Juridisch en beleid

Gebruiksvoorwaarden

Van kracht vanaf 1 juli 2020.

Deze Gebruiksvoorwaarden (""GBV"") zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van digitale oplossingen (""Digital Solutions"") die worden geleverd door een bedrijf in de Grundfos-groep, d.w.z. een bedrijf dat direct of indirect eigendom is van Grundfos Holding A/S (""Grundfos"" of ""we""/""ons""/""onze"")."

Beschrijving van de diensten

Bij gebruik van de Digital Solutions heeft u toegang tot informatie en diensten die door Grundfos worden geleverd.

De Digital Solutions bestaan uit de Grundfos-webpagina, Grundfos-applicaties en andere digitale diensten en gebruikersaccounts voor dergelijke Grundfos-oplossingen. 

Sommige Digital Solutions zijn mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen. Sommige Digital Solutions kunnen gratis beschikbaar zijn en andere alleen tegen betaling, of gratis maar met aanvullende diensten tegen betaling; we behouden ons het recht voor om de status van een Digital Solution op elk moment te wijzigen, maar in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor diensten zonder aparte kennisgeving en informatie. Voor sommige Digital Solutions kan het nodig zijn om hardware of apparaten die de Digital Solution laten functioneren, apart aan te schaffen.

Aanvaarding van de voorwaarden

De Digital Solutions die Grundfos aan u levert, inclusief eventuele updates, verbeteringen, nieuwe functies etc. zijn onderworpen aan de volgende GBV. Grundfos behoudt zich het recht voor om de GBV op elk moment bij te werken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De huidige versie van de GBV zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Door toegang te krijgen tot de Digital Solutions of door de website op enigerlei wijze te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze GBV.

Als u toegang krijgt tot de Digital Solutions op basis van een afzonderlijk contract met Grundfos (een "Contract"), dan zullen de voorwaarden van het Contract prevaleren boven deze GBV waar de voorwaarden tegenstrijdig kunnen zijn.

Voor informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken: zie ons Privacybeleid. Als u persoonsgegevens van een derde partij deelt of verzamelt, bijvoorbeeld een medewerker, een collega of een klant, dan bevestigt u dat u dit mag doen, en bovendien bent u verantwoordelijk voor het doorsturen van ons Privacybeleid naar een dergelijke derde partij waar dit relevant is.

Disclaimer

Grundfos levert de Digital Solutions als een dienst en, tenzij anders vermeld in het Contract, alleen voor informatieve doeleinden, in veel gevallen gratis. U dient niet te handelen op basis van informatie die via de Digital Solutions wordt verstrekt zonder persoonlijke hulp van Grundfos te vragen. De Digital Solutions kunnen bedoeld zijn voor alleen een professioneel publiek, bijv. professionele installateurs. Hoewel we hebben geprobeerd om de informatie, de software en andere diensten in de Digital Solutions zo nauwkeurig mogelijk te onderhouden, kunnen de Digital Solutions fouten of omissies bevatten waarvoor we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het materiaal en de inhoud van Digital Solutions wordt geleverd "zoals het is", en zonder enige vorm van garantie.

Noch Grundfos, noch haar gelieerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor schade aan of verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van de Digital Solutions of elementen die gedownload of gebruikt worden van/in de Digital Solutions. Daarom geeft Grundfos geen garantie dat de Digital Solutions of diensten die in de Digital Solutions worden geleverd, hetzij door Grundfos, hetzij namens Grundfos (inclusief gratis software-downloads), aan uw eisen voldoen of ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zijn, of dat de Digital Solutions of de servers die door Grundfos worden gebruikt vrij zijn van virussen of bugs of volledig functioneel of nauwkeurig zijn. Grundfos streeft ernaar om de Digital Solutions en hun werking te onderhouden, maar Grundfos is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele defecten in de Digital Solutions of de werking van de Digital Solutions.

Grundfos kan koppelingen naar andere websites verstrekken of applicaties van derden beschikbaar stellen. Uw gebruik van dergelijke websites en/of applicaties van derden is op eigen risico.

Tenzij expliciet vermeld in een Contract, verkoopmateriaal of andere officiële documenten van Grundfos, zijn de Digital Solutions niet fout-tolerant en zijn ze niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld om apparatuur te bedienen in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, zoals bij de werking van nucleaire faciliteiten, navigatie of communicatiesystemen voor vliegtuigen, luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines of wapensystemen, elk militair gebruik waarbij het falen van de Digital Solution(s) zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.

In geen geval zal Grundfos of een van haar gelieerde bedrijven aansprakelijk zijn voor enige incidentele, gevolg- of strafschade.

De toepasselijke wetgeving staat mogelijk niet toe dat bepaalde garanties worden uitgesloten of dat de aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade wordt beperkt of uitgesloten. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van Grundfos en haar gelieerde bedrijven zal echter beperkt of uitgesloten worden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos of een van haar gelieerde bedrijven jegens u het bedrag dat door u is betaald overschrijden, indien van toepassing, voor het gebruik van de Digital Solutions.

Gebruikersaccount en gebruik van de Digital Solutions

U bent volledig verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord Grundfos onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Grundfos is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten.

Grundfos kan en zal erop vertrouwen dat iedereen met toegang tot uw account de juiste autorisatie heeft om namens u te handelen.

U bent volledig verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van alle informatie of gegevens die door u aan Grundfos worden verstrekt ten behoeve van de Digital Solutions, bijv. contactgegevens, factureringsinformatie, wijziging van toestemming/rol etc., en voor het waarborgen van de juistheid van dergelijke informatie. Als u informatie of gegevens aan Grundfos verstrekt namens of met betrekking tot een derde partij, of als u de Digital Solutions gebruikt om apparatuur te wijzigen, te kalibreren of anderszins te beïnvloeden namens of met betrekking tot een derde partij, zult u dit alleen doen als de betreffende derde partij hiervoor toestemming heeft gegeven.

Onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Digital Solutions zult u de Digital Solutions niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze GBV. U mag de Digital Solutions niet gebruiken op een manier die een Grundfos-server of de netwerken die verbonden zijn met een Grundfos-server zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten, of die het gebruik van de Digital Solutions door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot Digital Solutions, andere accounts of een Grundfos-server, door middel van hacken of op welke andere manier dan ook. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Digital Solutions.

U mag niet bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander materiaal introduceren dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is.

U mag de Digital Solutions niet gebruiken op een manier die als illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, spam of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is. U mag de Digital Solutions niet gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden, tenzij in overeenstemming met een Contract.

Intellectueel eigendom en gegevens

De Digital Solutions en elk van de elementen waaruit ze bestaan, waaronder met name de grafische vormgeving, gegevens, software, teksten, logo's van de Digital Solutions, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. 

Grundfos verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Digital Solutions te gebruiken zoals gespecificeerd voor elke Digital Solution. U mag de Digital Solutions niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van maken. 

Grundfos verkrijgt geen eigendom van gegevens die u aan de Digital Solution verstrekt. Gebaseerd op het Contract (indien van toepassing) en anderszins, op basis van deze GBV, verkrijgt Grundfos: (i) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om uw gegevens te gebruiken om de Digital Solution beschikbaar te stellen; en (ii) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, royaltyvrije licentie om geanonimiseerde gegevens voor enig doel te gebruiken.

Dergelijke (niet-persoonlijke) gegevens kunnen apparatuurgegevens omvatten met betrekking tot pompen, ketels, verwarmingssystemen en andere soorten apparatuur die direct of indirect zijn geïntegreerd met de Digital Solutions; apparatuurgegevens omvatten bijvoorbeeld productserienummers, waterdebiet en -druk, water- en afvalwaterlozing, stroomverbruik, temperatuur, andere gebruiks- of sensorgegevens, foutmeldingen, onderhoudsstatus, lopende servicebezoeken, gebruikslogs etc.

Grundfos bezit alle rechten in of voortvloeiend uit de Digital Solution(s) (inclusief intellectuele eigendomsrechten), en als dergelijke rechten eigendom zijn van u, dan zult u ze automatisch aan Grundfos overdragen.

Elk ander gebruik van de Digital Solutions of van een van de elementen ervan vormt een inbreuk op de rechten, tenzij dit vooraf en specifiek schriftelijk door Grundfos is geautoriseerd.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van een Contract en de voorwaarden van ons Privacybeleid, kan Grundfos - maar dit is niet verplicht - uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren en gebruiken om het instappen en de kwaliteit van de bruikbaarheid van de Digital Solutions te vergemakkelijken, mocht u ervoor kiezen om u opnieuw in te schrijven voor de Digital Solutions. Grundfos kan op elk moment na de beëindiging/afloop van het contract of uw beëindiging van het gebruik van de Digital Solutions besluiten om de gegevens te verwijderen en zal dit doen als dit door de toepasselijke wetgeving verplicht wordt gesteld. Bij beëindiging kunt u Grundfos vragen om u een kopie te geven van de gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van de Digital Solutions. Grundfos streeft ernaar om een dergelijke kopie te verstrekken, maar is daartoe niet verplicht, tenzij dit door de toepasselijke wetgeving verplicht wordt gesteld. Als Grundfos u een dergelijke kopie verstrekt, dan kan Grundfos een dergelijke verstrekking afhankelijk maken van bijv. verdere vertrouwelijkheidsverplichtingen, betaling van mensuren besteed aan het verzamelen van de betreffende gegevens etc.

SIM

Dit gedeelte is van toepassing wanneer u een SIM-kaart met een gegevensverbinding direct of indirect van Grundfos ontvangt of gebruikt.

U mag de gegevensverbinding alleen gebruiken om de Digital Solutions te ontvangen die in het Contract worden beschreven. U mag de gegevensverbinding niet gebruiken in strijd met het gebruikelijke gebruik of op een manier die schade of ander ongemak voor Grundfos of anderen veroorzaakt. Voorbeelden van verboden gebruik zijn: (i) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot verbonden netwerken of computerbronnen in het netwerk en de IT-infrastructuur; (ii) vernietigen, verstoren of ongeautoriseerd gebruik maken van de informatie in een netwerk of een van de door de dataleverancier geleverde IT-systemen; (iii) de gegevensverbinding gebruiken om spammails te versturen; (iv) netwerkaanvallen of computersysteemaanvallen uitvoeren; v) het verspreiden van computervirussen of het schaden van de internetinformatiebeveiliging; vi) het gebruik van de Digital Solutions op zodanige wijze dat de kwaliteit van de Digital Solutions wordt aangetast of dat het vermogen van de leverancier om de gegevensverbinding aan te bieden of het gebruik van de gegevensverbinding door andere klanten en gebruikers wordt belemmerd.

U mag de SIM-kaart niet verwijderen van de apparatuur waarin deze door Grundfos is geleverd. Dit weerhoudt u er niet van om de hele printplaat te vervangen door een vervangende printplaat van Grundfos. U zult de vervangen printplaat (incl. SIM-kaart) vernietigen of aan Grundfos retourneren.

U zult Grundfos zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen als u denkt of reden heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde partij uw gegevensverbinding gebruikt of heeft gebruikt. 

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan Grundfos de gegevensverbinding gebruiken om te controleren of de SIM-kaart actief is, d.w.z. of de apparatuur online of offline is, en om u te voorzien van software-updates indien dit wettelijk verplicht is.

Exportcontrole

U erkent dat de Digital Solutions onderworpen kunnen zijn aan exportcontrole en handelssancties, met inbegrip van bijvoorbeeld regelgeving van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika, en dat de uitvoer, wederuitvoer, overdracht, heroverdracht of doorgifte van de Digital Solutions ("uitvoer/wederuitvoer") daarom kan worden beperkt. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke exportcontrole- en handelssancties na te leven bij het gebruik en de verwijdering van de Digital Solutions, bijvoorbeeld door relevante export/importvergunningen te verkrijgen en geen gesanctioneerde personen en entiteiten toegang te verlenen tot de Digital Solutions. De Digital Solutions mogen niet worden gebruikt voor - of in verband met - nucleaire of militaire/wapendoeleinden.

Vrijwaring

U zult Grundfos (inclusief de aan haar gelieerde bedrijven) schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claim, verlies en uitgaven, inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven, met betrekking tot uw schending van deze GBV of uw gebruik of misbruik van de Digital Solutions.

Juridische geschillen

Deze GBV en elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Digital Solutions of de interpretatie van de GBV worden beheerst door de wetten van Denemarken, met uitzondering van de regels voor wetsconflicten. De exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze GBV is het Maritieme en Commerciële Hooggerechtshof van Denemarken.

Indien de wetten die van toepassing zijn op deze voorwaarden op een later tijdstip zodanig worden geïnterpreteerd of gewijzigd dat een of meer van de clausules ineffectief of ongeldig worden, dan zal dit niet leiden tot de ongeldigheid van de voorwaarden in hun geheel.

Diversen

Grundfos behoudt zich het recht voor om de Digital Solutions op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder oorzaak of kennisgeving. Grundfos behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Digital Solutions door u, uw toegangsbeheerder of een van uw bevoegde gebruikers op elk moment te beëindigen, zonder oorzaak of kennisgeving. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan Grundfos uw toegang tot de Digital Solutions op elk moment opschorten of beëindigen als u een van de GBV's schendt.

Als Grundfos geen enkele specifieke bepaling afdwingt, doet Grundfos geen afstand van haar recht om dit later te doen. Als een rechtbank oordeelt dat een van de voorwaarden niet van toepassing, ongeldig of niet afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden blijven bestaan. Grundfos kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen aan elke juridische entiteit binnen de Grundfos Group.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN– GO Replace en DBS Selection Tool

Specifiek voor de Digital Solutions "GO Replace" en "DBS Selection Tool" bent u het er mee eens dat:

 • Het doel van deze Digital Solutions is om een mogelijk vervangend product/nieuw product te suggereren.
 • U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie zodat de Digital Solution de suggestie kan doen, en u wordt erop gewezen dat eventuele onjuiste informatie het resultaat kan beïnvloeden.
 • De Digital Solution vermindert of elimineert niet uw verplichtingen om uw eigen professionele beoordelingen en conclusies te maken of, als u geen professional bent, een professionele beoordeling te krijgen of een bestaand product kan worden vervangen door het product dat door de Digital Solution wordt gesuggereerd, aangezien Grundfos geen inzicht heeft in de specifieke systemen, bijv. ketels, en dus ook niet in de vraag of de gesuggereerde vervanging in het specifieke systeem geschikt is voor het doel. Het gesuggereerde product/vervanging is slechts een suggestie van Grundfos die uitsluitend gebaseerd is op het product. U bent verantwoordelijk voor het evalueren van de vervanging/het nieuwe product en ervoor te zorgen dat het (vervangende) product werkt met het bestaande systeem, bijv. de ketel.
 • U kunt als fabrikant van het systeem worden beschouwd als het systeem als nieuw wordt beschouwd als gevolg van de vervanging van het product, en bijgevolg kan het zijn dat u onder de toepasselijke wetgeving een conformiteitsverklaring of een soortgelijke verklaring moet afgeven. 
 • Het product mag alleen worden vervangen/geïnstalleerd door een professionele installateur. 

Bovendien geldt het volgende voor "GO Replace":

 • U mag de constructie van een geïntegreerd systeem (bijv. een ketel, een zonne-energiesysteem etc. dat een geïntegreerde pomp bevat die moet worden vervangen) niet wijzigen of op een andere manier veranderen als onderdeel van het vervangingsproces.
 • U mag de vervanging niet starten of moet ervan afzien als de bestaande stroomkabel van de pomp in een geïntegreerd systeem niet lang genoeg is of als de stroomkabel wordt omgeleid waardoor de installatie onveilig wordt.
 • U moet controleren of de juiste aardlekschakelaar (RCCB) is geïnstalleerd voorafgaand aan de vervanging.
 • Voor zover u ervoor kiest om "GO Replace" en "DBS Selection Tool" te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de lokale wetgeving.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN– GO Balance

Specifiek voor de Digital Solution "GO Balance" wordt u op het volgende gewezen:

 • Voor Grundfos ALPHA2-pompen die zijn geproduceerd voor 1 juni 2018, UPM3 LIN-pompen die zijn geproduceerd na 1 maart 2019 en Grundfos ALPHA3-pompen die zijn geproduceerd voor 1 augustus 2018, is de Digital Solution alleen volledig functioneel wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een afzonderlijk aangeschafte MI401 ALPHA Reader. Informatie over de verkoop van de MI401 ALPHA Reader is beschikbaar op www.grundfos.com. De I/O-handleiding voor het instellen van de Digital Solution en de MI401 ALPHA Reader is gebundeld met de MI401 ALPHA Reader.
 • Voor Grundfos ALPHA3-pompen die na 1 augustus 2018 zijn gefabriceerd kan de Digital Solution worden gebruikt met de Grundfos ALPHA3 ingebouwde Bluetooth-radio.

Verder gaat u ermee akkoord dat:

 • Het doel van de Digital Solution is het uitvoeren van het inregelen en een suggestie te doen voor een waterzijdig inregelresultaat.
 • Aangezien Grundfos geen inzicht heeft in specifieke verwarmingssystemen, vermindert of elimineert de Digital Solution niet uw verplichtingen om uw eigen professionele beoordelingen te maken en conclusies te maken met betrekking tot waterzijdig inregelen. 
 • De informatie (bijv. ook systeemspecifieke informatie die via de Digital Solution wordt verstrekt over hoe de inregelmodus wordt geactiveerd in het systeem dat in de Digital Solution wordt verstrekt door een fabrikant van compatibele apparatuur), gegevens, herinneringen en waarschuwingen etc. die in, door of via de Digital Solution worden verstrekt, zijn slechts als suggestie door Grundfos bedoeld als leidraad en voor het gemak om u te helpen bij het waterzijdig inregelen en wordt niet als uitputtend beschouwd.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van het waterzijdig inregelen en het ervoor zorgen dat het juiste advies wordt gegeven met betrekking tot het waterzijdig inregelen. Dit houdt ook in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het activeren en deactiveren van automatische bypasskleppen (indien aanwezig) en het instellen van automatische bypasskleppen op de juiste setpoints.
 • De Digital Solution mag alleen door een professionele installateur worden gebruikt.

Voor zover u ervoor kiest om de Digital Solution te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de lokale wetgeving.