PRIVAATSUSTEADE – MÜÜK 

Milliseid isiklikke andmeid kogutakse?

Grundfos kogub ja töötleb kontaktandmeid teie ettevõtte kohta ja tehinguandmeid, et hoida üleval või luua müügisuhet teie ettevõttega. Selles suhtes, teie ettevõtte kontaktisikuna, Grundfos lisaks kogub ja töötleb isikuandmeid teie kohta; need võivad sisaldada järgmisi isiklikke andmeid: kontakti tunnus, ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, akadeemiline kraad, tiitel, e-posti aadress, suhtluskeel ja küsitluse vastused, kui neid on (edaspidi "isikuandmed").

Isikuandmete kogumise eesmärk

Grundfos töötleb isikuandmeid, et pakkuda teile ja teie ettevõttele parimat teenust ja kogemust Grundfosi kliendina või potentsiaalse Grundfosi kliendina. See sisaldab teie isikuandmete töötlemist, et täita teie ettevõttega sõlmitud lepingut seoses Grundfosi identifitseerimise ja algatamise/pakkumise/hinnapäringute protsessiga, samuti seoses läbirääkimiste, tellimuste täitmise ja müügijärgsete protsessidega. Samuti võime anda teile võimaluse osaleda kliendi rahulolu küsitlustes.

Lisaks sellele kasutab Grundfos teie isikuandmeid, et koostada aruandeid toimingute, hinnapakkumiste ja võimaluste kohta, et pakkuda klientidele parimat teenust, et toetada kontode haldamist ja müügi/tegevuse planeerimist müügiprotsessi käigus.

Lisaks eelnimetatule logitakse Grundfosi müügisüsteemis igasugune suhtlus klientidega (e-kirjad, kõned jne), sh suhtlus teiega (vt kirjeldust allpool), et võimaldada Grundfosil kontrollida kliendisuhet ja dokumenteerida leppeid, mis on kliendiga sõlmitud.

Seaduslik alus isikuandmete kogumiseks

Teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie ja Grundfosi töötaja vaheline mõistev suhtumine, mille kohaselt te olete või võite olla huvitatud Grundfos toodete ostmisest. Seega peetakse teie isikuandmete töötlemist vajalikuks, et täita lepingut, mille osaline te olete, või et võtta tarvitusele vajalikud sammud teie nõudmisel enne lepingu sõlmimist, võrdle artiklit 6(1), alapunkti b, isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679 (GDPR).

Teie isikuandmeid võib töödelda teistel eesmärkidel ainult siis, kui see on vajalik seadustest või määrustest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine kohtutele või kriminaaljuurdluse ametivõimudele), kui te olete andnud nõusoleku vastava töötlemise jaoks või kui töötlemine on rakenduvate seaduste alusel muul viisil seaduslik. Kui muul viisil töötlemine toimub, võime anda teile lisateavet.

Andmete kontrollija ja isikuandmete adressaatide üksikasjad

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani, telefon +45 8750 1400, ja teie kohalik Grundfosi esindus (üldnimetusega "Grundfos") on ühised andmete kontrollijad ja vastutavad andmete turvalisuse ning teie isikuandmete töötlemise eest, võttes aluseks eelnimetatud konkreetsed eesmärgid. Vaadake seda linki, et saada ülevaade kohalikest Grundfosi esindustest.

Grundfos saab jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes töötlevad Grundfosi nimel teie isikuandmeid eelnimetatud eesmärkidel. Kasutatakse alljärgnevaid andmete töötlejaid.

·         SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Taani: SAP aitab Grundfosil töödelda klientide andmeid ja pakub töötlemiseks vajalikku süsteemi. Süsteemi hoitakse kohalikult ettevõtte valdustel Bjerringbros, Taanis.

·         CSC Danmark A/S, Retortvej 8, 1780 Copenhagen, Taani: CSC aitab Grundfosi klientide andmete töötlemisel

·         ISEC7 Software Limited, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg, Saksamaa: ISEC7 aitab Grundfosi klientide andmete töötlemisel.

·         Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Iirimaa: Microsoft aitab Grundfosil klientide andmeid töödelda ja aitab hoia andmeid Microsoft Azure'i pilves Iirimaal.

·         Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Iirimaa: teie isikuandmed kopeeritakse teenusesse Adobe Campaign ja neid kasutatakse turundamise eesmärgil, kui olete vastava nõusoleku andnud, või muu suhtluse jaoks.

·         Muud kohalikud ettevõtted Grundfosi grupis, mis pakuvad IT-tuge eelnimetatud süsteemidele ja toetavad müügiprotsesse.

Muud volitatud kolmandad osapooled võivad vajada juurdepääsu isikuandmetele või salvestada isikuandmeid, kui vastavad seadused seda nõuavad või lubavad (nt valitusametid, kohtud, välised nõustajad ja muud sarnased kolmandad osapooled, kes on avalikud ametiasutused).

Isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmed edastada väljapoole EL-i/EMP-d. Grundfos tagab, et sellise edastamise jaoks lähtutakse kehtivatest andmekaitseseadustest. See tähendab, et iga osapool väljaspool EL-i/EMP-d, kelle kätte satuvad teie isikuandmed, peab tagama piisava kaitse, näiteks rakendades EL-i standardseid lepinguklausleid või võttes sobivates kohtades tarvitusele siduvad ettevõtte reeglid ja neid järgides. Kui teil on selle kohta küsimusi, võite Grundfosiga ühendust võtta –kontaktandmed leiate jaotisest "Kuidas pääseda ligi oma isikuandmetele? / Muud õigused".

Säilitamise ajavahemik

Grundfos hoiab teie isikuandmeid nii kaua kui vaja, et täita eelnimetatud eesmärke, ehk siis seni, kuni olete ärisuhtes Grundfosi kliendiga. Mõningaid teie isikuandmeid võidakse hoida kauem anonüümsel kujul, nii et teid ei saa nende alusel tuvastada.

Siiski on võimalik, et mõningaid teie isikuandmeid võidakse hoida arvepidamise eesmärgil või kaitseks juriidiliste nõuete eest. Selliseid isikuandmeid hoitakse kohustusliku säilitamisaja aegumise lõpuni. Lisaks sellele, mõningaid teie isikuandmeid võidakse hoida anonüümsel kujul, nii et teid ei saa nende alusel tuvastada.

Kuidas pääseda ligi oma isikuandmetele? / Muud õigused

Asjakohased seadused annavad teile mitmeid õiguseid (seadustes määratud tingimustel).

Juurdepääsuõigus. Teil võib olla õigus saada meilt kinnitust, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse, ja kui see on nii, võite nõuda juurdepääsu isikuandmetele. Juurdepääsetavad andmed sisaldavad muuhulgas töötlemise eesmärki, vastavate isikuandmete kategooriaid ning adressaatide kategooriaid, kellele isikuandmed on avaldatud või kellele plaanitakse avaldada. Tegu pole siiski täieliku õigusega ja teiste isikute õigused ja huvid võivad teie juurdepääsu piirata.

Teil võib olla õigus hankida üks töödeldavate isikuandmete koopia. Lisakoopiate jaoks võime nõuda teilt mõistlikku tasu, mille aluseks on administratiivsed kulud.

Korrigeerimisõigus. Teil võib õigus olla nõuda meilt teid puudutavates isikuandmetes ebatäpsuste korrigeerimist. Sõltuvalt töötlemise eesmärgist võib teil olla õigus lasta ebatäielikke isikuandmeid täiendada, sh näiteks täiendava selgituse lisamisega.

Kustutamisõigus (õigus olla unustatud). Teatud asjaoludel võib teil olla õigus nõuda meilt teid puudutavate isikuandmete kustutamist ja meil võib olla kohustus sellised isikuandmed kustutada.

Õigus piirata töötlemist. Teatud asjaoludel võib teil olla õigus nõuda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul märgistatakse vastavad andmed ja me võime töödelda neid ainult teatud eesmärgil.

Vastuväite esitamise õigus. Teatud asjaoludel võib teil olla vastuväite esitamise õigus, võttes aluseks teie spetsiaalse olukorra või kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võib meilt nõuda, et me ei töötleks enam teie isikuandmeid.

Andmete ülekandmise õigus. Teatud asjaoludel võib teil olla õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul ja teil võib olla õigus edastada neid andmeid muule üksusele, ilma et me teid takistaks.                   

Kui soovite rohkem teada saada või soovite kasutada üht või mitut eelnimetatud õigust, võite võtta ühendust ettevõttega Grundfos Holding A/S, kasutades kontaktplanki sellel lingil või helistades numbril +45 8750 1400. Osade Grundfosi ettevõtete puhul on olemas ka andmekaitseametnik, kellega võite ühendust võtta. Vaadake seda linki, et näha andmekaitseametnike ülevaadet..

Kaebuste esitamine

Probleemide puhul on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemist puudutav kaebus vastutavale järelvalveametile.

Privaatsusteate muudatused

Me jätame endale õiguse muuta või täiendada seda privaatsusteadet igal ajal. Kui privaatsusteate muudatusi peetakse ulatuslikuks ja oluliseks, teavitatakse teid sellest, näiteks e-kirja teel või Grundfosi ettevõtte veebisaidil.