Všeobecný úvod do zmiešavacích slučiek

Spoznajte teóriu, ktorá stojí za zmiešavacími slučkami, ako aj rôzne vzory a ich odlišnosti

Pokiaľ ide o reguláciu prietokovej teploty, zmiešavacie slučky hrajú rozhodujúcu úlohu. V tomto module vám poskytneme všeobecný úvod do zmiešavacích slučiek, prečo sa používajú a ako môžu byť navrhnuté. Dotkneme sa aj rôznych komponentov, ktoré tvoria zmiešavacie slučky.

Poďme na to. V prvom rade, sústavy so zmiešavacími slučkami sú určené na nastavenie prietokovej teploty vody. Pozostávajú z primárnej a sekundárnej strany. Prietok na primárnej strane sa ovláda ventilom a prietok na sekundárnej strane ovláda čerpadlo.

Jednoducho povedané, základným princípom zmiešavacej slučky je zmiešať primárnu vodu s vodou z vratného potrubia vo vhodnom pomere tak, aby sa dosiahla požadovaná prietoková teplota. Ale prečo by ste mali používať zmiešavacie slučky? Jedným z hlavných dôvodov je fakt, že vďaka zmiešavacej slučke je možné vytvoriť v budove teplotné zóny.

Väčšie budovy sa typicky rozdeľujú na zóny. Všetky z nich majú rôzne potreby. Takže, ak má jedna časť budovy menej slnečného svetla ako iná strana, táto časť budovy možno bude potrebovať viac vykurovať.

Podobne sa to mení podľa priemerného využitia – kancelária sa využíva hlavne od pondelka do piatku, kým obchody sú aktívne aj cez víkendy. Na reguláciu prietokovej teploty zóny potrebujete zmiešavaciu slučku.

Keďže vykurovacie zariadenia v každej zóne pozostávajú buď z radiátorov, podlahového vykurovacieho systému alebo ventilačnej jednotky, všetky si vyžadujú rôzne prietokové teploty.

Okrem toho, ak použijete kompenzáciu vonkajšej teploty, pri ktorej sa prietoková teplota reguluje podľa vonkajšej teploty, prenosové straty tepla sa typicky znížia, čím sa zvýši úspora energie až o 5 – 10 %. S kompenzáciou vonkajšej teploty získate najvyšší možný komfort pri najnižšej možnej spotrebe energie.

Existuje niekoľko rôznych zmiešavacích slučiek. Dva najbežnejšie typy sú tlakový vstrekovací obvod s dvojcestným ventilom a beztlakový zmiešavací obvod s trojcestným ventilom. Poďme sa na ne pozrieť bližšie. V tlakovom vstrekovacom obvode s dvojcestným ventilom primárne čerpadlo zvyčajne načerpá vodu do zmiešavacej slučky cez ventil z primárnej strany.

V beztlakovom zmiešavacom obvode s trojcestným ventilom je čerpadlo na sekundárnej strane a odtiaľto zvyčajne nasáva vodu do zmiešavacej slučky cez ventil, keď je otvorený. Po tom, ako sme si načrtli rôzne obvody, vás prevedieme komponentmi sústavy zmiešavacej slučky. Ako prvý tu máme regulačný ventil.

Tento ventil reguluje cirkulujúce médium, a tým reguluje teplotu prietoku. Ďalej je tu vyvažovací ventil. Vyvažovanie na primárnej strane pomáha predísť nedostatočnému výkonu medzi zónami, čím prispieva k optimálnej hodnote delta-T medzi prívodom a spätným tokom.

Potom je tu regulátor diferenčného tlaku. V sústavách s premenlivým prietokom bude na primárnej strane aj premenlivý tlak. Ak teda tlak vzrastie na vyššiu hodnotu, ako je požadované, regulátor diferenčného tlaku zabezpečí taký objem vody, na ktorý ste si nastavili svoju zmiešavaciu slučku.

Ďalej sú tu spätné ventily. Jednoducho povedané, ich prácou je zabrániť nežiaducemu spätnému toku. Nakoniec tu máme riadiacu jednotku a snímače teploty. Prijímaním vstupov zo zariadenia a tiež snímačov vonkajšej teploty, môže riadiaca jednotka regulovať prietokovú teplotu napr. pomocou vykurovacej krivky.

Pripojením zmiešavacej slučky do systému riadenia budov (BMS) získate možnosť ovládať a monitorovať svoju sústavu na diaľku. Toľko na úvod do sústav so zmiešavacími slučkami. Takže si to zrekapitulujme: Zmiešavacie slučky sú dôležité pre nastavenie teploty pretekajúcej kvapaliny.

Reguláciou jednotlivých zón budovy prostredníctvom zmiešavacej slučky môžete zabezpečiť vysokú úroveň pohodlia, zatiaľ čo kompenzácia vonkajšej teploty vedie k úsporám energie.

Existuje viacero typov aplikácií a hydraulických obvodov pre rôzne podmienky. A nakoniec, svoju sústavu so zmiešavacou slučkou môžete ovládať lokálne alebo na diaľku prostredníctvom preferovaného riešenia BMS. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná