En nærmere titt på kumkomponentene og installasjonsprosessen

Ta en titt inne i en avløpskum med spesielt fokus på sensorene.

Pumpestasjoner i næringsbygg og kommunale nett er nøye konstruert for å håndtere avløpsvannet som private husholdninger og næringsbygg slipper ut hver dag. 
Men hva kreves det egentlig for å sikre optimale driftsforhold i kummen?

I denne oppgaven tar vi deg ned under bakken og inn i en pumpestasjon for å se nærmere på de viktigste komponentene og gå gjennom installasjonsprosessen, med spesielt fokus på nivåsensorer.

De øvre festene for geiderør og autokoblingene er de første delene som skal installeres.

Når de er på plass, installeres de loddrette trykkrørene, og deretter følger styreventilene og stengeventilene.

Stengeventilene er en backup dersom tilbakeslagsventilene som hindrer retur av avløpsvann, trenger service.

Deretter kommer samlestokken – eller det felles avløpsrøret. Hvor langt under bakkenivå det må plasseres, avhenger av lokale bestemmelser, men vanligvis er det ca. 1 meter ned for å sikre at røret er frostfritt.

Før pumpene senkes ned i kummen, blir det montert geiderør.

De gjør at pumpene monteres riktig, bare ved hjelp av egen vekt. 

La oss nå zoome inn på nivåsensorene. Sensorene er nøkkelen til pålitelig drift i kummen, der innløpsmengden og vannstanden uunngåelig vil variere hele tiden.    

I en installasjon med to pumper i vekseldrift finnes det vanligvis fire sensorer – en for det felles stoppnivået, ett for startnivået, ett for alarmnivået og en for aktivering av standbypumpen dersom en pumpe ikke starter. 

Når vannspeilet stiger til startnivået, vil nivåføleren aktivere pumpen.

Når vannspeilet synker til stoppnivået, vil sensoren nærmest bunnen av kummen stoppe pumpen. Det er viktig at sensoren er plassert slik at minimumsvolumet i kummen er tilstrekkelig for å hindre pumpen i å suge luft inn i pumpehuset, da dette kan gjøre pumpen ute av stand til å starte på nytt.

Hvis pumpen av en eller annen grunn ikke starter på startnivået og vannet fortsetter å stige, vil alarmsensoren avgi en alarm når vannet når sensoren. 

Den øverste sensoren er koblet til standby-pumpen som vil bli aktivert og pumpe ned til stoppnivået.

Et system med parallelldrift brukes vanligvis i kombinert systemer hvor kloakk og regnvann dreneres i samme rør. Systemer med parallelldrift har vanligvis også fire sensorer – en for det vanlige stoppnivået, en for startnivå 1, en for startnivå 2 og en for alarmnivået.

I tørt vær vil bare avløpet avtappes og de to pumpene vil veksle på startnivåsensor 1.

I regnvær kan tilstrømningen være høyere enn kapasiteten til en pumpe, og vannspeilet vil heves til startnivå 2. Sensoren aktiverer standbypumpen, og de to pumpene vil kjøres parallelt ned til stoppnivået.

Hvis pumpen av en eller annen grunn ikke starter på startnivå 2 og vannet fortsetter å stige, vil alarmsensoren avgi en alarm når vannet når sensoren.

I parallelldrift er det ikke uvanlig å ha en tredje pumpe – en reservepumpe – og en femte sensor som er plassert over alarmsensoren. Hvis pumpe 1 eller 2 svikter, vil det da finnes en backupløsning for å unngå oversvømmelse.

I dette eksemplet benyttes flottørbrytere som nivåsensorer, men det kan også være en trykkgiver, en ultralydssensor eller elektroder.

Til slutt er det avsatser på selve bunnen av kummen. De har en helling på mellom 45° og 60° og spiller en viktig rolle for å opprettholde optimale driftsforhold.

Først og fremst minimerer konstruksjonen risikoen for områder med stillestående vann hvor det kan samles seg avsetninger.   

Den reduserte bunndiameteren bidrar også til økt vannhastighet, noe som letter pumpingen av faste stoffer.

Hvis lokale bestemmelser krever det, må en pumpestasjon også utformes med et separat ventilkammer. På den måten kan service og vedlikehold på ventilene utføres uten menneskelig interaksjon med selve kummen.

Selvfølgelig kan pumpestasjoner dimensjoneres med det nøyaktige antallet pumper som kreves for å håndtere tilstrømningen, men de grunnleggende forholdene i kummen forblir de samme for å sikre optimale driftsforhold til enhver tid.

For å lette prosessen har Grundfos utviklet en Pumping Station Creator, som lar deg designe din egen stasjon på bare noen minutter. Pumping Station Creator er å finne på vår nettside og hjelper deg med:

• Dimensjonering av en pumpestasjonsløsning, inkludert pumper og betjeningskontroller
• Full dokumentasjon, inkludert 3D-tegninger av stasjonen

Alle løsninger som er tilgjengelig i Pumping Station Creator er naturligvis fullt ut CE-merket.

 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels