Johdanto teolliseen veden uudelleenkäyttöön ja sen hyödyntämiseen teollisuusprosesseissa

Tutustu teollisuuden vesiprosesseihin ja siihen, miksi monien teollisuudenalojen prosesseissa panostetaan veden kierrätykseen.

Teollisuuden veden kierrätys auttaa säästämään vettä, koska vesi voidaan hyödyntää prosesseissa uudelleen.

Tällä kurssilla kerromme teollisen vedenkäsittelyn käyttökohteista ja siitä, miksi veden uudelleenkäyttöä hyödynnetään monien teollisuudenalojen prosesseissa entistä enemmän.

Veden uudelleenkäyttö vastaa hyvin Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta nro 6, jossa painotetaan vedenkäsittelyä yleisesti ja erityisesti teollista vedenkierrätystä.

Tämän tavoitteen tarkoituksena on varmistaa veden ja saniteettitilojen saatavuus kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Grundfos toimii aktiivisesti tämän tavoitteen hyväksi.

Teolliselle veden uudelleenkäytölle on useita eri syitä.

Tärkeimmät syyt ovat:

YK:n 6. tavoitteessa mainittu vesipula ja puhtaan veden entistä suurempi niukkuus.

Laskutettavan veden ja jäteveden sekä energian ja kemikaalien kulutuksen säästöt.

Hyödyllisten yhdisteiden talteenotto saastuneesta vedestä.

Käyttövettä ja muuta vettä koskevia lakivaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti.

Esimerkiksi väestörakenteen muutokset sekä saasteiden ja mikromuovien määrän kasvu edellyttävät uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia teknologioita.

Monilla teollisuudenaloilla turvaudutaan perinteisempiin ratkaisuihin, ja uuden tekniikan tai räätälöityjen ratkaisujen soveltuvuuteen suhtaudutaan kriittisesti.

Myös käyttökohdetta koskeva puutteellinen valvonta ja sääntely voivat jarruttaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

Kun ratkaisu on tarkasti harkittu ja käyttökohteeseen sopiva, veden uudelleenkäytön syyt ja sen tuomat hyödyt tulevat selkeästi esille.

Tutustutaan aluksi teollisuudessa käytettävän veden eri tyyppeihin.

Teollisuuslaitoksessa vettä käytetään kaikkialla, esimerkiksi prosessi-, jäähdytys- ja puhdistusvetenä.

Käytössä saastunut vesi on puhdistettava ja käsiteltävä.

Teollinen vedenkäsittely voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: väkevä ja teollinen jätevesi sekä suolavesi ja teollinen puhdas vesi.

Grundfos toimittaa ratkaisuja kaikkien osa-alueiden tarpeisiin.

Tällä kurssilla keskitymme väkevään ja teolliseen jäteveteen.

Teollisessa vedenkäsittelyssä kaikki alkaa vedenotosta.

Vettä voidaan käyttää joko suoraan tai se on käsiteltävä myöhempää käyttötarkoitusta varten.

Tässä kuvassa vettä syötetään teollisuusprosessiin.

Kun prosessi- tai puhdistusvetenä käytetty vesi on käsitelty, veden laatu muuttuu, eikä sitä voida laskea suoraan ympäristöön.

Siksi vesi on käsiteltävä biologisesti, fysikaalisesti tai kemiallisesti.

Tarvittavat puhdistusvaiheet valitaan jäteveden ominaisuuksien perusteella.

Biologinen käsittely sekä hiukkasten ultrasuodatus ja ionien poisto käänteisosmoosilla ovat yleisimmin käytetyt vedenkäsittelymenetelmät.

Kerrataan lopuksi tällä kurssilla opitut asiat.

- Teollisuusprosesseissa vettä käytetään eniten prosessi-, jäähdytys- ja puhdistusvetenä.

- Vedenkäsittelyyn ja uudelleenkäyttöön on monia syitä, kuten veden niukkuus, kustannukset, lakisääteiset vaatimukset ja uudet teknologiat.

- Teollisen vedenkäsittelyn käyttökohteissa keskitymme väkevän ja teollisen jäteveden uudelleenkäyttöön.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille