Pohjavesi Onko pohjavettä saatavilla aina?

Pohjavesivarojen liikakäyttö on merkittävä ongelma alueilla, joissa vettä hyödynnetään paljolti kasteluun, jolloin se haihtuu maaperästä uudelleen. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa pohjaveden saatavuuteen. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo pohjavesivaroihin kohdistuvista uhkista.

Pohjavesi on erittäin hyödyllinen luonnonvara.  

Oikein käsiteltynä sitä voidaan hyödyntää kestävänä puhtaan veden varantona.  

Huolimaton toiminta voi johtaa pohjavesivarojen ehtymiseen ja häviämiseen,  millä voi olla vakavia seurauksia.  

Pohjavettä muodostuu sateen imeytyessä maakerrosten läpi.  Pohjaveden muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät.  

Sateen määrä ja kesto ovat näistä tärkeimpiä.  

Sateisina aikoina akviferi täydentyy  ja pohjaveden pinnankorkeus nousee.  

Kuivina aikoina pohjaveden pinnankorkeus puolestaan laskee.  Veden pumppaus vaikuttaa tähän tasapainoon, mutta suuressa osassa maailmaa  pohjavedenottoon on hyvät ja kestävät mahdollisuudet.  Tähän voidaan soveltaa yksinkertaista kaavaa:  Jos pohjavettä otetaan talteen enemmän kuin mitä sitä muodostuu,  pohjaveden pinnankorkeus laskee ja akviferi tyhjentyy.  

Jos varanto ehtyy jatkuvasti, akviferi kuivuu lopulta kokonaan.  Pohjavettä käytetään pääasiassa talous‑ ja kasteluvetenä,  monissa maissa suurimmaksi osaksi kasteluun.  

Pohjaveden lisäksi voidaan myös hyödyntää jokien, järvien ja patojen pintavettä.  

Tällöin vesi ei puhdistu samalla tapaa  kuin sateen suodattuessa maakerrosten läpi pohjavedeksi.  

Joillakin alueilla pohjavesivarantojen ehtyminen on jatkunut jo vuosien ajan,  minkä seurauksena pohjaveden pinta on laskenut merkittävästi.  

Pohjavettä on siksi otettava entistä syvemmältä,  mikä puolestaan johtaa maan vajoamiseen,  koska maa-aineksen väliin jäävän veden paine laskee.  

Pohjaveden ehtymistä voidaan estää monin tavoin.  

Yksinkertaisinta on hyödyntää pohjavettä maltillisesti.  

Monissa tilanteissa akviferiin kohdistuva kuormitus voidaan hajauttaa  asentamalla useampia kaivoja laajemmalle alueelle.  

Myös pohjaveden muodostumiseen voidaan vaikuttaa.  Luonnollisessa tilanteessa pohjavettä muodostuu sateen seurauksena.  

Sademäärä voi kuitenkin vaihdella suuresti  kuivien ja sateisten vuodenaikojen mukaan.  

Sateisina vuodenaikoina sadevettä valuu suoraan maanpinnasta  jokien kautta takaisin meriin.  

Viime aikoina suoritetuissa kokeissa  sateisten kausien ylimääräistä vettä on varastoitu altaisiin,  joista sen on annettu imeytyä takaisin akviferiin.  

Sateisina kausina varastoitua vettä voidaan käyttää uudelleen kuivina kausina.  

Pohjavettä on siis saatavilla,  koska varannot täyttyvät jatkuvasti sateen seurauksena.  

Jos vettä käytetään muodostunutta määrää vähemmän,  pohjavesi on turvallinen ja kestävä talous‑ ja kasteluveden lähde.  

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot