GARANTII ÜLDTINGIMUSED

Grundfos Eesti

13. GARANTII

13.1. Kõigile Grundfosi poolt valmistatud toodetele kehtib allpool märgitud ajavahemiku vältel tootmis-ja materjalidefektide garantii tingimusel, et need pole tekkinud tavapärase kulumise käigus ning Ostja süül.

13.2. Garantii kehtib üksnes juhul, kui kaup on mõõtmestatud, tarnitud, paigaldatud ja seda kasutatakse vastavalt Grundfosi juhistele ja Grundfosi poolt aktsepteeritud heale tavale. Juht- ja kaitseseadmed peavad olema seadistatud ja paigaldatud vastavalt Grundfosi nõuetele.

13.3. Grundfosil on õigus keelduda garantiist, kui Grundfosilt soetatud seadmele paigaldatakse muu tootja ebapiisavad kaitse- ja juhtseadmed.

13.4. Kui kaubaga koos tarnitud garantiitingimused erinevad käesolevas punktis sätestatud tingimustest, kehtivad kaubaga kaasas olevad garantiitingimused.

13.5. Kauba garantiid tõendab Grundfosi või Grundfosi volitatud edasimüüja poolt väljastatud ostudokument (kviitung/ arve ja/või pumba tehniline pass).

13.6. Grundfosi toodetele kehtiv garantiiaeg on 24 kuud (2 aastat) tarne kuupäevast ning mitte kauem kui 30 kuud (2,5 kuud) kauba tootmise kuupäevast, kui pole sätestatud teisiti.

13.7. Pumpadele Alpha2, Alpha3 kehtiv garantiiaeg on 60 kuud (5 aastat) tarne kuupäevast ning mitte kauem kui 66 kuud (5,5 kuud) kauba tootmise kuupäevast.

13.8. Grundfosi varuosadele, remondikomplektidele (va juhtkapid), mootorita pumpadele kehtiv garantii on 12 kuud nende Ostjale tarnimise kuupäevast.

13.9. Grundfosi varuosadele ja komponentidele, mida on kasutatud asendusosa või -komponendina väljaspool garantiiperioodi, on 12 kuud seadme Ostjale tagastamise kuupäevast. Selliste varuosade ja komponentide garantiiperioodi kinnitab Grundfosi poolt Ostjale väljastatud Hooldusprotokoll.

13.10. Ostja on kohustatud teavitama Grundfosi või selle volitatud teeninduspartnerit tuvastatud defektidest 10 päeva jooksul pärast defekti avastamist, vastasel juhul on Grundfosil õigus garantii kohaldamisest keelduda.

13.11. Kui eespool nimetatud perioodil ilmneb mis tahes defekt, on Ostja kohustatud tagastama kauba koos tagastamise põhjuse kirjeldusega, toimetades need Grundfosi volitatud teeninduspartnerile. Sellisel juhul on Ostja kohustatud tasuma kõik kulud, mis on seotud kauba kindlustamise ja/või tarnimisega Grundfosi volitatud teeninduspartneri juurde. Tagastatud kaup peab olema vaba sellsesse mittepuutuvatest seadmetest. Grundfosi volitatud teeninduspartneril on õigus keelduda toodete remontimisest, kui need on saastunud mürgiste või muul viisil tervisele ohtlike vedelikega. Grundfos või Grundfosi volitatud teeninduspartner võib nõuda, et Ostja esitaks ohutusdeklaratsiooni, mis kinnitab, et seade pole puutunud kokku tervist kahjustavate või agressiivsete vedelikega või et see on neist professionaalselt ja piisavalt puhastatud.

13.12. Pärast Ostjalt garantiinõude kättesaamist vaatab Grundfos või Grundfosi volitatud teeninduspartner garantiinõude üle ja võtab vastu otsuse garantii kohaldatavuse kohta. Kui garantii on kohaldatav, otsustab Grundfos oma äranägemisel garantiikohustuse täitmise ühel järgmistest viisidest:

13.12.1. asendab defektse kauba kvaliteedinõuetele vastava kaubaga;

13.12.2. kõrvaldab defekti mõistliku aja jooksul.

13.13. Pärast vahetamist läheb omandiõigus defektsele kaubale ja/või selle komponentidele üle Grundfosile.

13.14. Remonditud kaup tagastatakse Ostjale vastavalt garantiidokumendi (kviitungi/ arve ja/või pumba tehnilise passi) sätetele.

13.15. Mis tahes osadele, mille tootjaks ei ole Grundfos, ent mille Grundfos on tarninud näiteks osana projektist, sh elektriseadmetele, juhtseadmetele jne, kehtivad nende valmistaja garantiitingimused.

13.16. Kui Grundfos tuvastab, et kaup oli nõuetekohaselt tarnitud (sh ilma mis tahes defektide või muude mittevastavusteta), jätab Grundfos endale õiguse nõuda oma kulude hüvitamist Ostja poolt.

13.17. Grundfosil on õigus muuta kauba garantiitingimusi sellest eelnevalt teavitamata, välja arvatud garantiitingimused, mida kohaldatakse Ostjale müüdud kaubale.

13.18. Grundfos välistab igasuguse vastutuse Ostjale tekitatud kaudse ja kaasneva kahju eest, välja arvatud Ostjale tekkinud kahjust, mille põhjustas Grundfos tahtlikult või raskest hooletusest, terviserikkest, elu võtmisest või mittevaraline kahju, mis on põhjustatud Grundfosi süül.