Truyền thông

Hãy luôn cập nhật những tin tức mới nhất từ Grundfos, khám phá kho lưu trữ gồm các báo cáo về giải thưởng đạt được và truy cập nguồn tài liệu truyền thông đáp ứng nhu cầu của bạn.


Bộ phận báo chí

Tìm kiếm đầu mối liên hệ phù hợp cho các câu hỏi cũng như thắc mắc từ nhà báo và phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

Truy cập Grundfos.com để liên hệ với các đầu mối phụ trách báo chí của chúng tôi (chỉ có phiên bản tiếng Anh)


Báo cáo

Khám phá thêm về Grundfos, đồng thời duyệt qua kho lưu trữ các báo cáo tiến độ hàng năm về bền vững.

Truy cập Grundfos.com để tải xuống báo cáo của chúng tôi (chỉ có phiên bản tiếng Anh)

Khám phá tin tức mới nhất từ Grundfos

Truy cập Grundfos.com cung cấp đầy đủ tin tức và câu chuyện mới nhất của chúng tôi.

Truy cập thư viện hình ảnh của chúng tôi

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao về trụ sở chính, đội ngũ điều hành và các sản phẩm của chúng tôi.

Hãy kết nối trên Phương tiện truyền thông Mạng xã hội!

Tham gia các cuộc thảo luận trên phương tiện truyền thông về mọi chủ đề như nước, hiệu quả sử dụng năng lượng, tính bền vững, sự đổi mới và những câu chuyện tạo nên thương hiệu của chúng tôi.