Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Měkký start

Podívejte se, proč čerpadla SQ/SQE díky funkci měkkého startu, rychlejší instalaci a vyšší spolehlivosti představují alternativu ke klasickým čtyřpalcovým ponorným čerpadlům.

Ponorná čerpadla řady Grundfos SQ/SQE disponují třemi unikátními ochrannými funkcemi. V tomto videu se zaměříme na měkký start a ukážeme si, proč je tato funkce výhodná jak pro instalatéry, tak pro majitele domů. Pro názornou ukázku porovnáme ponorné čerpadlo SQ/SQE a 4“ ponorné čerpadlo s běžným nebo třífázovým motorem. Začneme 4“ čerpadlem.

Motory v běžných 4“ čerpadlech se většinou spouštějí přímo, takzvaně Direct On Line (DOL). Laicky řečeno – plnou parou vpřed. Pokud jednofázové motory využívají přímé spouštění, nelze je spustit bez pomoci. Pro spuštění motoru je potřeba zařízení, kterému se říká motorový spouštěč. Tento spouštěč může být již součástí motoru, ale často je připojen externě mezi ponorný a napájecí kabel, což vyžaduje práci navíc. Třífázové motory spouštěče nepotřebují. Tak v čem je problém? Pokud je motor čerpadla spouštěn přímo, dosáhne jmenovitých otáček téměř okamžitě. Během prvních milisekund může proud motoru dosáhnout úrovně, která mnohonásobně překračuje jeho jmenovitou hodnotu.

Tento způsob má řadu nevýhod:

1) Prudký start může poškodit další elektrická zařízení, která jsou připojena ke stejnému zdroji energie, např. osvětlení.

2) Může také způsobit vzedmutí vody, a tím pádem vodní ráz. Takové nárazy mohou snížit životnost instalace.

3) Otáčivé části motoru se při spuštění začnou rychle pohybovat, díky čemuž se čerpadlo ve studni může posunout.

Tím se také zkracuje životnost systému. 

Nyní se pojďme podívat na řadu SQ/SQE. Čerpadla SQE v této řadě mají integrovaný frekvenční měnič a nevyžadují motorový spouštěč. Díky integrovanému frekvenčnímu měniči se čerpadlo spustí pozvolna. Otáčky motoru se zvyšují pomalu a jmenovité hodnoty dosáhnou za 3 vteřiny. 

Toto pomalé zvyšování otáček udržuje v motoru nízký proud a eliminuje riziko výpadků. Průtok se navíc zvyšuje úměrně k otáčkám motoru. Díky tomu voda z kohoutků nebude prskat. Pohyby čerpadla jsou navíc opravdu minimální.

Zopakujme si tedy výhody. Pozvolné spuštění snižuje zatížení elektrické i mechanické instalace. Pro instalatéry to znamená snadnou a rychlou instalaci a nepotřebují žádný motorový spouštěč. Majitelé domů pak ocení ochranu elektrických spotřebičů a plynulý tok vody při spuštění čerpadla. Čerpadlo představuje pro systém minimální zátěž a vydrží spolehlivě fungovat dlouhé roky.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý

Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Měkký start

Podívejte se, proč čerpadla SQ/SQE díky funkci měkkého startu, rychlejší instalaci a vyšší spolehlivosti představují alternativu ke klasickým čtyřpalcovým ponorným čerpadlům.

The Grundfos SQ/SQE submersible pump range comes equipped with three unique protection features.In this video, we’ll focus on soft-start and show how this feature benefits both installer and homeowner.To illustrate our point, we’ll compare the SQ/SQE range with a 4” submersible pump with a conventional one- or three-phase motor.Let’s begin with the 4” pump.

The most commonly used starting method for motors in 4” conventional pumps is called Direct On Line (DOL). In layman’s terms: Full speed ahead.Single-phase motors are unable to start unassisted when using DOL. They require a device called a motor starter to get the motor up and running. The motor starter can be integrated in the motor but often it is mounted externally between the drop cable and the power supply cable, demanding extra installation work.Three-phase motors do not need a motor starter a DOL start-up.So why is this an issue?Well, when a pump motor is started using DOL, the nominal speed is reached almost immediately. During the first milliseconds of the start the motor current can reach a level of up to seven times higher than the nominal value. 

This method has several drawbacks:

1) The abrupt start-up can lead to disruptions of other electrical devices connected to the same power supply, for instance lighting. 

2) It can also produce a burst of water, causing a liquid hammer effect. These bursts may reduce the lifetime of the installation.

3) Lastly, it can cause the pump to shift in the well as a physical counter-reaction to the acceleration of the rotating parts. 

This will also contribute to reduced system lifetime.

Now, let’s have a look at the SQ/SQE range.All the pumps in this range have an integrated frequency converter and do not require a motor starter.Due to the features of the integrated frequency converter, the pump offers a smooth start-up. The motor speed increases slowly and reaches the nominal value within a period of 2 seconds. 

This slow increase in speed keeps the motor current low and eliminates the risk of electrical disruptions.On top of this, the flow rate increases proportionally to the motor speed, which means that there are no sudden bursts of water at the taps. While keeping pump movements at an absolute minimum

So, let’s recap the benefits.Overall, the soft start reduces the load on the electrical and mechanical installation.For the installer, the soft start feature means a quick and simple installation, with no need for motor contactors.For the homeowner, the soft start feature means no disruptions of electrical appliances and no sudden water bursts when the pump starts. It also means that the pump will run reliably for years, with minimum wear to the system.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý