Milliseid isikuandmeid kogutakse?

Grundfos on kogunud teie kontaktandmeid ja kogub ja töötleb täiendavaid kontaktandmeid, mida olete otsustanud Grundfosi küsitlustele vastates esitada. Selline teave võib sisaldada teie ja/või teie ettevõtte e-posti aadressi, nime ja telefoninumbrit (edaspidi „Isikuandmed“). Lisaks kogub ja töötleb Grundfos teie uuringu vastuseid, mis võivad samuti Isikuandmeid sisaldada.

Grundfos tegeleb kahte eri liiki küsitlusega:

Veebiküsitlus Grundfosi veebilehel

Grundfos kogub ja töötleb kontaktandmeid, mida olete otsustanud Grundfosi veebilehel veebiküsitlustele vastates esitada. Selline teave võib sisaldada teie ja/või teie ettevõtte e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Lisaks kogub ja töötleb Grundfos teie uuringu vastuseid, mis võivad samuti Isikuandmeid sisaldada.

Veebiküsitlusega seoses Isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Kui otsustate Grundfosi veebiküsitlustele vastates olla anonüümne ja Isikuandmeid mitte esitada, siis Isikuandmeid ei salvestata ega töödelda. Teil on õigus otsustada, kas soovite oma Isikuandmeid Grundfosile esitada. Ent te olete kohustatud Grundfosile Isikuandmeid esitama, kui soovite, et Grundfos võtaks teiega ühendust seoses küsitluse vastustega ja kui soovite Grundfosilt kiiret tuge.

E-posti kutse

Kui vastate küsitlusele e-posti kutset järgides, siis on Grundfos juba teie kontaktandmeid kogunud. Grundfos kogub ja töötleb ka teie küsitluse vastuseid, mis võivad täiendavaid Isikuandmeid sisaldada.

Teil on õigus otsustada, kas soovite küsitluses osaleda ja Grundfosile vastuseid esitada.

Isikuandmete kogumise eesmärk

Grundfos kasutab Isikuandmeid eesmärgiga saata ja viia läbi kliendiküsitlusi, selleks et

arendada äri vastavalt kliendi vajadustele ning kiirelt reageerida konkreetsetele klientide vajadustele ja pakkuda kiiret tuge. Kui olete küsitlusele vastanud, võib Grundfos kasutada küsitluse sisu ja Isikuandmeid, teie poole pöördumiseks, et muuta teie kogemusi teenusega paremaks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine on vajalik Grundfosi õigustatud huvi täitmiseks või kaitsmiseks. Grundfos on teadlik, et see huvi võib eirata mis tahes huve või põhiõigusi ja -vabadusi, mida küsitlusele vastavad kliendid võivad omada ning mis nõuavad isikuandmete kaitset (artikkel 6, lõige 1, punkt f isikundmete kaitse üldmääruses (määrus (EL) 2016/679)). Grundfosi õigustatud huvi ja eesmärk on arendada oma äri vastavalt klientide vajadustele ja pakkuda kiiret tuge, võimaldades seega pakkuda parimat võimalikku kliendikogemust. Seda eesmärki ja huvi ei eirata arvestades küsitlust täitva kliendi huvisid või põhiõiguseid ja vabadusi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et klient võib küsitluses osalemise kutse tagasi lükata ja asjaolule, et küsitlus on lõpuks ka kliendi, kelle andmeid töödeldakse, huvides, sest uuringut kasutatakse kliendikogemuse parandamiseks.

Teie Isikuandmeid võib töödelda erinevatel eesmärkidel ainult siis, kui see on vajalik õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks (nt üleandmine kohtule või kriminaalmenetlust läbiviidavatele asutustele), kui olete nõustunud vastava töötlemisega või kui töötlemine on muidu kohaldatava õiguse kohaselt seaduslik. Kui andmeid töödeldakse erinevatel eesmärkidel, võime anda teile täiendavat teavet.

Kus isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid säilitatakse Qualtricsi serveris, mida kontrollib ainult Grundfos ja mis asub Iirimaal ja Grundfosi Microsoft Azure Data Lake‘i keskkonda, mis asub Iirimaal.

Vastutava töötleja ja isikuandmete vastuvõtjate üksikasjad

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani, e-post ecss@grundfos.com ja teie kohalik Grundfosi üksus (ühiselt "Grundfos") on ühised vastutavad töötlejad töötlejad ja vastutavad teie isikuandmete turvalisuse ja töötlemise eest vastavalt ülalnimetatud konkreetsetele eesmärkidele. Palun vaadake seda linki, et saada ülevaade kohalikest Grundfosi üksustest.

Grundfos võib teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kes tegutsevad Grundfosi volitatud töötlejatena teie isikuandmete töötlemiseks vastavalt eespool nimetatud eesmärkidele. Kasutatakse järgnevaid volitatud töötlejaid.

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Iirimaa. Microsoft pakub IT infrastruktuuri.
  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Taani: SAP aitab Grundfosi kliendiandmete töötlemisel ja varustab töötlemise süsteemiga.
  • Teised Grundfos Grupi sisesed kohalikud ettevõtted, kes abistavad ülaltoodud süsteemide IT-toega.
  • Teised adressaadid, tavaliselt konsultandid, kes abistavad ülaltoodud süsteemide IT-toega ja aitavad Grundfosi nimel teie isikuandmeid ülaltoodud süsteemides töödelda.

 

Teistel volitatud kolmandatel osapooltel võib tekkida vajadus saada juurdepääs isikuandmetele või neid säilitada, kui seda nõuab või lubab kohaldatav seadus (ntvalitsusasutused, kohtud, välised nõustajad ja sarnased kolmandad isikud, mis on avalik-õiguslikud isikud).

Isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võidakse teie Isikuandmeid edastada väljaspoole ELi/EMPi. Grundfos tagab, et selline edastamine toimub kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. See tähendab, et kõik osapooled, kes ei kuulu ELi / EMPsse ja kelle käsutuses on teie isikuandmed, peavad tagama piisaval tasemel kaitse, näiteks järgides ELi standardlepingu klausleid või rakendades ja järgides võimaluse korral siduvaid ettevõtlusreegleid. Kui te soovite sellega seoses edastada järelepärimisi või saada koopiaid nimetatud dokumentidest, võite lahkesti pöörduda Grundfosi poole – palun vaadake allpool olevat kontaktteavet jaotisest „Kuidas saada ligipääsu oma isikuandmetele? / Täiendavad õigused“.

Säilitamisaeg

Grundfos salvestab teie isikuandmed ainult nii kauaks, mis on vajalik ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks. See tähendab, et Grundfos salvestab teie isikuandmed 24 kuuks pärast uuringu lõpuleviimist. Mõningaid isiklikke andmeid, mis on anonümiseeritud kujul ning mis ei võimalda teie tuvastamist, võib säilitada kauem.

Mõningaid teie isikuandmeid võib siiski säilitada raamatupidamise eesmärgil või õigusnõuete kaitsmiseks. Neid isikuandmeid säilitatakse kuni seadusjärgse aegumis- või säilitamistähtaja möödumiseni.

Kuidas saada oma isikuandmetele ligipääsu?/Täiendavad õigused

Kohaldatava seaduse järgi on teil erinevad õigused (seaduses sätestatud tingimustel).

Juurdepääsuõigus: teil võib olla õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja kui see on nii, taotleda Isikuandmetele juurdepääsu. Juurdepääsu teave sisaldab muu hulgas töötlemise eesmärke, asjassepuutuvaid isikuandmete kategooriaid ja vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse. Kuid see ei ole absoluutne õigus ja teiste isikute huvid võivad piirata teie juurdepääsuõigust.

Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Teie taotletud täiendavate koopiate puhul võime me nõuda seaduses sätestatud tasu.

Õigus neid parandada: teil võib olla õigus nõuda meilt teiega seotud ebaõigete Isikuandmete parandamist. Sõltuvalt töötlemise eesmärkidest võib teil olla õigus nõuda, et mittetäielikud Isikuandmed oleksid täiendatud, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): Teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda meilt teiega seotud Isikuandmete kustutamist ja me võime olla kohustatud sellised Isikuandmed kustutama.

Õigus töötlemise piiramisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda meilt oma Isikuandmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul vastavad andmed märgistatakse ja me võime neid töödelda ainult teatud eesmärkidel.

Õigus esitada vastuväiteid: teatud tingimustel võib teil olla igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemisele Grundfosi poolt lähtuvalt konkreetsest olukorrast. Grundfosilt võidakse nõuda teie Isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Õigus andmete ülekantavusele: Teatud tingimustel võib teil olla õigus saada meilt teie poolt edastatud teiega seotud Isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil võib olla õigus edastada need andmed teisele ettevõttele ilma meiepoolsete takistusteta.

Kui soovite lisateavet või kasutada ühte või mitut oma õigustest, võite pöörduda Grundfos Holding A/S-i poole, saates e-kirja aadressile ecss@grundfos.com. Mõnel Grundfosi ettevõttel on kohalik andmekaitsespetsialist, kellega võite samuti ühendust võtta. Palun vaadake seda linki andmekaitsespetsialistidest ülevaate saamiseks.

Kaebuste esitamine

Samuti on teil kaebuste korral õigus esitada pädevale järelevalveasutusele teie isikuandmete töötlemise kohta kaebus.

Muudatused privaatsusteatises

Jätame endale õiguse igal ajal muuta või täiendada käesoleva privaatsusteatist ja teid teavitatakse sellest, näiteks Grundfosi ettevõtte veebisaidi kaudu.