Právní předpisy a zásady

Podmínky používání

V platnosti od 1. července 2020.

Tyto Podmínky používání („PP“) jsou závazné, pokud používáte digitální řešení „Digital Solutions“ poskytovaná některou ze společností ve skupině Grundfos, tj. společností v přímém nebo nepřímém vlastnictví Grundfos Holding A/S („Grundfos“ nebo „my“/„nás“/„náš“). 

Popis služeb

Když používáte naše řešení „Digital Solutions“, máte přístup k informacím a službám poskytovaným společností Grundfos.

Řešení „Digital Solutions“ se skládají z webové stránky Grundfos, aplikací Grundfos a dalších digitálních služeb a uživatelských účtů poskytovaných pro taková řešení společností Grundfos. 

Některá tato řešení mohou být k dispozici pouze ve vybraných zemích. Některá řešení „Digital Solutions“ mohou být dostupná zdarma a jiná pouze za úplatu, nebo zdarma spolu s doplňkovými službami za úplatu; vyhrazujeme si právo kdykoli pozměnit řešení „Digital Solutions“, ale v žádném případě vám nebudeme účtovat žádné služby aniž bychom vás upozornili a dostatečně informovali. Některá řešení „Digital Solutions“ mohou vyžadovat samostatný nákup hardwaru nebo zařízení, která umožní fungování tohoto řešení.

Přijetí podmínek

Řešení „Digital Solutions“, která vám společnost Grundfos poskytuje, včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí atd., podléhají následujícím PP. Společnost Grundfos si vyhrazuje právo kdykoliv PP aktualizovat bez předchozího upozornění. Aktuální verze PP bude vždy k dispozici na našem webu. Využitím řešení „Digital Solutions“ nebo webových stránek jakýmkoliv způsobem dáváte souhlas s tím, že jste vázáni těmito PP.

Pokud si pořizujete řešení „Digital Solutions“ na základě samostatné smlouvy se společností Grundfos (dále jen „smlouva“), budou mít ustanovení této smlouvy přednost před těmito obecnými PP, pokud by byly v rozporu.

Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Sdílením nebo sběrem osobních údajů třetí strany, např. zaměstnance, spolupracovníka nebo zákazníka, potvrzujete, že jste k tomu oprávněni, a dále jste zodpovědní za předání našich Zásad ochrany osobních údajů této třetí straně, pokud je to relevantní.

Prohlášení

Společnost Grundfos poskytuje řešení „Digital Solutions“ jako službu a to, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pouze pro informační účely, v mnoha případech zdarma. Neměli byste jednat na základě informací získaných prostřednictvím řešení „Digital Solutions“ bez vyhledání individuální asistence od společnosti Grundfos. Řešení „Digital Solutions“ mohou být určena pouze pro profesionální uživatele, např. profesionální instalační firmy. Přestože se v řešeních „Digital Solutions“ snažíme udržovat informace, software a jakékoliv další služby co nejpřesnější, tato řešení mohou obsahovat chyby nebo opomenutí, za které nepřijímáme žádnou odpovědnost. Materiál a obsah řešení „Digital Solutions“ je poskytován „jak je“ a bez záruky jakéhokoliv druhu.

Společnost Grundfos ani žádné její přidružené společnosti neodpovídají za jakékoliv poškození nebo ztrátu hardwaru, softwaru nebo souborů způsobenou použitím řešení „Digital Solutions“ nebo použitím prvků stažených nebo použitých z/v těchto řešeních. Společnost Grundfos tudíž neposkytuje žádnou záruku na to, zda řešení „Digital Solutions“ či služby poskytované prostřednictvím těchto řešení společností Grundfos nebo jejím jménem (včetně bezplatného stažení softwaru) splní uživatelovy požadavky a zda budou produkty či služby nepřerušené, včasné, bezpečné a bez vad. Společnost Grundfos dále nenese odpovědnost za to, zda budou řešení „Digital Solutions“ nebo servery používané společností Grundfos bez virů a závad a zda budou plně funkční a přesné. Společnost Grundfos usiluje o zachování řešení „Digital Solutions“ a jejich provozu, avšak společnost Grundfos není a nemůže být zodpovědná za jakékoliv vady, které se mohou v těchto řešeních či jejich provozu vyskytovat.

Společnost Grundfos může poskytnout odkazy na další webové stránky či zpřístupnit aplikace třetích stran. Vaše užívání webových stránek a/nebo aplikací třetí strany je na vlastní nebezpečí.

Pokud není ve smlouvě, prodejních materiálech nebo jiných oficiálních dokumentech společnosti Grundfos výslovně uvedeno, nejsou řešení „Digital Solutions“ odolná proti poruchám a nejsou navržena, vyrobena nebo určena k ovládání zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezpečný provoz, například při provozu jaderných zařízení, navigačních nebo komunikačních systémů letadel, řízení letového provozu, strojů přímo podporující životní funkce nebo systémů zbraní a při jakémkoli vojenském použití, při kterém by selhání těchto řešení mohlo vést k úmrtí, zranění osob nebo vážnému poškození zdraví nebo životního prostředí.

Společnost Grundfos ani žádný z jejích přidružených subjektů v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli náhodné, následné nebo represivní škody.

Rozhodné právo nemusí povolovat vyloučení určitých záruk či omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné či následné škody. V takovém případě se na vás nemusí vztahovat některá výše uvedených omezení nebo vyloučení. Odpovědnost společnosti Grundfos a jejích přidružených společností je však omezena nebo vyloučena v rozsahu povoleném platnými právními předpisy a v žádném případě však celkový závazek společnosti Grundfos ani jejích přidružených společností vůči vám nepřekročí vámi zaplacenou částku, pokud existuje, za použití řešení „Digital Solutions“.

Uživatelský účet a použití řešení „Digital Solutions“

Jste plně zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Kromě toho jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se dějí na vašem účtu. Zavazujete se, že budete společnost Grundfos okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost Grundfos nenese odpovědnost za žádné ztráty, které by mohly vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný používá vaše heslo nebo účet, ať už s vaším vědomím nebo bez něj.

Společnost Grundfos může a bude věřit, že kdokoli s přístupem k vašemu účtu má řádné oprávnění jednat vaším jménem.

Nesete plnou odpovědnost za poskytnutí a udržování jakýchkoli informací nebo údajů, které společnost Grundfos vyžaduje pro účely řešení „Digital Solutions“, např. kontaktní údaje, fakturační údaje, změna povolení/role atd., a za zajištění správnosti těchto informací. Pokud poskytujete informace nebo údaje společnosti Grundfos jménem třetí strany nebo vztahující se k ní nebo pokud používáte řešení „Digital Solutions“ k úpravě, kalibraci nebo jinému ovlivnění zařízení jménem třetí strany nebo v souvislosti s ní, učiníte tak pouze je-li to řádně povoleno dotyčnou třetí stranou.

Nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou vašeho používání řešení „Digital Solutions“ je, že tato řešení nebudete používat za jakýmkoliv účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito PP. Řešení „Digital Solutions“ nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu nebo přetížit jakýkoliv server společnosti Grundfos nebo sítě připojené k jakémukoliv serveru společnosti Grundfos, ani zasahovat do jakéhokoliv užívání řešení „Digital Solutions“ jakoukoliv jinou stranou. Nesmíte se snažit získat neautorizovaný přístup k jakýmkoliv řešením „Digital Solutions“, jiným účtům ani k žádnému serveru společnosti Grundfos prostřednictvím hackování nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Nesmíte získávat ani se pokoušet získat jakékoliv materiály nebo informace prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, které nejsou úmyslně dostupné prostřednictvím řešení „Digital Solutions“ .

Nesmíte vědomě zavádět viry, trojské koně, červy ani jiné materiály, které jsou škodlivé nebo technologicky škodlivé.

Nesmíte používat řešení „Digital Solutions“ žádným způsobem, který může být považován za nebo který zahrnuje obsah, který je nezákonný, obscénní, výhrůžný, pomlouvačný, narušující soukromí, porušující práva duševního vlastnictví, vytvářející spam nebo jinak poškozující třetí strany nebo nevhodný. Řešení „Digital Solutions“ nesmíte používat pro reklamní nebo marketingové účely, pokud to není v souladu se smlouvou.

Duševní vlastnictví a data

Řešení „Digital Solutions“ a všechny prvky, které je tvoří, zejména grafický manuál, data, software, texty a loga těchto řešení, jsou chráněny právem duševního vlastnictví. 

Společnost Grundfos vám uděluje omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k užívání řešení „Digital Solutions“, což je upřesněno pro každé řešení. Nesmíte kopírovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, upravovat nebo vytvářet odvozená díla žádného z řešení „Digital Solutions“. 

Grundfos nezískává vlastnictví žádných dat, která poskytnete řešení „Digital Solutions“. Na základě smlouvy (pokud existuje) a na základě těchto PP Grundfos získá: (i) nevýhradní, přenositelnou, celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou licenci k použití vašich dat pro zpřístupnění řešení „Digital Solutions“; a (ii) nevýhradní, přenositelnou, celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, neomezenou, bezplatnou licenci k použití anonymních dat pro jakýkoli účel.

Taková (ne osobní) data mohou zahrnovat údaje o zařízeních týkající se čerpadel, kotlů, topných systémů a dalších typů zařízení přímo nebo nepřímo integrovaných do řešení „Digital Solutions“; data o zařízeních zahrnují např. sériová čísla produktů, průtok a tlak vody, vypouštění vody a odpadních vod, spotřeba energie, teplota, další využití nebo data senzorů, chybové zprávy, stav údržby, očekávané servisní návštěvy, protokoly využití atd.

Společnost Grundfos je vlastníkem všech práv souvisejících nebo vyplývajících z řešení „Digital Solutions“ (včetně práv duševního vlastnictví), a pokud některá taková práva vlastníte, budou automaticky připsána společnosti Grundfos.

Jakékoliv jiné využití řešení „Digital Solutions“ nebo jejich prvků představuje porušení práv, pokud tak již dříve nebylo výslovně písemně schváleno společností Grundfos.

S výhradou podmínek jakékoli smlouvy a podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů může společnost Grundfos – ale není povinna – uchovávat a používat vaše data po přiměřenou dobu, aby usnadnila integraci a kvalitu použitelnosti řešení „Digital Solutions“, kdybyste se znovu přihlásili k odběru řešení „Digital Solutions“. Společnost Grundfos se může kdykoli po ukončení/vypršení smlouvy nebo po ukončení používání řešení „Digital Solutions“ rozhodnout smazat data a učiní tak, bude-li to vyžadováno platnými zákony. Po ukončení můžete požádat společnost Grundfos, aby vám poskytla kopii dat shromážděných při používání řešení „Digital Solutions“. Společnost Grundfos se vynasnaží vám takovou kopii poskytnout, není však povinna tak učinit, pokud to není nařízeno platnými zákony. Pokud vám společnost Grundfos takovou kopii poskytne, může Grundfos toto poskytnutí podmínit např. dalšími povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, platbou za pracovní hodiny strávené shromažďováním příslušných údajů atd.

SIM

Tato část platí, když dostanete nebo používáte SIM kartu s datovým připojením přímo nebo nepřímo od společnosti Grundfos.

Datové připojení můžete použít pouze k přijímání řešení „Digital Solutions“ popsaných ve smlouvě. Datové připojení nesmíte používat v rozporu s obvyklým používáním nebo způsobem, který poškozuje nebo působí jiné nepříjemnosti společnosti Grundfos nebo dalším subjektům. Příklady zakázaného použití jsou: i) pokus o získání neoprávněného přístupu k připojeným sítím nebo počítačovým prostředkům v síti a IT infrastruktuře; ii) zničení, zkreslení nebo neoprávněné použití informací v jakékoli síti nebo v jakémkoli systému, zajištěné poskytovatelem údajů; (iii) použití datového připojení k odesílání nevyžádané pošty; (iv) provádění síťových připojení nebo útoků na počítačové systémy; (v) šíření počítačových virů nebo poškozování bezpečnosti informací na internetu; (vi) používání řešení „Digital Solutions“ způsobem, který snižuje kvalitu řešení „Digital Solutions“ nebo narušuje schopnost dodavatele poskytovat datové připojení nebo používání datového připojení jinými zákazníky a uživateli.

Nevyjímejte SIM kartu ze zařízení, ve kterém byla dodána společností Grundfos. To ovšem neznamená, že nemůžete vyměnit celou PCB desku za náhradní PCB desku od společnosti Grundfos. Původní PCB desku zničte nebo vraťte společnosti Grundfos (včetně SIM karty).

Pokud se domníváte nebo máte důvod se domnívat, že neoprávněná třetí strana používá vaše datové připojení, musíte o tom bez zbytečného odkladu informovat společnost Grundfos. 

Podle platných zákonů může společnost Grundfos použít datové připojení ke kontrole, zda je SIM karta aktivní, tj. zda je zařízení online nebo offline, a k poskytnutí aktualizace softwaru, pokud to vyžaduje zákon.

Kontrola exportu

Berete na vědomí, že řešení „Digital Solutions“ mohou podléhat kontrole vývozu a regulaci obchodních sankcí, včetně např. nařízení Evropské unie, Organizace spojených národů a Spojených států amerických a že vývoz, reexportace, převod, opětovný přenos nebo přenos řešení „Digital Solutions“ („vývoz/reexportace“) mohou být proto omezeny. Souhlasíte s tím, že budete při používání a likvidaci řešení „Digital Solutions“ dodržovat všechny příslušné předpisy pro kontrolu vývozu a obchodní sankce, včetně např. získání příslušných vývozních/dovozních povolení a neposkytování přístupu k řešení „Digital Solutions“ sankcionovaným osobám a subjektům. Řešení „Digital Solutions“ nesmějí být použita pro účely jaderných nebo vojenských zbraní nebo v souvislosti s nimi. 

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a budete krýt společnost Grundfos a její přidružené společnosti před všemi závazky, nároky, náklady a výdaji včetně přiměřených právních výloh v souvislosti s porušením těchto PP nebo použitím či zneužitím řešení „Digital Solutions“.

Právní spory

Tyto PP a jakýkoli spor vyplývající z používání řešení „Digital Solutions“ nebo z výkladu PP se řídí právními předpisy Dánska, s vyloučením kolizních norem. Výhradním místem jakýchkoli sporů vzniklých z těchto PP nebo v souvislosti s nimi je Námořní a obchodní vrchní soud Dánska.

Pokud by zákony použitelné na tyto podmínky mohly být později interpretovány nebo změněny v tom smyslu, že jedno nebo několik ustanovení se stanou neúčinnými nebo neplatnými, nebude to znamenat neplatnost Podmínek jako celku.

Ostatní ustanovení

Společnost Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit řešení „Digital Solutions“ bez udání důvodu a předchozího upozornění. Společnost Grundfos si také vyhrazuje právo ukončit přístup k řešení „Digital Solutions“ a jejich používání vámi, vaším správcem přístupu nebo kterýmkoli z vašich oprávněných uživatelů, a to bez udání důvodu a upozornění. Bez omezení obecnosti výše uvedeného může společnost Grundfos kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup k řešení „Digital Solutions“, pokud porušíte některý bod z PP.

Pokud společnost Grundfos nevymáhá žádné konkrétní ustanovení, nezbavuje se svého práva tak učinit později. Pokud soud zjistí, že některá z podmínek je nepoužitelná, neplatná nebo nevynutitelná, zbývající podmínky zůstávají v platnosti. Společnost Grundfos může postoupit tuto dohodu na základě vlastního uvážení kterékoli právnické osobě ve skupině Grundfos.

Konkrétní podmínky – GO Replace a DBS Selection Tool

Konkrétně pro řešení „Digital Solutions“ verze „GO Replace“ a „DBS Selection Tool“ souhlasíte s tím, že:

 • Účelem těchto řešení je navrhnout možný náhradní/nový produkt.
 • Jste odpovědní za to, že řešení „Digital Solutions“ poskytnete správné informace, aby mohl být vypracován návrh, a jste si vědomi, že jakékoli nesprávné informace mohou mít vliv na výsledek.
 • Řešení „Digital Solutions“ neomezuje ani nevylučuje vaši povinnost provádět vlastní odborné zhodnocení nebo, pokud nejste odborník, získat taková odborná hodnocení ohledně toho, zda je možné stávající produkt nahradit produktem, který byl navržen řešením „Digital Solutions“ a zda je tento produkt ve specifickém systému vhodný pro daný účel, jelikož společnost Grundfos nemá přehled o konkrétních systémech, např. kotlů. Navrhovaný produkt je pouze návrhem společnosti Grundfos, který je založen výhradně na daném produktu. Jste zodpovědní za zhodnocení nového produktu a zajištění toho, že (náhradní) produkt bude fungovat se stávajícím systémem, např. kotlem.
 • Můžete být považováni za výrobce systému, pokud je systém považován za nový v důsledku výměny produktu, a v důsledku toho může být podle platných zákonů vystaveno prohlášení o shodě nebo podobné. 
 • Výrobek smí vyměňovat/instalovat pouze profesionální instalatér

Kromě toho pro „GO Replace“ platí:

 • V rámci procesu výměny nesmíte upravovat ani jinak měnit konstrukci integrovaného systému (např. kotel, solární systém atd., který obsahuje integrované čerpadlo, které má být vyměněno).
 • Pokud stávající napájecí kabel čerpadla v integrovaném systému není dostatečně dlouhý nebo pokud bude napájecí kabel přesměrován a instalace bude nebezpečná, nesmíte začít nebo musíte zanechat procesu výměny.
 • Před výměnou musíte ověřit, zda je nainstalován správný jistič zbytkového proudu (RCCB).

V rozsahu, v jakém se z vlastní iniciativy rozhodnete používat „GO Replace“ a „DBS Selection Tool“, jste zodpovědní za dodržování všech platných zákonů, včetně, ale nejen, místních zákonů.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY – GO Balance

Konkrétně pro řešení „GO Balance“ jste informováni o následujících skutečnostech:

 • U čerpadel Grundfos ALPHA2 vyrobených před 1. červnem 2018, čerpadel UPM3 LIN vyrobených po 1. březnu 2019 a čerpadel Grundfos ALPHA3 vyrobených před 1. srpnem 2018 je řešení „Digital Solutions“ plně funkční pouze tehdy, je-li používáno společně se samostatně zakoupeným snímacím modulem MI401 ALPHA Reader. Informace o prodeji snímacího modulu MI401 ALPHA Reader jsou k dispozici na www.grundfos.com. Manuál I/O pro nastavení řešení „Digital Solutions“ a snímacího modulu MI401 ALPHA Reader je dodáván se snímacím modulem MI401 ALPHA Reader.
 • U čerpadel Grundfos ALPHA3 vyrobených po 1. srpnu 2018 lze řešení „Digital Solutions“ použít se zabudovaným Bluetooth rádiem v čerpadle Grundfos ALPHA 3.

Dále souhlasíte s tím, že:

 • Účelem řešení „Digital Solutions“ je provést vyvažování a navrhnout výsledek hydronického vyvažování.
 • Protože společnost Grundfos nemá přehled o konkrétních topných systémech, řešení „Digital Solutions“ neomezuje ani nevylučuje vaši povinnost provádět vlastní odborné hodnocení týkající se hydronického vyvážení. 
 • Informace (např. informace poskytované prostřednictvím řešení „Digital Solutions“ o tom, jak je aktivován režim vyvážení v systému poskytovaném v řešení „Digital Solutions“ výrobcem kompatibilního zařízení), data, připomenutí a varování atd. poskytované prostřednictvím řešení „Digital Solutions“ jsou poskytována pouze jako doporučení společnosti Grundfos, jako vodítko pro usnadnění, které vám pomohou při hydronickém vyvážení, a nebudou považovány za vyčerpávající.
 • Jste výhradně zodpovědní za provádění hydronického vyvážení a za zajištění správného poradenství ohledně tohoto vyvážení. To také zahrnuje, že jste plně zodpovědní za aktivaci a deaktivaci automatických obtokových ventilů (pokud existují) a jejich nastavení na správné požadované hodnoty.
 • Řešení „Digital Solutions“ smí používat pouze profesionální instalační technik.

V rozsahu, v jakém se z vlastní iniciativy rozhodnete používat řešení „Digital Solutions“, jste zodpovědní za dodržování všech platných zákonů, včetně, ale nejen, místních zákonů.