Podmienky používania služby Marketing Center

(strojový preklad AJ originálu)

Zrieknutie sa zodpovednosti - použitie online propagačných materiálov Grundfos

Všetky materiály na propagačnom balíčku online GRUNDFOS, distribuované alebo prístupné z tohto balíka sú poskytované „tak, ako sú“ a „tak, ako sú k dispozícii“, bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nielen, implikovaných záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétne účel alebo neporušenie.

Preto spoločnosť GRUNDFOS neposkytuje nijakú záruku, že balík online propagácie alebo produkt alebo služby poskytované v balíku online propagácie, či už spoločnosťou GRUNDFOS alebo v mene spoločnosti GRUNDFOS, vyhovejú vašim požiadavkám alebo budú neprerušované, včasné, bezpečné alebo bez chýb, alebo že online propagácia balík alebo servery, ktoré používa GRUNDFOS, neobsahujú vírusy ani chyby, alebo sú plne funkčné alebo presné.

Spoločnosť GRUNDFOS nezodpovedá za žiadnu stratu hardvéru, softvéru alebo súborov spôsobenú použitím online propagačného balíka alebo prvkov stiahnutých alebo použitých z / na online propagačnom balíku.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť GRUNDFOS zodpovedná za akékoľvek priame, zvláštne, nepriame, následné, represívne alebo iné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z akejkoľvek príčiny, okrem iného vrátane straty použitia, straty ziskov alebo straty údajov, či už v konanie na základe teórií zmluvy, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z používania balíka online propagácie online spoločnosti Grundfos alebo akýchkoľvek materiálov, informácií alebo dokumentov alebo k nim prostredníctvom akejkoľvek propagačnej ponuky akcií Grundfos prístupné alebo akýmkoľvek spôsobom spojené.

Zmienka o autorských právach:

Autorské práva na všetky materiály dostupné v online propagačnom balíku Grundfos sú majetkom spoločnosti Grundfos Holding A / S.

Spoločnosť Grundfos Holding A / S vám udeľuje celosvetovo nevýhradnú a bezplatnú odvolateľnú licenciu na použitie materiálov v online propagačnom balíku Grundfos iba v súvislosti s predajom a marketingom tovaru a služieb spoločnosti Grundfos. Materiály sa majú používať iba tak, ako sú, a nesmú sa editovať, meniť alebo upravovať.

Spoločnosť Grundfos Holding A / S si vyhradzuje právo túto licenciu kedykoľvek zrušiť, pričom potom okamžite prestanete používať materiály z online propagačného balíka Grundfos pre ďalšie publikácie.

Všetky ďalšie práva sú vyhradené.