Forstå grunnvann Hvorfor er det nyttig?

Når vann beveger seg gjennom de forskjellige lagene i bakken, rengjøres det på en naturlig måte, og rengjøringseffekten av lagene under jorden avhenger av de geologiske forholdene. Hør professor Anders Vest Christiansen snakke om hvorfor grunnvannet dekker så mange av behovene våre.

Grunnvann er viktig på mange måter.  

Det er en viktig del av vannsyklusen  som forsyner elver og innsjøer med ferskvann.  

Det er kritisk for dyreliv og vegetasjon.  

Det renser overflatevannet vårt gjennom naturlige prosesser.  

Det kan fungere som en viktig buffer for ferskvann  for mennesker som lever i en verden med økende behov etter vann.  

Når vann siver gjennom lagene i undergrunnen,  blir det filtrert og rengjort gjennom naturlige prosesser.  

Rengjøringsprosessen kommer i en rekke former.  

Det er en fysisk del der store materialer holdes tilbake  og andre forbindelser, som jern, vil felles ut og sette seg på kornflater.  

Det er også en bakteriell del  der en rekke bakterier vil samhandle med forbindelser i vannet.  

Noen bakterier samhandler med organiske forbindelser i vannet  og bryte disse ned i enklere former.  

Til slutt vil de ende opp som rent CO₂ og vann.  

De kjemiske prosessene og miljøet vil påvirke vannets sammensetning. 

Anoksiske tilstander, der det ikke er noe fritt oksygen i hulrommet,  vil være svært effektivt for fjerning av skadelige bakterier som E. coli.  Rengjøringseffekten starter fra det øyeblikket vannet kommer inn i bakken.  

Men effektiviteten avhenger av type bergart, jord og avsetning  vannet beveger seg gjennom.  

For at bakteriell aktivitet skal ha en effekt på nedbrytning av forbindelser,  er tid en viktig faktor.  

Jo lengre tid,dess mer fullstendig blir nedbrytingen.  

Dette betyr at rengjøringseffekten er mindre i grov sand,  der vannet strømmer raskt, enn i mer leirerike materialer  der vannstrømningen er svært langsom.  

På denne måten kan et grunt leirerikt lag  beskytte et dypere vannførende sandlag  fra at skadelige stoffer siver ned fra overflaten.  Undergrunnen renser altså vannet og gjør det til en trygg og verdifull ressurs.  

I tillegg til å være en ren ressurs, bidrar det til en robust vannforsyning.  

Overflatevannforsyninger brukes mye til både vanning og drikkevann.  Men de har risiko for å tørke ut hvis vi har lengre tørkeperioder,  som vi for eksempel så nylig i Cape Town.  

Grunnvann, derimot, reagerer sakte og på en forsinket måte  på disse årlige variasjonene i nedbør.  

Dette betyr at grunnvann kan brukes som en trygg ressurs for drikkevann  i perioder med tørke.  

I områder der overflatevann spiller en viktig rolle i ferskvannsforsyningen,  kan grunnvann ha en viktig rolle som en buffer i tørre årstider.  

Kort sagt: grunnvann er veldig viktig for vannsyklusen i naturen.  

Det er også en veldig effektiv vannrenser.  

Slik kan grunnvann fungere som en bærekraftig vannressurs i tørre områder.  

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende