Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου - Πωλήσεις

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε?

Η Grundfos συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα συναλλαγών σχετικά με την εταιρεία σας για την εξυπηρέτηση της σχέσης πωλήσεων ή ενδεχόμενης σχέσης πωλήσεων με την εταιρεία σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ως υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρίας σας, η Grundfos συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ταυτότητα επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, τίτλο θέσης, τίτλο σπουδών, τίτλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γλώσσα αλληλογραφίας και απαντήσεις έρευνών, αν υπάρχουν, (εφεξής καλούμενα "Προσωπικά Δεδομένα").

Ο λόγος που συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Η Grundfos επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία ως πελάτη της Grundfos ή πιθανού πελάτη της Grundfos. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σύμβαση με την εταιρεία σας αναφορικά με την ταυτοποίηση της Grundfos, την έναρξη των διαδικασιών προσφοράς/τιμολόγησης καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ολοκλήρωσης της παραγγελίας και υποστήριξης μετά την πώληση. Μπορούμε επίσης να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Επιπλέον, η Grundfos χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με δραστηριότητες,προσφορές και ευκαιρίες ώστε να παρέχει στους πελάτες την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, να υποστηρίζει τη διαχείριση λογαριασμού και τον προγραμματισμό των πωλήσεων/δραστηριοτήτων στις διαδικασίες πωλήσεων. Εκτός από τα παραπάνω, όλες οι αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες (ηλεκτρονικά μηνύματα, κλήσεις κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με εσάς, καταγράφονται στο σύστημα πωλήσεων της Grundfos (βλ. παρακάτω), ώστε να μπορεί η Grundfos να παρακολουθεί τη σχέση πελάτη και να τεκμηριώνει τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με έναν πελάτη.  

Η νομική βάση της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία  των Προσωπικών σας Δεδομένων  στηρίζεται στην αμοιβαία μεταξύ μας παραδοχή ότι θα κάνετε χρήση μιάς ή περισσοτέρων  από τις προπεριγραφείσες  Ψηφιακές  Λύσεις μας και ,ως εκ τούτου, αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των  σκοπών που με την χρήση αυτή επιδιώκετε.

Κατά συνέπεια , η εν λόγω επεξεργασία έχει ως νόμιμη βάση:  α) την  ελεύθερη , ρητή   και  συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας , ώστε  να καταστεί εφικτή  η υλοποίηση αυτών των σκοπών (άρθρο 6, παρ.1α’ του Κανονισμού (Ε.Ε. - 2016/679) και/ή β) την αναγκαιότητα διενεργείας της  είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ( ως προς σύμβαση δηλαδή που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ μας)   είτε εφ’ όσον η επεξεργασία απαιτείται για την πραγμάτωση  και εφαρμογή  ήδη καταρτισθείσης μεταξύ μας συμβάσεως  (άρθρο 6, παρ.1β’ του Κανονισμού).

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς, μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. μεταβίβαση στα δικαστήρια ή τις αρχές ποινικής δίωξης), εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη επεξεργασία ή εάν η επεξεργασία είναι άλλως νόμιμη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν πραγματοποιηθεί επεξεργασία για διαφορετικό σκοπό, μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες

Στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και των αποδεκτών των Προσωπικών Δεδομένων

Η Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Δανία, τηλέφωνο +45 87 50 14 00, και η τοπική σας  εταιρία Grundfos  (εφεξής καλούμενες από κοινού “Grundfos”) είναι από κοινού ελεγκτές δεδομένων και υπεύθυνες για την ασφάλεια των δεδομένων και την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τους συγκεκριμένους προαναφερθέντες σκοπούς. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για μία ανασκόπηση των τοπικών εταιριών της Grundfos.  

Η Grundfos μπορεί να μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη που ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων της Grundfos για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επεξεργαστές δεδομένων:

·         SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Δανία: Η SAP βοηθά την Grundfos στην επεξεργασία των δεδομένων πελατών και παρέχει το σύστημα για την επεξεργασία.
Το σύστημα αποθηκεύεται τοπικά σε εγκαταστάσεις στο Bjerringbro της Δανίας.

·         CSC Danmark A/S, Retortvej 8, 1780 Κοπενχάγη, Δανία: H CSC βοηθά τη Grundfos στην επεξεργασία δεδομένων πελατών..

·         ISEC7 Software Limited, Schellerdamm 16, D-21079 Αμβούργο, Γερμανία: H ISEC7 βοηθά τη Grundfos στην επεξεργασία δεδομένων πελατών.

·         Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ιρλανδία: H Microsoft βοηθά τη Grundfos στην επεξεργασία δεδομένων πελατών και στην αποθήκευση δεδομένων στο Microsoft Azure Cloud στην Ιρλανδία.

·         Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Ιρλανδία: Τα προσωπικά σας δεδομένα αναπαράγονται στην Adobe Campaign και χρησιμοποιούνται είτε για σκοπούς μάρκετινγκ, εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, είτε για άλλη αλληλογραφία.

·         Άλλες τοπικές εταιρείες του Ομίλου Grundfos που παρέχουν υποστήριξη των συστημάτων ΙΤ  για τα παραπάνω συστήματα και υποστήριξη στις διαδικασίες πωλήσεων.

Άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση ή να αποθηκεύσουν προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο (π.χ. κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια, εξωτερικοί σύμβουλοι και συναφή τρίτα μέρη που είναι δημόσιοι φορείς)

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ. Η Grundfos εξασφαλίζει ότι αυτή η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε μέρος εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ, στο οποίο θα περιέλθουν στην κατοχή του τα Προσωπικά σας  Δεδομένα, πρέπει να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, για παράδειγμα, συνάπτοντας σύμβαση και αποδεχόμενο τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή να εφαρμόσει και να συμμορφωθεί με δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, όπου αυτοί εφαρμόζονται. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Grundfos – συμβουλευτείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρατίθενται πιο κάτω στο τμήμα «Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;/Περαιτέρω δικαιώματα».

Διάστημα Φύλαξης

Η Grundfos θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών, δηλαδή για όσο διάστημα διατηρείτε επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη της Grundfos. Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ανώνυμη μορφή που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή σας.

Ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν, ωστόσο, να αποθηκευτούν για λογιστικούς σκοπούς ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μέχρι τη λήξη της νομοθετικώς προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Επιπλέον, ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν σε  ανώνυμη μορφή, η οποία δεν θα επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;/Περαιτέρω δικαιώματα

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε διάφορα δικαιώματα (σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στην ισχύουσα νομοθεσία):

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν ή όχι Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, στην περίπτωση αυτή, να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών Προσωπικών  Δεδομένων και τους αποδέκτες  ή τις κατηγορίες αποδεκτών  στους οποίους έχουν ήδη αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Ωστόσο, καθώς αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμα πρόσβασής σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για περαιτέρω αντίγραφα που μπορεί να ζητήσετε, μπορούμε να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος βάσει των διοικητικών δαπανών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών σας Δεδομένων. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη"): Υπό ορισμένες συνθήκες, .έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διαγράψουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της :επεξεργασίας Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα σημανθούν και θα μπορούν να επεξεργαστούν από εμάς μόνο για ορισμένους σκοπούς.

Δικαίωμα εναντίωσης: Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, ή στην περίπτωση που τα Προσωπικά σας  Δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς και μπορείτε να απαιτήσετε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Υπό ορισμένες συνθήκες,  έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν εσάς, και τα οποία εσείς μας έχετε παράσχει, σε  δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε ανεμπόδιστα αυτά τα δεδομένα σε κάποιον άλλον φορέα.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε  περισσότερα ή επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Grundfos Holding A / S  συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό μας ιστότοπο ή καλώντας στο + 45 87 50 14 00. Ορισμένες εταιρίες Grundfos διαθέτουν  έναν τοπικό υπάλληλο προστασίας δεδομένων στον οποίον μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε. Συμβουλευτείτε αυτό το σύνδεσμο για μία ανασκόπηση των υπαλλήλων προστασίας δεδομένων.

Υποβολή καταγγελιών

Σε περίπτωση καταγγελίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Αλλαγές στη Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε την παρούσα Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Στο βαθμό που οι αλλαγές αναφορικά με τη Δήλωση περί Ιδιωτικού απορρήτου θεωρούνται ουσιώδεις και σημαντικές, θα ενημερωθείτε για αυτές, παραδείγματος χάρη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρίας Grundfos.