Forbedre driftseffektivitet og kapitalforvaltning med Grundfos Utility Analytics

Understand how Grundfos Utility Analytics activates the data in your system and subjects it to data analysis. The software opens a world of improvements and possibilities that significantly strengthen a water utility’s ability to MONITOR, DIAGNOSE, PREDICT and PLAN, with these modules feeding into a CITY overview for the entire water and wastewater network infrastructure.

Det er anslått at bare 1 % av tilgjengelige data brukes effektivt. Ved å aktivere dataene i vannforsyningssystemet og gjøre det til gjenstand for dataanalyse får du en helhetlig oversikt over hele infrastrukturen i nettverket.

I denne modulen vil du lære hvordan Grundfos Utility Analytics-programvaren hjelper deg med å oppnå dette. 

Vår nettbaserte programvareløsning gir verdifull informasjon og analyser ved hjelp av GIS-data, SCADA-data, faktureringsdata, data om arbeidsordre, annen verdifull nettverksdata og skaper ett felles datalandskap, som blir kontinuerlig oppdatert. 

Dataene analyseres og, i samspill med hverandre, gir kunnskap, komplekse ytelsesindikatorer og korrekt rapportering. Du kan deretter gjøre tiltak for å øke nettverkseffektiviteten og avgjøre hvilke investeringer som trengs for å påvirke spesifikke, forhåndsbestemte indikatorer.

Programvareløsningen er ikke påtrengende og skybasert, noe som betyr at installasjon ikke er nødvendig, og at det heller ikke kreves systemintegrasjon.

Dataene beveger seg bare i én retning, og du har full kontroll over dataene dine til enhver tid, noe som gir et grunnlag for analyse med høyeste grad av datasikkerhet.

Ved å implementere den nettbaserte Grundfos Utility Analytics-programvaren, åpner du opp for forbedringer og muligheter som i betydelig grad styrker vannverkets evne til å Overvåke, forutsi, diagnostisere og planlegge, og alt dette mates inn i en oversikt over byen.

La oss se nærmere på disse fire modulene:

Monitor — for å øke driftseffektiviteten i sanntid Du lytter effektivt til nettverket ditt og kan reagere i sanntid på vanntap og andre hendelser. Overvåkningsmodulen kobler hendelser til vedlikeholdsaktiviteter på nettverket –– 24/7, hele året –– slik at du får et komplett bilde av systemet og av forbrukeradferden. Du vil også kunne kvantifisere vanntap og andre viktige indikatorer i forsyningssonene dine slik at du kan du kan prioritere. 

PREDICTION lar deg lære av systemet God planlegging er avhengig av presise  forutsigelser, og dette er nødvendig for holde seg et skritt foran hendelser som lekkasjer og rørbrudd. Predictionmodulen vil holde vanntapene dine under kontroll og redusere risikoen for driftsstans.

DIAGNOSE skaper forståelse som grunnlag for handlinger Selv om overvåkingsmodulen gir deg en oversikt i sanntid, og Predictionmodulen gjør det mulig å betjene og planlegge proaktivt, gir diagnosemodulen deg en avgjørende forståelse av det som kreves å forbedre nettverksytelsen, vannkvaliteten og redusere energiforbruket.

PLAN hjelper deg med å prioritere og forvalte tid, rom og investeringer. Planleggingsmodulen gir deg mulighet til å optimalisere både kort- og langsiktige prioriteringer, og dermed forbedre vannverkets generelle virksomhet. 

Strategiske beslutninger og planlegging av investeringer baseres da på solide beregninger, sammenligninge,forutsigelser og diagnoser. Hver av disse modulene inneholder en rekke verktøy for å forbedre forvaltningen av ressurser La oss nå eksempelvis se på lekkasjediagnostikk, og hvordan programvareverktøyet Grundfos Utility Analytics kan brukes. 

Et høyt nivå av vanntap (NRW) er skadelig for et vannverks økonomiske og miljømessige levedyktighet samt dets image i offentligheten. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hva som er den beste handlingsplanen for å redusere vanntap (NRW).

For å bidra til å redusere lekkasjetap og styrke vedlikeholdet av rørnettet, la oss vurdere effekten på vannverkets langsiktige lønnsomhet hvis du hadde hatt muligheten til å kontinuerlig avlese og sette inn tiltak basert på faktiske vanntapsnivåer - sone for sone. Water Balance er et verktøy i Diagnostics-modulen og er et bibliotekbasert, IWA-kompatibelt, etterettelig standardrammeverk for streng, automatisert diagnose, vanntapsreduksjon og forvaltning av ressurser. 

Den gir en oversikt over vannbalansen per sone, for eksempel faktisk tap, autorisert fakturert forbruk, tilsynelatende tap, uautorisert forbruk og vanntap (NRW), innenfor en  fornuftig  tidsramme som er kompatibel med dataene dine. 

En analyse av vannbalanse vil raskt vise deg hvilke soner som har høyere vanntap (NRW) med en klar oversikt over hva som utgjør det: rørlekkasje, ufakturert forbruk og målerfeil på forbrukersiden.

Dette er svært nyttig når du vurderer ulike tiltak og investeringer som reparasjon og utskifting.

Grundfos Utility Analytics-programvaren gir deg fordeler på det strategiske, taktiske og operasjonelle nivået i vannverket ditt. Det dekker mennesker, nettverk og soner.

La oss se på hvordan dataene fra de fire modulene som er beskrevet tidligere, blir del av en byoversikt:

CITY OVERVIEW gir alle muligheten til å se og forstå det store bildet Brukere som ikke har ekspertkompetanse kan visualisere og forstå vannforsyningens viktigste KPI-er og indikatorer. Tall og resultater fra dataanalysen av alle fire modulene vises i 3D-kart for å fremstille KPI-er og beregninger per sone, ytelse og fysisk infrastruktur for individuelle rør i nettverket og forbruksatferd basert på demografi og bygningsinfrastruktur 

Det er mange verktøy tilgjengelige i modulene som hjelper deg med å trekke fordeler av dette. For å fullt ut forstå mulighetene som åpner seg når dataene som er tilgjengelige i nettverket ditt brukes effektivt, kan du kontakte Grundfos.

Den samme Grundfos Utility Analytics-programvaren brukes også på avløpsnettverk, ved hjelp av de samme modulene og verktøyene.

La oss oppsummere hva vi har vist frem i denne modulen:

Hvordan vi aktiverer dataene i systemet ditt. Det har blitt illustrert på en måte som gjør at du kan se merverdien av optimalisert drift

Hvordan du får konklusjoner basert på dataene og kan få tilgang til detaljerte data for analytiske formål

Hvordan du kan overvåke, forutsi, diagnostisere og planlegge basert på dataanalyse

Hvordan dette kan øke driftseffektiviteten i sanntid, hjelpe deg med å lære av systemet ditt og handle på bakgrunn av dataene dine. Det hjelper deg med å forvalte tid og investeringer, for eksempel for å redusere lekkasje, forbedre  håndtering av vannet og øke effektiviteten i rørnettverket

Hvordan alle kan visualisere og forstå WU-ytelsen og KPI-ene

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert