Grundfos Gedragscode

Bij Grundfos hechten we waarde aan onze reputatie van onkreukbaarheid, en we verwachten dat de hele organisatie zich houdt aan de sociale, economische en milieu-prioriteiten van de Group zoals gedefinieerd in de Grundfos Missie, Visie en Bedrijfswaarden.

We geloven dat eerlijkheid en onkreukbaarheid aanvaarde gewoontes in alle culturen zijn. Hoewel we accepteren dat klanten van land tot land kunnen verschillen, is het de wens van de Group om onze zakelijke activiteiten eerlijk en integer uit te voeren.

De Grundfos Gedragscode wordt voortdurend bijgewerkt en versterkt om ons ondernemingsbestuur te verbeteren. In 2009 is de Gedragscode uitgebreid met alle aspecten van de UN Global Compact. Dit richt zich op naleving van regels en wetgeving, mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, politieke bijdragen, aanvaardbare verrekening, eerlijke en wettige concurrentie, entertainment & giften, omkoperij, commissies & geldelijke beloningen, belangenverstrengeling en vertrouwelijkheid.

De Gedragscode schetst de principes die als leidraad dienen voor de mensen van Grundfos om verantwoordelijk te handelen. Deze is ondertekend door alle directeuren van Grundfos, maar ondernemingsbestuur en naleving van de Gedragscode is van belang voor alle medewerkers.

UN Global Compact

Grundfos heeft zichzelf gecommitteerd aan de UN Global Compact en de tien principes op de gebieden van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. In het Duurzaamheidsrapport melden we aan onze belanghebbenden onze voortgang bij het uitvoeren van de tien principes van de UN Global Compact, en bij het ondersteunen van de brede 2015 VN Millenniumdoelstellingen.

Om onze ondersteuning verder te versterken heeft Grundfos het Caring for Climate initiatief ondertekend, waarbij we onszelf verplichten om specifieke doelen voor het reduceren van emissies te stellen.

 

Betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid is essentieel bij het aangaan van betrouwbare samenwerkingsverbanden met leveranciers. Als regel werkt Grundfos alleen samen met leveranciers die topprioriteit geven aan kwaliteit, het milieu, ethiek, flexibiliteit en zekerheid van levering. We geloven dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan de gefabriceerde producten en onderdelen, omdat we ook verantwoordelijk zijn richting de mensen en gemeenschappen waaruit we putten. Op dit punt, en in termen van verantwoordelijk leveranciersbeheer, ligt onze voornaamste focus op leveranciers aan de Group van directe materialen, d.w.z. leveranciers van grondstoffen, onderdelen en andere materialen die worden gebruikt voor directe productie.

We verwachten daarom dat alle directe leveranciers aan de Group de Grundfos Gedragscode voor leveranciers respecteren, die gebaseerd is op de 10 principes van de UN Global Compact. Maar onze ambitie is niet alleen naleving: We willen ook beschouwd worden als een actieve partner, die waarde creëert door onze leveranciers te inspireren om te verbeteren binnen de gebieden van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Grundfos verwacht dat de leveranciers hoge standaarden naleven, terwijl tegelijkertijd wordt erkend dat onze leveranciers een bron van concurrerende superioriteit vormen en een sleutel zijn tot het bereiken van onze strategische zakelijke doelen. Grundfos leeft een set goed omschreven processen na, die allemaal onze strategische aanpak richting leveranciersbeheer ondersteunen. Verantwoordelijk leveranciersbeheer is ingebed in deze zakelijke processen, die beheerd en ondersteund worden door Group Purchase. Group Purchase is verantwoordelijk voor alle leveranciers aan de Group, terwijl plaatselijke inkoopafdelingen verantwoordelijk zijn voor alle plaatselijke leveranciers. Group Purchase ondersteunt echter de plaatselijke processen door relevante hulpmiddelen aan te bieden.

Gedragscode voor leveranciers

In 2008 zag de Grundfos Gedragscode voor leveranciers het levenslicht om te zorgen voor grotere ethische focus en heldere communicatie van onze verwachtingen naar de leveranciers toe. Grundfos wil alleen samenwerken met directe leveranciers die onze Gedragscode voor leveranciers willen naleven, en verantwoordelijk beheer laten zien richting hún toeleveranciers. Dit is essentieel voor onze beoordeling van kwaliteit, levering en kosten, en daarom ook voor de mogelijkheid om te worden beschouwd als toekomstige partner. De Gedragscode voor leveranciers is nu een verplicht onderdeel van de contractovereenkomst die tussen Grundfos en onze leveranciers bestaat.