Beregning av pumpens virkningsgrad

<
>

Beregning av pumpens virkningsgrad

Lær hvordan du overvåker og beregner pumpens ytelse ved å bruke de tre parameterne mengde, trykk og energiforbruk.

Parametre for overvåkning av pumpens ytelse

Vedlikehold av pumpens ytelse er ganske enkelt og krever overvåkning av bare tre parametere. Disse er:
• Mengde
• Trykk
• Energiforbruk

Pumpens virkningsgrad kan beregnes ut fra disse tre parametrene.

Beregning av pumpens virkningsgrad

Formelen for beregning av pumpens virkningsgrad vises her. Her:
• Q er mengden i kubikkmeter per time.
• H er trykket i meter.
• P1 er motorens energiforbruk i kilowatt.

Denne formelen beregner både motorens og pumpens virkningsgrad som ett samlet tall. Det kalles også «wire-to-water»-effektivitet ettersom det beregner inngående effekt til motoren i forhold til pumpens utgående effekt. Ikke sammenlign dette med pumpelitteraturen, fordi litteraturen kun dreier seg om pumpens virkningsgrad.

Overvåkning av trykk

Når du kontrollerer trykket, må du huske å legge til løftehøyden og friksjonstapet fra utløpet til måleren, dersom trykkmåleren ikke er installert direkte ved pumpeutløpet.

Du bør alltid gjøre dette for brønnspumper.

Overvåkning av ytelsesparametre for pumper

Hvis alle ytelsesparametrene, nemlig mengde, trykk og energiforbruk registreres umiddelbart etter at pumpen er installert, kan de brukes som referansedata og kontrolleres med jevne mellomrom.

Du kan også bruke elektronisk overvåkningsutstyr for å utløse en alarm hvis noen av parametrene endrer eller overskrider en forhåndsinnstilt grense.

Årsaker til avvik i parametrene

Parametrene kan avvike fra de forhåndsinnstilte betingelsene når:
• Pumpens driftsforhold har endret seg.
• Kravene til mengde eller trykk er endret.
• Pumpen mister virkningsgrad.

Endring i pumpens driftsforhold

Hvis grunnvannsspeilet i en brønn faller og pumpen må levere større trykkhøyde, beveger driftspunktet seg faktisk mot venstre på pumpekurven og gir mindre mengde.

Dette indikerer at en ventil i systemet stenger mer eller mindre enn vanlig. Endre om mulig parametrene tilbake til pumpens tidligere driftstilstand. Hvis det ikke er mulig, bør du vurdere å installere en annen pumpe.

Endring i kravene til vann eller trykk

Du må vurdere å bytte pumpe hvis noen av disse situasjonene oppstår:
• En annen vanningssone er lagt til eller tatt bort.
• Kravene til mengde har endret seg betydelig.
• Vanningsanlegget er endret til en mindre vannkrevende anvendelse.

Tap av pumpens virkningsgrad

Hvis en pumpe mister virkningsgraden, må den repareres eller erstattes. Tap av virkningsgrad kan oppstå på grunn av følgende faktorer:
• Kavitasjon
• Økning i friksjonstap fra vannavsetninger som legger seg på overflaten av pumpe og rør
• Slitasje fra sand og annet materiale i vannet
• Feil ved strømforsyningen

Grundfos Ecademy
www.grundfos.com