Pháp lý và chính sách

Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Các Điều khoản Sử dụng ("TOU") này được áp dụng khi bạn sử dụng các giải pháp kỹ thuật số ("Giải pháp Kỹ thuật số") được một công ty trong Tập đoàn Grundfos cung cấp, tức là một công ty được Grundfos Holding A/S sở hữu trực tiếp hoặc giản tiếp ("Grundfos" hoặc "chúng tôi"/"cho chúng tôi"/"của chúng tôi").

Mô tả Dịch vụ

Khi sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số, bạn có thể truy cập các thông tin và dịch vụ được Grundfos cung cấp.

Các Giải pháp Kỹ thuật số bao gồm trang web của Grundfos, các ứng dụng của Grundfos và các dịch vụ kỹ thuật số khác và tài khoản người dùng cho các giải pháp đó của Grundfos.

Một số Giải pháp Kỹ thuật số có thể được cung cấp ở một số quốc gia nhất định. Một số Giải pháp Kỹ thuật số có thể chỉ được cung cấp miễn phí và các Giải pháp Kỹ thuật số khác có thể bị tính phí hoặc được cung cấp miễn phí nhưng đi kèm các dịch vu bổ sung bị tính phí. Chúng tôi có quyền thay đổi trạng thái của một Dịch vụ Kỹ thuật số bất cứ lúc nào nhưng trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí đối với bất cứ dịch vụ nào khi không có thông báo và thông tin cụ thể. Một số Giải pháp Kỹ thuật số có thể đòi hỏi mua phần cứng hoặc thiết bị giúp Giải pháp Kỹ thuật số hoạt động.

Chấp nhận Điều khoản

Các Giải pháp Kỹ thuật số mà Grundfos cung cấp cho bạn bao gồm mọi cập nhật, cải tiến, tính năng mới v.v..., đều phải tuân thủ TOU dưới đây. Grundfos có quyền cập nhật TOU vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Phiên bản hiện tại của TOU sẽ luôn được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Khi truy cập Giải pháp Kỹ thuật số hoặc sử dụng trang web dưới mọi hình thức, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của TOU.

Nếu bạn đang truy cập Giải pháp Kỹ thuật số trên cơ sở hợp đồng riêng lẻ với Grundfos ("Hợp đồng"), các điều khoản của Hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng so với TOU này, nếu có thể xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản.

Với thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn đang chia sẻ hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của bên thứ ba, ví dụ, nhân viên, đồng nghiệp hoặc khách hàng, bạn xác nhận rằng bạn được phép thực hiện điều đó và thêm vào đó, bạn chịu trách nhiệm chuyển tiếp Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi cho bên thứ ba đó, nếu phù hợp.

Miễn trừ trách nhiệm

Grundfos cung cấp các Giải pháp Kỹ thuật số như một dịch vụ và trừ khi được quy định khác trong Hợp đồng, trong một số trường hợp, các giải pháp này được cung cấp miễn phí, chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn không được sử dụng thông tin được cung cấp thông qua các Giải pháp Kỹ thuật số khi chưa yêu cầu Grundfos hỗ trợ cá nhân. Các Giải pháp Kỹ thuật số có thể chỉ được sử dụng cho đối tượng chuyên nghiệp, ví dụ, nhân viên cài đặt chuyên nghiệp. Cho dù chúng tôi đã nỗ lực giữ thông tin, phần mềm và bất cứ dịch vụ nào khác trong các Giải pháp Kỹ thuật số chính xác nhất có thể, các Giải pháp Kỹ thuật số có thể có lỗi hoặc thiếu sót và chúng tôi miền từ tất cả trách nhiệm đối với các lỗi và thiếu sót đó. Tài liệu và nội dung của các Giải pháp Kỹ thuật số được cung cấp "theo đúng nguyên trạng" và không được bảo hành dưới bất cứ hình thức nào.

Grundfos và các công ty con của Grundfos đều không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào về phần cứng, phần mềm hoặc tập tin, do việc sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc các thành phần được tải xuống hoặc sử dụng từ/trong các Giải pháp Kỹ thuật số, gây ra. Vì lý do đó, Grundfos không đảm bảo về việc các giải pháp Kỹ thuật số hoặc dịch vụ được cung cấp trong các Giải pháp Kỹ thuật số do Grundfos hoặc bên khác thay mặt cho Grundfos cung cấp (bao gồm cả tải xuống phần mềm miễn phí), sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ hoạt động liên tục, kịp thời, bảo mật hoặc không có lỗi hoặc về việc các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc máy chủ được Grundfos cung cấp không có virus hoặc lỗi hoặc hoạt động hết công suất hoặc chính xác. Grundfos nỗ lực duy trì các Giải pháp Kỹ thuật số và hoạt động của các giải pháp đó nhưng Grundfos không và không thể chịu trách nhiệm về mọi khiếm khuyết có thể tồn tại trong các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc hoạt động của các Giải pháp Kỹ thuật số.

Grundfos có thể cung cấp đường dẫn đến các trang web khác hoặc cung cấp ứng dụng của bên thứ ba. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi bạn sử dụng trang web và/hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Hợp đồng, tài liệu bán hàng hoặc các tài liệu chính thức khác của Grundfos, các Giải pháp Kỹ thuật số đều không thể sử dụng được khi xảy ra lỗi và không được thiết kế, sản xuất hoặc sử dụng để điều khiển thiết bị trong môi trường nguy hiểm đòi hỏi an toàn khi xảy ra sự cố như trong vận hành các cơ sở hạt nhân, hệ thống dẫn đường hoặc liên lạc của tàu bay, kiểm soát không lưu, máy móc cấp cứu trực tiếp hoặc hệ thống vũ khí, bất cứ thiết bị quân sự nào mà sự cố của Giải pháp Kỹ thuật số có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại nghiêm trọng về vật chất hoặc môi trường.

Trong mọi trường hợp, Grundfos hoặc bất cứ công ty con nào của Grundfos đều không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại ngẫu nhiên, mang tính hệ quả hoặc trừng phạt nào.

Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả. Theo đó, một số hạn chế hoặc ngoại lệ ở trên có thể không áp dụng với bạn. Tuy nhiên, trách nhiệm của Grundfos và các công ty con của Grundfos sẽ bị giới hạn hoặc loại trừ trong phạm vi được luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của Grundfos hoặc bất cứ công ty con nào của Grundfos đối với bạn sẽ không vượt quá số tiền bạn thanh toán, nếu có, cho các Giải pháp Kỹ thuật số.

Tài khoản Người dùng và Sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Thêm vào đó, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả hoạt động diễn ra bằng tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Grundfos về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất cứ hành vi nào khác vi phạm tính bảo mật. Grundfos sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà bạn có thể phải chịu do một số người sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bất kể bạn biết hay không.

Grundfos có thể và sẽ tin rằng bất cứ ai có quyền truy cập tài khoản của bạn đều được quyền hành động thay mặt cho bạn.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cung cấp và lưu giữ bất cứ thông tin hoặc dữ liệu nào mà bạn cần cung cấp cho Grundfos nhằm mục đích của các Giải pháp Kỹ thuật số, ví dụ, chi tiết liên hệ, thông tin lập hóa đơn, thay đổi giấy phép/vai trò v.v... và đảm bảo tính chính xác của thông tin đó. Nếu bạn đang cung cấp thông tin hoặc dữ liệu cho Grundfos thay mặt hoặc liên quan đến bên thứ ba hoặc nếu bạn đang sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số để sửa chữa, căn chỉnh hoặc tác động đến thiết bị thay mặt hoặc liên quan đến bên thứ ba, bạn sẽ chỉ thực hiện điều đó nếu được bên thứ ba đó ủy quyền hợp pháp.

Hành vi Sử dụng Bất hợp pháp hoặc bị Cấm

Khi sử dụng Giải pháp kỹ thuật số, bạn sẽ không được sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số cho bất cứ mục đích bất hợp pháp hoặc mục đích nào bị cấm bởi TOU này. Bạn không được sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số theo bất cứ cách thức nào mà có thể làm hư hỏng, vô hiệu hóa hoặc gây quá tải bất cứ máy chủ nào của Grundfos nào hoặc các mạng lưới được kết nối với bất cứ máy chủ nào của Grundfos hoặc can thiệp vào việc sử dụng bất cứ Giải pháp Kỹ thuật số nào của bất cứ bên nào khác. Bạn không được cố truy cập trái phép vào bất cứ Giải pháp Kỹ thuật số, tài khoản nào khác hoặc bất cứ máy chủ nào của Grundfos bằng cách hack hoặc sử dụng bất cứ phương tiện nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng bất cứ phương tiện nào không được cung cấp thông qua Giải pháp kỹ thuật số một cách có chủ ý.

Bạn không được cố ý phát tán virus, trojan, sâu máy tính hoặc phương tiện khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

Bạn không được sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số theo bất kỳ cách nào mà có thể được xem là có chứa hoặc chứa nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, mang tính đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cấu thành thư rác hoặc các hình thức khác gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc mang tính xúc phạm. Bạn không được sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị trừ khi tuân thủ theo Hợp đồng.

Sở hữu Trí tuệ và Dữ liệu

Giải pháp Kỹ thuật số và từng yếu tố cấu thành nên Giải pháp Kỹ thuật số, bao gồm cụ thể là tài liệu mô phỏng đồ họa, dữ liệu, phần mềm, văn bản, logo của Giải pháp Kỹ thuật số, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Grundfos cấp cho bạn một quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số theo quy định đối với từng Giải pháp Kỹ thuật số. Bạn không được sao chép, dịch ngược, đảo ngược, phá vỡ, tìm cách lấy mã nguồn của Giải pháp Kỹ thuật số, sửa đổi hoặc tạo ra các công trình xuất phát từ bất cứ Giải pháp Kỹ thuật số nào.

Grundfos sẽ không có quyền sở hữu bất cứ dữ liệu nào mà bạn cung cấp cho Giải pháp Kỹ thuật số. Dựa trên Hợp đồng (nếu có) và theo các tài liệu khác cũng như dựa trên TOU này, Grundfos có (i) quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, trên phạm vi toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang và không tính phí bản quyền, để sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp Giải pháp Kỹ thuật số; và (ii) quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, trên phạm vi toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang, không giới hạn, không tính phí bản quyền, để sử dụng dữ liệu ẩn danh cho bất cứ mục đích nào.

Dữ liệu (không mang tính cá nhân) này có thể bao gồm dữ liệu thiết bị liên quan đến máy bơm, nồi hơi, hệ thống sưởi và các loại thiết bị khác được tích hợp trực tiếp hoặc gián tiếp với Giải pháp Kỹ thuật số; dữ liệu thiết bị bao gồm, ví dụ: số seri sản phẩm, lưu lượng và áp lực nước, xả nước và nước thải, sử dụng năng lượng, nhiệt độ, dữ liệu sử dụng hoặc cảm biến khác, báo cáo lỗi, trạng thái bảo dưỡng, các chuyến tham quan bảo trì đang chờ thực hiện, nhật ký sử dụng v.v...

Grundfos sở hữu tất cả các quyền về hoặc phát sinh từ (các) Giải pháp Kỹ thuật số (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) và nếu bất cứ quyền nào như vậy thuộc quyền sở hữu của bạn, bạn sẽ tự động chuyển giao các quyền đó cho Grundfos.

Bất cứ hành vi sử dụng nào khác đối với Giải pháp Kỹ thuật số hoặc một trong các yếu tố của Giải pháp Kỹ thuật số đều vi phạm các quyền ở trên, trừ khi được Grundfos ủy quyền trước và cụ thể bằng văn bản.

Theo các điều khoản của bất cứ Hợp đồng nào và các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, Grundfos có thể nhưng không có nghĩa vụ giữ lại và sử dụng dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp và đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của Giải pháp Kỹ thuật số, nếu bạn lựa chọn tái đăng ký Giải pháp Kỹ thuật số. Grundfos có thểquyết định, vào bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt/hết hạn Hợp đồng hoặc sau khi bạn chấm dứt sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số, xóa dữ liệu và sẽ thực hiện điều đó nếu luật áp dụng yêu cầu. Sau khi chấm dứt, bạn có thể yêu cầu Grundfos cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu đã thu thập khi bạn sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số. Grundfos sẽ nỗ lực cung cấp bản sao đó nhưng không có nghĩa vụ thực hiện điều đó, trừ khi luật áp dụng bắt buộc thực hiện điều đó. Nếu Grundfos cung cấp cho bạn bản sao đó, Grundfos có thể đưa ra một số quy định có điều kiện, ví dụ: tiếp tục nghĩa vụ bảo mật, thanh toán số giờ làm việc để tập hợp dữ liệu đó v.v...

SIM

Mục này áp dụng khi bạn nhận được hoặc sử dụng thẻ SIM có kết nối dữ liệu trực tiếp hoặc gián tiếp từ Grundfos.

Bạn chỉ có thể sử dụng kết nối dữ liệu để tiếp nhận Giải pháp Kỹ thuật số được mô tả trong Hợp đồng. Bạn không được sử dụng kết nối dữ liệu trái với việc sử dụng thông thường hoặc theo cách thức gây thiệt hại hoặc sự bất tiện khác cho Grundfos hoặc người khác. Các ví dụ về hành vi sử dụng bị cấm là: (i) cố truy cập trái phép vào các mạng hoặc tài nguyên máy tính được kết nối trong mạng lưới và hạ tầng công nghệ thông tin; (ii) phá hủy, xuyên tạc hoặc sử dụng trái phép thông tin trong bất cứ mạng lưới hoặc hệ thống nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu; (iii) sử dụng kết nối dữ liệu để gửi thư rác; (iv) thực hiện tấn công mạng hoặc tấn công hệ thống máy tính; (v) phát tán virus máy tính hoặc gây tổn hại đến an toàn thông tin trên internet; (vi) sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số theo cách thức làm giảm chất lượng của Giải pháp Kỹ thuật số hoặc can thiệp vào khả năng của nhà cung cấp trong việc kết nối dữ liệu hoặc việc sử dụng kết nối dữ liệu của khách hàng và người dùng khác.

Bạn sẽ không được tháo thẻ SIM khỏi thiết bị được Grundfos cung cấp. Điều này không có nghĩa là bạn không được thay thế toàn bộ bảng mạch in bằng bảng mạch in thay thế từ Grundfos. Bạn sẽ phải tiêu hủy hoặc trả lại cho Grundfos bảng mạch in (bao gồm cả thẻ SIM) đã được thay thế.

Bạn sẽ phải ngay lập tức thông báo cho Grundfos nếu bạn tin hoặc có lý do để tin rằng bên thứ ba đang sử dụng hoặc đã sử dụng trái phép kết nối dữ liệu của bạn.

Theo luật áp dụng, Grundfos có thể sử dụng kết nối dữ liệu để kiểm tra xem thẻ SIM có hoạt động hay không, tức là thiết bị đang trực tuyến hay ngoại tuyến và để cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm nếu luật pháp yêu cầu thực hiện điều đó.

Kiểm soát Xuất khẩu

Bạn thừa nhận rằng Giải pháp Kỹ thuật số có thể phải tuân thủ quy định về kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại, bao gồm, ví dụ,, quy định của Liên minh Châu Âu, Liên Hợp Quốc và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và thừa nhận rằng việc xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng, tái chuyển nhượng hoặc truyền tải các Giải pháp Kỹ thuật số (xuất khẩu/tái xuất khẩu) có thể bị hạn chế . Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định về kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại áp dụng trong quá trình bạn sử dụng và xử lý Giải pháp Kỹ thuật số, bao gồm cả việc, ví dụ, xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu liên quan và không cung cấp cho người và tổ chức bị trừng phạt quyền truy cập Giải pháp Kỹ thuật số. Giải pháp Kỹ thuật số có thể không được sử dụng cho  hoặc liên quan đến mục đích hạt nhân hoặc quân sự/vũ khí.

Bồi thường

Bạn sẽ phải bồi thường, bảo vệ Grundfos (bao gồm cả các công ty liên kết của Grundfos) khỏi mọi trách nhiệm, khiếu nại, tổn thất và chi phí, kể cả phí và chi phí phù hợp của luật sư, liên quan đến việc bạn vi phạm TOU này hoặc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các Giải pháp Kỹ thuật số.

Tranh chấp pháp lý

TOU này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số hoặc giải thích TOU đều được điều chỉnh bởi luật pháp của Đan Mạch, ngoại trừ các mâu thuẫn về các quy tắc pháp luật. Nơi duy nhất có quyền giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến TOU này sẽ là Tòa án Tối cao Hàng hải và Thương mại của Đan Mạch.

Nếu các luật áp dụng với các điều kiện này sau này có thể được giải thích hoặc thay đổi, dẫn đến việc một hoặc một số điều khoản này không còn hiệu lực hoặc không có giá trị pháp lý, điều đó sẽ không làm mất hiệu lực của toàn bộ các điều kiện còn lại.

Quy định khác

Grundfos có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt Giải pháp Kỹ thuật số vào bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra nguyên nhân hoặc thông báo. Grundfos cũng có quyền chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số của bạn, tư cách quản trị viên truy cập của bạn hoặc bất cứ người dùng được ủy quyền nào của bạn bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra nguyên nhân hoặc thông báo. Không hạn chế các quy định trên, Grundfos có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với Giải pháp Kỹ thuật số vào bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm bất cứ quy định nào của TOU.

Việc Grundfos không thực hiện bất cứ quy định cụ thể nào không có nghĩa là Grundfos sẽ khước từ quyền thực hiện điều đó sau này. Nếu tòa án tuyên bố bất cứ điều khoản nào là không thể áp dụng, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thực hiện, các điều khoản còn lại sẽ vẫn được áp dụng. Grundfos có toàn quyền chuyển giao thỏa thuận này cho bất cứ pháp nhân nào trong Tập đoàn Grundfos

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ – GO Replace và Công cụ Lựa chọn DBS

Cụ thể đối với Giải pháp Kỹ thuật số "GO Replace" và "Công cụ Lựa chọn DBS", bạn đồng ý rằng:

 • Mục đích của các Giải pháp Kỹ thuật số này là gợi ý một sản phẩm có thể thay thế/sản phẩm mới.
 • Bạn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho Giải pháp Kỹ thuật số để thực hiện gợi ý đó và bạn phải biết rằng mọi thông tin không chính xác đều có thể ảnh hưởng đến kết quả thu được.
 • Giải pháp Kỹ thuật số không giảm bớt hoặc loại bỏ nghĩa vụ của bạn trong việc tự thực hiện đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn của riêng bạn hoặc, nếu bạn không phải là chuyên gia, bạn cần thuê đánh giá chuyên nghiệp xem liệu sản phẩm hiện có có thể được thay thế bằng sản phẩm được gợi ý bởi Giải pháp Kỹ thuật số hay không do Grundfos không nghiên cứu chuyên sâu các hệ thống cụ thể, ví dụ, nồi hơi, và do đó, bạn cũng cần xác định xem sự thay thế được gợi ý trong hệ thống cụ thể có phù hợp với mục đích của bạn hay không. Sản phẩm/sản phẩm thay thế được gợi ý chỉ là một gợi ý của Grundfos dựa trên sản phẩm. Bạn chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm thay thế/sản phẩm mới và đảm bảo rằng sản phẩm (thay thế) sẽ hoạt động tốt với hệ thống hiện tại, ví dụ: nồi hơi.
 • Bạn có thể được coi là nhà sản xuất hệ thống nếu hệ thống đó được coi là mới do việc thay thế sản phẩm và do đó, bạn có thể phải đưa ra tuyên bố về sự phù hợp hoặc tuyên bố tương tự theo luật áp dụng.
 • Sản phẩm chỉ có thể được thay thế/lắp đặt bởi một thợ lắp đặt chuyên nghiệp.

Ngoài ra, những quy định sau được áp dụng với "GO Replace":

 • Bạn không được sửa đổi hoặc thay đổi cấu trúc của một hệ thống tích hợp (ví dụ, nồi hơi, hệ thống sưởi chạy bằng năng lượng mặt trời v.v..., chứa một máy bơm tích hợp cần thay thế) như một phần của quy trình thay thế.
 • Bạn không được bắt đầu thay thế hoặc phải dừng thay thế nếu cáp nguồn máy bơm hiện có trong hệ thống tích hợp không đủ dài hoặc nếu cáp nguồn sẽ được đi dây lại, khiến việc cài đặt trở nên không an toàn.
 • Bạn phải kiểm tra xem cầu dao chống dòng rò phù hợp (RCCB) có được lắp đặt trước khi thay thế không.

Trong phạm vi bạn lựa chọn truy cập và sử dụng "GO Replace" và "Công cụ Lựa chọn DBS", bạn tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn với luật pháp địa phương.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ – GO Balance

Cụ thể đối với Giải pháp Kỹ thuật số "GO Balance", bạn phải hiểu rõ nội dung sau:

 • Đối với máy bơm Grundfos ALPHA2 được sản xuất trước ngày 01 tháng 06 năm 2018, máy bơm UPM3 LIN được sản xuất sau ngày 01 tháng 03 năm 2019 và máy bơm Grundfos ALPHA3 được sản xuất trước ngày 01 tháng 08 năm 2018, Giải pháp Kỹ thuật số chỉ hoạt động đúng chức năng khi được sử dụng cùng với Đầu đọc MI401 ALPHA được mua riêng. Thông tin về việc bán Đầu đọc MI401 ALPHA được đăng trên www.grundfos.com. Hướng dẫn thiết lập Giải pháp Kỹ thuật số và Đầu đọc MI401 ALPHA được cung cấp kèm theo Đầu đọc MI401 ALPHA.
 • Đối với máy bơm Grundfos ALPHA3 được sản xuất sau ngày 01 tháng 08 năm 2018, Giải pháp Kỹ thuật số có thể được sử dụng cùng với Grundfos ALPHA 3 được tích hợp trong radio có Bluetooth.

Thêm vào đó, bạn đồng ý rằng:

 • Mục đích của Giải pháp Kỹ thuật số là thực hiện cân bằng và gợi ý kết quả cân bằng thủy nhiệt.
 • Do Grundfos không nghiên cứu chuyên sâu về các hệ thống sưởi cụ thể, Giải pháp Kỹ thuật số không giảm bớt hoặc loại bỏ nghĩa vụ của bạn trong việc tự thực hiện đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn của riêng bạn liên quan đến cân bằng thủy nhiệt.
 • Thông tin (ví dụ, thông tin đặc thù của hệ thống được cung cấp thông qua Giải pháp Kỹ thuật số về cách bật chế độ cân bằng thủy nhiệt trong hệ thống được cung cấp trong Giải pháp Kỹ thuật số của nhà sản xuất thiết bị tương thích), dữ liệu, lời nhắc và cảnh báo v.v... được cung cấp trong, bởi hoặc thông qua Giải pháp Kỹ thuật số chỉ là gợi ý của Grundfos như một hướng dẫn, giúp bạn thuận tiện hơn trong việc cân bằng thủy nhiệt và sẽ không được coi là tất cả thông tin của Grundfos.
 • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm thực hiện cân bằng thủy nhiệtvà đảm bảo đưa ra lời khuyên đúng liên quan đến cân bằng thủy nhiệt. Điều này bao gồm cả việc bạn tự chịu trách nhiệm bật và tắt van rẽ nhánh tự động (nếu có) và cài đặt van rẽ nhánh tự động tại các điểm đặt phù hợp.
 • Chỉ thợ lắp đặt chuyên nghiệp được sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số

Trong phạm vi bạn lựa chọn truy cập và sử dụng Giải pháp Kỹ thuật số, bạn tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn với luật pháp địa phương.