi või nõudeid ega muid lepingu sätteid.

19.       LEPINGU LÕPETAMINE

19.1    Kui üks pool rikub oluliselt oma lepingust tulenevaid kohustusi, võib teine pool lepingu viivitamata lõpetada, ilma et see mõjutaks tema muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid, kui sellist olulist rikkumist ei ole võimalik heastada; kui lepingu rikkuja ei ole 30 päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud teate, milles teda kohustatakse seda tegema, olukorda parandanud; või kui selliste oluliste rikkumiste puhul, mida nende olemuse tõttu ei ole võimalik 30 päeva jooksul kõrvaldada, ei ole 30 päeva jooksul pärast sellekohase teate saamist võetud parandusmeetmeid. Eespool öeldu ei mõjuta muid lepingu alusel antud lepingu lõpetamise õigusi.  

19.2    Lepingu lõpetamine (sõltumata selle põhjusest) ei mõjuta neid lepingu sätteid, mis oma olemuselt või vajadusest tingituna toimivad ka pärast lepingu lõppemist.

20.       ISIKUANDMED

20.1    Grundfos töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. Lisateabe saamiseks külastage Grundfosi veebisaiti, kus on saadaval Grundfosi isikuandmete kaitse eeskiri (Privacy Notice).

21.       MUUD SÄTTED

21.1    Klient ei tohi lepingut tervikuna või osaliselt üle anda või loovutada seaduse alusel või muul viisil ilma Grundfosi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ilma eelneva etteteatamiseta võib Grundfos loovutada lepingust, sealhulgas üldtingimustest tulenevad õigused ja kohustused mis tahes Grundfosi kontserni kuuluvale ettevõttele.

21.2    Toodetel peab olema Grundfosi nimesilt, sealhulgas Grundfosi kaubamärgid. Ühel poolel ei ole õigust kasutada teise poole ärinimesid, kaubamärke, logosid või muid märke või identifitseerimissümboleid ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

21.3    Esiletõstetud sõnad ja väljendid, mida käesolevates üldistes tingimustes ei ole teisiti määratletud, on käesoleva lepingu kõikides osades samas tähenduses, kui kontekstist ei tulene teisiti.

21.4    Grundfosi hinnapakkumine kehtib 30 päeva alates selle väljastamise kuupäevast, kui Grundfos ei ole hinnapakkumises täpsustanud teisiti. Grundfos jätab endale õiguse muuta hinnapakkumisi enne kehtivusaja lõppu, kui klient ei ole esitanud ostutellimust.

21.5    Grundfos võib igal ajal ilma vastutuse võtmiseta parandada trükivigu, kirjavigu või muid vigu või puudusi müügimaterjalides, hinnapakkumistes, hinnakirjades, tellimuse kinnitustes, arvetes või muudes Grundfosi poolt väljastatud dokumentides või teabes.

21.6    Grundfos jätab endale õiguse ajakohastada, muuta või asendada käesolevate üldiste tingimuste mis tahes osa. Üldiste tingimuste ajakohastamise korral teavitab Grundfos klienti 30 kalendripäeva enne ajakohastatud tingimuste jõustumist. Kui klient ei lõpeta lepingut / ei sulge oma Grundfosi kontot 30 kalendripäeva jooksul, jõustuvad uued üldised tingimused ja neid kohaldatakse kõigi Grundfosi ja kliendi vahel sõlmitud edasiste müügilepingute suhtes.

22.       EKSPORDIKONTROLL JA SANKTSIONEERITUD POOLED

22.1    Kõik lepinguga hõlmatud tarned võivad kuuluda ekspordikontrolli ja kaubandussanktsioonide eeskirjade, sh muu hulgas määrus tootekontrolli, kahesuguse kasutuse, embargo ja sanktsioonidega eeskirjade reguleerimisalasse.

22.2    Grundfosi toodete ja teenuste kliendile tarnimise tingimuseks on, et klient järgib kõiki kohaldatavaid ekspordikontrolli- ja kaubandussanktsioonide eeskirju, sealhulgas asjakohaseid vastavusmenetlusi ja kontrolle.

22.3    Kui Grundfos leiab, et ekspordikontrolli ja kaubandussanktsioonide eeskirjade tõttu on tal keelatud, takistatud, piiratud või oluliselt kahjustatud lepingust tulenevate kohustuste täitmine, võib Grundfos toodete või teenuste tarnimise tühistada või edasi lükata. Sellistel juhtudel ei vastuta Grundfos otseste või kaudsete nõuete või kahjude eest.

22.4    Selleks et ametiasutused või Grundfos saaksid kontrollida kliendi vastavust ekspordikontrolli ja kaubandussanktsioonide eeskirjadele või et toetada Grundfosi taotlusi asjaomastele ametiasutustele seoses lepingu kohase toodete ja/või teenuste ekspordi ja/või müügiga, esitab klient Grundfosi mõistliku nõudmise korral Grundfosile viivitamata kogu teabe konkreetse lõppkasutaja, tarnimisega seotud poolte, konkreetse(te) sihtkoha(de) ja toodete ja/või teenuste konkreetse kasutusotstarbe kohta ning kliendi vastavusprotseduurid ja kontrollid.

23.       KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

23.1    Leping ning kõik sellest või selle sõlmimisest tulenevad või sellega seotud vaidlused või nõuded (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded) on reguleeritud ja koostatud vastavalt Eesti seadustele, viitamata kollisiooninormidele või nende põhimõtetele, mis võivad põhjustada mõne teise riigi õiguse kohaldamist.

23.2    Pooled lepivad kokku, et Eesti kohtud on ainupädevuses lahendamaks kõik vaidlused või nõuded (sealhulgas lepinguvälised), mis tulenevad lepingust või selle sõlmimisest või on sellega seotud.