Obavijest o privatnosti za Grundfos marketing usluge 

Koji osobni podaci se prikupljaju, u koju svrhu i po kojem pravnom osnovu? 

Grundfos prikuplja osobne podatke koje Vi navedete prilikom prijavljivanja za Grundfos marketing usluge, koje uključuju Vaše ime i prezime, adresu Vaše e-pošte, Vaš broj telefona, Vašu državu, Vašu kompaniju, informacije vezane za kompaniju, Vaše područje interesovanja i Vašu poziciju na poslu (u daljem tekstu “Osobni podaci”). 

Grundfos koristi Osobne podatke u svrhu pružanja traženih marketing usluga i pružanja personaliziranog iskustva te za Vas relevantnih informacija i marketinga putem e-maila, SMS-a, telefona, automatskih obavijesti (push notifications) ili pisma o Grundfos novostima, alatima, aplikacijama, proizvodima, događajima i promocijama. 

U cilju ispunjavanja gore navedenih svrhi, Grundfos će pohraniti Vaše Osobne podatke, analizirati Vaše ponašanje i kreirati profil utemeljen na Vašoj upotrebi različitih Grundfos web stranica, aplikacija i alata, kojim imate pristup, uključujući Grundfos račun ako ste ga kreirali ili popunili obrazac.  

U cilju analiziranja Vašeg ponašanja Grundfos koristi Adobe Experience Cloud Visitor ID kako bi identificirao posjetioce i ponovni ulazak posjetioca na Grundfos web stranicu korištenjem kolačića. Molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima za više informacija o načinu kako Grundfos koristi kolačiće. Nadalje, ako imate Grundfos račun, dobiti ćete javno korisničko ime koje će biti evidentirano i sačuvano za svaku stranicu koju ste pogledali kada ste bili ulogovani. Vaš Adobe Experience Cloud Visitor ID ili Vaše javno korisničko ime će biti kombinovani sa Vašom e-mail adresom i kroz ovu identifikaciju Grundfos može koristiti i atribute klijenta kako bi izvršio personalizaciju i učinio marketing informacije relevantnijim za Vas.  

Pravna osnova za obradu Vaših Osobnih podataka za obavještavanje putem e-maila je Vaša suglasnost (Članak 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka (”Službeni glasnik BiH” br. 49/06, 76/11 i 89/11) (”LPPD”), i članak 6. stavka 1. redak a) Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) („GDPR“). 

Vaši Osobni podaci mogu biti obrađivani u druge svrhe samo ako je to potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obveza (npr. prenos podataka sudovima ili tužilaštvima), ako ste pristali na takvu obradu ili ako je takva obrada na drugi način zakonita u skladu sa mjerodavnim pravnim propisima. Ukoliko dođe to obrade u druge svrhe moguće je da ćemo Vas dodatno informirati. 

Niste obvezni da date Vašu suglasnost za primanje marketing usluga i obradu osobnih podataka u vezi sa primanjem marketing usluga. Ukoliko ne date suglasnosti, nećete moći primati marketing usluge. 

Detalji o kontroloru i primateljima osobnih podataka 

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark and Grundfos predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, BIH (zajedno „Grundfos“) su zajednički kontrolori Vaših Osobnih podataka i odgovorni su za sigurnost i obradu podataka u skladu sa naprijed naznačenim svrhama. 

Grundfos može dijeliti Vaše Osobne podatke sa trećim licima koji će djelovati kao Grundfos obrađivači Vaših Osobnih podataka u skladu sa naprijed naznačenim svrhama. Koriste se sljedeći obrađivači podataka: 

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Ireland: Sustav korišten od strane Grundfos-a za pohranu svih Vaših podataka Vašeg profila, personaliziranje i slanje naših marketing materijala. 
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ireland: Sustav korišten od strane Grundfos-a za analizu Vašeg ponašanja (analiza velike količine podataka – big data analysis). 
  • Druge lokalne kompanije Grundfos grupe koje će pružati IT podršku za gore navedene sustave. 
  • Drugi primatelji, tipično konsultanti, koji će pružati IT podršku za gore navedene sustave za obradu Vaših Osobnih podataka u ime Grundfos-a u gore navedenim sustavima. 

Druga ovlaštena treća lica će možda trebati pristup i pohranu osobnih podataka ako je to potrebno i dozvoljeno u skladu sa mjerodavnim pravom (npr. državni organi, sudovi, eksterni savjetnici, ili slične treće osobe koje su javne institucije). 

Vrijeme čuvanja  

Podaci prikupljeni u gore navedene svrhe će biti pohranjeni samo onoliko koliko je potrebno za ispunjavanje gore navedenih svrhi, dakle, dok ne povučete Vašu marketing suglasnost. To znači da ukoliko povučete suglasnost, Grundfos će što prije moguće ukloniti poveznicu koja vodi do Vašeg profila u marketing sustavu i sačuvati će samo sustavsku identifikaciju (ID) kako Vas više ne bismo kontaktirali u svezi naših marketing usluga. 

Imajte na umu da ukoliko ste dali suglasnost za marketing usluge u svezi sa prijavljivanjem za jednu ili više drugih Grundfos usluga npr. kreirali Grundfos račun ili prijavili se za Grundfos program instalacije, Grundfos će i dalje obrađivati Vaše Osobne podatke u te svrhe. Ukoliko želite da Grundfos u potpunosti prestane obrađivati Vaše Osobne podatke u svezi tih usluga, molimo slijedite instrukcije date u Obavijesti o privatnosti za te usluge. 

Ukoliko je pokrenut sudski ili disciplinski postupak, Osobni podaci će biti pohranjeni do okončanja takvog postupka, uključujući bilo koji žalbeni period, poslije čega će biti obrisani ili arhivirani. 

Vaši osobni podaci neće biti čuvani u formi koja dozvoljava da budete identifikovani duže nego što Grundfos smatra razumno potrebnim za postizanje svrhi zbog koje se Osobni podaci prikupljaju ili obrađuju ili duže od perioda koji je određen primjenjivim pravom u pogledu čuvanja podataka. 

Vaša prava 

Ukoliko ste dali suglasnost za bilo koju aktivnost obrađivanja osobnih podataka, možete povući suglasnost u bilo kojem trenutku za ubuduće. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti. 

Pravo pristupa: Možete ostvarivati pravo da od nas tražite potvrdu da li obrađujemo ili ne obrađujemo Vaše osobne podatke i ukoliko obrađujemo, možete tražiti pristup takvim osobnim podacima. Pristup podacima uključuje – između ostalog – svrhe obrade, kategoriju osobnih podataka i primatelje ili kategorije primatelja kojima su ili će biti dostupni Vaši osobni podaci. Međutim, ovo pravo nije apsolutno i interesi trećih lica mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. 

Možete ostvarivati pravo da pribavite kopiju osobnih podataka koje obrađujemo.  Za dodatne kopije koje budete tražili, postoji mogućnosti da ćemo Vam naplatiti razumnu naknadu u skladu sa nastalim administrativnim troškovima. 

Pravo na ispravku: Možete ostvarivati pravo na ispravljanje Vaših osobnih podataka ukoliko su netočni. U zavisnosti od svrhe obrade, možete tražiti da se nepotpuni osobni podaci dopune, uključujući na način da dostavite dodatnu izjavu. 

Pravo na brisanje osobnih podataka: Pod određenim okolnostima, možete ostvarivati pravo na brisanje Vaših osobnih podataka i mi ćemo biti obvezni da izbrišemo te osobne podatke. 

Pravo na ograničivanje obrade: Pod određenim okolnostima, možete ostvarivati pravo ograničenja obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju određeni podaci će biti označeni i obrađivani samo u određene svrhe. 

Pravo na prigovor: Pod određenim okolnostima, možete ostvarivati pravo na prigovor, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku obrađivanja Vaših osobnih podataka, i možete zahtijevati od nas da dalje ne obrađujemo Vaše osobne podatke.  Imate pravo biti obaviješteni prije prenosa Vaših osobnih podataka trećim licima za svrhe izravnog marketinga, i slučaju da uskratite Vašu suglasnost, Vaši lični podaci neće biti preneseni. 

Pravo na prenos podataka: Pod određenim okolnostima imate pravo da primate osobne podatke koji ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i računalno čitljivom formatu i imate pravo da prenesete te podatke drugom subjektu bez smetnje s naše strane. 

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više gore navedenih prava, možete kontaktirati Grundfos Holding A/S slanjem e-maila na enews@grundfos.com. 

U slučaju pritužbi, također, imate pravo da podnesete prigovor nadležnom nadzornom organu u vezi sa obradom vaših Osobnih podataka. 

Izmjene Obavijesti o privatnosti 

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune ove Obavijesti o privatnosti u bilo koje vrijeme. Ukoliko  se bude radilo o materijalnim i značajnim promjenama u Obavijesti o privatnosti, bit ćete o tome izričito informisani, na primjer putem e-maila. 

Datum stupanja na snagu poslednjeg ažuriranja Obavijesti o privatnosti 

28/03/2018