Juridisch en beleid

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van producten en diensten van Grundfos

INLEIDING

1.          TOEPASSING

1.1        Deze Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van producten en diensten (“Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de levering door Grundfos Nederland BV (“Grundfos”) van producten, diensten, en producten in verband met diensten aan de klant.

1.2        De partijen zijn een overeenkomst aangegaan, op het moment dat het aanbod van de ene partij door de andere partij wordt aanvaard, zonder voorbehoud of wijziging. De ontvangst van producten of diensten door de klant houdt feitelijk aanvaarding in. Het aanbod, de aanvaarding, de Algemene voorwaarden (ongeacht verwijzing of niet), en alle andere documenten die uitdrukkelijk door Grundfos zijn aanvaard, vormen de overeenkomst voor de aankoop van producten of diensten door de klant (de "Overeenkomst").

1.3        Het is de taak van de klant om ervoor te zorgen dat de aanvaarding van Grundfos overeenkomt met de aanbieding/offerte die de klant van Grundfos heeft ontvangen. Indien de klant Grundfos niet onverwijld op de hoogte stelt van enige niet-correspondentie, is de aanvaarding van de bestelling door Grundfos bindend voor de klant.

2.          INFORMATIE VAN GRUNDFOS

2.1        De klant wordt aangemoedigd om eventueel noodzakelijk technisch advies van derden in te winnen. Grundfos is niet aansprakelijk voor informatie die aan de klant (of een derde partij die namens de klant handelt) is verstrekt voor, op of nadat de Overeenkomst van kracht is geworden, tenzij de partijen een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan met inbegrip van het advies van Grundfos en afzonderlijke betaling voor dergelijk advies.

2.2        Indien partijen een overeenkomst aangaan op basis van een advies van Grundfos, dan wordt het advies van Grundfos alleen gegeven binnen het werkveld van Grundfos, naar beste weten van Grundfos op het moment dat het advies werd gegeven en uitsluitend gebaseerd op de informatie die door de klant aan Grundfos is verstrekt.

PRODUCTSPECIFIEKE REGELGEVING                                 

3.          INSPECTIE VAN GRUNDFOS

3.1        Alle producten worden onderworpen aan inspectie en standaardtesten voordat deze vanaf de fabriek worden verzonden. Grundfos kan op verzoek van de klant en tegen een door Grundfos verzochte vergoeding een testcertificaat leveren. Het testcertificaat is bedoeld om vast te stellen dat producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van Grundfos, tenzij de producten niet door de test komen.

4.          LEVERING VAN DE PRODUCTEN EN LEVERTIJD

4.1        Grundfos levert alle producten op de schriftelijk overeengekomen locatie en tijd, op voorwaarde dat de klant ervoor heeft gezorgd dat alle technische details en formaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor Grundfos.

4.2        Indien producten 90 dagen na de overeengekomen leveringsdatum niet zijn geleverd, kan de klant het gedeelte van de Overeenkomst betreffende vertraagde producten beëindigen met een schriftelijke kennisgeving.

4.3        Indien de klant de levering niet (volledig of gedeeltelijk) op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, dient de klant te betalen alsof de levering had plaatsgevonden, en heeft Grundfos recht op schadevergoeding van de klant voor enig verlies geleden als gevolg van niet-levering, inclusief extra transport- en opslagkosten. Grundfos kan als alternatief de Overeenkomst (of een deel daarvan) beëindigen en schadevergoeding eisen van de klant voor enig verlies veroorzaakt door niet-levering, inclusief eventuele extra transportkosten.

4.4        Grundfos kan de producten in willekeurige volgorde in termijnen leveren.

5.          RISICO EN TITEL

5.1        De leveringstermijn en voorwaarden van producten van Grundfos is DAP (zie Incoterms 2020) – tenzij anders vermeld in de Overeenkomst – op de locatie van levering zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

5.2        Voor producten die in verband met service worden geleverd, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten over op klant bij voltooiing van de services. Indien de producten echter samen met de diensten worden geleverd, maar zodanig dat de producten tijdelijk op de locatie van de klant/eindgebruiker worden geplaatst tot installatie (zonder dat Grundfos op de locatie aanwezig is), gaat het risico van de producten over op de klant op het moment dat Grundfos de producten op de locatie levert.

5.3        Het eigendom van de producten gaat pas over op de klant als Grundfos de volledige betaling heeft ontvangen. Indien de klant niet betaalt, heeft Grundfos het recht om de producten terug te nemen op kosten van de klant. Een dergelijk eigendomsvoorbehoud laat de risico-overdracht onverlet.

6.          ONDERZOEK

6.1        De klant zal direct bij aflevering van producten (niet geleverd en geïnstalleerd in verband met service) de producten onderzoeken op eventuele zichtbare gebreken of tekorten en ervoor zorgen dat de geleverde producten overeenkomen met de orderbevestiging. Indien de klant een dergelijk onderzoek niet uitvoert en Grundfos hiervan onverwijld op de hoogte stelt (indien van toepassing), verliest de klant zijn recht om eventuele gebreken in de geleverde producten te claimen die de klant tijdens een dergelijk onderzoek had kunnen ontdekken.

DIENSTSPECIFIEKE REGELGEVING

7.          LEVERING VAN DE DIENSTEN EN LEVERTIJD

7.1        Grundfos zal de diensten professioneel en vakkundig uitvoeren.

7.2        Grundfos zal de diensten op de overeengekomen locatie en tijd uitvoeren, op voorwaarde dat alle technische details en formaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst Grundfos ter beschikking staan.

7.3        Grundfos zal de diensten tijdens normale werkuren uitvoeren volgens het beleid van Grundfos op het moment van uitvoering en levering (weekends en nationale feestdagen vallen buiten de normale werkuren). De partijen kunnen overeenkomen dat Grundfos werkzaamheden buiten de normale werkuren zal verrichten; Grundfos zal dergelijke uren factureren tegen de geldende tarieven van Grundfos.

7.4        Indien Grundfos de diensten 90 dagen na de overeengekomen leveringsdatum niet heeft uitgevoerd en geleverd, heeft de klant het recht om het deel van de Overeenkomst dat vertraging heeft opgelopen met een schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

7.5        Artikel 4.3 is van toepassing indien de klant de diensten of een deel daarvan niet in ontvangst neemt zoals overeengekomen.

7.6        Grundfos zal redelijke inspanningen leveren om alle gezondheids- en veiligheidsregels en -voorschriften van de klant na te leven, en alle andere redelijke beveiligingsvereisten die van toepassing zijn op de locatie van de klant, welke de klant aan Grundfos heeft medegedeeld. Grundfos is niet aansprakelijk voor enige schending van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover een dergelijke schending te wijten is aan de naleving door Grundfos van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de klant, tenzij Grundfos een schriftelijke kopie van dergelijke voorschriften had ontvangen voordat de Overeenkomst werd aangegaan.

7.7        Tenzij anders overeengekomen zal Grundfos de diensten door één persoon laten uitvoeren. De klant zal Grundfos tijdig, voordat Grundfos de diensten uitvoert, informeren als voor de uitvoering van de diensten meer dan één persoon nodig is. Indien de klant dit niet doet, mag Grundfos alle gemaakte kosten aan de klant factureren, ook zonder voltooiing van de diensten.

7.8        Grundfos heeft het recht om al zijn verplichtingen uit te besteden zonder toestemming van de klant. Grundfos is aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zijn onderleveranciers.

8.          VERPLICHTINGEN VAN KLANT

8.1        De klant zal (op eigen kosten) en waar relevant ervoor zorgen dat zijn klanten en eindgebruikers:

(a)      samenwerken met Grundfos in alle zaken die verband houden met de levering van de diensten;

(b)      Grundfos en zijn vertegenwoordigers toegang verlenen tot de gebouwen van de klant en andere faciliteiten die redelijkerwijs vereist zijn voor de levering van de diensten;

(c)       zorgen voor voldoende verlichting, verwarming, stroom, ventilatie en afvoer volgens de redelijke eisen van Grundfos;

(d)      de ingenieur of vertegenwoordigers van Grundfos bij elk bezoek informeren over onbevredigende werking of onregelmatige prestaties van het product waarvoor Grundfos diensten verleent;

(e)      Grundfos voorzien van dergelijke documenten, informatie, gereedschap en materialen die Grundfos nodig heeft voor de juiste levering van de diensten (“In-Put-materialen”) en ervoor zorgen dat het In-Put-materiaal in alle materiële opzichten nauwkeurig is;

(f)       ervoor zorgen dat alle In-Put-materialen in goede staat verkeren en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt met betrekking tot de diensten;

(g)      de relevante gebouwen voor de levering van de diensten voorbereiden en onderhouden, met inbegrip van het identificeren, bewaken, verwijderen en verwijderen van gevaarlijke materialen volgens alle toepasselijke wetten, voor en tijdens de uitvoering van de diensten;

(h)      Grundfos informeren over alle gezondheids- en veiligheidsregels en -voorschriften en alle andere redelijke beveiligingsvereisten die van toepassing zijn op de locatie van de klant;

(i)       alle benodigde vergunningen, autorisaties, licenties, goedkeuringen en toestemmingen verkrijgen en behouden en voldoen aan alle relevante wetgeving die Grundfos in staat stelt om - (i) de diensten op de locatie van de klant te leveren en (ii) de In-Put-materialen te gebruiken;

(j)       garanderen dat de klant de rechtmatige eigenaar is van de apparatuur of het systeem dat moet worden onderhouden; en

(k)       voor zover het de uitvoering van de diensten kan belemmeren, geen apparatuur of systeem verstrekken of toegang verlenen aan een derde partij voor onderzoek of demontage.

ALGEMENE REGELING

9.          PRIJS, BETALINGSVOORWAARDEN EN FACTURATIE

9.1        De prijs voor de producten en diensten is zoals vermeld door Grundfos in de Overeenkomst.

9.2        Grundfos zal een factuur voor goederen uitsturen op het moment dat de goederen van Grundfos worden verzonden (ongeacht INCOTERM). De klant zal Grundfos betalen zoals vermeld in de orderbevestiging of bij het ontbreken hiervan binnen [30] dagen na de factuurdatum.

9.3        Elk door de klant verschuldigd bedrag is exclusief bedragen wat betreft omzetbelasting, of andere verschuldigde heffingen. De klant zal al het voorgenoemde betalen op hetzelfde moment dat de betaling verschuldigd is voor gerelateerde producten of diensten.

9.4        Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving dient de klant (i) bronbelasting rechtstreeks aan de juiste overheidsinstantie te betalen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op verzoek een belastingcertificaat aan Grundfos verstrekken waaruit blijkt dat de klant bronbelasting heeft betaald; (iii) Grundfos alleen de netto-opbrengst betalen nadat de klant bronbelasting heeft betaald; en (iv) volledig samenwerken met Grundfos bij het aanvragen van vrijstelling of verlaging van bronbelasting en onmiddellijk alle relevante documenten invullen en indienen.

9.5        Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, kan Grundfos, zonder gevolgen voor enig ander recht of rechtsmiddel dat Grundfos volgens de toepasselijke wetgeving heeft, betaling vorderen voor aanmaningen, incassokosten en rente. De rente is vastgesteld op [2] % per maand (of de hoogste rente volgens de toepasselijke wetgeving). De rente wordt dagelijks opgebouwd vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag. Grundfos kan ook (i) verdere levering afhankelijk stellen van gegarandeerde betaling en andere leveringen opschorten totdat de klant de door Grundfos vereiste garantie heeft verstrekt; of (ii) de levering van verdere leveringen opschorten totdat de klant de achterstallige bedragen volledig heeft betaald.

9.6        Indien de klant achterstallige facturen niet betaalt (ondanks één herinnering) of in geval van beëindiging van de Overeenkomst, worden alle betalingen die aan Grundfos verschuldigd zijn onmiddellijk opeisbaar.

9.7        Grundfos kan de prijs voor goederen en/of diensten in de gepubliceerde prijslijst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Indien een gepubliceerde prijs wijzigt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, kan Grundfos, naar eigen keuze, de geüpdatete prijs op de klant toepassen voor aanvaarding. Indien de klant de geüpdatete prijs niet accepteert, kan Grundfos, naar eigen goedkeuring, de bestelling van de klant annuleren, met de enige verplichting van Grundfos om alle reeds door de klant gedane betalingen terug te betalen.

10.        GARANTIE

DE GARANTIE

10.1      Grundfos garandeert de producten en diensten te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst. Een product is alleen defect als het niet wordt geleverd in overeenstemming met de Overeenkomst als gevolg van materiaaldefecten, ontwerp- of fabricagefouten door Grundfos of een derde partij handelend namens Grundfos.

10.2      Zonder afbreuk te doen aan de algemene aard van artikel 10.1, valt schade niet onder de garantie indien deze het gevolg is van (met inbegrip van); gewone slijtage; gebruik van de producten voor toepassingen waarvoor deze niet bedoeld zijn; installatie van de producten in een omgeving die niet geschikt is voor de betreffende producten; modificaties, aanpassingen of reparaties van de producten of diensten uitgevoerd door de klant of een derde partij (niet handelend namens Grundfos); het niet opvolgen van de instructies van Grundfos, bijv. in zijn installatie-, bedienings-, onderhouds- of servicehandleiding; installatie, inbedrijfstelling, bediening (bijv. gebruik van een product van Grundfos buiten de specificaties) of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de Grundfos installatie-, bedienings-, onderhouds- of servicehandleiding of met goede industriële praktijken; gebruik van defecte of ontoereikende hulpapparatuur in combinatie met de producten of diensten; de toepassing van reserveonderdelen van slechte kwaliteit (exclusief de toepassing van originele reserveonderdelen van Grundfos); accidentele of opzettelijke schade of misbruik van de producten of diensten door de klant of derde partij (niet handelend namens Grundfos); en het niet naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving door de klant of zijn eigen product. Bovendien wordt niet door de garantie gedekt of een product geschikt is voor een bepaald doel of in staat zal zijn om in de daadwerkelijke toepassing aan de specificaties te voldoen.

GARANTIETERMIJN

10.3        De klant moet Grundfos onverwijld op de hoogte stellen van een defect nadat de klant het defect heeft of had moeten opmerken, zodat de garantie van toepassing wordt, en (i) voor producten moet de klant Grundfos in elk opzicht uiterlijk 24 maanden na de installatiedatum van het product op de hoogte stellen, echter niet later dan 30 maanden vanaf de productiedatum, en (ii) voor diensten moet de klant Grundfos uiterlijk 24 maanden na de uitvoering van de diensten op de hoogte stellen (de "Garantiemeldingsperiode").

10.4        In het geval van herstel van defecten, blijft de Garantiemeldingsperiode met betrekking tot het product en de diensten als zodanig hetzelfde na herstel, echter

(a)      indien een onderdeel van een product is gerepareerd of vervangen, is de garantiemeldingsperiode met betrekking tot dergelijke gerepareerde/vervangen onderdelen 12 maanden vanaf de datum van reparatie of vervanging, op voorwaarde dat de periode van 12 maanden niet verstrijkt vóór het verstrijken van de oorspronkelijke Garantiemeldingsperiode voor het product, en

(b)      (b) indien het hele product als zodanig (bijv. een pomp) wordt vervangen, geldt een nieuwe Garantiemeldingsperiode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum, echter niet langer dan 30 maanden vanaf de productiedatum, van het vervangen product.

Niettegenstaande het bovenstaande, is de Garantiemeldingsperiode niet langer dan 60 maanden, berekend vanaf de productiedatum van het eerste geleverde product, ongeacht of de klant al dan niet een verlengde Garantiemeldingsperiode heeft verkregen.

VERHELPEN VAN DEFECTEN

10.5      Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst zal Grundfos defecte (onderdelen van een) product of diensten die onder de garantie vallen, herstellen. Grundfos beslist of Grundfos door middel van reparatie of vervanging (geheel of gedeeltelijk) van het defecte (een deel van het) product of de diensten zal verhelpen. Grundfos verhelpt gebreken zo snel spoedig mogelijk binnen de normale werkuren.

10.6      Locatie van herstelwerkzaamheden is als volgt:

(a)      Wat betreft producten met een motor met een elektrisch vermogen van minder dan [5,5] kW (met inbegrip van producten zonder motor) en producten geleverd in verband met diensten, moet de klant het defecte product retourneren naar de werkplaats van Grundfos voor reparatie of vervanging, tenzij Grundfos besluit dat de herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie van levering of op locatie van de eindgebruiker.

(b)      Wat betreft producten met een motor met een elektrisch vermogen van [5,5] kW of meer, inspecteert en repareert of vervangt Grundfos het defecte product op de locatie van installatie, met inachtneming van artikel 10.9.

(c)       Wat betreft diensten, inspecteert en repareert of vervangt Grundfos de defecte diensten op de locatie van installatie van de eindgebruiker.

10.7      Grundfos dekt zijn kosten voor reparatie of vervanging van defecte producten en diensten. Echter,

(a)      Transportkosten met betrekking tot een defect (onderdeel van een) product met een motor met een elektrisch vermogen van minder dan [5,5] kW (met inbegrip van producten zonder motor) en producten geleverd in verband met diensten, worden als volgt verrekend:

(i)          De klant dekt alle onkosten met betrekking tot transport van het (onderdeel van het) product, het reizen en de reistijd van het personeel van Grundfos tussen de locatie waar Grundfos het product heeft afgeleverd en de locatie van het product (indien anders dan de locatie van levering).

(ii)         Grundfos dekt alle kosten met betrekking tot transport van het (onderdeel van het) product en het reizen en de reistijd van het personeel van Grundfos tussen Grundfos en de locatie waar Grundfos het product heeft afgeleverd.

(b)      Transportkosten met betrekking tot een defect (onderdeel van een) product met een motor met een elektrisch vermogen van meer dan [5,5] kW of groter worden als volgt verrekend:

(i)          Grundfos dekt alle transportkosten met betrekking tot reparatie of vervanging van het defecte (onderdeel van het) product. Indien het product echter wordt geïnstalleerd op een locatie die – naar goeddunken van Grundfos – moeilijk te bereiken is, is artikel 10.7 (a) van toepassing.

(c)       De klant dekt alle kosten voor demontage en montage.

(d)      De klant dekt de kosten van Grundfos met betrekking tot door de klant veroorzaakte wachttijd.

(e)      Indien blijkt dat een product dat moet worden gerepareerd of vervangen, geen defect vertoonde, zal de klant alle hieraan gerelateerde kosten dekken, inclusief transportkosten. Grundfos kan een bedrag in rekening brengen dat is berekend op basis van de prijslijst van Grundfos om alle kosten met betrekking tot een dergelijke dienst te dekken.

10.8      Tenzij verzocht door Grundfos, mag het product niet worden gedemonteerd alvorens het herstel. Elke niet-naleving hiervan maakt de garantie ongeldig.

10.9      Grundfos kan weigeren – en zal niet aansprakelijk zijn, contractueel, in geval van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins – om gebreken te verhelpen, als Grundfos van mening is dat een dergelijk herstel milieuschade of letsel kan veroorzaken.

10.10    Het verhelpen door middel van reparatie of vervanging is de enige oplossing die de klant ter beschikking staat voor defecte producten of diensten. Behoudens de verplichtingen van Grundfos met betrekking tot productaansprakelijkheid, zie artikel 11, heeft Grundfos geen andere of verdere aansprakelijkheid jegens de klant, hetzij voor contractbreuk, nalatigheid of anderszins met betrekking tot enig defect in een product of dienst.

11.        PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

11.1      Grundfos aanvaardt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel (met inbegrip van overlijden of letsel) en schade aan onroerend goed en persoonlijk eigendom, veroorzaakt door defecte producten voor zover uiteengezet in de toepasselijke dwingende wetgeving inzake productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Grundfos voor schade aan onroerend goed en persoonlijk eigendom (niet zijnde eigendom van de consument) veroorzaakt door een defect product is echter onderworpen aan de beperkingen in artikel 12, zodat de totale aansprakelijkheid van Grundfos zoals beschreven in artikel 12.2 voor schade aan onroerend goed en persoonlijk eigendom wordt beperkt tot een maximumbedrag van het hoogste van EUR 3 miljoen (per schadegeval en in het jaartotaal) en het bedrag vermeld in artikel 12.2. De klant aanvaardt alle productaansprakelijkheid, die niet aan Grundfos is toegewezen in dit artikel 11.1.

11.2      Indien een partij aansprakelijk wordt gesteld voor schade die in artikel 11.1 aan de andere partij is toegerekend, zal de wederpartij de eerste partij vrijwaren voor elk bedrag dat in strijd met de verrekening in artikel 11.1 is betaald.

12.        BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1      Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is geen van beide partijen aansprakelijk (contractueel, in geval van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins) voor productieverlies, omzetderving, winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens, verlies van besparingen, verlies van goodwill, verlies met betrekking tot onbevoegde toegang tot gegevens of systemen, verlies als gevolg van bedrijfsstagnatie, of enige andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, gerelateerd is aan of verband houdt met de Overeenkomst of een schending hiervan. Grundfos is niet aansprakelijk voor eventuele schadevergoedingen, boetes en soortgelijke contractuele verplichtingen die door een derde partij jegens de klant worden geheven.

12.2      Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Grundfos (met inbegrip van betaling van vaste schadevergoedingen (indien van toepassing) en vorderingen van derden) jegens de klant met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst en de samenwerking , hetzij contractueel, in onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 30 % van het totale bedrag dat door de klant is betaald of te betalen onder de Overeenkomst (excl. eventuele btw en belastingen) waarop de vordering is gebaseerd.

12.3      De beperkingen uiteengezet in artikel 12.1 en 12.2 zijn niet van toepassing indien een handelen of nalaten van een partij persoonlijk letsel veroorzaakt; of indien een partij opzettelijk of door grove nalatigheid de andere partij schade berokkent.

12.4      De partijen komen overeen dat de prijs voor de producten en diensten de balans van de rechten en verplichtingen van de partijen onder de Overeenkomst, met inbegrip van de beperkingen in artikel 12, weergeeft.

12.5      Indien de klant een vordering baseert op verliezen die voortvloeien uit meer dan één overeenkomst of uit één of meer overeenkomsten in combinatie met de levering van producten of andere diensten door een Grundfos-onderneming, zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos (indien van toepassing) worden toegewezen aan de verschillende leveringen op basis van op de bijdrage van elk van deze leveringen aan de geclaimde schade. Elk toegewezen deel van de totale aansprakelijkheid zal worden bepaald in overeenstemming met de tussen partijen geldende rechtsgrond voor dat deel van de totale schade, met inbegrip van eventuele overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid.

13.        INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1      De klant zal de producten of diensten gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op rechten van derden.

13.2      Niets in de Overeenkomst of anderszins draagt intellectuele eigendomsrechten over, voortvloeiend uit of in verband met de producten of diensten en in tekeningen, beschrijvingen, handleidingen of andere documentatie die door Grundfos aan de klant zijn gegeven.

14.        VRIJWARING

14.1      Met betrekking tot een procedure die is aangespannen door iemand anders dan de klant jegens Grundfos en die voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst, de aankoop of het gebruik van de producten en/of de aankoop van diensten door de onderneming of de klant, zal de klant Grundfos vrijwaren van alle schade voortvloeiend uit die procedure, behalve voor zover Grundfos die schade uit onachtzaamheid of met opzet heeft veroorzaakt. "Procederen" betekent elke gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure, rechtszaak, claim, onderzoek of andere procedure. "Schade" betekent alle proceskosten (inclusief redelijke contante kosten die zijn gemaakt bij het verdedigen van een procedure of in een gerelateerd onderzoek of onderhandeling) en elk schade (inclusief elk bedrag dat is toegekend in of betaald ter schikking van een procedure).

15.        TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

15.1      Alle informatie over gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs, technische en andere gegevens in catalogi, folders, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten is slechts bij benadering.

15.2      Grundfos blijft de eigenaar van alle tekeningen, beschrijvingen en andere documentatie geleverd door Grundfos, en de klant mag dergelijke documentatie niet kopiëren, reproduceren, doorgeven of op enige andere manier communiceren aan een derde partij communiceren zonder toestemming van Grundfos. De klant verkrijgt het eigendom van kopieën van dergelijke documentatie die nodig zijn voor de juiste installatie, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de producten. Op verzoek van Grundfos zal de klant deze documentatie (inclusief de gegevens) vertrouwelijk behandelen.

16.        WIJZIGINGEN

16.1      Grundfos heeft het recht om alle wijzigingen aan te brengen in de producten en diensten die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten, of die de aard of kwaliteit van de producten en diensten niet significant negatief beïnvloeden. Indien Grundfos om andere wijzigingen verzoekt, zal de klant de toestemming voor dergelijke verzoeken niet op onredelijke gronden onthouden of uitstellen.

17.        GEHEIMHOUDING

17.1      Een partij (ontvangende partij) zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, prijzen, uitvindingen, processen, initiatieven en alle andere informatie met betrekking tot de zaken van de bekendmakende partij, haar producten en diensten die van vertrouwelijke aard zijn (vertrouwelijke informatie) en zijn bekendgemaakt aan de ontvangende partij door de andere partij (bekendmakende partij), haar werknemers, agenten of onderaannemers (vertegenwoordigers). De ontvangende partij zal vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, met inbegrip van (behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving) het niet reverse-engineeren van producten en eventuele software in de producten. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan die van haar vertegenwoordigers, die dit moeten weten om te voldoen aan de verplichtingen en rechten van de ontvangende partij onder de Overeenkomst en zal ervoor zorgen dat deze vertegenwoordigers voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in dit artikel 17 alsof zij een partij waren bij deze voorwaarden.

17.2      De verplichtingen uit hoofde van dit artikel 17 gelden vanaf de uitvoering van de Overeenkomst en – behoudens toepasselijk recht – voor een periode van 5 jaar nadat de Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd.

18.        OVERMACHT

18.1      Geen van beide partijen zal de Overeenkomst schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet-nakoming van één van haar verplichtingen onder de Overeenkomst als een dergelijke vertraging of tekortkoming het gevolg is van een belemmering buiten haar redelijke controle ("Overmacht"). In geval van overmacht komen de partijen overeen de verplichtingen van de betrokken partij op te schorten totdat de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

18.2      Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na kennisgeving aan de andere partij indien de periode van Overmacht gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden voortduurt. In geval van beëindiging als gevolg van dergelijke omstandigheden, is geen van de partijen aansprakelijk jegens de andere partij voor een dergelijke beëindiging. Een dergelijke beëindiging heeft echter geen invloed op reeds bestaande aansprakelijkheden, vorderingen of andere bepalingen van de Overeenkomst.

19.        BEËINDIGING

19.1      Indien een partij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst wezenlijk schendt, kan de andere partij, zonder gevolgen voor haar andere rechten en rechtsmiddelen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien één van beide wezenlijke inbreuken niet kan worden verholpen; indien de in gebreke blijvende partij bij de Overeenkomst niet binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving waarin de partij daartoe verplicht is, heeft hersteld; of indien - voor materiële inbreuken die vanwege hun aard niet binnen de periode van 30 dagen kunnen worden verholpen - een dergelijke herstel niet is gestart binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving waarin wordt verzocht dit te doen. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan andere beëindigingsrechten die krachtens de Overeenkomst worden verleend.

19.2      Beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de oorzaak) laat onverlet de bepalingen van de Overeenkomst welke, naar hun aard of noodzaak, na afloop van kracht blijven.

20.        PERSOONSGEGEVENS

20.1      Grundfos verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar de website van Grundfos, waar de privacyverklaring van Grundfos ter beschikking is.

21.        OVERIG

21.1      De Overeenkomst mag niet geheel of gedeeltelijk van rechtswege of anderszins door de klant worden overgedragen of toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos. Zonder voorafgaande kennisgeving kan Grundfos rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene voorwaarden, overdragen aan elk onderneming binnen de Grundfos-groep.

21.2      De producten moeten zijn voorzien van een Grundfos-naamplaatje, met inbegrip van de handelsmerken van Grundfos. Een partij is niet gerechtigd de handelsnamen, handelsmerken, logo's of andere tekens of identificatiesymbolen van de andere partij te gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

21.3      Woorden en zinnen in hoofdletters die niet anders zijn gedefinieerd in deze Algemene voorwaarden hebben dezelfde betekenis in alle delen van deze Overeenkomst, tenzij de context dit anders aangeeft.

21.4      Een offerte van Grundfos is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van afgifte, tenzij Grundfos anders heeft aangegeven in de offerte. Grundfos behoudt zich het recht voor om offertes te wijzigen voor het verstrijken van de geldigheidsperiode als de klant geen inkooporder heeft geplaatst.

21.5      Grundfos kan te allen tijde zonder aansprakelijk te zijn typografische, administratieve of andere fouten of weglatingen in verkoopmateriaal, offertes, prijslijsten, orderbevestigingen, facturen of andere documenten of informatie die door Grundfos zijn uitgegeven, corrigeren.

22.        EXPORTCONTROLE EN GESANCTIONEERDE PARTIJEN

22.1      Elke levering die onder de Overeenkomst valt, kan onderworpen zijn aan regels inzake exportcontrole en handelssancties, met inbegrip van dergelijke regels van onder meer de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika.

22.2      Het is een voorwaarde voor de levering van producten en diensten van Grundfos aan de klant dat de klant voldoet aan alle toepasselijke regels inzake exportcontrole en handelssancties, met inbegrip van relevante nalevingsprocedures en -controles.

22.3      Indien Grundfos vanwege regels inzake exportcontrole en handelssancties van mening is dat het verboden, belemmerd, beperkt of aanzienlijk nadelig wordt beïnvloed bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, kan Grundfos de levering van producten of diensten annuleren of uitstellen. In dergelijke gevallen is Grundfos niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte vordering of schade.

22.4      Om autoriteiten of Grundfos in staat te stellen controles uit te voeren op de naleving door de klant van de regels inzake exportcontrole en handelssancties, of ter ondersteuning van de aanvragen van Grundfos aan de juiste autoriteiten in verband met de export en/of verkoop van de producten en/of diensten onder de Overeenkomst zal de klant - op redelijk verzoek van Grundfos - onverwijld alle informatie verstrekken aan Grundfos over de specifieke eindgebruiker, de partijen die betrokken zijn bij de levering, de specifieke bestemming(en) en het specifieke beoogde gebruik van de producten en/of diensten.

23.        RECHT EN RECHTBANK

23.1      De Overeenkomst en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) wordt beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar het conflict van wetten of beginselen die ertoe kunnen leiden dat de wetten van een ander land worden toegepast.

23.2      De partijen komen overeen dat de rechtbanken van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van elk geschil of vordering (met inbegrip van niet-contractuele) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of de totstandkoming ervan.

23.3      De partijen stemmen er volledig mee in dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.                                              

Download English version (pdf):
Grundfos’ general terms and conditions of sale and delivery of products and services

Download hier de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Grundfos Nederland (pdf):
Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Grundfos Nederland