Opći uvjeti poslovanja

GRUNDFOS OPĆI UVJETI POSLOVANJA VEZANO UZ PRODAJU I ISPORUKU PROIZVODA I USLUGA UVODNE ODREDBE

1. PRIMJENA

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja vezano uz prodaju i isporuku proizvoda i usluga (“Opći uvjeti poslovanja”) primjenjuju se na isporuku proizvoda, usluga i proizvoda povezanih s uslugama kupcu, od strane Grundfos Sales Croatia d.o.o. (“Grundfos”).

1.2 Ugovorne strane su sklopile ugovor u trenutku kada jedna ugovorna strana prihvati ponudu druge ugovorne strane bez ograničenja ili izmjena. Prihvat proizvoda i usluga od strane Kupca smatra se prihvatom ponude. Ponuda, prihvat, Opći uvjeti poslovanja (neovisno o tome da li se na njih poziva ili ne), i bilo koji drugi dokument kojeg Grundfos izričito prihvati, čine ugovor o kupnji proizvoda i usluga (“Ugovor”).

1.3 Kupac mora osigurati da Grundfosov prihvat odgovara ponudi kupca. Ako kupac bez nepotrebnog odgađanja ne obavijesti Grundfos o bilo kojoj nepodudarnosti, Grundfosov prihvat će biti obvezujući za kupca.

1.4 Ukoliko su Grundfos i Kupac sklopili poseban ugovor, koji su obje strane prihvatile u pisanom obliku, primjenjuju se odredbe toga ugovora. Na pitanja koja nisu uređena spomenutim ugovorom primjenjuju se ovi Opći uvjeti poslovanja.

2. GRUNDFOS INFORMACIJE

2.1 Kupac je slobodan tražiti bilo koje potrebne tehničke savjete od treće strane. Osim za posebne podatke o proizvodu, Grundfos nije odgovoran za informacije koje su dane kupcu (ili bilo kojoj trećoj strani koja djeluje u ime kupca) prije, za vrijeme ili nakon što je Ugovor stupio na snagu, osim ako su ugovorne strane sklopile pisani ugovor koji obuhvaća Grundfosovo savjetovanje i odvojeno plaćanje za svako takvo savjetovanje.

2.2 Ako su ugovorne strane ugovorile Grundfosovo savjetovanje, Grundfos će davati savjete samo unutar svog područja poslovanja, prema najboljim saznanjima Grundfosa u vrijeme kada su savjeti dani i isključivo na temelju podataka koje je Kupac dostavio Grundfosu.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVODE

3. GRUNDFOS PREGLED

3.1 Svi proizvodi podliježu pregledu i standardnom testiranju prije otpreme iz tvornice. Grundfos može na zahtjev kupca i uz naknadu koju Grundfos zatraži, izdati potvrdu o provedenom testiranju. Potvrda je namijenjena kao dokaz da se proizvodi izrađuju u skladu s Grundfosovim specifikacijama, osim u slučaju kada proizvodi ne prođu testiranje.

4. ISPORUKA PROIZVODA, VRIJEME ISPORUKE I OTKAZIVANJE

4.1 Grundfos će isporučiti sve proizvode na mjesto i u vrijeme kako je ugovoreno pisanim putem, pod uvjetom da je Kupac osigurao da su Grundfosu dostupne sve tehničke pojedinosti i formalnosti u vezi sa izvršenjem Ugovora, i pod uvjetom da je Kupac u potpunosti uplatio predujam, u skladu s niže navedenom odredbom 9.2. Vremenski okvir naveden u Grundfosovoj ponudi i/ili u potvrdi narudžbe predstavlja samo neobvezujuću procjenu i ne predstavlja ugovor o vremenu isporuke. Ako se ugovorne strane nisu dogovorile o vremenu isporuke, Grundfos će tada izvršiti isporuku u razumnom roku od vremena izdavanja potvrde narudžbe.

4.2 Ako proizvodi nisu isporučeni u roku 90 dana nakon dogovorenog datuma isporuke (ako je rok dogovoren), kupac može raskinuti, pisanom obavijesti, dio Ugovora koji se odnosi na proizvode koji kasne.

4.3 Ako kupac ne preuzme isporuku (u cijelosti ili djelomično) na dogovoreni datum, kupac je dužan izvršiti plaćanje kao da je isporuka obavljena, a Grundfos ima pravo na naknaduštete od kupca za svaki gubitak pretrpljen zbog neisporuke, uključujući dodatne troškove prijevoza i skladištenja. Grundfos može, alternativno, raskinuti Ugovor (ili njegov dio) i zatražiti naknadu štete od kupca za bilo koji pretrpljeni gubitak nastao zbog neisporuke, uključujući bilo koje dodatne troškove prijevoza.

4.4 Grundfos može isporučiti proizvode u više navrata, po redoslijedu koji on odredi.

4.5 Kupac je ovlašten raskinuti Ugovor bez ikakvih financijskih posljedica u roku od 24 sata od slanja narudžbe Grundfosu, osim ako je Grundfos započeo sa izradom predmetne narudžbe. Za bilo koje otkazivanje nakon tog roka potrebno je Grundfosovo pisano odobrenje, a ako Grundfos pristane na raskid Ugovora, otkazivanje će se provesti prema sljedećim uvjetima: (a) U slučaju otkazivanja proizvoda koji se stalno čuvaju na zalihama, Grundfos će primjeniti naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto vrijednosti Ugovora (b) U slučaju proizvoda koji se ne čuvaju stalno na zalihama, Grundfos će primijeniti sljedeće naknade: i) Naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto vrijednosti Ugovora, ii) Naknadu za stvarne troškove uključujući troškove proizvodnje i iii) trošak povrata proizvoda proizvođaču. Na zahtjev Kupca, Grundfos će predočiti popis navedenih troškova (c) Ako su proizvodi (djelomično) dostavljeni, sljedeći, dodatni uvjeti će se primijeniti na otkazivanje: i) Proizvodi koji su stariji od jedne godine od dana proizvodnje ne mogu biti vraćeni Grundfosu ii) Vraćeni proizvodi moraju biti u njihovom originalnom, neoštećenom stanju i pakiranju iii) Kupac će obavijestiti Grundfosovu službu za korisnike unaprijed, pisanim putem, sa priloženom kopijom originalnog računa iv) Trošak povrata proizvoda u Grundfosovo skladište platit će kupac. Ako Grundfos izvrši povrat proizvoda u Grudnfosovo skladište, Grundfos je, povrh troškova navedenih prethodno navedenom odredbom 4.5(a) ili 4.5(b), ovlašten tražiti od kupca i naknadu troškova špedicije.

5. RIZIK

5.1 Grundfos dostavlja proizvode prema paritetu DDP (u skladu s Incoterms 2010) za proizvode isporučene u Hrvatsku i DAP (u skladu s Incoterms 2010) za proizvode isporučene u Bosnu i Hercegovinu na mjestu isporuke kako je predviđeno Ugovorom.

5.2 Za proizvode isporučene u vezi s pružanjem usluge, rizik gubitka ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca nakon izvršene usluge. Međutim, ako se proizvodi isporučuju zajedno s uslugama, ali na način da se proizvodi privremeno postave na lokaciju kupca/krajnjeg korisnika do instalacije (bez da je Grundfos prisutan na lokaciji), rizik proizvoda prelazi na kupca kada Grundfos isporuči proizvode na lokaciji.

5.3 Vlasništvo nad proizvodima neće prijeći na kupca sve dok Grundfos ne primi plaćanje u cijelosti. Ako kupac ne plati, Grundfos ima pravo vratiti proizvode na isključivi trošak kupca. Takvo zadržavanje vlasništva ne utječe na prelazak rizika.

6. PREGLED

6.1 Odmah nakon isporuke proizvoda (koji nisu isporučeni i instalirani u vezi s pruženom uslugom) kupac će pregledati postoje li na proizvodima vidljivi nedostaci i osigurati da isporučeni proizvodi udovoljavaju potvrdi narudžbe. Bilo koje neusklađenosti trebaju se označiti na teretnom listu te ovjeriti (uključujući pečat I potpis), a uz to će se uzeti i fotografije. Ako kupac ne obavi takav pregled, ne naznači bilo koje neusklađenosti na teretnom listu i o tome bez odgađanja ne obavijesti Grundfos (ako je potrebno), kupac gubi pravo tražiti naknadu za bilo kakve nedostatke isporučenih proizvoda, a koje je kupac mogao otkriti tijekom takvog pregleda.  

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA USLUGE 7. PRUŽANJE USLUGA I VRIJEME PRUŽANJA USLUGA

7.1 Grundfos će pružati usluge na profesionalan i stručan način.

7.2 Grundfos će pružati usluge na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme, pod uvjetom da su Grundfosu dostupne sve tehničke pojedinosti i formalnosti vezane uz izvršenje Ugovora.

7.3 Grundfos će pružati usluge tijekom redovnog radnog vremena određenog prema Grundfosovim pravilima u vrijeme pružanja usluga (vikendi i nacionalni praznici izvan su redovnog radnog vremena). Ugovorne strane mogu se dogovoriti da će Grundfos izvršavati posao izvan redovnog radnog vremena; Grundfos će takve sate naplatiti sukladno mjerodavnim Grundfosovim naknadama.

7.4 Ako Grundfos nije izvršio i pružio usluge 90 dana nakon dogovorenog roka isporuke, kupac je ovlašten raskinuti, pisanom obavijesti, dio Ugovora koji se odnosi na kašnjenje.

7.5 Članak 4.3. primjenit će se ako kupac, prema dogovoru, ne primi usluge u cijelosti ili djelomično.

7.6 Grundfos će nastojati proučiti sva kupčeva pravila koja se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti, i bilo koje druge razumne sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju u kupčevim prostorijama, a koje je kupac priopćio Grundfosu. Grundfos neće biti odgovoran za bilo koju povredu svojih obveza prema Ugovoru, ako je takva povreda rezultat Grundfosovog neproučavanja kupčevih pravila koja se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti, osim ako Grundfos nije zaprimio pisani primjerak takvih pravila prije sklapanja Ugovora.

7.7 Osim ako nije drugačije dogovoreno, Grundfos će samostalno odlučiti hoće li usluge pružati jedna ili više osoba. Prije Grundfosovog pružanja usluga, kupac će pravovremeno obavijestiti Grundfos ako je za pružanje usluga potrebno više od jedne osobe. Ako kupac o tome ne obavijesti Grundfos, Grundfos može kupcu zaračunati sve pripadajuće troškove, i to bez da izvrši svoje usluge.

7.8 Grundfos ima pravo dati u podugovor izvršavanje bilo kojih svojih obaveza, bez suglasnosti kupca. Grundfos je odgovoran za bilo koje radnje ili propuste svojih podizvođača.

8. OBVEZE KUPCA 8.1 Kupac će (na vlastiti trošak) i prema potrebi, osigurati da njegovi kupci i krajnji korisnici: (a) međusobno surađuju s Grundfosom u svim pitanjima vezanima za pružanje usluga; (b) u mjeri u kojoj je to razumno opravdano za pružanje usluga, omogući Grundfosu i njegovim predstavnicima pristup kupčevim prostorijama i ostalim objektima; (c) prema Grundfosovim razumnim zahtjevima, pruže primjerenu rasvjetu, grijanje, struju, ventilaciju i odvodnju; (d) prilikom svakog posjeta, obavijeste Grundfosove inženjere ili predstavnike o bilo kojem nezadovoljavajućem ili nepravilnom radu proizvoda na kojima Grundfos pruža svoje usluge; (e) pruže Grundfosu dokumentaciju, informacije, alate i materijale koje Grundfos zahtijeva za odgovarajuće pružanje usluga (“Ulazni materijal”) i osiguraju da je Ulazni materijal točan u svim bitnim dijelovima; (f) osiguraju da je sav Ulazni material u ispravnom stanju te da je, vezano za pružanje usluga, prikladan za svrhe u koje se upotrebljava; (g) pripreme i održavaju mjerodavne prostore za pružanje usluga, uključujući identificiranje, nadgledanje, premještanje i uklanjanje bilo kojeg opasnog materijala, poštujući sve primjenjive propise, prije i tijekom pružanja usluga; (h) obavijeste Grundfos o svim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima te o bilo kojim drugim razumnim sigurnosnim zahtjevima koji se primjenjuju u kupčevim prostorijama; (i) ishode i održavaju sve potrebne dozvole, autorizacije, licence, odobrenja i suglasnosti te da poštuju sve mjerodavne zakone koji omogućuju Grundfosu – (i) pružanje usluga u kupčevim prostorijama i – (ii) upotrebu Ulaznog materijala; (j) jamče da je kupac zakoniti vlasnik bilo koje opreme ili sustava koji će se servisirati; i (k) u mjeri u kojoj bi to moglo ometati pružanje usluga, ne pružiti ili ne omogućiti pristup radi pregleda ili rastavljanja bilo kojoj opremi ili sustavu koji će se servisirati, bilo kojoj trećoj strani.

OPĆE ODREDBE

9. CIJENA, UVJETI PLAĆANJA I IZDAVANJE RAČUNA

9.1 Cijenu za proizvode i usluge određuje Grundfos u Ugovoru.

9.2 Kupac će Grundfosu platiti 100% cijene za naručene proizvode i usluge odmah nakon zaključenja Ugovora, prema izdanom predračunu. Grundfos neće započinjati s proizvodnjom bilo kojih proizvoda ili s pružanjem bilo kojih usluga prije nego je zaprimio uplatu u cijelosti. Grundfos će kupcu izdati račun nakon isporuke.

9.3 Bilo koji iznos koji kupac plati ne sadržava porez na dodanu vrijednost, porez na promet ili bilo koji drugi naplativi posebni porez. Kupac će platiti bilo koji od prethodno navedenih poreza u vrijeme kada je naknada za proizvode i usluge dospjela. U slučaju bilo kakvog povećanja poreza na dodanu vrijednost, poreza, carina, tarifa ili slično zbog čega bi Grundfos prema Ugovoru morao platiti više od onoga što bi se zaračunalo u vrijeme dogovora o cijenama, kupac će Grundfosu nadoknaditi navedene troškove.

9.4 Kupac će poštovati sve zahtjeve propisane mjerodavnim pravom u vezi s porezima i/ili PDV-om te će, u mjeri u kojoj je to potrebno, surađivati s Grundfosom u svim poreznim/PDV pitanjima.

9.5 Ako kupac po dospijeću ne izvrši plaćanje, Grundfos ima pravo, bez utjecaja na bilo koje drugo pravo ili pravno sredstvo koje ima prema mjerodavnom propisu, zahtijevati plaćanje svih opomena, troškova i kamata. Kamatna stopa za neizvršeno plaćanje na dan dospijeća jednaka je stopi zakonske zatezne kamate određene prema primjenjivim hrvatskim propisima. Kamata će se obračunavati dnevno od dana dospijeća do stvarne isplate dospjelog iznosa. Grundfos također ima pravo (i) izvršiti daljnje isporuke pod uvjetom izdavanja jamstva za plaćanje te obustaviti ostale isporuke dok kupac ne pruži jamstvo koje Grundfos zahtijeva; ili (ii) obustaviti pružanje daljnjih isporuka sve dok kupac u potpunosti ne plati dospjele iznose.

9.6 Ako kupac ne plati dospjele račune (unatoč jednoj opomeni) ili u slučaju prestanka Ugovora, svi iznosi koje Grundfos potražuje smatrat će se odmah dospjelim.

9.7 Ako kupac plati račun na način da Grundfos zaprimi cjelokupni iznos prije njegova dospjeća, kupac ima pravo na popust sukladno Grundfosovim pravilima koji se tiču prijevremenog plaćanja. Grundfos će na zahtjev pružiti više informacija o pravilima koji se tiču prijevremenog plaćanja.

9.8 Ako Kupac preda narudžbu u vrijednosti manjoj od EUR 400, Grundfos će zaračunati dodatnu administrativnu naknadu u iznosu od EUR 30. Grundfos neće uvećati iznose narudžbi koje su predane preko Extraneta ili narudžbi za rezervne dijelove za iznos administrativne naknade.

9.9 Ako kupac preda hitnu narudžbu (npr. transakcije izvan redovnog poslovanja ili brze narudžbe koje se trebaju isporučiti istog ili narednog dana), Grundfos će zaračunati kupcu sve dodatne troškove i naknade dostave kao i naknadu za hitne slučajeve po narudžbi u iznosu od EUR 50. Grundfos zadržava pravo ne prihvatiti hitnu narudžbu ili primijeniti viši iznos naknade za hitne slučajeve. 9.10 Ako kupac zaprimi proizvode u ambalažnom materijalu za višekratnu uporabu ili u spremnicima koji su vlasništvo Grundfosa, Kupac će vratiti ambalažni materijal za višekratnu uporabu ili spremnike Grundfosu na vlastiti trošak u roku od 15 dana od dana isporuke. Ako kupac navedeno ne izvrši, Grundfos može samostalno odlučiti hoće li zaračunati kupcu iznos  ambalažnog materijala ili spremnika ili naplatiti najamninu za njegovu upotrebu. 

10. JAMSTVO JAMSTVO

10.1 Grundfos jamči da će isporučiti proizvode i usluge sukladno Ugovoru. Proizvod ima nedostatak samo ako nije isporučen u skladu s Ugovorom zbog nedostataka u materijalu, dizajnu ili izradi od strane Grundfosa ili treće osobe koja djeluje u Grundfosovo ime.

10.2 Ne mijenjajući opću prirodu odredbe Članka

10.1, šteta nije obuhvaćena jamstvom ako je nastala zbog (uključujući); redovnog trošenja; korištenja proizvoda u svrhe za koje proizvodi nisu namijenjeni; instalacije proizvoda u okruženju neprikladnom za predmetne proizvode; modifikacije, izmjene ili popravci proizvoda ili usluga koje su učinili kupac ili treća osoba (ne djelujući u ime Grundfosa); nepoštovanja Grundfosovih uputa, npr. priručnika za instalaciju, rad ili održavanje; instalacija, puštanja u pogon, rada (npr. upotreba bilo kojeg Grundfosovog proizvoda izvan specifikacija) ili održavanja koje nisu u skladu s Grundfosovim priručnicima za instalaciju, rad ili održavanje ili s dobrom praksom; upotrebe neispravne ili neprimjerene dodatne opreme u kombinaciji s proizvodima ili uslugama; primjene rezervnih dijelova loše kvalitete (ne uključujući primjenu bilo kojih Grundfosovih originalnih rezervnih dijelova); slučajnu ili namjernu štetu ili pogrešnu primjenu proizvoda ili usluga od strane kupca ili treće osobe (ne djelujući u Grundfosovo ime); i neusklađenost kupčevog ili vlastitog proizvoda sa primjenjivim pravom i propisima. Dodatno, jamstvo ne znači da je proizvod prikladan za određenu svrhu ili da će proizvod ispunjavati svoje specifikacije u stvarnoj primjeni.

10.2a Za protupožarne proizvode i za proizvode za doziranje i dezinfekciju, jamstvo vrijedi samo ako ih pušta u pogon ovlašteno osoblje Grundfosa. Primjenjuju se naknade za puštanje u pogon. JAMSTVENI ROK

10.3 Za ostvarivanje prava iz jamstva, kupac mora obavijestiti Grundfos o nedostatku bez nepotrebnog odgađanja nakon što sazna ili je trebao saznati za nedostatak, i (i) za proizvode kupac mora u svakom pogledu obavijestiti Grundfos najkasnije 24 mjeseca od dana isporuke proizvoda, ali ne duže od 30 mjeseci od dana proizvodnje, i (ii) za usluge, kupac mora obavijestiti Grundfos najkasnije u roku od 24 mjeseca od pružanja usluga („Razdoblje obavijesti o jamstvu“). Ako Grundfos ugradi i/ili pusti u pogon proizvod, tada Razdoblje obavijesti o jamstvu za taj proizvod neće biti manje od 12 mjeseci od dana ugradnje i/ili puštanja u pogon temeljem odgovarajuće dokumentacije o primopredaji.

10.4 U slučaju otklanjanja nedostataka, Razdoblje obavijesti o jamstvu koje se odnosi na proizvod i usluge, ostaje isto nakon uklanjanja, ali ako je (dio) proizvoda popravljen ili zamijenjen, Razdoblje obavijesti o jamstvu koje se odnosi na takve popravljene/zamijenjene (dijelove) proizvode je 6 mjeseci od dana popravka ili zamjene, pod uvjetom da razdoblje od 6 mjeseci ne istekne prije isteka početnog Razdoblja obavijesti o jamstvu za proizvod.

10.5 Neovisno o prethodno navedenome, Razdoblje obavijesti o jamstvu za popravljeni ili zamijenjeni (dio) proizvod neće prijeći Razdoblje obavijesti o jamstvu za prvi isporučeni proizvod uvećano za 6 mjeseci. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

10.6 U skladu s odredbama Ugovora, Grundfos je dužan ukloniti neispravni (dio) proizvod ili uslugu obuhvaćenu jamstvom. Grundfos odlučuje hoće li ukloniti nedostatak popravkom ili zamjenom (u cijelosti ili dijela) neispravnog (dijela) proizvoda ili usluge. Grundfos će otkloniti nedostatke što je prije moguće u uobičajenom radnom vremenu.

10.7 Mjesto otklanjanja nedostataka je sljedeće: 

(a) Za proizvode s motorom električne snage niže od 5,5 kW (uključujući proizvode bez motora) i proizvode isporučene u vezi s uslugama, kupac mora vratiti neispravni proizvod u Grundfosovu radionicu na popravak ili zamjenu, osim ako Grundfos ne odluči da će se radovi otklanjanja nedostataka odvijati na mjestu isporuke ili kod krajnjeg korisnika.

(b) Za proizvode s motorom električne snage od 5,5 kW ili veće Grundfos pregledava i popravlja ili zamjenjuje neispravni proizvod na mjestu ugradnje, u skladu s odredbom članka 10.10.

(c) Za usluge, Grundfos pregledava i popravlja ili zamjenjuje neispravne usluge na mjestu ugradnje kod krajnjeg korisnika. 10.8 Grundfos će snositi troškove popravka ili zamjene neispravnih proizvoda i usluga. Međutim, (a) Za neispravan (dio) proizvod s motorom električne snage niže od 5,5 kW (uključujući proizvode bez motora) i one isporučene u vezi s uslugama, sve troškove vezane za prijevoz proizvoda od mjesta isporuke ili od mjesta kupca (ili krajnjeg korisnika) u Grundfosovu radionicu snosi kupac. Sve troškove vezane za prijevoz proizvoda iz Grundfosove radionice na (prema Grundfosovoj procjeni) i) mjesto isporuke, ii) mjesto kupca (ili krajnjeg korisnika) ili iii) najbližeg Grundfosovog servisnog partnera, snosi Grundfos. (b) Za neispravan (dio) proizvod s motorom električne snage 5,5 kW ili veće, koji je ugrađen na mjestu do kojeg je - po vlastitom nahođenju Grundfosa - teško doći ili na neko udaljeno mjesto, sve troškove koji se odnose na prijevoz, putovanje i vrijeme putovanja Grundfosovog osoblja i (dijelova) proizvoda snosi kupac. (c) Kupac snosi sve troškove demontaže i montaže.

(d) Kupac snosi Grundfosove troškove koji se odnose na vrijeme čekanja koje je izazvao kupac. (e) Ako se ispostavi da proizvod koji je predmet popravka ili zamjene nije pretrpio oštećenje, kupac će snositi sve povezane troškove, uključujući troškove prijevoza. Grundfos može naplatiti iznos izračunat na temelju Grundfosovog cjenika kako bi pokrio troškove vezane uz takvu uslugu. Ako Grundfos kupcu pošalje ponudu za popravak, a kupac ne reagira na Grundfosovu ponudu u roku od 30 dana, Grundfos može i) o trošku kupca vratiti proizvod kupcu rastavljen, otpremljen i neosiguran ili ii) odložiti ili prodati proizvod pod uvjetom da je Grundfos prije toga poslao najmanje 2 obavijesti s pojedinačnim rokom kupcu za odgovor od najmanje 30 dana i s obavijesti o Grundfosovoj namjeri da odloži ili proda proizvod. Grundfos može naplatiti troškove skladištenja. U skladu s primjenjivim zakonom, Grundfos zadržava sva prava na i u proizvodu sve dok kupac ne podmiri sve tražbine. 

10.9 Ako Grundfos to ne zatraži, proizvod se ne može rastaviti prije uklanjanja nedostataka. Svako nepoštivanje ovih uvjeta uzrokovat će prestanak jamstva.

10.10 Grundfos može odbiti - i neće biti odgovoran za ugovornu, izvanugovornu štetu (uključujući nepažnju), kršenje zakonske dužnosti ili na drugi način - za uklanjanje nedostataka, ako Grundfos smatra da takav pravni lijek može biti štetan za okoliš ili ljude.

10.11 Popravak ili zamjena jedini je pravni lijek dostupan kupcu za neispravne proizvode ili usluge. U skladu s Grundfosovim obvezama u pogledu odgovornosti za proizvode, vidi klauzulu 11, Grundfos nema nikakvu drugu ili daljnju odgovornost prema kupcu zbog kršenja ugovora, nepažnje ili zbog bilo kojeg drugog razloga ili okolnosti koja se tiče nekog nedostata proizvoda ili usluge.  

11. ODGOVORNOST ZA PROIZVOD

11.1 Grundfos snosi odgovornost za tjelesne ozljede (uključujući smrt ili ozljede) i štetu na nepokretnoj i pokretnoj imovini koje prouzroče neispravni proizvodi, u mjeri u kojoj je to određeno primjenjivim, obvezujućim propisima koji reguliraju odgovornost za proizvod. Na odgovornost Grundfosa za štetu na pokretnoj i nepokretnoj imovini (koja nije osobno vlasništvo potrošača) koja je prouzročena neispravnim proizvodom, primjenjuju se ograničenja iz Članka 12, tako da je ukupna odgovornost Grundfosa, opisana u Članku 12.2 za štetu na nepokretnoj i pokretnoj imovini ograničena na maksimalan iznos, ovisno o tome koji je od sljedećih iznosa viši, i to na iznos od 3 milijuna EUR-a (po zahtjevu i u ukupnom godišnjem iznosu) ili na iznos naveden u Članku 12.2. Kupac preuzima svu odgovornost za proizvode za koju ne odgovara Grundfos sukladno ovom Članku 11.1.

11.2 Ako se jedna ugovorna strana proglasi odgovornom za štetu, za koju temeljem Članka 11.1. treba odgovarati druga ugovorna strana, tada će ta druga ugovorna strana nadoknaditi prvoj ugovornoj strani bilo koji iznos koji je plaćen protivno uvjetima navedenim u Članku 11.1.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

12.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, niti jedna ugovorna strana nije odgovorna (ugovorno, izvanugovorno (uključujući nepažnju), za povredu zakonske obveze ili drugo) za gubitak proizvodnje, gubitak prometa, izmaklu dobit, gubitak posla, gubitak podataka, gubitak ušteda, gubitak ugleda, gubitak vezan za neautoriziran pristup podacima ili sustavima, gubitak koji je nastao kao posljedica prekida poslovanja ili bilo koji drugi neizravni ili posljedični gubitak bilo koje vrste koji proizlazi iz ili je vezan za Ugovor ili za povredu Ugovora. Grundfos nije odgovoran za bilo koju ugovornu kaznu, penale i slične ugovorne obveze koje prema Kupcu ima treća strana.

12.2 U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Grundfosova ukupna odgovornost (uključujući i (ako postoji) onu vezanu za plaćanje ugovornih kazni i zahtjeva trećih strana) prema Kupcu, za sve gubitke koji proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom i međusobnom suradnjom, bilo da se radi o ugovornoj odgovornosti, izvanugovornoj odgovornosti (uključujući nepažnju), povredi zakonske obveze ili drugo, neće prijeći iznos koji je prema Ugovoru na kojem se temelji potraživanje Kupca, jednak 30% iznosa koji je Kupac platio ili je trebao platiti (ne uključujući PDV i poreze).

12.3 Ograničenja koja su navedena u Članku 12.1 i 12.2 ne primjenjuju se ako neka radnja ili propust jedne ugovorne strane prouzroči tjelesnu ozljedu; ili ako jedna ugovorna strana namjerno ili s grubom nepažnjom nanese gubitak drugoj ugovornoj strani.

12.4 Ugovorne strane su suglasne da cijena proizvoda i usluga odražava ravnotežu prava i obveza ugovornih strana navedenih u Ugovoru, uključujući i ograničenja iz Članka 12.

12.5 Ako Kupac temelji svoje potraživanje na gubicima koji proizlaze iz više od jednog ugovora ili kombinaciji jednog ili više od jednog ugovora o isporuci proizvoda ili drugih usluga s Grundfosovim društvom, tada će se Grundfosova ukupna odgovornost (ako postoji) raspodijeliti na različite isporuke, na temelju udjela tih isporuka u gubicima koji se potražuju. Svaki tako raspodijeljeni dio ukupne odgovornosti odredit će se u skladu s pravnom osnovom koja se primjenjuje između ugovornih strana u odnosu na navedeni dio ukupnih gubitaka, uključujući svako dogovoreno ograničenje odgovornosti.

13. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

13.1 Kupac će upotrebljavati proizvode na način da se pritom ne vrijeđaju prava trećih strana.

13.2 Ničim što je navedeno u Ugovoru ili na drugi način se ne prenose ili se ne ustupaju bilo koja prava intelektualnog vlasništva, koja proizlaze iz ili su u vezi s proizvodima ili uslugama ili bilo kojim uputama ili dokumentacijom koju je Grundfos isporučio Kupcu. 14. NAKNADA ŠTETE 14.1 S obzirom na bilo koji postupak koji je protiv Grundfosa pokrenuo netko drugi osim Kupca i koji proizlazi iz ili je u vezi s Ugovorom, trgovačkim društvom ili kupnjom ili upotrebom proizvoda i/ili kupnjom usluga od strane Kupca, Kupac će Grundfosu naknaditi štetu za sve gubitke koji proizlaze iz takvih postupaka, osim u onoj mjeri u kojoj je Grundfos prouzrokovao te gubitke nepažnjom ili namjerno. “Postupak” znači bilo koji sudski, upravni ili arbitražni postupak, tužbu, zahtjev, istragu ili drugi postupak. “Gubitak” znači bilo koji trošak postupka (uključujući i bilo koje razumne troškove koji su nastali tijekom postupka ili tijekom bilo koje vezane istrage ili pregovora) i bilo koji gubitak (uključujući bilo koji iznos koji je tijekom bilo kojeg Postupka dodijeljen ili je plaćen putem nagodbe). 

15. CRTEŽI I OPISI

15.1 Bilo koje informacije o težini, dimenzijama, kapacitetu, cijeni, tehničkim i drugim podacima navedenima u katalozima, brošurama, pismima, oglasima, slikama i cjenicima samo su približne i nisu obvezujuće za Grundfos, osim ako nisu potvrđene s Grundfosom prije sklapanja Ugovora.

15.2 Svi crteži i opisi isporučeni od Grundfosa ostaju vlasništvo Grundfosa i ne smiju se kopirati, umnožavati, prosljeđivati ili na bilo koji drugi način priopćiti trećoj strani bez dopuštenja Grundfosa. Kupac stječe vlasništvo nad crtežima i opisima potrebnima za pravilnu instalaciju, pokretanje, rad i održavanje proizvoda. Na zahtjev Grundfosa, Kupac će navedene podatke smatrati povjerljivima.

16. IZMJENE

16.1 Grundfos zadržava pravo izvršiti bilo koje izmjene u proizvodima i uslugama, koje su nužne za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili sigurnosnim zahtjevima ili koje značajno negativno ne utječu na prirodu ili kvalitetu proizvoda i usluga. Ako Grundfos zatraži druge izmjene, Kupac neće nerazumno uskratiti ili odgoditi pristanak na takve zahtjeve.

17. POVJERLJIVOST

17.1 Ugovorna strana (strana koja prima informacije) držat će kao strogo povjerljivo svo tehničko ili trgovačko znanje (knowhow), specifikacije, cijene, izume, procese, inicijative i bilo koje druge informacije koje se tiču poslovanja ugovorne strane koja ih otkriva, njene proizvode i usluge koje su povjerljive prirode (povjerljive informacije) i koje su otkrivene ugovornoj strani koja prima informacije, njenim zaposlenicima, agentima ili podizvođačima (zastupnicima). Ugovorna strana koja prima informacije neće upotrebljavati povjerljive informacije ugovorne strane koja ih otkriva osim za izvršavanje svojih obaveza prema Ugovoru, uključujući (osim ako je to dopušteno primjenjivim propisima) to da neće otkrivati tehnološke principe proizvoda (obrnuti inženjering) i bilo kojeg software-a u proizvodima. Ugovorna strana koja prima informacije jedino može otkriti povjerljive informacije svojim zastupnicima koji takve informacije moraju znati kako bi oslobodili ugovornu stranu koja prima informacije od prava i obaveza iz Ugovora te treba osigurati da takvi zastupnici poštuju obaveze navedene u ovom Članku 17 kao da su stranka ovih Općih uvjeta.

17.2 Obaveze navedene ovim Člankom 17 primjenjuju se od dana primjene Ugovora i, ovisno o mjerodavnom propisu, traju u razdoblju od 5 godina nakon što je Ugovor istekao ili je prestao.

18. VIŠA SILA

18.1 Nijedna ugovorna strana neće prekršiti Ugovor niti će biti odgovorna za kašnjenje u izvršavanju ili za izvršavanje bilo koje svoje obaveze iz Ugovora, ako takvo kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz prepreka koje su izvan njezine razumne kontrole (“Viša sila”). U slučaju nastanka Više sile, ugovorne strane su suglasne da će odgoditi obaveze ugovorne strane koja je pogođena Višom silom sve dok okolnosti Više sile ne prestanu postojati. 18.2 Bilo koja ugovorna strana, nakon što obavijesti drugu ugovornu stranu, može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, ako se razdoblje Više sile nastavi 3 uzastopna mjeseca. U slučaju prestanka ugovora zbog takvih okolnosti, nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj ugovornoj strani za takav prestanak Ugovora. Međutim, takav prestanak neće utjecati na već postojeće obveze ili potraživanja ili bilo koje druge odredbe Ugovora.  

19. RASKID UGOVORA

19.1 Ako jedna ugovorna strana prekrši svoje materijalne obveze iz Ugovora, druga ugovorna strana može, bez ikakvog utjecaja na svoja druga prava i pravna sredstva, raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, ako je bilo kakvu takvu materijalnu povredu nemoguće otkloniti; ako ugovorna strana koja ne ispunjava ugovor nije uspjela ispraviti povredu u roku od 30 dana od primitka obavijesti kojom se to od nje zahtijeva; ili ako – za materijalne povrede koje se zbog svoje prirode nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 30 dana – postupak otklanjanja povrede nije bio započet u roku od 30 dana od primitka obavijesti kojom se zahtijeva da se to učini. Navedeno ne utječe na bilo koja druga prava po osnovi ili u vezi sa raskidom Ugovora.

19.2 Raskid Ugovora (neovisno o uzroku) neće utjecati na one odredbe Ugovora koje su, po svojoj prirodi ili potrebi, predviđene da traju i nakon raskida.

20. OSOBNI PODACI

20.1 Grundfos obrađuje osobne podatke sukladno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kako biste saznali više, posjetite Grundfosove internetske stranice gdje su dostupna Pravila privatnosti Grundfosa.

21. RAZNO

21.1 Ugovor se ne može prenijeti ili ustupiti u cijelosti ili djelomično temeljem zakona ili na neki drugi način od strane Kupca, bez prethodne pisane suglasnosti Grundfosa. Bez prethodne obavijesti, Grundfos može ustupiti prava i obveze iz Ugovora, uključujući Opće uvjete, bilo kojem društvu unutar Grundfos grupe.

21.2 Proizvodi moraju biti označeni Grundfosovom oznakom, uključujući Grundfosove žigove. Ugovorna strana nema pravo koristiti trgovačke nazive, žigove, logotipe ili druge znakove ili identifikacijske simbole druge ugovorne strane, osim uz prethodnu pisanu suglasnost druge ugovorne strane.

21.3 Tiskana slova i izrazi koji nisu na drugačiji način definirani ovim Općim uvjetima imaju isto značenje u svim dijelovima Ugovora, osim ako iz konteksta proizlazi drugačije.

21.4 Grundfosova ponuda valjana je u razdoblju od 30 dana od datuma izdavanja, osim ako Grundfos nije naveo drugačije u ponudi. Grundfos zadržava pravo izmjene ponude prije isteka roka valjanosti ako kupac nije izdao narudžbenicu.

21.5 Grundfos može u bilo kojem trenutku bez da je za to odgovoran, ispraviti tipografske, administrativne ili druge pogreške ili propuste u prodajnom materijalu, ponudama, cjenicima, potvrdama narudžbe, računima ili drugim dokumentima ili informacijama koje je Grundfos izdao.

22. KONTROLA IZVOZA I SANKCIONIRANE UGOVORNE STRANE

22.1 Na bilo koju isporuku koja je obuhvaćena Ugovorom mogu se primjenjivati propisi o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, uključujući, između ostaloga, propise Europske unije, Ujedinjenih naroda i Sjedinjenih Američkih Država.

22.2 Grundfosova isporuka proizvoda i usluga Kupcu uvjetovana je time da Kupac poštuje sve važeće propise o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, uključujući posjedovanje odgovarajućih isprava vezanih uz sukladnost i kontrole.

22.3 Ako Grundfos, zbog propisa o kontroli izvoza ili trgovačkim sankcijama, smatra da mu je ili da će mu biti zabranjeno, ili da će biti spriječen, ograničen ili značajno ometen u ispunjavanju obveza iz Ugovora, Grundfos može otkazati ili odgoditi isporuku proizvoda ili usluga. U takvim slučajevima Grundfos neće snositi odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili gubitak.

22.4 Kako bi se nadležnim tijelima ili Grundfosu omogućila provjera Kupčevog poštivanja propisa o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, ili podržali Grundfosovi zahtjevi nadležnim tijelima u vezi s izvozom i/ili prodajom proizvoda i/ili usluga iz Ugovora, Kupac mora – nakon opravdanog zahtjeva Grundfosa – Grundfosu odmah dostaviti sve podatke o određenom krajnjem korisniku, stranama uključenima u isporuku, određenom odredištu/odredištima i predviđenoj namjeni proizvoda i/ili usluga.  

23. PRAVO I NADLEŽNOST

23.1 Ugovor i bilo koji drugi spor ili potraživanje koje proizlazi iz ili je u vezi s Ugovorom ili je njegov dio (uključujući i izvanugovorne postupke ili potraživanja) primjenjuje se i sastavljen je u skladu s pravom Republike Hrvatske, bez upućivanja na propise i načela međunarodnog privatnog prava na temelju kojih je moguća primjena prava neke druge države. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) neće se primjenjivati.

23.2 Ugovorne strane suglasne su da mjerodavni sudovi u Gradu Zagrebu imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojih sporova ili potraživanja (uključujući i izvanugovorne) koje proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom ili nekim njegovim dijelom.

Zagreb, 12.08.2020.

Grundfos Sales Croatia d.o.o. Buzinski prilaz 38

HR - 10010 Zagreb