Jogi és irányelvek

Általános Szerződési Feltételek

A Grundfos termékek és szolgáltatások értékesítésére és szállítására vonatkozó Általános szerződési feltételeket itt nézni meg, töltheti le. 

(Grundfos South East Europe Kft., verzió: 2020. szept.)

 

A GRUNDFOS TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BEVEZETÉS

1.           ALKALMAZÁS

1.1         A Termékek és Szolgáltatások Értékesítésére és Szállítására Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (“Általános Szerződési Feltételek“) a GRUNDFOS South East Europe Kft.(“Grundfos”) által szállított termékekre, szolgáltatásokra és vásárlók részére nyújtott szolgáltatásokkal egybekötött termékszállításokra vonatkoznak.                 

1.2         A felek között megállapodás jön létre, amennyiben az egyik fél fenntartás nélkül, változatlan formában elfogadja a másik fél ajánlatát. A termékek vagy szolgáltatások Vevő általi átvétele vagy igénybevétele elfogadásnak minősül. Az ajánlat, az ajánlat elfogadása, az Általános Szerződési Feltételek (függetlenül attól, hogy mire vonatkoznak), és bármely más, a Grundfos által kifejezetten elfogadott dokumentum alkotják a vevő termék beszerzésére vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodást(“Megállapodás”).

1.3         A vevőnek meg kell győződnie arról, hogy a Grundfos a vevő ajánlatát fogadta el. Ha a vevő az eltérésekről nem értesíti azonnal a Grundfos-t, a Grundfos elfogadása kötelező érvényű lesz a vevőre nézve.

1.4         Ha a Grundfos és a Vevő olyan külön megállapodást kötött, melyet mindkét fél írásban elfogadott, akkor ennek a megállapodásnak a rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Általános Szerződési Feltételeket olyan kérdésekre kell alkalmazni, amelyekre az előbb említett megállapodás nem tér ki. A Grundfos ezúton kizárja az alkalmazhatóságát minden olyan a vevő által megfogalmazott általános szerződési feltételnek, amelyről a felek nem egyeztettek egymással.

2.           GRUNDFOS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS

2.1         A Vásárló jogosult műszaki tanácsokat kérni harmadik féltől. Az egy adott termékről szóló specifikus információkat leszámítva a Grundfos nem felel a vevőnek (vagy a vevő nevében eljáró harmadik félnek) adott tájékoztatásért a Megállapodás hatályba lépése előtt, alatt vagy után, kivéve, ha a felek írásos megállapodást kötöttek a Grundfos által adott tanácsokról és azok ellentételezéséről.

2.2         Ha a felek megállapodást kötnek a Grundfos tanácsadásáról, akkor ezeknek a tanácsoknak a Grundfos működési területére kell korlátozódniuk, a Grundfos legjobb tudása szerint kell átadnia őket, és kizárólag a vevő által a Grundfos-nak adott információkra kell épülniük.

TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOSSZABÁLYOZÁS

3.           TERMÉKEK GRUNDFOS ÁLTALI ELLENŐRZÉSE

3.1         Minden terméket ellenőrzésnek és tesztelésnek kell alávetni, mielőtt a termék a gyárból kiszállításra kerül. A Grundfos a vevő kérésre vizsgálati tanúsítványt állíthat ki, melynek költségét a Grundfos határozza meg. A vizsgálati tanúsítvány bizonyítja, hogy a termékeket a Grundfos előírásainak megfelelően gyártották le, ellenkező esetben a termékek nem mennek át a teszten.

4.           TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK ÉS A SZÁLLÍTÁSOK TÖRLÉSE

4.1         A Grundfos minden terméket az írásban rögzített helyre és időpontban szállítja le, feltéve, hogy a vevő minden, a Megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó műszaki információt a Grundfos rendelkezésére bocsátott, és hogy a vevő előre kifizette a 9.2-es Záradék szerinti teljes összeget. A Grundfos árajánlatában és/vagy rendelés-visszaigazolásában szereplő ütemterv csak egy kötelező erővel nem rendelkező becslés,és nem jelent megállapodást a szállítás időpontjáról. Ha a felek nem állapodtak meg a szállítás időpontjáról, a Grundfos a rendelés-visszaigazolás kiállítása után, ésszerű időn belül teljesíti a szállítást.

4.2         Ha a termékek nem kerülnek kiszállításra a megállapodásban szereplő szállítási határidőtől (ha van ilyen) számított 90 napon belül, a vevő rendkívüli felmondással, írásban felmondhatja a megállapodást a termékek késve szállításáról szóló részre hivatkozva.

4.3         Ha a vevő a megállapodásban szereplő időpontban nem veszi át a terméket (részben vagy egészben), a vevőnek ugyanúgy ki kell fizetnie a terméket, mintha a szállítás megtörtént volna, ezenkívül a Grundfos jogosult kártérítést követelni a vevőtől a szállítás meghiúsulása miatti veszteségekért,ideértve a szállítási és tárolási többletköltségeket is. A Grundfos emellett fel is mondhatja a Megállapodást (vagy annak egy részét) és kártérítést követelhet a vevőtől a szállítás meghiúsulása miatti veszteségekért, ideérte a szállítási többletköltségeket is.

4.4         A Grundfos bármilyen sorrendben, részletekben is leszállíthatja a termékeket.

4.5         A Vevő jogosult felmondani a Megállapodást bármiféle pénzügyi következmény nélkül a Grundfos-nak küldött, a megrendelés időpontjától számított 24 órán belül, kivéve, ha a Grundfos már megkezdte a megrendelésben szereplő termék gyártását. Az ez után történő felmondást a Grundfos-nak írásban jóvá kell hagynia, és amennyiben a Grundfos elfogadja a Megállapodás felmondását, a felmondásnak az alábbi feltételek mellett kell történnie:

(a)       A folyamatosan készleten tartott termékek lemondása esetén a Grundfos felmondási díjat számít fel, mely a Megállapodásban szereplő nettó érték 20%-a.

(b)       A nem készleten tartott termékek esetén a Grundfos az alábbi költségeket számítja fel: i) Felmondási díjat mely a Megállapodásban szereplő nettó érték 20%-a,ii) a tényleges költségeket, ideértve a gyártási költségeket is, és iii) a gyártónak történő visszaküldés költségét. A vevő kérésére a Grundfos megküldi ezeknek a költségeknek a listáját.

(c)        Ha a termékek (akár csak részben) már leszállításra kerültek, a felmondáskor az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

i)          Azokat a termékeket, amelyek több mint egy éve kerültek legyártásra, nem lehet visszaküldeni a Grundfos-nak.

ii)         A visszaküldött termékeknek az eredeti, sérülésmentes állapotukban és csomagolásukban kell lenniük.

iii)        A Vevőnek előzetesen, írásban értesítenie kell a Grundfos ügyfélszolgálatát az eredeti számla egy példányának csatolásával.

iv)        Az áru Grundfos raktárába történő visszaküldésének költségét a vevőnek kell viselnie. Amennyiben a Grundfos szállítja vissza a termékeket a saját raktárába, a Grundfos jogosult a szállítási költséget a vevővel megfizettetni a 4.5(a) vagy a 4.5(b) Záradékban szereplő költségeken túl.

5.           KOCKÁZAT ÉS TULAJDONJOG

5.1         A Grundfos a szállításoknál DAP (Incoterms 2010) fuvarparitást alkalmaz, a Megállapodásban szereplő helyre leszállítva a termékeket.

5.2         A szolgáltatásokkal egybekötött termékszállításkor a termékek elvesztésének vagy sérülésének kockázata a szolgáltatás teljesítésekor száll át a vevőre. Azonban ha a termékek a szolgáltatások nyújtásával egyidejűleg kerülnek kiszállításra, de oly módon, hogy a termékek a telepítésig ideiglenesen a vevő/végfelhasználó telephelyén kerülnek elhelyezésre (anélkül, hogy a Grundfos jelen lenne a telephelyen), a termékek kockázata akkor száll át a vevőre, amikor a Grundfos a termékeket a telephelyre szállítja.

5.3         A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a vevőre, míg a Grundfos a teljes vételárat meg nem kapja. Amennyiben a vevő nem fizet, a Grundfos jogosult visszaszállíttatni a termékeket a vevő költségére. A tulajdonjog megtartása nincs hatással a kockázat átadására.

 

6.           TERMÉKEK ÁTVIZSGÁLÁSA

6.1         A termékeket (melyek leszállítása és telepítése nincs egybekötve szolgáltatással) a vevőnek a kiszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia, hogy nincs-e rajtuk látható hiba vagy nem hiányzik-e róluk valami, és meg kell győződnie arról, hogy a leszállított termékek azok-e, amelyek a rendelés-visszaigazolásban szerepelnek. Az eltéréseket (lebélyegezve, aláírva) fel kell jegyezni a szállítólevélre, és azokról fényképeket kell készíteni. Amennyiben a vevő nem vizsgálja meg a terméket, nem jegyzi fel az eltéréseket a szállítólevélre és 5 napon belül nem értesíti a Grundfos-t, akkor a vevő elveszíti a jogot arra, hogy megreklamálja a leszállított termékek hiányosságait, melyeket az átvizsgálás során felfedezhetett volna.

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

7.           SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDEJE

7.1         A Grundfos szakszerűen, a legjobb tudása szerint teljesíti a szolgáltatásokat.

7.2         A Grundfos a megállapodásban szereplő helyen és időpontban teljesíti a szolgáltatásokat, feltéve, hogy a Megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó minden műszaki információ rendelkezésére áll.

7.3         A Grundfos a szolgáltatásokat normál munkaidőben teljesíti a teljesítés időpontjára és a szállításra vonatkozó üzletpolitikája szerint (normál munkaidőn túlinak számítanak a hétvégék és a nemzeti ünnepek). A felek megállapodhatnak abban is, hogy a Grundfos a normál munkaidőn túl végezze el az adott munkát; a Grundfos ezeket az órákat az alkalmazandó tarifa szerint számlázza ki.

7.4         Ha a Grundfos a megállapodásban szereplő szállítási határidő utáni 90 napon belül sem teljesíti a szolgáltatásokat, a vevő jogosult rendkívüli felmondással, írásban felmondani a megállapodást a késve szállításra vonatkozó részre hivatkozva.

7.5         A 4.3-as Záradékban foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben, ha a vevő megakadályozza a megállapodásban szereplő szolgáltatások vagy a szolgáltatások egy részének teljesítését.

7.6         A Grundfos ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy tanulmányozza a vevő munkavédelmi szabályzatát, és minden egyéb, a vevő telephelyén alkalmazandó biztonsági előírást, melyet a vevő a Grundfos tudomására hozott. A Grundfos nem vállal felelősséget a Megállapodásból fakadó kötelezettségeinek megszegéséért, ha a kötelességszegés a vevő munkavédelmi szabályzatának nem ismerete miatt következik be, kivéve, ha a Megállapodás megkötése előtt írásban megkapta a szabályzat egy példányát.

7.7         Hacsak más megállapodás nem születik róla a Grundfos belátása szerint dönt arról, hogy a szolgáltatást egy vagy több személy végezze el. A szolgáltatás teljesítése előtt a vevőnek kellő időben tájékoztatnia kell a Grundfos-t, ha a szolgáltatás teljesítéséhez több emberre van szükség. Ha a vevő ezt elmulasztja, a Grundfos kiszámlázhatja az összes felmerült költséget a vevőnek, akár a szolgáltatások teljesítése nélkül is. 

7.8         A Grundfos jogosult a kötelezettségeit a vevő hozzájárulása nélkül kiszervezni. A Grundfos felelős az alvállalkozói tevékenységéért vagy azok mulasztásaiért.

8.           A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1         A Vevőnek, illetve adott esetben az ő vevőinek és végfelhasználóinak (saját költségükre)kötelessége:

(a)        együttműködni a Grundfos-szal minden, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos ügyben;

(b)       hozzáférést biztosítani a Grundfos és annak képviselői számára a vevő telephelyéhez és más létesítményeihez, ahogy az ésszerűen elvárható a szolgáltatások teljesítése során;

(c)        megfelelő világítást, fűtést, áramellátást, szellőztetést és vízelvezetést biztosítani a Grundfos igényei szerint;

(d)       minden látogatás alkalmával informálni a Grundfos mérnökét vagy képviselőit annak a terméknek a nem megfelelő működéséről vagy teljesítményéről, amelyhez kapcsolódóan a Grundfos a szolgáltatást nyújtja;

(e)       átadni a Grundfos-nak azokat a Grundfos által kért dokumentumokat, információkat, eszközöket és anyagokat melyek a megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükségesek (“In-Put Anyagok”) és biztosítani azt, hogy az In-Put Anyagok minden tekintetben pontosak legyenek;

(f)        biztosítani, hogy minden In-Put Anyag jó állapotban legyen és megfeleljen a szolgáltatással kapcsolatos céloknak;

(g)       előkészíteni és karbantartani a szóban forgó telephelyeket a szolgáltatás fogadására, ideértve a veszélyes anyagok nyomonkövetését, eltávolítását és megsemmisítését az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a szolgáltatások nyújtása előtt és alatt;

(h)       tájékoztatni a Grundfos-t a vevő telephelyén alkalmazandó összes munkavédelmi szabályról és más biztonsági követelményről;

(i)        beszerezni és frissíteni minden szükséges engedélyt, felhatalmazást, jóváhagyást és hozzájárulást és a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, lehetővé téve a Grundfos számára, hogy - (i) a vevő telephelyén elvégezhesse a szolgáltatásokat és hogy - (ii) felhasználhassa az In-Put Anyagokat;

(j)        igazolni, hogy a vevő a jogos tulajdonosa a szervizelendő berendezésnek vagy rendszernek; valamint

(k)       megtagadni a hozzáférést bármely harmadik fél számára a szervizelendő berendezéshez vagy rendszerhez átvizsgálás vagy szétszerelés céljából, amennyiben az akadályozná a szolgáltatások elvégzését.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

9.           ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS

9.1         A termékek és szolgáltatások árát a Grundfos a Megállapodásban tünteti fel.

9.2         A Vevő köteles megfizetni a Grundfos-nak a rendelt termékek és szolgáltatások árának 100%-át a Megállapodás megkötésekor azonnal, a kiállított pro-forma számla ellenében. A Grundfos mindaddig nem kezdi meg a termékek gyártását, vagy a szolgáltatások nyújtását, míg a teljes összeget meg nem kapja. A Grundfos a számlát a szállításkor fogja kiállítani.

9.3         A vevő által fizetendő összegek tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, az általános forgalmi adót, és a jövedéki adót. A Vevő az összes fent említett adót a termékek vagy szolgáltatások árával egy időben fizeti meg.

9.4         A Vevő köteles az alkalmazandó adó és/vagy áfa jogszabályok előírásai szerint eljárni és az összes adóval/áfával kapcsolatos ügyben a szükséges mértékben együttműködni a Grundfos-szal.

9.5         Ha a vevő az esedékesség napjáig nem fizet, a Grundfos – függetlenül az alkalmazott jogszabályok által biztosított jogoktól és jogorvoslati lehetőségektől – követelheti a felszólítási díjak, a beszedési díjak, és a kamatok megfizetését. A kamat havonta a mindenkori magyar jegybanki alapkamat kétszerese (2-szeres)(vagy az alkalmazandó jogszabály által lehetővé tett legmagasabb kamatláb). A kamat az esedékesség időpontjától kezdve naponta növekszika lejárt összeg tényleges megfizetéséig. A Grundfos ezenkívül (i) további pénzügyi biztosítékot kérhet és felfüggesztheti a szállításokat, amíg a vevő be nem mutatja a Grundfos által kért biztosítékot; vagy (ii) felfüggesztheti a további szállításokat mindaddig, amíg a vevő ki nem fizeti a teljes esedékes összeget.

9.6         Ha a vevő nem fizeti ki a lejárt számlákat (egy felszólítás után sem) vagy a Megállapodás megszűnik az összes Grundfos-nak fizetendő összeg azonnal esedékessé válik.

9.7         Ha a vevő az esedékesség dátuma előtt fizeti ki egy számla teljes összegét, a vevő árengedményt kaphat a Grundfos korai fizetési eljárásának megfelelően. Kérésre a Grundfos további információval szolgál a korai fizetési eljárásról.

9.8         Ha a vevő 400 EUR alatti összegben ad le megrendelést, a Grundfos 30 EUR-s extra adminisztrációs költséget számít fel. A Grundfos nem számít fel adminisztrációs költséget az Extraneten keresztül leadott megrendelésekre és a pótalkatrész-megrendelésekre.

9.9         Ha a vevő sürgős megrendelést ad le, (pl.szokásos üzletmeneten kívül eső szállítás esetén, vagy olyan expressz rendeléseknél, amelyeket aznap vagy a következő napon kell teljesíteni), a Grundfos plusz szállítási költséget és rendelésenként 50 EUR-s sürgősségi felárat számít fel. A Grundfos fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a sürgős megrendelést vagy magasabb sürgősségi felárat számítson fel.

9.10       Ha a vevő újrahasznosítható csomagolásban vagy göngyölegben kapja meg a termékeket, a csomagolás vagy göngyöleg a Grundfos tulajdonában marad. Az újrahasznosítható csomagolást vagy göngyöleget a vevőnek a saját költségére a szállítás napjától számított 15 napon belül vissza kell juttatnia a Grundfos-nak. Ha a vevő ezt elmulasztja, a Grundfos saját mérlegelési jogkörében vagy kiszámlázza a csomagolóanyag vagy göngyöleg ellenértékét a vevőnek, vagy bérleti díjat számít fel a használatáért.

9.11       A Grundfos EUR-ban számláz a vevőnek, kivéve, ha a vevő – legkésőbb a Megállapodás megkötésének időpontjáig – írásban kéri a Grundfos-t, hogy HUF-ban számlázzon. Ha a vevő azt kéri, hogy a számla HUF-ban legyen kiállítva, azzal beleegyezik abba, hogy a Grundfos a Grundfos által megadott árfolyamon váltsa át az EUR-t HUF-ra, mely a számla kiállításának napján érvényes árfolyam. 

10.         JÓTÁLLÁS

JÓTÁLLÁS

10.1       A Grundfos vállalja, hogy a termékeket/szolgáltatásokat a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállítja le/teljesíti. A termék csak akkor tekinthető hibásnak, ha az a Grundfos vagy a Grundfos nevében eljáró harmadik fél hibájából történő hibás alapanyag, kivitel vagy gyártás következtében nem került a Megállapodásnak megfelelően leszállítva.

10.2       A 10.1 Záradéknak általánosságban nem ellentmondva a jótállás nem vonatkozik a normál kopásra és elhasználódásra (ideértve a teljesség igénye nélkül az olyan forgó és kopóalkatrészek kopását és elhasználódását, mint a járókerék, a kopógyűrű, a szivattyúburkolat, a gumival és műanyaggal borított alkatrészek (elmozduló felületek) a rendeltetésszerű használat során); arra az esetre, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják; ha nem megfelelő környezetben telepítik a szóban forgó termékeket; ha a terméken vagy a szolgáltatáson a vevő vagy egy (nem a Grundfos nevében eljáró) harmadik fél módosítást, átalakítást vagy javítást végez; ha nem tartják be a Grundfos pl. telepítési, üzemeltetési, karbantartási vagy szerviz utasításaiban szereplő útmutatásait; ha a telepítést, az üzembe helyezést, az üzemeltetést (pl. egy Grundfos terméket nem a megfelelő módon használnak fel) vagy a karbantartást nem a Grundfos telepítési, üzemeltetési, karbantartási vagy szerviz utasításainak vagy a bevált iparági gyakorlatnak az megfelelően végzik el; ha hibás vagy nem megfelelő kiegészítő berendezést használnak a termékkel vagy a szolgáltatással együtt; ha rossz minőségű pótalkatrészek kerülnek felhasználásra (kivéve az eredeti Grundfos pótalkatrészek használatát); ha a vevő vagy egy (nem a Grundfos nevében eljáró) harmadik fél akár véletlenül akár szándékosan megrongálja vagy nem a megfelelő módon használja fel a termékeket vagy a szolgáltatásokat; vagy ha a vevő vagy a vevő saját terméke nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak. A jótállás továbbá nem vonatkozik arra az esetre, ha egy termék megfelel az adott célnak, vagy a specifikációnak az adott alkalmazási területen.

10.2a     A tűzoltó valamint az adagoló és fertőtlenítő termékek esetében a jótállás csak akkor érvényes, ha a termékeket a Grundfos arra felhatalmazott alkalmazottai helyezik üzembe. Az üzembe helyezés díja kiszámlázásra kerül.

JÓTÁLLÁSI IDŐ

10.3       A jótállás érvényesítéséhez a vevőnek bármilyen hibáról haladéktalanul értesítenie kell a Grundfos-t miután a hiba a tudomására jutott, és (i) termékek esetében a vevőnek mindenképpen értesítenie kell a Grundfos-t legkésőbb a termék leszállítását követő 24 hónapon valamint a gyártástól számított 30 hónapon belül, ezenkívül (ii) szolgáltatások esetén pedig a vevőnek a szolgáltatás teljesítésétől számított 24 hónapon belül (“Jótállási Értesítési Időszak”) kell értesítenie a Grundfos-t. Ha a Grundfos telepíti és/vagy helyezi üzembe a terméket, a termék Jótállási Értesítési Időszaka minimum 12 hónap lesz az átadási dokumentációban rögzített telepítés és/vagy üzembe helyezés dátumától számítva.

10.4         Az esetleges hibák kijavítása után a termékhez vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó Jótállási Értesítési Időszak változatlan marad, azonban ha egy terméket (vagy annak egy részét) megjavítottak vagy kicseréltek az ilyen megjavított/kicserélt termék (vagy termékrész) Jótállás Értesítési Időszaka 6 hónap a javítás vagy csere időpontjától számítva, feltéve, hogy ez a 6 hónapos időszak nem telik le a termék eredeti Jótállási Értesítési Időszakának vége előtt.

10.5         A fentiektől függetlenül, egy megjavított vagy kicserélt termék (vagy termékrész) Jótállási Értesítési Időszaka nem haladja meg az első alkalommal leszállított termék Jótállási Értesítési Időszakát plusz 6 hónapot.

HIBÁK KIJAVÍTÁSA

10.6       A Megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően a Grundfos köteles kijavítani a jótállás hatálya alá eső termékek (termékrészek) vagy szolgáltatások hibáit. A Grundfos dönti el, hogy termékek (termékrészek) vagy szolgáltatások hibáit javítással vagy (teljes termék vagy egy része) cseréjével orvosolja-e. A Grundfos a hibákat a lehető leghamarabb, normál munkaidőben javítja ki.

10.7       A hibák kijavításának helyszíne:

(a)       Az 5,5 kW-nál alacsonyabb teljesítményű motorral rendelkező termékek (ideértve a motorral nem rendelkező termékeket is)valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan leszállított termékek esetébena hibás terméket a vevőnek kell visszaszállítania a Grundfos műhelyébe javítás vagy csere céljából, kivéve, ha a Grundfos úgy dönt, hogy a javítási munkálatokat a szállítás helyén vagy a végfelhasználó telephelyén végzi el.

(b)       A minimum 5,5 kW-os teljesítményű motorral rendelkező termékek estében a Grundfos a hibás terméket a telepítés helyén vizsgálja meg, javítja vagy cseréli ki a 10.10-es záradéknak megfelelően.

(c)        A szolgáltatások esetében a Grundfos a végfelhasználó telephelyén, a telepítés helyén vizsgálja meg és javítja ki a nem megfelelően elvégzett szolgáltatásokat.

10.8       A hibás termékek vagy szolgáltatások javításának vagy cseréjének költségét a Grundfos fedezi. Azonban,

(a)       Az 5,5 kW-nál alacsonyabb teljesítményű motorral rendelkező hibás termék (vagy termékrész) esetén (ideértve a motorral nem rendelkező termékeket is) illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan leszállított termékeknél a szállítási helyről vagy a vevő (vagy végfelhasználó) telephelyéről a Grundfos műhelyébe történő visszaszállítás teljes költségét a vevő fizeti. A termék Grundfos műhelyéből (a Grundfos mérlegelése szerint) i) a szállítási helyére, ii) a vevő (végfelhasználó) telephelyére vagy iii) a legközelebbi Grundfos szervizpartnerhez történő visszaszállítás teljes költségét a Grundfos fizeti.

(b)       A minimum 5,5 kW-os teljesítményű motorral rendelkező hibás termék (vagy termékrész) esetén, mely – a Grundfos megítélése szerint – nehezen megközelíthető vagy távoli helyszínen került telepítésre, a kapcsolódó szállítás, a kiszállás és a Grundfos dolgozói utazási idejének teljes költségét a vevő fizeti.

(c)        A vevő fedezi a le- és felszerelések költségeit (ideértve többek között a termék fel-és leemelését a felhasználás helyére/helyéről).

(d)       A Grundfos vevő által okozott várakozási idejének költségeit a vevő fedezi.

(e)       Ha kiderül, hogy egy javítandó vagy kicserélendő termék mégsem hibás, a vevőnek kell fedeznie minden kapcsolódó költséget, ideértve a szállítási költségeket is. A Grundfos árlistája alapján felszámíthat egy kikalkulált összeget, mely fedezi az ilyen szolgáltatás kapcsolódó költségeit. Ha a Grundfos küld egy javításra vonatkozó ajánlatot a vevőnek, és a vevő a Grundfos árajánlatára 30 napon belül nem reagál, a Grundfos i) a vevő költségére szétszerelve, biztosítás nélkül visszaküldheti a terméket a vevőnek, vagy ii) leselejtezheti vagy értékesítheti a terméket, feltéve, hogy ezt megelőzően a Grundfos legalább 2, egyenként minimum 30 napos határidővel rendelkező felszólítást küld a vevőnek a válaszadásra, melyben értesíti a vevőt a Grundfos selejtezési vagy értékesítési szándékáról. A Grundfos emellett tárolási költséget is felszámolhat. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Grundfos fenntartja a termékkel kapcsolatos összes jogát,míg a vevő a kárigényét nem rendezi.

10.9       Hacsak a Grundfos nem kéri, a terméket a javítás előtt nem lehet szétszerelni, ellenkező esetben a jótállás megszűnik.

10.10     A Grundfos megtagadhatja – és nem vonható felelősségre sem a szerződéses kötelezettségeinek megszegéséért, sem károkozásért (ideértve a gondatlanságot is), sem törvényi kötelezettségének megszegéséért vagy más indokkal – a hibák kijavítását, ha úgy ítéli meg, hogy a javítás károsíthatja a környezetet vagy sérülést okozhat.

10.11     A javítás vagy a csere a két egyedüli jogorvoslati lehetőség, mely a vevő számára rendelkezésre áll a hibás termékek vagy szolgáltatások esetén. A Grundfos 11. záradékban szereplő termékfelelőssége szerint a Grundfos semmilyen további felelősséggel nem tartozik a vevő felé sem a megállapodás megszegése, sem gondatlanság vagy egyéb alapon a termék vagy a szolgáltatás hibája miatt.

11.         TERMÉKFELELŐSSÉG

11.1       A Grundfos felelősséget vállal a hibás termékek okozta személyi sérülésekért (halált vagy sérülést okozó balesetekért is) valamint az ingatlan és ingó vagyontárgyakban keletkező károkért olyan mértékben, ahogy azt a kötelezően alkalmazandó, termékfelelősségről szóló jogszabályok előírják. A Grundfos felelőssége a hibás termékek miatt az ingatlan és ingó vagyontárgyakban (nem fogyasztói vagyontárgyakban) keletkező károkért korlátozott a 12. Záradéknak megfelelően, oly módon, hogy a Grundfos teljes felelőssége az ingatlan és ingó vagyontárgyakban keletkező károk tekintetében a 12.2-es Záradéknak megfelelően maximum 3 millió EUR-ig (kárigényenként és éves összesítésben) illetve a 12.2-es Záradékban szereplő összegig terjed. A vevő vállal minden olyan termékkel kapcsolatos felelősséget, amelyet a 11.1-es Záradék nem hárít át a Grundfos-ra.

11.2       Ha az egyik felet felelősségre vonják olyan károkért, amelyért a 11.1-es Záradék alapján a másik félnek kellene felelősséget vállalnia, akkor a másik félnek kártalanítania kell az első felet minden olyan összeg után, amelyet a 11.1-es Záradékban történő felelősség áthárítás ellenére kellett megfizetnie.

12.         KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

12.1       Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékig egyik fél sem tehető felelőssé (sem szerződéses kötelezettségeinek megszegéséért, sem károkozásért (ideértve a gondatlanságot is)sem törvényi kötelezettségeinek megszegéséért vagy más indokkal) termeléskiesésért, bevételkiesésért, elmaradt haszonért, üzleti lehetőség elvesztéséért, adatvesztésért, elmaradt megtakarításokért, jó hírnév elvesztéséért, adatokhoz vagy rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés miatti károkért, üzleti tevékenység megszakítása miatti károkért, vagy bármely egyéb, a Megállapodásból vagy annak megszegéséből fakadó vagy azzal kapcsolatos közvetett károkért. A Grundfos nem vállal felelősséget semmilyen, a vevő által harmadik félnek fizetendő kártérítésért, kötbérért és hasonló szerződéses kötelezettségeiért.

12.2       Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékig a Grundfos teljes felelőssége (ideértve a kártérítéshez kapcsolódó kifizetéseket (ha van ilyen), vagy harmadik fél általi követeléseket) a vevő felé a Megállapodásból vagy a két fél együttműködéséből következő vagy azokkal kapcsolatos károkért, történjenek azok a szerződéses kötelezettségeinek megszegése, károkozás (ideértve a gondatlanságot is), törvényi kötelezettségeinek megszegése, vagy más miatt,nem lehet nagyobb, mint  a vevő által a Megállapodás (melyre a kártérítési igény alapul) értelmében fizetett vagy fizetendő (áfa és más adók nélküli) teljes összeg 30 %-a.

12.3       A 12.1-es és 12.2-es Záradékban rögzített korlátozások nem alkalmazhatók, ha az egyik fél cselekménye vagy mulasztása miatt személyi sérülés történik; vagy ha az egyik fél szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okoz kárt a másik félnek.

12.4       A felek megállapodnak abban, hogy a termékek és szolgáltatások ára a felek Megállapodásából fakadó jogait és kötelezettségeit tükrözik, ideértve a 12. Záradékban rögzített korlátozásokat is.

12.5       Ha a vevő olyan kártérítési igényt fogalmaz meg, amelyben a károk több megállapodásból erednek,  vagy egy vagy több megállapodásból valamint a Grundfos termék vagy szolgáltatás szállításaiból együttesen erednek, a Grundfos teljes felelőssége (ha van ilyen) megoszlik az egyes szállítások között aszerint, hogy az egyes szállítások a milyen mértékben járultak hozzá károkhoz. A teljes felelősség egyes részei a felek között a teljes kárnak a kár adott részére alkalmazandó jogalapnak megfelelően kerülnek meghatározásra, ideértve a felelősségnek a megállapodásban szereplő korlátozását is.

13.         SZELLEMI TULAJDONJOGOK

13.1       A vevő köteles úgy használni a termékeket, hogy az ne sértse harmadik fél jogait.

13.2       A Megállapodás semelyik része nem teszi lehetővé a termékek vagy szolgáltatások illetve a Grundfos által a vevőnek átadott kézikönyvek vagy dokumentációk szellemi tulajdonjogának átruházását. 

14.         KÁRTÉRÍTÉS

14.1       Bármely Jogi Eljárásra vonatkozóan melyet nem a vevő indított a Grundfos-szal szemben, és amely a Megállapodásból, vállalatból, vagy vevő termékbeszerzéséből vagy felhasználásából és/vagy szolgáltatások megrendeléséből ered, vagy azokkal kapcsolatos, a vevő köteles kártérítést fizetni a Grundfos-nak a Jogi Eljárás miatt elszenvedett valamennyi kár miatt, kivéve, ha a Grundfos gondatlanságból vagy szándékosan okozta ezeket a Károkat. A “Jogi Eljárás” jelenthet bármilyen bírósági eljárást, közigazgatási intézkedést vagy választott bírósági eljárást, pert, követelést, nyomozást, vagy más eljárást. A “Kár” jelenthet bármilyen perköltséget, (ideértve bármilyen indokolt készpénzkiadást, mely a jogi eljárásban a védekezés során, vagy bármilyen kapcsolódó nyomozás vagy tárgyalás során felmerül) vagy veszteséget (ideértve bármely, a Jogi Eljárás során kirótt vagy megfizetett összeget).

15.         RAJZOK ÉS LEÍRÁSOK

15.1       A katalógusokban, szórólapokon, körlevelekben, hirdetésekben, képeken és árlistákban található tömegre, méretre, kapacitásra, árra, műszaki és más adatra vonatkozó információk csupán tájékoztató jellegűek, és a Grundfos-on nem számon kérhetők, kivéve, ha azokat a Megállapodásba való bekerülés előtt a Grundfos hitelesítette.

15.2       A Grundfos által kiadott minden rajz és leírás a Grundfos tulajdonát képezi, és tilos ezeket a Grundfos engedélye nélkül másolni,reprodukálni, harmadik félnek átadni, vagy más módon kommunikálni. A vevő megkapja a tulajdonjogát azoknak a rajzoknak és leírásoknak, amelyek a termékek megfelelő telepítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, és karbantartásához szükségesek. A Grundfos kérésére a vevő köteles ezeket az adatokat bizalmasan kezelni.

16.         VÁLTOZTATÁSOK

16.1       A Grundfos-nak joga van olyan változtatásokat végezni a termékeken és szolgáltatásokon,melyek vagy az alkalmazandó jogszabályoknak vagy biztonsági követelményeknek való megfelelés miatt szükségesek, vagy amelyek nincsenek jelentős negatív hatással a termékek és szolgáltatások természetére vagy minőségére. Amennyiben a Grundfos más változtatások elvégzéséhez kéri a vevő jóváhagyását, a vevő indokolatlanul nem tagadhatja meg, vagy nem halogathatja a hozzájárulását az ilyen kérésekhez.

17.         TITOKTARTÁS

17.1       A (fogadó) fél köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden műszaki vagy kereskedelmi know-how-t, specifikációt, árat, találmányt, folyamatot, kezdeményezést, vagy más a közzétevő fél üzleti tevékenységéhez, termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó információkat, amelyek bizalmas természetűek, (bizalmas információ) és amelyeket a fogadó fél számára a másik fél (közzétevő fél), annak alkalmazottai, ügynökei vagy alvállalkozói (képviselők) fednek fel. A fogadó fél nem használhatja a közzétevő fél bizalmas információit más célra, mint a Megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére, tehát (az alkalmazandó jogszabályok által biztosítottakat leszámítva) nem végezhet például műszaki visszafejtést a termékeken és a termékek szoftverén. A fogadó fél csak olyan képviselőivel oszthat meg bizalmas információkat, akiknek szükséges tudniuk ezeket a fogadó fél Megállapodásból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak érvényesítéséhez, és biztosítania kell, hogy ezek a képviselők eleget tesznek a 17. Záradékban foglalt kötelességeknek, mintha ők is a Megállapodás részesei lennének.

17.2       A 17. Záradékban szereplő kötelezettségeket a Megállapodás teljesítésétől számítva - az alkalmazandó jogszabályoktól függően – a Megállapodás hatályát vesztésétől vagy megszűnésétől számított 5 évig teljesíteni kell.

18.         VIS MAIOR

18.1       Egyik fél sem vonható felelősségre sem a Megállapodás megszegéséért, sem a Megállapodásban szereplő kötelezettségeinek késedelmes vagy nemteljesítéséért, amennyiben a késés vagy nemteljesítés az ellenőrzési körükön kívül eső akadályoztatásból ered.  (“Vis Maior”).Vis Maior esetén a felek megállapodnak abban, hogy felfüggesztik az érintett fél kötelezettségeit, míg a Vis Maior helyzet meg nem szűnik.

18.2       Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást a másik fél értesítésével, ha a Vis Maior 3 egymást követő hónapon keresztül fennáll. Az ilyen körülmények miatti felmondás esetén egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél felé az ilyen felmondás miatt. Az ilyen felmondás azonban nincs hatással a felmondást megelőző kötelezettségekre és követelésekre, vagy a Megállapodás egyébrendelkezéseire.

19.         A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

19.1       Ha bármely fél súlyosan megszegi a Megállapodásból fakadó kötelezettségeit, a másik fél –egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit nem befolyásolva - azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást, ha a súlyos kötelezettségszegést nem lehet helyrehozni, vagy, ha a Megállapodást megszegő fél a felszólítást követő 30 napon belül sem orvosolja a kötelezettségszegést, vagy, ha – olyan súlyos kötelezettségszegés esetén, melyet természetéből fakadóan nem lehet 30 napon belül helyrehozni – a felszólítást követő 30 napon belül sem kezdeményezik a helyrehozatalt. A fentiek nincsenek hatással a Megállapodás által biztosított bármely egyébfelmondással kapcsolatos jogra.

19.2       A Megállapodás Megszűnése (függetlenül annak okától) nincs hatással a Megállapodás azon rendelkezéseire, amelyek természetüknél vagy szükségüknél fogva a lejárat után is érvényben maradnak.

20.          SZEMÉLYES ADATOK

20.1       A Grundfos a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. További információért látogassa meg a Grundfos weboldalát, ahol elérhető a Grundfos adatvédelmi nyilatkozata.

21.          EGYÉB RENDELKEZÉSEK

21.1       Avevő a Megállapodást a Grundfos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül sem részben sem egészben nem ruházhatja át sem a törvény erejénél fogva, sem más módon. A Grundfos előzetes értesítés nélkül is átruházhat a Megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is bármely a Grundfos cégcsoporton belüli vállalatnak.

21.2       A termékeket Grundfos névtáblával kell ellátni, melyek tartalmazzák a Grundfos védjegyét is. Egyik félnek sincs joga a másik fél kereskedelmi nevét, védjegyét, logóját, egyéb jelét, vagy azonosító szimbólumát használni, kivéve, ha ehhez a másik fél előzetesen, írásban hozzájárul.

21.3       A jelen Általános Szerződési Feltételekben másképp meg nem határozott nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések ugyanazt jelentik a Megállapodás minden részében, kivéve, ha a kontextusból más jelentés következik.

21.4       A Grundfos árajánlata a kiállítás napjától számított 30 napig érvényes, kivéve, ha a Grundfos az árajánlatban másként rendelkezik. A Grundfos fenntartja a jogot, hogy módosítsa az ajánlatot a lejárati idő előtt, amíg a vevő nem ad le megrendelést.

21.5       A Grundfos– anélkül, hogy ezért felelősségre lehetne vonni – bármikor kijavíthatja a Grundfos által kiadott értékesítési anyagokban, árajánlatokban, árlistákban, rendelés-visszaigazolásokban, számlákban, más dokumentumokban vagy információkban talált nyomdai hibákat, elírásokat, egyéb hibákat vagy kihagyásokat.

22.         EXPORTKORLÁTOZÁS ÉSA FELEKKEL SZEMBENI SZANKCIÓK

22.1       Bármely a Megállapodásból következő szállításra exportkorlátozások vagy kereskedelmi szankciók vonatkozhatnak többek között az Európai Unióban, az Egyesült Nemzetekben, és az Amerikai Egyesült Államokban.

22.2       A Grundfos vevőknek történő termékszállítási és szolgáltatásnyújtási feltételei között szerepel, hogy a vevőnek be kell tartania minden alkalmazandó exportkorlátozásokkal és kereskedelmi szankcióval kapcsolatos szabályt, és ennek keretében aktuális megfelelési eljárással és ellenőrzéssel kell rendelkeznie.

22.3       Ha az exportkorlátozásokkal és kereskedelmi szankciókkal kapcsolatos szabályok miatt a Grundfos úgy ítéli meg, hogy a Megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítése be van (be lesz) tiltva, akadályozva vagy korlátozva van, vagy jelentősen negatívan van befolyásolva, a Grundfos törölheti, vagy elhalaszthatja a termékek szállítását vagy a szolgáltatások nyújtását. Ilyen esetben a Grundfos nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért.

22.4       Annak érdekében, hogy a vevő lehetővé tegye a hatóságok vagy a Grundfos számára, hogy ellenőrizzék, a vevő betartja-e az exportkorlátozásokkal és kereskedelmi szankciókkal kapcsolatos szabályokat, vagy hogy támogatást nyújtson a Grundfos számára, hogy megkeresse a hatóságokat a Megállapodásban szereplő termékek és/vagy szolgáltatások exportjával és/vagy értékesítésével kapcsolatban, a vevőnek–a Grundfos indokolt kérésére–haladéktalanul meg kell adnia a Grundfos-nak minden információt a termékek és/vagy szolgáltatások végfelhasználójáról, a szállításukban részt vevő felekről, rendeltetési helyükről/helyeikről és tervezett felhasználásukról.

23.         JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK

23.1       A Megállapodásra és bármely a Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitára vagy követelésre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is)a magyar jogszabályok az irányadók, a kollíziós szabályokra vagy jogelvekre történő hivatkozás nélkül, ami más ország jogszabályainak alkalmazását eredményezhetné. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezménye (CISG) nem alkalmazható.

23.2       A felek megállapodnak abban, hogy joghatósági összegtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék rendelkezik kizárólagos joghatósággal a Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták vagy követelések rendezése során (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is),kivéve azokat a jogvitákat/követeléseket ahol a jogszabályok a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék joghatóságát kötik ki, mely jogvitákra/követelésekre vonatkozóan a felek nem kívánnak más joghatóságot meghatározni.

GRUNDFOS’ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

 

INTRODUCTION

1.           APPLICATION

1.1         These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of products and services (“General Terms and Conditions“) apply to the delivery by GRUNDFOS South East Europe Kft. (“Grundfos”) of products, services, and products in connection with services to customer.         

1.2         The parties have entered into an agreement, when one party’s offer is accepted by the other party, without reservations or alterations. Customer’s receipt of products or services constitutes acceptance in fact. The offer, the acceptance, the General Terms and Conditions (irrespective of reference or not), and any other documents explicitly accepted by Grundfos, constitute the agreement for customer’s purchase of products or services (the “Agreement”).

1.3         Customer must ensure that Grundfos’ acceptance corresponds with customer’s offer. If customer fails to notify Grundfos of any non-correspondence without undue delay, Grundfos’ acceptance will be binding upon customer.

1.4         If Grundfos and Customer have entered into a separate agreement accepted by both parties in writing, the terms of that agreement shall apply. These General Terms and Conditions shall, however, apply to matters not addressed in the aforementioned agreement. Grundfos hereby excludes the applicability of any general terms and conditions of customer not individually negotiated between the parties.

2.           INFORMATION BY GRUNDFOS

2.1         Customer is encouraged to seek any necessary technical advice from third-party. Except for specific information about a product, Grundfos is not liable for information given to customer (or any third party acting on customer’s behalf) before, on or after the Agreement has entered into force, unless the parties have entered into a written agreement including Grundfos’ advice and separate payment for any such advice.

2.2         If the parties enter into an agreement based on advice from Grundfos, then Grundfos’ advice is given only within Grundfos’ field of operation, to Grundfos’ best knowledge at the time the advice was given and solely based on the information provided by customer to Grundfos.                                          

PRODUCT SPECIFIC REGULATION                                        

3.           GRUNDFOS’ INSPECTION

3.1         All products are subject to inspection and standard testing before dispatch from the factory. Grundfos may supply a test certificate on customer’s demand and at a charge requested by Grundfos. The test certificate is intended to establish the fact that products are manufactured following Grundfos’ specifications unless the products are disapproved by the test.

4.           DELIVERY OF THE PRODUCTS, TIME OF DELIVERY AND CANCELLATION

4.1         Grundfos shall deliver all products at the place and time agreed in writing, provided that customer has ensured that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos, and provided that customer has paid the advance payment in full according to Clause 9.2 below.  The timeline stated on the quotation and/or the order confirmation by Grundfos is a non-binding estimate only and does not constitute an agreement on time of delivery. If the parties have not agreed on a time of delivery, then Grundfos will deliver within reasonable time from the time the order confirmation is issued.

4.2         If products are not delivered 90 days after the agreed delivery date (if any), customer may terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement concerning products in delay.

4.3         If customer does not take delivery (fully or partly) on the date agreed, customer shall pay as if delivery had been made, and Grundfos is entitled to damages from customer for any loss suffered due to non-delivery including additional transportation and storage costs. Grundfos may alternatively terminate the Agreement (or part thereof) and claim damages from customer for any loss suffered caused by non-delivery, including any additional transportation costs.    

4.4         Grundfos may deliver the products by instalments in any sequence.

4.5         Customer is entitled to cancel the Agreement without any financial implications within 24 hours after having sent a purchase order to Grundfos, unless Grundfos has started production of said order. Any cancellation after this timeframe shall be subject to Grundfos’ written approval thereof, and if Grundfos accepts to cancel the Agreement, cancellation shall happen according to the following terms:

(a)       In case of cancellation of products continuously kept on inventory, Grundfos shall apply a cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement.

(b)       In case of non-inventory products, Grundfos shall apply the following costs: i) A cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement, ii) the actual costs including manufacturing costs, and iii) the cost of reshipment to the manufacturer. Upon request from customer, Grundfos shall present a list of these costs.

(c)        If the products have been (partially) delivered, the following additional conditions apply to the cancellation:

i)          Products more than one year old from the production date cannot be returned to Grundfos.

ii)         Returned products must be in their original, undamaged state and packaging.

iii)        Customer shall notify Grundfos’ customer service in advance in writing with a copy of the original invoice attached.

iv)        The cost of the reshipment of the goods to Grundfos’ warehouse shall be paid by customer. If Grundfos performs the reshipment of the products to Grundfos’ warehouse, Grundfos is entitled to claim these freight costs from customer in addition to the costs stated under Clause 4.5(a) or 4.5(b) above.

5.           RISK AND TITLE

5.1         Grundfos’ term of delivery of products is DAP (cf. Incoterms 2010) at the place of delivery as specified in the Agreement.

5.2         For products delivered in connection with service, the risk of loss of or damage to the products will pass to customer on completion of the services. However, if the products are delivered together with the services, but so that the products are temporarily placed at customer’s/end-user’s site until installation (without Grundfos being present at the site), the risk of the products passes to customer when Grundfos delivers the products to the site.

5.3         Ownership of the products will not pass to customer until Grundfos has received payment in full. If customer does not pay, Grundfos is entitled to take back the products at the sole cost of customer. Such retention of ownership does not affect the passing of risk.

 

6.           EXAMINATION

6.1         Immediately upon delivery of products (not delivered and installed in connection with service), customer shall examine the products for any visible defects, or shortage, and ensure that the delivered products comply with the order confirmation. Any discrepancies shall be noted on the way-bill in a certified manner (including stamp and signature) and relevant pictures shall be taken. If customer does not make such examination, note any discrepancies on the way-bill and notify Grundfos accordingly (if relevant) without delay and no later than 5 days, customer shall forfeit its right to claim any defects in the delivered products, which customer could have discovered during such examination.

SERVICE SPECIFIC REGULATION

7.           DELIVERY OF SERVICES AND TIME OF DELIVERY

7.1         Grundfos shall perform the services professionally and skilfully.

7.2         Grundfos shall perform the services at the agreed place and time, provided that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

7.3         Grundfos shall perform the services during normal working hours according to Grundfos’ policy at the time of performance and delivery (weekends and national holidays are outside normal working hours). The parties may agree that Grundfos shall perform work outside normal working hours; Grundfos will invoice for such hours at Grundfos’ applicable rates.

7.4         If Grundfos has not performed and delivered the services 90 days after the agreed delivery date, customer is entitled to terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement in delay.

7.5         Clause 4.3 shall apply if customer does not take delivery of the services or part thereof as agreed.

7.6         Grundfos shall use reasonable endeavours to observe all customer’s health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at customer's premises, which customer has communicated to Grundfos. Grundfos shall not be liable for any breach of its obligations under the Agreement, to the extent that such breach is due to Grundfos’ observation of customer’s health and safety regulations, unless Grundfos had received a written copy of such regulations before entering into the Agreement.

7.7         Unless otherwise agreed, Grundfos will at its sole discretion decide whether the services will be performed by one or more person(s). In due time before Grundfos’ performance of the services, customer shall inform Grundfos, if the performance of services will require more than one person. If customer fails to do so, Grundfos may invoice all accrued costs to customer, also without completion of the services. 

7.8         Grundfos shall be entitled to sub-contract any of its obligations without the consent of customer. Grundfos is liable for any acts or omissions of its sub-suppliers.

8.           CUSTOMER’S OBLIGATIONS

8.1         Customer shall (at its sole cost) and where relevant ensure that its customers’ and end-users’:

(a)        co-operate with Grundfos in all matters relating to the delivery of the services;

(b)       provide to Grundfos and its representatives access to customer’s premises and other facilities as reasonably required for the delivery of the services;

(c)        provide adequate lighting, heating, power, ventilation and draining as per Grundfos’ reasonable requirements;

(d)       inform Grundfos’ engineer or representatives on each visit about any unsatisfactory running or irregular performance of the product on which Grundfos is performing services;

(e)       provide to Grundfos with such documents, information, tools and materials required by Grundfos for the proper provision of the services (“In-Put Materials”) and ensure that the In-Put Material is accurate in all material respects;

(f)        ensure that all In-Put Materials are in good working order and suitable for the purposes for which they are used in relation to the services;

(g)       prepare and maintain the relevant premises for the supply of the services, including identifying, monitoring, removing and disposing of any hazardous materials following all applicable laws, before and during the performance of the services;

(h)       inform Grundfos of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at customer’s premises;

(i)        obtain and maintain all necessary permits, authorisations, licences, approvals, and consents and comply with all relevant legislation enabling Grundfos to - (i) deliver the services at customer’s premises and - (ii) to use the In-Put Materials;

(j)        warrant that customer is the rightful owner of any equipment or system to be serviced; and

(k)       to the extent that it may interfere with the performance of the services, not provide or grant access to any equipment or system to be serviced to any third party for examination or disassembly.

GENERAL REGULATION  

9.           PRICE, PAYMENT TERMS AND INVOICING

9.1         The price for the products and services is as stated by Grundfos in the Agreement.

9.2         Customer shall pay Grundfos 100% of the price for the products and services ordered immediately upon conclusion of the Agreement according to the issued proforma invoice. Grundfos will not initiate manufacturing of any products or perform any services, before Grundfos has received full prepayment. Grundfos will invoice customer upon delivery.

9.3         Any amount payable by customer is exclusive of amounts in respect of value added tax, sales tax or other excise duties chargeable. Customer shall pay any of the aforementioned at the same time as payment is due for related products or services.

9.4         Customer shall comply with all requirements in applicable law in relation to tax and/or VAT and cooperate with Grundfos in all tax/VAT matters to the extent needed.

9.5         If customer does not pay on the due date, Grundfos may, with no effect on any other right or remedy that Grundfos may have under applicable law, claim payment for reminders, collection charges and interest. Interest is fixed at two (2) times the current base rate of the Hungarian National Bank per month (or the highest interest rate under applicable law). Interest will accrue daily from the due date until actual payment of the overdue amount. Grundfos may also (i) make further supply subject to guaranteed payment and suspend other deliveries until customer has provided the guarantee required by Grundfos; or (ii) suspend the provision of further deliveries until customer has paid the overdue amounts in full.

9.6         If customer does not pay overdue invoices (despite one reminder) or in the event of termination of the Agreement, then all payments payable to Grundfos, become due for immediate payment.

9.7         If customer pays an invoice so that Grundfos receives the full amount earlier than on the due date, customer could be eligible to a discount under Grundfos’ early payment procedure. Grundfos will provide further information about early payment procedure upon request.

9.8         If the customer places an order with a value below EUR 400, then Grundfos will charge an extra administration fee of EUR 30. Grundfos will not add an administration fee to orders placed via Extranet or orders for spare parts.

9.9         If customer places an urgent order (e.g. transactions outside the normal course of business or express orders to be delivered the same day or next day), then Grundfos will charge customer all additional delivery fees and costs as well as an urgency fee per order of EUR 50. Grundfos reserves its right not to accept an urgent order or to apply a higher urgency fee.

9.10       If customer receives products in reusable packaging material or containers, that is Grundfos’ property. Customer shall return the reusable packaging material or container to Grundfos at customer’s own cost within 15 days from the delivery date. If customer fails to do so, Grundfos may, at its discretion, either invoice customer for the counter-value of the packaging material or container or charge a rental fee for its use.

9.11       Grundfos will invoice the customer in EUR, unless the customer – not later than at the time the Agreement is concluded – requests in writing that Grundfos shall invoice in HUF. If the customer requests the invoice to be issued in HUF, then the customer agrees that Grundfos shall convert the agreed price in EUR to HUF at the rate specified by Grundfos that was effective on the date of the issuance of the invoice. 

10.         WARRANTY

THE WARRANTY

10.1       Grundfos warrants to deliver the products and services in accordance with the Agreement. A product is defective only if it is not delivered in accordance with the Agreement due to faulty material, design or manufacturing on the part of Grundfos or a third party acting on Grundfos’ behalf.

10.2       Without altering the general nature of Clause 10.1, damage is not covered by the warranty if due to (including); ordinary wear and tear (including but not limited to the wear and tear of rotating and wearing parts, such as impeller, wear ring, pump housing, rubber and plastic-coated parts (sliding surfaces), as a result of their intended use); use of the products for applications for which they are not intended; installation of the products in an environment not suitable for the products in question; modifications, alterations or repair of the products or services undertaken by customer or a third party (not acting on Grundfos’ behalf); failure to follow Grundfos’ instructions, e.g. in its installation-, operation-, maintenance- or service manual; installation, commissioning, operation (e.g. use of any Grundfos product outside its specifications) or maintenance not in accordance with Grundfos installation-, operation-, maintenance- or service manual or with good industry practice; use of faulty or inadequate ancillary equipment in combination with the products or services; the application of spare parts of poor quality (excluding the application of any Grundfos original spare parts); accidental or intentional damage or misuse of the products or services by customer or third party (not acting on Grundfos’ behalf); and customer’s or its own product’s non-compliance with applicable law and regulation. In addition, the warranty does not cover that a product is fit for a particular purpose or will be able to meet its specifications in the actual application.

10.2a      For firefighting products and dosing and disinfection products, the warranty is only valid if the products are commissioned by Grundfos’ authorised personnel. Commissioning fees apply.

WARRANTY PERIOD

10.3       For the warranty to apply, customer must notify Grundfos of a defect without undue delay after customer becomes or should have become aware of the defect, and (i) for products, customer must in every respect notify Grundfos no later than 24 months from the date of delivery of the product, however not exceeding 30 months from the date of production, and (ii) for services, customer must notify Grundfos no later than 24 months from the performance of the services  (the “Warranty Notification Period”). If Grundfos installs and/or commissions the product, then the Warranty Notification Period for that product, will be not less than 12 months from the date of installation and/or commissioning based on the appropriate handover documentation.

10.4         In case of remedy of defects, the Warranty Notification Period related to the product and services as such remains the same after remedy, however if (part of) a product is repaired or replaced, the Warranty Notification Period concerning such repaired/replaced (parts of the) product is 6 months from the date of repair or replacement, provided that the 6 months’ period does not expire before the expiry of the initial Warranty Notification Period for the product.

10.5         Notwithstanding the above, the Warranty Notification Period for a repaired or replaced (part of a) product will not exceed the Warranty Notification Period for the first delivered product plus 6 months.

REMEDY OF DEFECTS

10.6       Subject to the terms of the Agreement, Grundfos shall remedy defective (parts of a) product or services covered by the warranty. Grundfos decides whether Grundfos remedies by repair or replacement (in whole or part) of the defective (part of the) product or services. Grundfos remedies defects as soon as possible within normal working hours.

10.7       Place of remedial works is as follows:

(a)       For products with a motor with an electrical power of less than 5.5 kW (including products without a motor) and products delivered in connection with services, customer must return the defective product to Grundfos’ workshop for repair or replacement, unless Grundfos decides that the remedial works will take place at the place of delivery or the site of the end-user.

(b)       For products with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater Grundfos inspects and repairs or replaces the defective product at the site of installation, subject to clause 10.9.

(c)        For services, Grundfos inspects and repairs or replaces the defective services at the site of installation of the end-user.

10.8       Grundfos shall cover its costs for repair or replacement of defective products and services. However,

(a)       For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power less than 5.5 kW (including products without a motor) and those delivered in connection with services, all costs related to the transport of the product from the place of delivery or from customer’s (or end-user’s) site to Grundfos’ workshop shall be at the customer’s account. All costs related to the transport of the product from Grundfos’ workshop back to either (at Grundfos’ discretion) i) the place of delivery, ii) customer’s (or end-user’s) site or iii) the closest Grundfos service partner, shall be at Grundfos’ account.

(b)       For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater, which is installed on a location that – at Grundfos’ sole discretion – is difficult to reach or at a remote site, all expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos’ personnel and the (parts of the) product shall be covered by customer.

(c)        Customer covers any expenses for dismounting and mounting (including, but not limited to hoisting up/down of a product to/from its place of use).

(d)       Customer covers Grundfos’ expenses related to waiting time caused by customer.

(e)       If it shows that a product subject to repair or replacement did not suffer from a defect, customer shall cover all expenses related hereto, including transportation costs. Grundfos may charge an amount calculated based on Grundfos’ pricelist to cover any expenses related to such service. If Grundfos sends customer an offer for repair and customer does not react to Grundfos’ offer within 30 days, Grundfos may i) at customer’s expense return the product to customer dismantled, freight forward and uninsured or ii) dispose or sell the product, provided that Grundfos prior hereto has sent no less than 2 notices with an individual deadline of minimum 30 days for the customer to respond and with information on Grundfos’ intensions to dispose or sell the product. Grundfos may charge storage costs. Subject to applicable law, Grundfos reserves all rights to and in the product until the customer has settled all claims. 

10.9       Unless requested by Grundfos, the product may not be disassembled prior to remedy. Any failure to comply herewith will render the warranty void.

10.10     Grundfos may refuse – and will not be liable, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise – to remedy defects, if Grundfos considers that such remedy may cause harm to the environment or injury to people.

10.11     The remedy of repair or replacement is the only remedy available to customer for defective products or services. Subject to Grundfos’ obligations as regards product liability, cf. clause 11, Grundfos has no other or further liability to customer whether for breach of agreement, negligence or otherwise in respect of any defect in a product or service.

11.         PRODUCT LIABILITY

11.1       Grundfos assumes liability for personal injury (including death or injury) and damage to real and personal property, caused by defective products to the extent set out in applicable mandatory law on product liability. Grundfos’ liability for damage to real and personal property (not being consumer property) caused by a defective product is subject to the limitations in Clause 12, however, so that Grundfos’ total liability as described Clause 12.2 for damage to real and personal property is limited to a maximum amount of the higher of EUR 3 million (per claim and in the annual aggregate) and the amount set out in Clause 12.2. Customer assumes all product liability, which is not allocated to Grundfos in this Clause 11.1.

11.2       If a party is held liable for damages allocated to the other party in Clause 11.1, then the other party shall indemnify the first party for any amount paid inconsistently with the allocation in Clause 11.1.

12.         LIMITATION OF LIABILITY

12.1       To the extent permitted by applicable law, neither party is liable (in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) for loss of production, loss of turnover, loss of profit, loss of business opportunity, loss of data, loss of savings, loss of goodwill, loss relating to unauthorised access to data or systems, loss as a result of business interruption, or any other indirect or consequential losses of any kind whatsoever arising under, relating to or in connection with the Agreement or a breach hereof. Grundfos is not liable for any liquidated damages, penalties and similar contractual liabilities levied against the customer by a third party.

12.2       To the extent permitted by applicable law, Grundfos’ total liability (including in regard to payment of liquidated damages(if any) and third-party claims) towards customer in respect of all losses arising under or in connection with the Agreement and the cooperation, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, will not exceed an amount equal to 30 % of the total amount paid or payable by customer under the Agreement (excl. any VAT and taxes) on which the claim is based.

12.3       The limitations set out in Clause 12.1 and 12.2 do not apply if an act or failure to act of a party causes personal injury; or if a party intentionally or in gross negligence causes the other party to suffer a loss.

12.4       The parties agree that the price for the products and services reflects the balance of the parties’ rights and obligations under the Agreement, including also the limitations in Clause 12.

12.5       If customer bases a claim on losses deriving from more than one agreement or from one or more agreements in combination with a Grundfos company’s delivery of products or other services, then Grundfos’ total liability (if any) will be allocated to the different supplies based on each such supplies’ contribution to the claimed losses. Each allocated part of the total liability will be determined in accordance with the legal basis applicable between the parties for the said part of the total losses, including any agreed limitation of liability.

13.         INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1       Customer shall use the products in a manner that does not infringe third party rights.

13.2       Nothing in the Agreement or otherwise transfers or assigns any intellectual property rights, in or arising out of or in connection with the products or services and in any manuals or documentation given by Grundfos to customer. 

14.         INDEMNIFICATION

14.1       With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

15.         DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

15.1       Any information of weight, dimensions, capacity, price, technical and other data given in catalogues, leaflets, circular letters, advertisements, pictures and pricelists is approximate only and is not binding on Grundfos, unless verified with Grundfos before entering into the Agreement.

15.2       All drawings and descriptions supplied by Grundfos remain the property of Grundfos and may not be copied, reproduced, passed on to or in any other way communicated to a third party without permission from Grundfos. Customer receives the ownership of drawings and descriptions necessary for the proper installation, starting, operation and maintenance of the products. Upon Grundfos’ demand, customer shall treat these data confidentially.

16.         CHANGES

16.1       Grundfos shall have the right to make any changes to the products and services, which are necessary to comply with applicable law or safety requirement, or which do not significantly affect the nature or quality of the products and services negatively. If Grundfos requests other changes, customer shall not unreasonably withhold or delay consent to such requests.

17.         CONFIDENTIALITY

17.1       A party (receiving party) shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, prices, inventions, processes, initiatives and any other information concerning the disclosing party's business, its products and services which are of a confidential nature (confidential information) and have been disclosed to the receiving party by the other party (disclosing party), its employees, agents or subcontractors (representatives). The receiving party shall not use confidential information of the disclosing party for purposes other than the performance of its obligations under the Agreement, including (except as permitted by applicable law) not to reverse engineer the products and any software in the products. The receiving party may only disclose confidential information to those of its representatives who need to know to discharge the receiving party's obligations and rights under the Agreement and shall ensure that such representatives comply with the obligations set out in this Clause 17 as though they were a party to these terms.

17.2       The obligations under this Clause 17 apply from the execution of the Agreement and – subject to applicable law – for a period of 5 years after the Agreement expires or is terminated.

18.         FORCE MAJEURE

18.1       Neither party will be in breach of the Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under the Agreement if such delay or failure results from a hindrance beyond its reasonable control (“Force Majeure”). In the event of a Force Majeure, the parties agree to suspend the affected party's obligations until the Force Majeure situation ceases to exist.

18.2       Either party may terminate the Agreement with immediate effect upon notice to the other party if the period of Force Majeure continues for a period of 3 consecutive months. In case of termination due to such circumstances, neither party shall be liable to the other for such termination. However, such termination will not affect any pre-existing liabilities or claims or any other provisions of the Agreement.

19.         TERMINATION

19.1       If a party materially breaches its obligations under the Agreement, the other party may, with no effect on its other rights and remedies, terminate the Agreement for cause with immediate effect, if either such material breach is incapable of remedy; if the defaulting party to the Agreement has failed to remedy within 30 days after receiving notice requiring it to do so; or if – for material breaches that due to their nature are incapable of remedying within the 30 days period – such remedy has not been initiated within 30 days after receiving notice requiring it to do so. The above-mentioned does not affect any other termination rights given under the Agreement.  

19.2       Termination of the Agreement (regardless of the cause) will not affect those provisions of the Agreement which, by nature or necessity, provide that they operate after any expiration.

20.         PERSONAL DATA

20.1       Grundfos processes personal data following applicable data protection laws. To learn more visit Grundfos’ website where the Grundfos privacy notice is available.

21.         MISCELLANEOUS

21.1       The Agreement may not be transferred or assigned in whole or in part by operation of law or otherwise by customer, without the prior written consent from Grundfos. Without prior notice, Grundfos may assign rights and obligations under the Agreement, including the General Terms and Conditions, to any company within the Grundfos group.

21.2       The products must bear a Grundfos nameplate, including Grundfos’ trademarks. A party does not have the right to use the other party’s trade names, trademarks, logos or other signs or identification symbols unless the prior written consent of the other party.

21.3       Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of this Agreement unless the context dictates otherwise.

21.4       A quotation by Grundfos is valid for a period of 30 days from the date of issuance unless Grundfos has specified otherwise in the quotation. Grundfos reserves the right to alter quotations before the expiry of the validity period if customer has not placed a purchase order.

21.5       Grundfos may at any time without being liable correct typographical, clerical or other errors or omissions in sales material, quotations, price lists, order confirmations, invoices or other documents or information issued by Grundfos.

22.         EXPORT CONTROL AND SANCTIONED PARTIES

22.1       Any delivery covered by the Agreement may be subject to export control and trade sanction rules, including such rules of among others the European Union, United Nations and the United States of America.

22.2       It is a condition for Grundfos’ delivery of products and services to customer that customer complies with all applicable export control and trade sanction rules, including having relevant compliance procedures and controls.

22.3       If due to export control and trade sanction rules, Grundfos considers that it is or will be prohibited, hindered, restricted or significantly adversely affected in complying with its obligations under the Agreement, Grundfos may cancel or postpone the delivery of the products or services. In such cases, Grundfos will not be liable for any direct or indirect claim or loss.

22.4       To enable authorities or Grundfos to conduct checks on customer’s compliance with the export control and trade sanction rules, or in support of Grundfos' applications to the appropriate authorities in connection with the export and/or sale of the products and/or services under the Agreement, customer shall - upon reasonable request from Grundfos - promptly provide to Grundfos all information on the particular end-user, the parties involved in the delivery, the particular destination(-s)  and the particular intended use of the products and/or services.

23.         LAW AND VENUE

23.1       The Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its formation (including non-contractual disputes or claims) is governed by and construed in accordance with the laws of Hungary, without reference to the conflict of laws or principles thereof which may cause the application of the laws of another country.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

23.2       The parties agree that the Buda Central District Court or the Tatabánya Tribunal, depending on the jurisdictional amount, have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual) that arises out of, or in connection with, the Agreement or its formation, except for disputes/claims where the law  determines that the Budapest County or the Pest County would have jurisdiction, for which disputes/claims the parties do not wish to agree on a different jurisdiction.