Νομικά θέματα και πολιτικές

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ GRUNDFOS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.          ΙΣΧΥΣ

1.1        Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις») ισχύουν για την παράδοση προϊόντων, υπηρεσιών και προϊόντων αναφορικά με υπηρεσίες σε πελάτες από τη GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Υδραυλικών Συστημάτων («Grundfos»).                                  

1.2        Τα μέρη θεωρείται ότι έχουν συνάψει σύμβαση, όταν η προσφορά του ενός μέρους γίνεται αποδεκτή από το άλλο μέρος εγγράφως ή έμπρακτα, χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Η λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών από τον πελάτη συνιστά έμπρακτη αποδοχή. Η προσφορά, η αποδοχή, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (ανεξαρτήτως αναφοράς τους ή μη), και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο αποδέχεται ρητά η Grundfos, καθώς και τα παραρτήματα αυτών, αποτελούν τη συνολική σύμβαση για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τον πελάτη (η «Σύμβαση»).

1.3        Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η αποδοχή του αντιστοιχεί με την προσφορά της Grundfos. Εάν ο Πελάτης δεν ειδοποιήσει αμελλητί την Grundfos σχετικά με οποιαδήποτε αναντιστοιχία, η αποδοχή του θα είναι δεσμευτική για τον ίδιο.

2.          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ GRUNDFOS

2.1        Οι τεχνικές συμβουλές δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Grundfos και ο πελάτης ενθαρρύνεται να ζητήσει οποιαδήποτε απαραίτητη τεχνική συμβουλή από τρίτο μέρος. Η Grundfos δεν ευθύνεται για πληροφορίες οι οποίες έχουν δοθεί στον πελάτη (ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη) πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συνάψει έγγραφη σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών από τη Grundfos και διακριτή πληρωμή για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας συμβουλής.

2.2        Εάν τα μέρη συνάψουν σύμβαση παροχής τεχνικών συμβουλών από τη Grundfos, τότε οι τεχνικές συμβουλές της Grundfos παρέχονται μόνον εντός του τομέα δραστηριότητας της Grundfos, εξ όσων γνωρίζει η Grundfos κατά τη χρονική στιγμή της παροχής των συμβουλών και μόνο βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στη Grundfos από τον πελάτη.                                           

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.          ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ GRUNDFOS

3.1        Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε έλεγχο και τυποποιημένες δοκιμές πριν από την αποστολή τους από το εργοστάσιο του Ομίλου Grundfos. Η Grundfos μπορεί, κατόπιν αιτήματος του πελάτη  να παρέχει πιστοποιητικό δοκιμών, στην οποία περίπτωση θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη να καλύψει αυτός το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό δοκιμών αποσκοπεί στο να πιστοποιήσει ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται τηρώντας τις προδιαγραφές της Grundfos εκτός εάν τα προϊόντα απορριφθούν κατά τις δοκιμές.

4.          ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1        Η Grundfos παραδίδει όλα τα προϊόντα στον τόπο και κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί εγγράφως, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει διασφαλίσει ότι όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και διατυπώσεις που αφορούν στην υλοποίηση της Σύμβασης είναι διαθέσιμες στη Grundfos.

4.2        Εάν τα προϊόντα δεν παραδοθούν 90 ημέρες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο, με έγγραφη ειδοποίηση, το μέρος της Σύμβασης που αφορά στα προϊόντα που έχουν καθυστερήσει.

4.3        Εάν ο πελάτης δεν αποδεχθεί την παράδοση (εν όλω ή εν μέρει) κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, ο πελάτης πληρώνει σαν να έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση και η Grundfos δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη για κάθε ζημία, την οποία έχει υποστεί εξαιτίας της μη-παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης και φόρων ή/και τελών. Η Grundfos μπορεί εναλλακτικά να καταγγείλει τη Σύμβαση (ή μέρος αυτής) με άμεση ισχύ και να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη για οποιαδήποτε ζημία έχει υποστεί εξαιτίας της μη-παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων εξόδων μεταφοράς.

4.4        Η Grundfos μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά με οποιαδήποτε σειρά.                                         

5.          ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

5.1        Ο τυπικός όρος παράδοσης προϊόντων της Grundfos είναι ο DAP [Παραδοτέο στον τόπο προορισμού] (βλ. Incoterms 2020) – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία – στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.2        Για προϊόντα που παραδίδονται σε συνδυασμό με υπηρεσία, ο κίνδυνος ζημίας ή καταστροφής στα προϊόντα μετακυλίεται στον πελάτη με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν τα προϊόντα παραδίδονται ταυτόχρονα με τις υπηρεσίες, αλλά με τρόπο ώστε τα προϊόντα να τοποθετούνται προσωρινά στο χώρο των πελατών/τελικών χρηστών έως την εγκατάσταση (χωρίς την παρουσία της Grundfos στον χώρο), ο κίνδυνος των προϊόντων μετακυλίεται στον πελάτη όταν η Grundfos παραδώσει τα προϊόντα στον χώρο.

5.3        Η κυριότητα των προϊόντων δεν θα μεταβιβάζεται στον πελάτη μέχρι την πλήρη εξόφληση της Grundfos. Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει, η Grundfos δικαιούται να πάρει πίσω τα προϊόντα με αποκλειστικές δαπάνες του πελάτη χωρίς να παραβλάπτονται και τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που γεννώνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω παρακράτηση κυριότητας δεν επηρεάζει τη μετακύλιση του κινδύνου ή το δικαίωμα αποζημίωσης της Grundfos.

6.          ΕΞΕΤΑΣΗ

6.1        Αμέσως μετά την παράδοση των προϊόντων (που δεν παραδίδονται και εγκαθίστανται αναφορικά με υπηρεσία), ο πελάτης εξετάζει τα προϊόντα για τυχόν ορατά ελαττώματα ή ελλείψεις, και διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που παραδόθηκαν συμμορφώνονται με την επιβεβαίωση παραγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν προβεί στον εν λόγω έλεγχο και δεν ειδοποιήσει τη Grundfos αντίστοιχα (εφόσον χρειάζεται) χωρίς καθυστέρηση, θα του αφαιρείται το δικαίωμα να διεκδικεί αποζημίωση για τυχόν ελαττώματα αναφορικά με τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί, τα οποία ο πελάτης θα μπορούσε να είχε ανακαλύψει κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.          ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

7.1        Η Grundfos εκτελεί τις υπηρεσίες με επαγγελματικό και επιδέξιο τρόπο.

7.2        Η Grundfos εκτελεί τις υπηρεσίες στον τόπο και κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και διατυπώσεις που αφορούν στην υλοποίηση της Σύμβασης έχουν παρασχεθεί δεόντως στη Grundfos από τον πελάτη.

7.3        Η Grundfos εκτελεί τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την πολιτική της Grundfos κατά το χρόνο εκτέλεσης και παροχής (σαββατοκύριακα, εθνικές αργίες και νυχτερινές βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνηθες ωράριο εργασίας). Τα μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν εγγράφως ότι η Grundfos θα εκτελεί εργασία εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. Η Grundfos θα τιμολογεί για τις εν λόγω ώρες σύμφωνα με τις ισχύουσες αμοιβές της Grundfos.

7.4        Εάν η Grundfos δεν έχει εκτελέσει και παράσχει τις υπηρεσίες 90 ημέρες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο, με έγγραφη ειδοποίηση, το μέρος της Σύμβασης που έχει καθυστερήσει.

7.5        Το Άρθρο 4.3 ισχύει κατ’ αναλογία εάν ο πελάτης δεν αποδεχθεί την παροχή των υπηρεσιών ή μέρος αυτών, όπως έχει συμφωνηθεί.

7.6        Η Grundfos καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να τηρεί όλους τους κανόνες και κανονισμούς υγείας και ασφάλειας του πελάτη, και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, τις οποίες ο πελάτης έχει γνωστοποιήσει στη Grundfos. Η Grundfos δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεών της δυνάμει της Σύμβασης, στο βαθμό που οι πράξεις της Grundfos απορρέουν από την τήρηση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας του πελάτη.

7.7        Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι υπηρεσίες της Grundfos εκτελούνται από ένα πρόσωπο. Εάν η εκτέλεση των υπηρεσιών απαιτεί παραπάνω από ένα πρόσωπο, ο πελάτης θα ενημερώνει τη Grundfos εγκαίρως πριν την εκτέλεση των υπηρεσιών από τη Grundfos. Εάν ο πελάτης δεν το πράξει, η Grundfos μπορεί να τιμολογήσει όλα τα έξοδα που θα προκύψουν στον πελάτη, ακόμα και χωρίς την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.  

7.8        Η Grundfos δικαιούται να αναθέτει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Σύμβασης σε υπεργολάβους χωρίς να ενημερώνει τον πελάτη. Η Grundfos ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των περαιτέρω προμηθευτών της.

8.          ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

8.1        Ο πελάτης (με ίδια έξοδα) όπου κρίνεται απαραίτητο διασφαλίζει ότι οι πελάτες και οι τελικοί χρήστες του:

(α)      συνεργάζονται με τη Grundfos αναφορικά με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών,

(β)      παρέχουν στη Grundfos και στους εκπροσώπους της πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη και σε άλλες εγκαταστάσεις όπως εύλογα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών,

(γ)       παρέχουν επαρκή φωτισμό, θέρμανση, ρεύμα, εξαερισμό και αποστράγγιση σύμφωνα με τις εύλογες απαιτήσεις της Grundfos,

(δ)      ενημερώνουν τον μηχανικό ή τους εκπροσώπους της Grundfos σε κάθε επίσκεψη σχετικά με οποιαδήποτε μη ικανοποιητική λειτουργία ή μη κανονική απόδοση του προϊόντος για το οποίο η Grundfos εκτελεί υπηρεσίες,

(ε)       παρέχουν στη Grundfos τα έγγραφα, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται από τη Grundfos για την ορθή παροχή των υπηρεσιών («Συμπληρωματικό Υλικό») και διασφαλίζουν ότι το Συμπληρωματικό Υλικό είναι ακριβές από κάθε ουσιώδη άποψη,

(στ)     διασφαλίζουν ότι το σύνολο του Συμπληρωματικού Υλικού είναι σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται σε σχέση με τις υπηρεσίες,

(ζ)       προετοιμάζουν και διατηρούν τις σχετικές εγκαταστάσεις για την παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της παρακολούθησης, της αφαίρεσης και της διάθεσης τυχόν επικίνδυνων υλικών σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, πριν από και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών,

(η)      ενημερώνουν τη Grundfos για όλους τους κανόνες και κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και για οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις ασφάλειας, οι οποίες εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη,

(θ)      λαμβάνουν και διατηρούν όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και συναινέσεις και συμμορφώνονται με όλη τη σχετική νομοθεσία που επιτρέπει στη Grundfos - (i) να παρέχει τις υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη και (ii) να χρησιμοποιεί το Συμπληρωματικό Υλικό,

(ι)       εγγυώνται ότι ο πελάτης είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης οποιουδήποτε εξοπλισμού ή συστήματος το οποίο πρόκειται να συντηρηθεί και έχει νόμιμη χρήση και κατοχή αυτού, και

(ια)     στο βαθμό που μπορεί να παρεμποδίζεται η εκτέλεση των υπηρεσιών, δεν παρέχουν ή δίνουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για έλεγχο ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή συστήματος, το οποίο πρόκειται να συντηρηθεί,.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

9.          ΤΙΜΗ, ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

9.1        Η τιμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι αυτή που ορίζεται από τη Grundfos στη Σύμβαση.

9.2        Η Grundfos θα τιμολογεί τον πελάτη με την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών στον τόπο και κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Ο πελάτης πληρώνει τη Grundfos όπως προβλέπεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή ελλείψει αυτής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.

9.3        Κάθε καταβλητέο από τον πελάτη ποσό δεν συμπεριλαμβάνει ποσά αναφορικά με ΦΠΑ, φόρο πωλήσεων ή άλλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται. Ο πελάτης καταβάλλει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα την ίδια στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί η πληρωμή για τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

9.4        Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πελάτης (i) καταβάλλει τους παρακρατούμενους φόρους απευθείας στην αρμόδια κρατική οντότητα όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) κατόπιν αιτήματος, προσκομίζει φορολογικό πιστοποιητικό στη Grundfos το οποίο αποδεικνύει ότι ο πελάτης έχει καταβάλει τους παρακρατούμενους φόρους, (iii) καταβάλλει στη Grundfos μόνο τα καθαρά έσοδα αφότου ο πελάτης έχει καταβάλει τους παρακρατούμενους φόρους, και (iv) συνεργάζεται πλήρως με τη Grundfos κατά την προσπάθεια απαλλαγής από ή μείωσης των παρακρατούμενων φόρων και ολοκληρώνει και υποβάλλει αμελλητί όλα τα σχετικά έγγραφα.

9.5        Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει κατά την καταληκτική ημερομηνία, η Grundfos, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέσου έννομης προστασίας που η Grundfos μπορεί να έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να αξιώσει πληρωμή για υπόλοιπα, έξοδα είσπραξης και τόκους. Ο τόκος ορίζεται στο 5,25 % (ή το υψηλότερο επιτόκιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία έως την πραγματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Η Grundfos μπορεί επίσης (i) να προβεί σε περαιτέρω προμήθειες, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα είναι εγγυημένη και να αναστείλει άλλες παραδόσεις έως ότου ο πελάτης προσκομίσει την εγγύηση που απαιτείται από τη Grundfos, ή (ii) να αναστείλει την παροχή περαιτέρω παραδόσεων έως ότου ο πελάτης εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόμενα ποσά.

9.6        Εάν ο πελάτης δεν εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια (παρά τη μία υπενθύμιση), ή σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, τότε όλες οι πληρωμές που οφείλονται στη Grundfos, καθίστανται ληξιπρόθεσμες για άμεση πληρωμή.

9.7        Η Grundfos μπορεί να αλλάξει την τιμή των Αγαθών και/ή Υπηρεσιών στο δημοσιευμένο τιμοκατάλογο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Εάν οι δημοσιευμένες τιμές αλλάξουν αφότου ο Πελάτης έχει υποβάλει παραγγελία, η Grundfos μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόσει την ενημερωμένη τιμή στον Πελάτη για αποδοχή. Εάν ο Πελάτης δεν αποδεχθεί την ενημερωμένη τιμή, η Grundfos μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει την παραγγελία του Πελάτη με μόνη υποχρέωση της Grundfos την επιστροφή οποιασδήποτε πληρωμής έχει ήδη γίνει από τον Πελάτη.  

 

10.        ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ

10.1      Η Grundfos εγγυάται ότι θα παραδίδει τα προϊόντα και θα παρέχει τις υπηρεσίες στον πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ένα προϊόν είναι ελαττωματικό μόνο εάν δεν παραδίδεται σύμφωνα με τη Σύμβαση εξαιτίας ελαττωματικού υλικού, σχεδίου ή κατασκευής από μεριάς της Grundfos ή από τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό της Grundfos.

10.2      Χωρίς να μεταβάλλεται ο γενικός χαρακτήρας του Άρθρου 10.1, τυχόν ζημία δεν καλύπτεται από την εγγύηση εάν οφείλεται (μεταξύ άλλων) σε συνήθη φθορά, χρήση των προϊόντων για εφαρμογές για τις οποίες δεν προορίζονται, εγκατάσταση των προϊόντων σε περιβάλλον που δεν είναι κατάλληλο για τα εν λόγω προϊόντα, τροποποιήσεις, μεταβολές ή επισκευή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχουν διενεργηθεί από τον πελάτη ή από τρίτο μέρος (που δεν ενεργεί για λογαριασμό της Grundfos), μη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Grundfos, π.χ. στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή επισκευής της Grundfos, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, λειτουργία (π.χ. χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της Grundfos εκτός των προδιαγραφών του) ή συντήρηση που δεν είναι σύμφωνη με το εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή επισκευής της Grundfos ή με τα χρηστά επαγγελματικά ήθη, χρήση ελαττωματικού ή ακατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, χρήση ανταλλακτικών κακής ποιότητας (μη συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε γνήσιου ανταλλακτικού της Grundfos), ακούσια ή εκούσια ζημία ή κακή χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών από τον πελάτη ή από τρίτο μέρος (που δεν ενεργεί για λογαριασμό της Grundfos), και μη συμμόρφωση του πελάτη ή του προϊόντος αυτού με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εν γένει, σε περίπτωση που μια συμφωνηθείσα ιδιότητα υπήρχε κατά το χρόνο της Σύμβασης και έπαψε να υπάρχει χωρίς ευθύνη της Grundfos πριν ο κίνδυνος μετακυλιθεί στον πελάτη. Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω δεν εγγυώνται το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι πράγματι κατάλληλο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή ότι θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές του κατά την πρακτική εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

10.3        Προκειμένου να ισχύει η εγγύηση, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιεί αμελλητί τη Grundfos για τυχόν ελάττωμα αφότου το εν λόγω ελάττωμα υποπέσει ή όφειλε να έχει υποπέσει στην αντίληψη του πελάτη και (i) όσον αφορά στα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιεί τη Grundfos το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 30 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, και (ii) όσον αφορά στις υπηρεσίες, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιεί τη Grundfos το αργότερο εντός 24 μηνών από την εκτέλεση των υπηρεσιών (η «Περίοδος Ειδοποίησης Εγγύησης»).

10.4        Σε περίπτωση αποκατάστασης των ελαττωμάτων, η Περίοδος Ειδοποίησης Εγγύησης που σχετίζεται με το ως άνω προϊόν και τις υπηρεσίες παραμένει η ίδια μετά την αποκατάσταση, ωστόσο

(α)      εάν μέρος του προϊόντος επισκευαστεί ή αντικατασταθεί, η Περίοδος Ειδοποίησης Εγγύησης που αφορά στα εν λόγω επισκευασθέντα/αντικατασταθέντα μέρη είναι 24 μήνες από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης, εφόσον η περίοδος των 24 μηνών δεν εκπνέει πριν από τη λήξη της αρχικής Περιόδου Ειδοποίησης Εγγύησης για το προϊόν, και

(β)      εάν ολόκληρο το εν λόγω προϊόν (π.χ. αντλία) αντικατασταθεί, τότε ισχύει νέα Περίοδος Ειδοποίησης Εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης (ωστόσο για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής) του αντικατασταθέντος προϊόντος.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Περίοδος Ειδοποίησης Εγγύησης δεν υπερβαίνει τους 60 μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία παραγωγής του πρώτου προϊόντος που παραδίδεται ανεξαρτήτως αν ο πελάτης έχει λάβει παράταση της Περιόδου Ειδοποίησης Εγγύησης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

10.5      Με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης, η Grundfos αποκαθιστά ελαττωματικά (μέρη από) προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτονται από την εγγύηση. Κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Grundfos αποφασίζει εάν θα προβεί σε αποκατάσταση μέσω επισκευής ή αντικατάστασης (ολικής ή μερικής) του ελαττωματικού (μέρους) προϊόντος ή των υπηρεσιών. Η Grundfos αποκαθιστά ελαττώματα το συντομότερο δυνατό εντός του συνήθους ωραρίου εργασίας.

10.6      Ο τόπος των εργασιών αποκατάστασης είναι:

(α)      Για προϊόντα με κινητήρα με ηλεκτρική ισχύ μικρότερη των 5,5 kW (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων χωρίς κινητήρα) και προϊόντα που παραδίδονται αναφορικά με υπηρεσίες, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στο εργαστήριο της Grundfos για επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός εάν η Grundfos αποφασίσει ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στον τόπο παράδοσης ή στο χώρο του τελικού χρήστη.

(β)      Για προϊόντα με κινητήρα με ηλεκτρική ισχύ 5,5 kW ή μεγαλύτερη, η Grundfos ελέγχει και επισκευάζει ή αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν στο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.

(γ)       Για υπηρεσίες, η Grundfos ελέγχει και επισκευάζει ή αντικαθιστά τις ελαττωματικές υπηρεσίες στο χώρο εγκατάστασης του τελικού χρήστη.

10.7      Η Grundfos καλύπτει τα έξοδά της για επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,

(α)      Τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται με το ελαττωματικό (μέρος από ένα) προϊόν με κινητήρα με ηλεκτρική ισχύ μικρότερη των 5,5 kW (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων χωρίς κινητήρα) και με τα προϊόντα που παραδίδονται αναφορικά με υπηρεσίες, κατανέμονται ως ακολούθως:

(i)          Ο πελάτης καλύπτει τυχόν έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά, τη μετακίνηση και το χρόνο μετακίνησης του προσωπικού της Grundfos και του (μέρους του) προϊόντος μεταξύ του τόπου στον οποίο η Grundfos παρέδωσε το προϊόν και της τοποθεσίας του προϊόντος (εάν διαφέρει από τον τόπο παράδοσης).

(ii)         Η Grundfos καλύπτει τυχόν έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά, τη μετακίνηση και το χρόνο μετακίνησης του προσωπικού της Grundfos και του (μέρους του) προϊόντος μεταξύ της Grundfos και του τόπου στον οποίο η Grundfos παρέδωσε το προϊόν.

(β)      Τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται με το ελαττωματικό (μέρος από) προϊόν με κινητήρα με ηλεκτρική ισχύ 5,5 kW ή μεγαλύτερη κατανέμονται ως ακολούθως:

(i)          Η Grundfos καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται με την επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού (μέρους του) προϊόντος. Ωστόσο, εάν το προϊόν είναι εγκατεστημένο σε τοποθεσία η οποία – κατά την κρίση της Grundfos – είναι δύσκολα προσβάσιμη, εφαρμόζεται το Άρθρο 10.7 (α).

(γ)       Ο πελάτης καλύπτει τυχόν έξοδα για αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση.

(δ)      Ο πελάτης καλύπτει τα έξοδα της Grundfos που σχετίζονται με χρόνο αναμονής που οφείλεται στον πελάτη.

(ε)       Εάν αποδειχτεί ότι προϊόν που τελεί υπό επισκευή ή αντικατάσταση δεν φέρει κάποιο ελάττωμα, ο πελάτης καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς. Η Grundfos μπορεί να χρεώσει κάποιο ποσό το οποίο υπολογίζεται βάσει του τιμοκατάλογου της Grundfos προκειμένου να καλύψει έξοδα που σχετίζονται με την εν λόγω υπηρεσία.  

10.8      Εκτός εάν ζητηθεί από τη Grundfos, το προϊόν δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί πριν από την αποκατάσταση. Τυχόν μη συμμόρφωση με την παρούσα καθιστά την εγγύηση άκυρη.

10.9      Η Grundfos μπορεί να αρνηθεί – και δεν θα φέρει συμβατική ή αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της εξ αμελείας) ευθύνη, ευθύνη για παραβίαση νομίμου καθήκοντος ή άλλως – την αποκατάσταση ελαττωμάτων, εάν η Grundfos θεωρεί ότι η εν λόγω αποκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον ή τραυματισμό σε ανθρώπους.

10.10    Η αποκατάσταση μέσω επισκευής ή αντικατάστασης είναι η μόνη διαθέσιμη αποκατάσταση προς τον πελάτη για ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Grundfos σε ό,τι αφορά στην ευθύνη προϊόντων, βλ. άρθρο 11, η Grundfos δεν φέρει άλλη ή περαιτέρω ευθύνη απέναντι στον πελάτη είτε για παραβίαση σύμβασης, αμέλεια ή άλλως αναφορικά με οποιοδήποτε ελάττωμα σε προϊόν ή υπηρεσία.

11.        ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

11.1      Η Grundfos αναλαμβάνει την ευθύνη για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου ή τραυματισμού) και ζημία σε ακίνητη και κινητή περιουσία, που προκλήθηκε από ελαττωματικά προϊόντα στο βαθμό που ορίζεται από τον εκάστοτε αναγκαστικό νόμο αναφορικά με την ευθύνη προϊόντος. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη της Grundfos για ζημία σε ακίνητη και κινητή περιουσία (που δεν είναι ιδιοκτησίας του πελάτη), η οποία προκλήθηκε από ελαττωματικό προϊόν, υπόκειται στους περιορισμούς του Άρθρου 12, έτσι ώστε η συνολική ευθύνη της Grundfos όπως περιγράφεται στο Άρθρο 12.2 για ζημία σε ακίνητη και κινητή περιουσία να περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 3 εκατομμυρίων (ανά απαίτηση και συνολικά κατ’ έτος) και στο ποσό που ορίζεται στο Άρθρο 12.2. Ο πελάτης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τα προϊόντα, η οποία δεν αποδίδεται στη Grundfos σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 11.1.

11.2      Εάν κάποιο μέρος ευθύνεται για ζημίες που έχουν αποδοθεί στο άλλο μέρος στο Άρθρο 11.1, τότε το άλλο μέρος αποζημιώνει το πρώτο μέρος για κάθε ποσό που έχει καταβληθεί ανακόλουθα σύμφωνα με τον καταμερισμό στο Άρθρο 11.1.

12.        ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1      Κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη (συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της εξ αμελείας), ευθύνη για παράβαση νομίμου καθήκοντος ή άλλου είδους ευθύνη) για απώλεια παραγωγής, απώλεια κύκλου εργασιών, απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια φήμης, απώλεια που σχετίζεται με άνευ αδείας πρόσβαση σε δεδομένα ή συστήματα, απώλεια ως αποτέλεσμα διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή οποιεσδήποτε άλλες έμμεσες ή αποθετικές ζημιές κάθε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή με παραβίαση αυτής. Η Grundfos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμφωνηθείσα αποζημίωση, ποινική ρήτρα και συναφείς συμβατικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά του πελάτη από τρίτο μέρος.

12.2      Κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της Grundfos (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης αναφορικά με συμφωνηθείσα αποζημίωση (εάν υπάρχει) και αξιώσεις τρίτων μερών) προς τον πελάτη αναφορικά με όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Σύμβαση και τη συνεργασία, είτε συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της εξ αμελείας), παραβίαση νομίμου  καθήκοντος ή άλλως, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το 30% του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη δυνάμει της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρων) στο οποίο βασίζεται η αξίωση.

12.3      Οι περιορισμοί που ορίζονται στο Άρθρο 12.1 και 12.2 δεν εφαρμόζονται εάν τυχόν πράξη ή παράλειψη των μερών προκαλέσει σωματική βλάβη, ή αν κάποιο μέρος σκόπιμα ή από βαριά αμέλεια προκαλέσει στο άλλο μέρος ζημία.

12.4      Τα μέρη συμφωνούν ότι η τιμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αντικατοπτρίζει την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών δυνάμει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων επίσης των περιορισμών στο Άρθρο 12.

12.5      Εάν ο πελάτης θεμελιώσει αξίωση για ζημίες που προκύπτουν από περισσότερες από μία συμβάσεις ή από μία ή περισσότερες συμβάσεις σε συνδυασμό με παράδοση προϊόντων ή άλλων υπηρεσιών εταιρείας της Grundfos, τότε η συνολική ευθύνη της Grundfos (εάν υπάρχει) θα κατανέμεται στις διαφορετικές προμήθειες βάσει της συμμετοχής εκάστης εκ των εν λόγω προμηθειών στις αξιωθείσες ζημίες. Κάθε κατανεμημένο μέρος της συνολικής ευθύνης θα καθορίζεται σύμφωνα με τη νομική βάση που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών για το εν λόγω μέρος των συνολικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε συμφωνημένου περιορισμού ευθύνης.

13.        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

13.1      Ο πελάτης χρησιμοποιεί τα προϊόντα με τρόπο που δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων μερών.

13.2      Καμία διάταξη της Σύμβασης ή άλλη συμφωνία δεν μεταβιβάζει ή εκχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε ή, που απορρέει από, ή σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο ή έγγραφο που έχει παρασχεθεί στον πελάτη από τη Grundfos.  

14.        ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

14.1      Αναφορικά με οποιαδήποτε Διαδικασία (όπως ορίζεται κατωτέρω) που εκκινεί οποιοσδήποτε κατά της Grundfos πέραν του πελάτη, και η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή με αγορά ή χρήση από τον πελάτη των προϊόντων και/ή αγορά υπηρεσιών, ο πελάτης θα οφείλει να αποζημιώνει τη Grundfos για κάθε Ζημία, η οποία προκύπτει από την εν λόγω Διαδικασία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η Grundfos προκάλεσε τις εν λόγω Ζημίες από αμέλεια ή από πρόθεση. «Διαδικασία» σημαίνει οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική ενέργεια, αγωγή, αξίωση, έρευνα ή άλλη διαδικασία. «Ζημίες» σημαίνει οποιεσδήποτε δαπάνες επίλυσης διαφορών (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εύλογων ίδιων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά την υπεράσπιση διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε σχετική έρευνα ή διαπραγμάτευση) και οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που επιδικάζεται ή καταβάλλεται για τη διευθέτηση οποιασδήποτε Διαδικασίας).

15.        ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

15.1      Τυχόν πληροφορίες αναφορικά με το βάρος, τις διαστάσεις, τη χωρητικότητα, την τιμή, τεχνικά και άλλα στοιχεία που παρέχονται σε καταλόγους, φυλλάδια, μαζικές επιστολές, διαφημίσεις, εικόνες και τιμοκαταλόγους δίνονται αποκλειστικά κατά προσέγγιση.

15.2      Η Grundfos παραμένει κυρία όλων των σχεδίων, περιγραφών και άλλων εγγράφων που παρέχονται από τη Grundfos, και ο πελάτης δεν μπορεί να αντιγράφει, αναπαράγει, μεταβιβάζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιεί τα εν λόγω έγγραφα σε τρίτα μέρη χωρίς την άδεια της Grundfos. Ο πελάτης αποκτά την κυριότητα των αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή εγκατάσταση, έναρξη, λειτουργία και συντήρηση των προϊόντων. Κατόπιν αιτήματος της Grundfos, ο πελάτης θα αντιμετωπίζει τα εν λόγω έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τους) ως εμπιστευτικά.  

16.        ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

16.1      Η Grundfos έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις απαιτήσεις ασφάλειας, ή η οποία δεν επηρεάζει ουσιωδώς αρνητικά τη φύση ή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Εάν η Grundfos απαιτεί άλλες μεταβολές προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις απαιτήσεις ασφάλειας ή με τα πρότυπα και τις οδηγίες του πελάτη, ο πελάτης δεν θα αρνείται ούτε θα καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία να συναινέσει στα αιτήματα αυτά.

17.        ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

17.1      Κάθε μέρος (λήπτης) θα αντιμετωπίζει ως αυστηρά εμπιστευτική κάθε τεχνική ή εμπορική τεχνογνωσία, όλες τις προδιαγραφές, τιμές, εφευρέσεις, διαδικασίες, πρωτοβουλίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του γνωστοποιούντος μέρους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του που είναι εμπιστευτικής φύσεως (εμπιστευτικές πληροφορίες) και έχουν γνωστοποιηθεί στον λήπτη από το άλλο μέρος (γνωστοποιούν μέρος), τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους ή υπεργολάβους (εκπροσώπους) του. Ο λήπτης δεν θα χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες του γνωστοποιούντος μέρους για σκοπούς πέραν της εκτέλεσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) στην απαγόρευση και της αντίστροφης μηχανικής των προϊόντων και οποιουδήποτε λογισμικού στα προϊόντα.

17.2      Ο λήπτης μπορεί να γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο στους εκπροσώπους του, οι οποίοι είναι απαραίτητο να λαμβάνουν γνώση προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του λήπτη στο πλαίσιο της Σύμβασης και υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκπρόσωποι θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο 17 σαν να είχαν αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος στους παρόντες όρους.

17.3      Οι υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος Άρθρου 17 ισχύουν από την υπογραφή της Σύμβασης και – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – για περίοδο 5 ετών μετά τη λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης.

18.        ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

18.1      Κανένα μέρος δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει τη Σύμβαση ούτε θα είναι υπεύθυνο για καθυστέρηση στην εκτέλεση, ή μη εκτέλεση, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης, εάν η εν λόγω καθυστέρηση ή μη εκτέλεση είναι αποτέλεσμα κωλύματος που εκφεύγει από τον εύλογο έλεγχό του («Ανωτέρα Βία»). Σε περίπτωση γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τα μέρη συμφωνούν να αναστείλουν τις υποχρεώσεις του επηρεαζόμενου μέρους έως ότου η κατάσταση Ανωτέρας Βίας παύσει να υφίσταται.

18.2      Οποιοδήποτε εκ των μερών μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ αποστέλλοντας ειδοποίηση στο άλλο μέρος εάν η περίοδος Ανωτέρας Βίας συνεχιστεί για περίοδο 3 συναπτών μηνών. Σε περίπτωση καταγγελίας εξαιτίας τέτοιων συνθηκών, κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για την εν λόγω καταγγελία. Ωστόσο, η εν λόγω καταγγελία δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε προϋφιστάμενη ευθύνη ή απαίτηση ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της Σύμβασης.

19.        ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

19.1      Εάν ένα μέρος παραβιάσει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση, το άλλο μέρος μπορεί, χωρίς να παραβλάπτονται τα λοιπά δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας του, να καταγγείλει τη Σύμβαση για σπουδαίο λόγο με άμεση ισχύ κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης, εφόσον η εν λόγω ουσιώδης παραβίαση δεν μπορεί να αποκατασταθεί, είτε εάν το αθετούν μέρος της Σύμβασης δεν έχει προβεί σε αποκατάσταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, η οποία επιτάσσει σε αποκατάσταση, ή εάν – για ουσιώδεις παραβιάσεις οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να αποκατασταθούν εντός περιόδου 30 ημερών – η εν λόγω αποκατάσταση δεν έχει ξεκινήσει εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, η οποία επιτάσσει την αποκατάσταση. Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα καταγγελίας που τυχόν απορρέει από τη Σύμβαση.   

19.2      Η καταγγελία της Σύμβασης (ανεξαρτήτως αιτίας) δεν θα επηρεάσει τις διατάξεις εκείνες της Σύμβασης οι οποίες, λόγω φύσης ή αναγκαιότητας, προβλέπουν ότι θα ισχύουν και μετά από οποιαδήποτε λύση.

20.        ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

20.1      Η Grundfos επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Grundfos στην οποία είναι διαθέσιμη η ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων,

21.        ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.1      Η Σύμβαση δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει είτε εκ του νόμου ή άλλως πως από τον πελάτη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Grundfos. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η Grundfos δύναται να εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, σε οποιαδήποτε εταιρεία εντός του ομίλου Grundfos.

21.2      Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν επιγραφή της Grundfos, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της Grundfos. Τα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή άλλα σήματα ή σύμβολα αναγνώρισης του άλλου μέρους εάν δεν έχουν την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

21.3      Οι λέξεις και οι φράσεις με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις έχουν την ίδια σημασία σε όλα τα μέρη της παρούσας Σύμβασης εκτός και αν υπαγορεύουν διαφορετικά τα συμφραζόμενα.

21.4      Οι προσφορές της Grundfos ισχύουν για περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης εκτός εάν η Grundfos έχει ορίσει διαφορετικά στην προσφορά. Η Grundfos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προσφορές πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος εάν ο πελάτης δεν έχει υποβάλει εντολή αγοράς.

21.5      Η Grundfos μπορεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ευθύνεται να διορθώνει τυπογραφικά, γραφικά ή άλλα λάθη ή παραλείψεις σε υλικό πωλήσεων, προσφορές, τιμοκαταλόγους, επιβεβαιώσεις παραγγελίας, τιμολόγια ή άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που εκδίδονται από τη Grundfos.

 

22.        ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

22.1      Κάθε παράδοση που καλύπτεται από τη Σύμβαση μπορεί να υπόκειται σε κανόνες ελέγχου εξαγωγών και εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ.

22.2      Προϋπόθεση για την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών από τη Grundfos στον πελάτη συνιστά η συμμόρφωση του πελάτη με όλους τους ισχύοντες κανόνες ελέγχου εξαγωγών και εμπορικών κυρώσεων, καθώς και η ύπαρξη σχετικών διαδικασιών και ελέγχων συμμόρφωσης.

22.3      Εάν λόγω των κανόνων ελέγχου εξαγωγών και εμπορικών κυρώσεων η Grundfos θεωρεί ότι η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Σύμβασης απαγορεύεται, εμποδίζεται, περιορίζεται ή επηρεάζεται σημαντικά δυσμενώς ή ότι θα απαγορευτεί, εμποδιστεί, περιοριστεί ή επηρεαστεί σημαντικά δυσμενώς, η Grundfos μπορεί να ακυρώσει ή να αναβάλει την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης προς τον πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές, η Grundfos δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αξίωση ή ζημία.

22.4      Ο πελάτης προκειμένου να επιτρέψει στις αρχές ή στη Grundfos να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση του πελάτη με τους κανόνες ελέγχου εξαγωγών και εμπορικών κυρώσεων, ή προς υποστήριξη των αιτήσεων της Grundfos προς τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την εξαγωγή και/ή πώληση των προϊόντων και/ή υπηρεσιών δυνάμει της Σύμβασης, θα παρέχει – κατόπιν εύλογης απαίτησης της Grundfos – αμελλητί στη Grundfos όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο τελικό χρήστη, τα μέρη που συμμετέχουν στην παράδοση, το συγκεκριμένο προορισμό και τη συγκεκριμένη σκοπούμενη χρήση των προϊόντων και/ή υπηρεσιών.

23.        ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ

23.1      Η Σύμβαση, και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει από ή σε σχέση με αυτή ή την ερμηνεία αυτής (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, χωρίς εφαρμογή των κανόνων σύγκρουσης δικαίων που μπορεί να προκαλέσει την εφαρμογή των νόμων άλλης χώρας.

23.2      Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών) προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή την ερμηνεία της θα έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας.