Právne predpisy a zásady

Podmienky používania

V platnosti od 1. júla 2020.

Tieto Podmienky používania („PP“) sú záväzné, ak používate digitálne riešenie „Digital Solutions“ poskytované niektorou zo spoločností v skupine Grundfos, t. j. spoločnosťou v priamom alebo nepriamom vlastníctve Grundfos Holding A/S („Grundfos“ alebo „my“/„nás“/„náš“).

Popis služieb

Ak používate naše riešenie „Digital Solutions“, máte prístup k informáciám a službám poskytovaným spoločnosťou Grundfos.

Riešenia „Digital Solutions“ sa skladajú z webovej stránky Grundfos, aplikácií Grundfos a ďalších digitálnych služieb a užívateľských účtov poskytovaných pre takéto riešenia spoločnosťou Grundfos.

Niektoré z týchto riešení môžu byť k dispozícii iba vo vybraných krajinách. Niektoré riešenia „Digital Solutions“ môžu byť dostupné zdarma a iné iba za úplatu, alebo zdarma spolu s doplnkovými službami za úplatu; vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť riešenia „Digital Solutions“, ale v žiadnom prípade vám nebudeme účtovať žiadne služby bez toho, aby sme vás na to upozornili a dostatočne informovali.  Niektoré riešenia „Digital Solutions“ môžu vyžadovať samostatný nákup hardvéru alebo zariadení, ktoré umožnia fungovanie tohto riešenia.

Prijatie podmienok

Riešenia „Digital Solutions“, ktoré vám spoločnosť Grundfos poskytuje, spolu so všetkými aktualizáciami, vylepšeniami, novými funkciami atď., podliehajú nasledujúcim PP. Spoločnosť Grundfos si vyhradzuje právo PP kedykoľvek  aktualizovať bez predošlého upozornenia. Aktuálna verzia PP bude vždy k dispozícii na našom webe. Využitím riešenia „Digital Solutions“ alebo webových stránok akýmkoľvek spôsobom dávate súhlas s tým, že ste viazaní týmito PP.

Ak získate riešenie „Digital Solutions“ na základe samostatnej zmluvy so spoločnosťou Grundfos (ďalej iba „zmluva“), budú mať ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred týmito všeobecnými PP, ak by boli v rozpore.

Informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Zdieľaním alebo zberom osobných údajov tretej strany, napr. zamestnanca, spolupracovníka alebo zákazníka, potvrdzujete, že na to máte oprávnenie, a ďalej ste zodpovední za odovzdanie našich Zásad ochrany osobných údajov tejto tretej strane, ak je to relevantné.

Vyhlásenie

Spoločnosť Grundfos poskytuje riešenia „Digital Solutions“ ako službu a to, ak nie je v zmluve stanovené inak, iba na informačné účely, v mnohých prípadoch zdarma. Nemali by ste sa rozhodovať na základe informácií získaných prostredníctvom riešení „Digital Solutions“ bez vyhľadania individuálnej asistencie od spoločnosti Grundfos. Riešenia „Digital Solutions“ môžu byť určené iba pre profesionálnych užívateľov, napr. profesionálne inštalačné firmy. Aj keď sa v riešeniach „Digital Solutions“ snažíme udržiavať informácie, softvér a všetky ďalšie služby čo najpresnejšie, tieto riešenia môžu obsahovať chyby alebo opomenutia, za ktoré neprijímame žiadnu zodpovednosť. Materiál a obsah riešení „Digital Solutions“ sa poskytuje, „ako je“ a bez záruky akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť Grundfos ani žiadne jej pridružené spoločnosti nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty hardvéru, softvéru alebo súborov spôsobené použitím riešení „Digital Solutions“ alebo použitím prvkov stiahnutých alebo použitých z/v týchto riešeniach. Spoločnosť Grundfos teda neposkytuje žiadnu záruku na to, že riešenia „Digital Solutions“ alebo služby poskytované prostredníctvom týchto riešení spoločnosťou Grundfos alebo v jej mene (vrátane bezplatného stiahnutia softvéru) splnia užívateľove požiadavky a že výrobky alebo služby budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb. Spoločnosť Grundfos ďalej nenesie zodpovednosť za to, že riešenia „Digital Solutions“ a servery používané spoločnosťou Grundfos budú bez vírusov a chýb a že budú plne funkčné a presné. Spoločnosť Grundfos sa usiluje o zachovanie riešení „Digital Solutions“ a ich používanie, avšak spoločnosť Grundfos nie je a nemôže byť zodpovedná za žiadne chyby, ktoré sa môžu v týchto riešeniach alebo pri ich používaní vyskytnúť.

Spoločnosť Grundfos môže poskytnúť odkazy na ďalšie webové stránky alebo sprístupniť aplikácie tretích strán. Vaše používanie webových stránok a/alebo aplikácií tretej strany je na vlastné nebezpečenstvo.

Ak nie je v zmluve, obchodných materiáloch alebo iných oficiálnych dokumentoch spoločnosti Grundfos výslovne uvedené, riešenia „Digital Solutions“ nie sú odolné voči poruchám a nie sú navrhnuté, vyrobené alebo určené na ovládanie zariadenia v nebezpečnom prostredí vyžadujúcom bezpečnú prevádzku, napríklad pri používaní jadrových zariadení, navigačných alebo komunikačných systémov lietadiel, riadení letovej prevádzky, strojov priamo podporujúcich životné funkcie alebo systémov zbraní ani pri akomkoľvek vojenskom použití, pri ktorom by zlyhanie týchto riešení mohlo viesť k úmrtiu, k zraneniu osôb alebo k vážnemu poškodeniu zdravia alebo životného prostredia.

Spoločnosť Grundfos ani žiadny z jej pridružených subjektov v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, následné alebo represívne škody.

Rozhodné právo nemusí povoľovať vylúčenie určitých záruk alebo obmedzení, alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody. V takom prípade sa na vás nemusia vzťahovať niektoré z vyššie uvedených obmedzení alebo vylúčení. Zodpovednosť spoločnosti Grundfos a jej pridružených spoločností je však obmedzená alebo vylúčená v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a v žiadnom prípade celkový záväzok spoločnosti Grundfos ani jej pridružených spoločností voči vám neprekročí vami zaplatenú sumu, ak existuje, pri použití riešenia „Digital Solutions“.

Užívateľský účet a použitie riešenia „Digital Solutions“

Máte plnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti vášho hesla a účtu. Okrem toho máte plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa dejú na vašom účte. Zaväzujete sa, že spoločnosť Grundfos budete okamžite informovať o každom neoprávnenom použití vášho účtu a o každom inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť Grundfos nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré by mohli vzniknúť následkom toho, že niekto iný používa vaše heslo alebo váš účet, či už s vaším vedomím alebo bez vášho vedomia.

Spoločnosť Grundfos môže a bude veriť, že ktokoľvek s prístupom k vášmu účtu má právo konať vo vašom mene.

Máte plnú zodpovednosť za poskytnutie a udržiavanie všetkých informácií a údajov, ktoré spoločnosť Grundfos vyžaduje pre účely riešení „Digital Solutions“, napr. kontaktné údaje, fakturačné údaje, zmena povolení/úloh atď., a za zaistenie správnosti týchto informácií. Ak poskytujete informácie alebo údaje spoločnosti Grundfos  v mene tretej strany alebo vzťahujúcej sa k nej, alebo ak používate riešenie „Digital Solutions“ na úpravu, kalibráciu alebo na iné ovplyvnenie zariadenia v mene tretej strany alebo v súvislosti s ňou, urobíte tak,  iba ak to povolila dotyčná tretia strana.

Nezákonné alebo zakázané použitie

Podmienkou vášho používania riešení „Digital Solutions“ je, že tieto riešenia nebudete používať za žiadnym účelom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito PP. Riešenia „Digital Solutions“ nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, vyradiť z prevádzky alebo preťažiť nejaký server spoločnosti Grundfos alebo siete pripojené k nejakému serveru spoločnosti Grundfos, ani zasahovať do nejakého užívania riešení „Digital Solutions“ nejakou inou stranou. Nesmiete sa snažiť získať neautorizovaný prístup k žiadnym riešeniam „Digital Solutions“, k iným účtom ani k žiadnemu serveru spoločnosti Grundfos prostredníctvom hackerstva ani žiadnym iným spôsobom. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie prostredníctvom žiadnych prostriedkov, ktoré nie sú úmyselne dostupné prostredníctvom riešení „Digital Solutions“ .

Nesmiete vedome zavádzať vírusy, trójske kone, červy ani iné materiály, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé.

Nesmiete používať riešenia „Digital Solutions“ žiadnym spôsobom, ktorý môže byť považovaný alebo ktorý zahŕňa obsah, ktorý je nezákonný, obscénny, výhražný, ohováračný, narúšajúci súkromie, porušujúci práva duševného vlastníctva, vytvárajúci spam alebo inak poškodzujúci tretie strany alebo nevhodný. Riešenia „Digital Solutions“ nesmiete používať na reklamné alebo marketingové účely, ak to nie je v súlade so zmluvou.

Duševné vlastníctvo a údaje

Riešenia „Digital Solutions“ a všetky prvky, ktoré ich tvoria, najmä grafický manuál, údaje, softvér, texty a logá týchto riešení, sú chránené právami duševného vlastníctva.

Spoločnosť Grundfos vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie riešení „Digital Solutions“, čo je spresnené pri každom riešení. Nesmiete kopírovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvárať odvodené diela žiadneho riešenia „Digital Solutions“.

Grundfos nezískava vlastníctvo žiadnych údajov, ktoré poskytnete riešeniu „Digital Solutions“. Na základe zmluvy (ak existuje) a na základe týchto PP Grundfos získa: (i) nevýhradnú, prenosnú, celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú licenciu na používanie vašich údajov pre sprístupnenie riešení „Digital Solutions“; a (ii) nevýhradnú, prenosnú, celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, neobmedzenú, bezplatnú licenciu na používanie anonymných údajov na akýkoľvek účel.

Takéto (nie osobné) údaje môžu zahŕňať údaje o zariadeniach týkajúcich sa čerpadiel, kotlov, vykurovacích systémov a ďalších typov zariadení priamo alebo nepriamo integrovaných do riešení „Digital Solutions“; údaje o zariadeniach obsahujúce napr. sériové čísla výrobkov, prietok a tlak vody, vypúšťanie vody a odpadových vôd, spotrebu energie, teplotu, ďalšie využitie alebo údaje senzorov, chybové správy, stav údržby, očakávané servisné návštevy, protokoly využitia atď.

Spoločnosť Grundfos je vlastníkom všetkých práv súvisiacich alebo vyplývajúcich z riešení „Digital Solutions“ (vrátane práv duševného vlastníctva), a ak niektoré takéto práva vlastníte, automaticky budú pripísané spoločnosti Grundfos.

Akékoľvek iné využitie riešení „Digital Solutions“ alebo ich prvkov predstavuje porušenie práv, ak to už predtým nebolo výslovne písomne schválené spoločnosťou Grundfos.

S výhradou podmienok akejkoľvek zmluvy a podmienok našich Zásad ochrany osobných údajov môže spoločnosť Grundfos – ale nie je povinná – uchovávať a používať vaše údaje primeranú dobu, aby uľahčila integráciu a kvalitu použiteľnosti riešení „Digital Solutions“, ak by ste sa znova prihlásili k odberu riešení „Digital Solutions“. Spoločnosť Grundfos sa môže kedykoľvek po ukončení/vypršaní zmluvy alebo po ukončení používania riešení „Digital Solutions“ rozhodnúť vymazať údaje a urobí tak, ak to budú vyžadovať platné zákony. Po ukončení môžete požiadať spoločnosť Grundfos, aby vám poskytla kópiu údajov zhromaždených pri používaní riešení „Digital Solutions“. Spoločnosť Grundfos sa vynasnaží vám takúto kópiu poskytnúť, nie je však povinná tak urobiť, ak to nenariaďujú platné zákony. Ak vám spoločnosť Grundfos takúto kópiu poskytne, môže Grundfos toto poskytnutie podmieniť napr. ďalšími povinnosťami týkajúcimi sa dôvernosti, platbou za pracovné hodiny strávené zhromažďovaním príslušných údajov atď.

SIM

Táto časť platí, ak dostanete alebo používate SIM kartu s dátovým pripojením priamo alebo nepriamo od spoločnosti Grundfos.

Dátové pripojenie môžete použiť iba na prijímanie riešení „Digital Solutions“ opísaných v zmluve. Dátové pripojenie nesmiete používať v rozpore s obvyklým používaním alebo spôsobom, ktorý poškodzuje alebo spôsobuje iné nepríjemnosti spoločnosti Grundfos alebo ďalším subjektom. Príklady zakázaného použitia sú: i) pokus o získanie neoprávneného prístupu k pripojeným sieťam alebo počítačovým prostriedkom v sieti a IT infraštruktúre; ii) zničenie, skreslenie alebo neoprávnené použitie informácií v akejkoľvek sieti alebo v akomkoľvek systéme zaistenom poskytovateľom údajov; (iii) použitie dátového pripojenia na odosielanie nevyžiadanej pošty; (iv) sieťové pripojenia alebo útoky na počítačové systémy; (v) šírenie počítačových vírusov alebo poškodzovanie bezpečnosti informácií na internete; (vi) používanie riešení „Digital Solutions“ spôsobom, ktorý znižuje kvalitu riešení „Digital Solutions“ alebo narúša schopnosť dodávateľa poskytovať dátové pripojenie alebo používanie dátového pripojenia inými zákazníkmi a užívateľmi.

Nevyberajte SIM kartu zo zariadenia, v ktorom ju dodala spoločnosť Grundfos. To však neznamená, že nemôžete vymeniť celú PCB dosku za náhradnú PCB dosku od spoločnosti Grundfos. Pôvodnú PCB dosku zničte alebo vráťte spoločnosti Grundfos (spolu so SIM kartou).

Ak sa domnievate alebo máte dôvod sa domnievať, že neoprávnená tretia strana používa vaše dátové pripojenie, musíte o tom bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Grundfos.

Podľa platných zákonov môže spoločnosť Grundfos použiť dátové pripojenie na kontrolu, či je SIM karta aktívna, t. j. či je zariadenie on-line alebo off-line, a na aktualizáciu softvéru, ak to vyžaduje zákon.

Kontrola exportu

Beriete na vedomie, že riešenia „Digital Solutions“ môžu podliehať kontrole vývozu a regulácii obchodných sankcií, vrátane napr. nariadení Európskej únie, Organizácie spojených národov a Spojených štátov amerických a že vývoz, reexport, prevod, opätovný prenos alebo prenos riešení „Digital Solutions“ („vývoz/reexport“) môžu byť preto obmedzené. Súhlasíte s tým, že pri používaní a likvidácii riešení „Digital Solutions“ budete dodržiavať všetky príslušné predpisy na kontrolu vývozu a všetky obchodné sankcie, vrátane napr. získania príslušných vývozných/dovozných povolení a neposkytovaní prístupu k riešeniu „Digital Solutions“ sankcionovaným osobám a subjektom. Riešenia „Digital Solutions“ nesmú byť použité na účely jadrových alebo vojenských zbraní alebo v súvislosti s nimi.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodníte a budete kryť spoločnosť Grundfos a jej pridružené spoločnosti pred všetkými záväzkami, nárokmi, nákladmi a výdavkami vrátane primeraných právnych výloh v súvislosti s porušením týchto PP alebo použitím či zneužitím riešení „Digital Solutions“.

Právne spory

Tieto PP a každý spor vyplývajúci z používania riešení „Digital Solutions“ alebo z výkladu PP sa riadia právnymi predpismi Dánska, s vylúčením kolíznych noriem. Výhradným miestom každého sporu vzniknutého z týchto PP alebo v súvislosti s nimi je Námorný a obchodný vrchný súd Dánska.

Ak by zákony použiteľné na tieto podmienky mohli byť neskôr interpretované alebo zmenené v tom zmysle, že jedno alebo niekoľko ustanovení by sa stalo neúčinnými alebo neplatnými, nebude to znamenať neplatnosť Podmienok ako celku.

Ostatné ustanovenia

Spoločnosť Grundfos si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť riešenia „Digital Solutions“ bez udania dôvodu a predošlého upozornenia. Spoločnosť Grundfos si zároveň vyhradzuje právo ukončiť prístup k riešeniu „Digital Solutions“ a ich používanie vami, vaším správcom prístupu alebo ktorýmkoľvek z vašich oprávnených užívateľov, a to bez udania dôvodu a upozornenia. Bez obmedzení všeobecnosti vyššie uvedeného môže spoločnosť Grundfos kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k riešeniu „Digital Solutions“, ak porušíte niektorý bod z PP.

Ak spoločnosť Grundfos nevymáha žiadne konkrétne ustanovenia, nezbavuje sa svojho práva urobiť tak neskôr. Ak súd zistí, že niektoré z podmienok sú nepoužiteľné, neplatné alebo nevynútiteľné, ostatné podmienky zostávajú v platnosti. Spoločnosť Grundfos môže postúpiť túto dohodu na základe vlastného uváženia ktorejkoľvek právnickej osobe v skupine Grundfos.

Konkrétne podmienky pre nástroje – GO Replace a DBS Selection Tool

Konkrétne pri digitálnych nástrojoch „Digital Solutions“ verzie „GO Replace“ a „DBS Selection Tool“ súhlasíte s tým, že:

 • Účelom týchto riešení je navrhnúť možný náhradný/nový výrobok.
 • Ste zodpovední za to, že riešeniam „Digital Solutions“ poskytnete správne informácie, aby sa mohol vypracovať návrh, a ste si vedomí, že každá nesprávna informácia môže ovplyvniť výsledok.Riešenia „Digital Solutions“ neobmedzujú ani nevylučujú vašu povinnosť vykonať vlastné odborné hodnotenie alebo, ak nie ste odborník, získať takéto odborné hodnotenie o tom, či je možné súčasný výrobok nahradiť výrobkom, ktorý bol navrhnutý riešením „Digital Solutions“, a či je tento výrobok v špecifickom systéme vhodný na daný účel, pretože spoločnosť Grundfos nemá prehľad o konkrétnych systémoch, napr. kotlov. Navrhovaný produkt je iba návrhom spoločnosti Grundfos, ktorý je založený výhradne na danom produkte. Ste zodpovední za zhodnotenie nového produktu a zaistenie toho, že (náhradný) produkt bude fungovať s pôvodným systémom, napr. kotlom.
 • Môžete byť považovaní za výrobcu systému, ak sa systém považuje za nový následkom výmeny výrobku, v dôsledku čoho môže byť podľa platných zákonov vystavené vyhlásenie o zhode alebo podobné.
 • Výrobok môže vymieňať/inštalovať iba profesionálny inštalačný technik.

Okrem toho pri nástroji „GO Replace“ platí:

 • V rámci procesu výmeny nesmiete upravovať ani inak meniť konštrukciu integrovaného systému (napr. kotol, solárny systém atď., ktorý obsahuje integrované čerpadlo, ktoré má byť vymenené).
 • Ak pôvodný napájací kábel čerpadla v integrovanom systéme nie je dostatočne dlhý, alebo ak bude napájací kábel presmerovaný a inštalácia bude nebezpečná, nesmiete začať alebo musíte prestať s procesom výmeny.
 • Pred výmenou musíte overiť, či je nainštalovaný správny istič zvyškového prúdu (RCCB).

V rozsahu, v akom sa z vlastnej iniciatívy rozhodnete používať „GO Replace“ a „DBS Selection Tool“, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov, vrátane, ale nielen, miestnych zákonov.

ZVLÁŠTNE PODMIENKY – GO Balance

Konkrétne pri nástroji „GO Balance“ ste informovaní o nasledujúcich skutočnostiach:

 • Pri čerpadlách Grundfos ALPHA2 vyrobených pred 1. júnom 2018, čerpadlách UPM3 LIN vyrobených po 1. marci 2019 a čerpadlách Grundfos ALPHA3 vyrobených pred 1. augustom 2018 je riešenie „Digital Solutions“ plne funkčné iba vtedy, ak sa používa spolu so samostatne zakúpeným snímacím modulom MI401 ALPHA Reader. Informácie o predaji snímacieho modulu MI401 ALPHA Reader sú k dispozícii na www.grundfos.com. Manuál I/O pre nastavenie riešení „Digital Solutions“ a snímacieho modulu MI401 ALPHA Reader sa dodáva so snímacím modulom MI401 ALPHA Reader.
 • Pri čerpadlách Grundfos ALPHA3 vyrobených po 1. auguste 2018 možno riešenie „Digital Solutions“ použiť so zabudovaným Bluetooth rádiom v čerpadle Grundfos ALPHA 3.

Ďalej súhlasíte s tým, že:

 • Účelom nástroja „Digital Solutions“ je vyvažovanie a navrhnutie výsledku hydronického vyvažovania.
 • Pretože spoločnosť Grundfos nemá prehľad o konkrétnych vykurovacích systémoch, riešenie „Digital Solutions“ neobmedzuje ani nevylučuje vašu povinnosť vykonať vlastné odborné hodnotenie týkajúce sa hydronického vyváženia.
 • Informácie (napr. informácie poskytované prostredníctvom riešení „Digital Solutions“ o tom, ako je aktivovaný režim vyváženia v systéme poskytovanom v riešení „Digital Solutions“ výrobcom kompatibilného zariadenia), údaje, pripomenutia a varovania atď. poskytované prostredníctvom riešení „Digital Solutions“ sú poskytované iba ako odporúčania spoločnosti Grundfos ako vodidlo na uľahčenie, ktoré vám pomôžu pri hydronickom vyvážení a nebudú sa považovať za vyčerpávajúce.
 • Ste výhradne zodpovední za vykonanie hydronického vyváženia a za zaistenie správneho poradenstva ohľadom tohto vyváženia. To zahŕňa aj, že ste plne zodpovední za aktiváciu a deaktiváciu automatických obtokových ventilov (ak existujú) a za ich nastavenie na správne požadované hodnoty.
 • Riešenia „Digital Solutions“ môže používať iba profesionálny inštalačný technik.

V rozsahu, v akom sa z vlastnej iniciatívy rozhodnete používať „Digital Solutions“, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov, vrátane, ale nielen, miestnych zákonov.