Juridisch en beleid

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Grundfos voor producten en diensten

INLEIDING

1.         TOEPASSING

1.1       Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor producten en diensten ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de levering door Grundfos Bellux NV ("Grundfos") van producten, diensten en dienstgerelateerde producten aan de klant.

1.2       Zodra de offerte van een partij zonder voorbehoud of wijziging door de andere partij wordt aanvaard, worden de partijen geacht een overeenkomst te hebben gesloten. De ontvangst door de klant van producten of diensten houdt de feitelijke aanvaarding in. Het aanbod, de aanvaarding, de Algemene Voorwaarden (ongeacht of er al dan niet naar wordt verwezen), evenals alle andere documenten die uitdrukkelijk door Grundfos zijn aanvaard, vormen de overeenkomst voor de aankoop door de klant van producten of diensten (de "Overeenkomst").

1.3       De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvaarding door Grundfos overeenstemt met de offerte die de klant ontving. Als de klant Grundfos niet onverwijld op de hoogte stelt van enige verschillen, zal de aanvaarding door Grundfos bindend zijn voor de klant.

2.         INFORMATIE VERSTREKT DOOR GRUNDFOS

2.1       De klant wordt aangemoedigd om het nodige technische advies in te winnen van derden. Grundfos is niet aansprakelijk voor informatie die aan de klant (of een derde partij die optreedt voor rekening van de klant) wordt gegeven voor, bij of na de inwerkingtreding van de Overeenkomst, tenzij de partijen een schriftelijke overeenkomst afsloten betreffende adviesverlening door Grundfos en de afzonderlijke betaling van die adviesverlening.

2.2       Indien de partijen een overeenkomst aangaan op basis van advies van Grundfos, dan wordt dat advies van Grundfos alleen verstrekt binnen het werkdomein van Grundfos, naar beste weten van Grundfos op het tijdstip dat het advies wordt gegeven en uitsluitend op basis van de informatie die door de klant aan Grundfos is verstrekt.

PRODUCTSPECIFIEKE REGELGEVING

3.         KEURING DOOR GRUNDFOS

3.1       Alle producten die de fabriek verlaten, worden eerst geïnspecteerd en onderworpen aan standaardtests. Grundfos kan op verzoek van de klant en tegen een vergoeding een keuringscertificaat afleveren. Het keuringscertificaat is bedoeld ter vaststelling van het feit dat de producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van Grundfos, tenzij de producten bij de keuring werden afgekeurd.

4.         LEVERING VAN DE PRODUCTEN EN TIJDSTIP VAN LEVERING

4.1       Grundfos zal alle producten leveren op de plaats en op het tijdstip die schriftelijk zijn overeengekomen, op voorwaarde dat de klant ervoor heeft gezorgd dat alle technische details en formaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor Grundfos.

4.2       Indien de producten niet binnen 90 dagen na de overeengekomen leveringsdatum worden geleverd, kan de klant het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de producten die vertraging opliepen, om dwingende redenen beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving.

4.3       Indien de klant de levering niet aanvaardt (geheel of gedeeltelijk) op de overeengekomen datum, dient de klant te betalen alsof de levering had plaatsgevonden, en heeft Grundfos recht op schadevergoeding van de klant voor verliezen geleden als gevolg van de niet-levering, inclusief bijkomende transport- en opslagkosten. In het andere geval kan Grundfos de Overeenkomst (of een deel ervan) beëindigen en schadevergoeding eisen van de klant voor geleden verlies als gevolg van niet-levering, inclusief eventuele bijkomende transportkosten.

4.4       Grundfos kan de producten in deelleveringen en in willekeurige volgorde leveren.

5.         RISICO EN TITEL

5.1       De leveringsvoorwaarde van Grundfos voor de levering van producten is DAP (zie Incoterms 2020) – tenzij anders vermeld in de Overeenkomst – op de plaats van levering zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

5.2       Voor producten die in het kader van een dienstverlening worden geleverd, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op de klant over bij de voltooiing van de diensten. Als de producten echter samen met de diensten worden geleverd, waarbij de producten tijdelijk op de locatie van de klant/eindgebruiker worden ondergebracht tot het tijdstip van installatie (zonder dat Grundfos op de locatie aanwezig is), gaat het risico van de producten over op de klant wanneer Grundfos de producten op de locatie aflevert.

5.3       De eigendom van de producten gaat pas op de klant over wanneer Grundfos de volledige betaling ontving. Als de klant niet betaalt, heeft Grundfos het recht op kosten van de klant de producten terug te nemen. Dit eigendomsvoorbehoud heeft geen gevolgen voor de overgang van het risico.

6.         INSPECTIE

6.1       Bij de levering van producten (die niet geleverd en geïnstalleerd worden in het kader van een dienstverlening), dient de klant de producten onmiddellijk te inspecteren op zichtbare gebreken of tekorten, en zich ervan te vergewissen dat de geleverde producten voldoen aan de orderbevestiging. Indien de klant een dergelijke inspectie niet uitvoert en Grundfos hiervan niet onverwijld op de hoogte stelt (indien relevant), verliest de klant het recht om gebreken in de geleverde producten, die de klant bij een dergelijke inspectie had kunnen vaststellen, vergoed te zien.

DIENSTENSPECIFIEKE REGELING

7.         LEVERING VAN DIENSTEN EN TIJDSTIP VAN LEVERING

7.1       Grundfos zal de diensten professioneel en vakkundig uitvoeren.

7.2       Grundfos zal de diensten uitvoeren op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, op voorwaarde dat alle technische details en formaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor Grundfos.

7.3       Grundfos zal de diensten uitvoeren tijdens de normale werkuren overeenkomstig het beleid van Grundfos op het tijdstip van uitvoering en levering (weekends en nationale feestdagen vallen buiten de normale werkuren). De partijen kunnen overeenkomen dat Grundfos werk zal uitvoeren buiten de normale werkuren; Grundfos zal dergelijke werkuren factureren tegen de geldende tarieven van Grundfos.

7.4       Indien Grundfos de diensten 90 dagen na de overeengekomen leveringsdatum nog niet heeft uitgevoerd en geleverd, heeft de klant het recht om het vertraagde deel van de Overeenkomst om dwingende reden met schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

7.5       Artikel 4.3 is van toepassing indien de klant de diensten of een deel daarvan niet aanvaardt zoals overeengekomen.

 

7.6       Grundfos zal zich redelijkerwijs inspannen om alle gezondheids- en veiligheidsregels en voorschriften van de klant na te leven, evenals alle andere redelijke veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op het terrein van de klant en die de klant aan Grundfos heeft meegedeeld. Grundfos zal niet aansprakelijk zijn voor schendingen van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voor zover een dergelijke schending te wijten is aan de inachtneming door Grundfos van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de klant, tenzij Grundfos een schriftelijk exemplaar van dergelijke voorschriften had ontvangen alvorens de Overeenkomst aan te gaan.

7.7       Tenzij anders overeengekomen zal Grundfos de diensten door één persoon laten uitvoeren. Indien de dienstverrichting meer dan één persoon vereist, dient de klant Grundfos tijdig en vóór de verrichting van de diensten hiervan op de hoogte te brengen. Als de klant dit verzuimt, kan Grundfos alle gedane kosten aan de klant factureren, ook wanneer de diensten niet zijn voltooid.

7.8       Grundfos heeft het recht om zonder toestemming van de klant zijn verplichtingen uit te besteden. Grundfos is aansprakelijk voor de handelingen en het verzuim van haar onderleveranciers.

8.         VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

8.1       De klant zal (op eigen kosten) en zo nodig ervoor zorgen dat zijn klanten en eindgebruikers:

(a)       samenwerken met Grundfos in alle aangelegenheden die verband houden met de levering van de diensten;

(b)      Grundfos en haar vertegenwoordigers toegang verlenen tot het terrein van de klant en andere faciliteiten voor zover dit redelijkerwijs is vereist voor de verrichting van de diensten;

(c)       zorgen voor voldoende verlichting, verwarming, elektriciteit, ventilatie en afwatering volgens de redelijke eisen van Grundfos;

(d)      de technicus of vertegenwoordigers van Grundfos bij elk bezoek op de hoogte stellen van de onbevredigende werking of onregelmatige prestaties van het product waaraan Grundfos werkzaamheden uitvoert;

(e)      Grundfos voorzien van de documenten, informatie, gereedschappen en materialen die Grundfos nodig heeft voor de gepaste verrichting van de diensten ("Uitgangsmaterialen") en ervoor zorgen dat de Uitgangsmaterialen in alle wezenlijke opzichten de juiste zijn;

(f)       ervoor zorgen dat alle Uitgangsmaterialen zich in goede staat bevinden en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zij in het kader van de dienstverlening worden gebruikt;

(g)       de relevante locaties voorbereiden en onderhouden voor de levering van de diensten, met inbegrip van het identificeren, controleren, verwijderen en recycleren van alle gevaarlijke stoffen overeenkomstig de geldende wetgeving, voor en na de verrichting van de diensten;

(h)      Grundfos op de hoogte stellen van alle regels en voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en alle andere redelijke veiligheidsvereisten die op het terrein van de klant van toepassing zijn;

(i)       alle noodzakelijke vergunningen, machtigingen, licenties, goedkeuringen en toestemmingen verkrijgen en behouden, en voldoen aan alle relevante wetgeving die Grundfos in staat stelt om - (i) de diensten te verrichten op de locatie van de klant en -

(ii) de Uitgangsmaterialen te gebruiken;

(j)       garanderen dat de klant de rechtmatige eigenaar is van alle apparatuur of systemen waaraan werken moeten worden uitgevoerd; en

(k)       voor zover dit de uitvoering van de diensten kan belemmeren, aan derden geen toegang verlenen voor inspectie of demontage van apparatuur of systemen waaraan werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

ALGEMENE BEPALINGEN

9.         PRIJS, BETALINGSVOORWAARDEN EN FACTURATIE

9.1       De prijs voor de producten en diensten is de prijs zoals vermeld door Grundfos in de Overeenkomst.

9.2       Grundfos zal de klant factureren na de levering. De klant dient Grundfos te betalen zoals vermeld in de orderbevestiging of bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.3       Alle bedragen die klanten verschuldigd zijn, zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde, de omzetbelasting of accijnsbelastingen die aangerekend moeten worden. De klant dient al het voornoemde te betalen op het tijdstip waarop ook de betaling verschuldigd is voor gerelateerde producten of diensten.

9.4       Volgens de geldende wetgeving dient de klant (i) bronbelastingen rechtstreeks aan de bevoegde overheidsinstantie te betalen zoals de geldende wetgeving dit vereist; (ii) op verzoek aan Grundfos een fiscaal attest te verstrekken dat aantoont dat de klant de bronbelastingen heeft betaald; (iii) Grundfos alleen de netto-opbrengst te betalen nadat de klant de bronbelastingen heeft betaald; en (iv) Grundfos volledige samenwerking te verlenen bij het verkrijgen van een vrijstelling of een vermindering van de bronbelastingen en alle relevante documenten onmiddellijk in te vullen en in te dienen.

9.5       Als de klant niet op de vervaldatum betaalt, kan Grundfos, onverminderd andere rechten of verhaal waarop Grundfos krachtens de geldende wetgeving recht heeft, vergoeding eisen voor aanmaningen, invorderingskosten en intresten. De intrest wordt bepaald op 2 % per maand (of de geldende wettelijke intresten indien deze hoger zijn). De intresttoename vindt plaats op dagelijkse basis vanaf de vervaldag tot de feitelijke betaling van het achterstallige bedrag. Grundfos kan bovendien (i) verdere leveringen afhankelijk maken van de gegarandeerde betaling en andere leveringen opschorten totdat de klant de door Grundfos vereiste garantie heeft verstrekt; of (ii) de uitvoering van verdere leveringen opschorten totdat de klant de achterstallige bedragen volledig heeft betaald.

9.6       Indien de klant vervallen facturen niet betaalt (ondanks één aanmaning) of in het geval van beëindiging van de Overeenkomst, worden alle betalingen die aan Grundfos verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

10.       GARANTIE

DE GARANTIE

10.1      Grundfos garandeert dat het de producten en diensten zal leveren in overeenstemming met de Overeenkomst. Een product is maar gebrekkig als het niet in overeenstemming met de Overeenkomst wordt geleverd als gevolg van gebreken in materiaal, ontwerp of fabricage van de kant van Grundfos of een derde partij die voor rekening van Grundfos handelt.

 

10.2      Zonder afbreuk te doen aan de algemene aard van artikel 10.1, wordt schade niet gedekt door de garantie als deze het gevolg is van (onder meer); normale slijtage; het gebruik van de producten voor toepassingen waarvoor ze niet bedoeld zijn; installatie van de producten in een omgeving die niet geschikt is voor de producten in kwestie; wijzigingen, aanpassingen of herstellingen van de producten of diensten uitgevoerd door de klant of een derde partij (die niet voor rekening van Grundfos handelt); het niet opvolgen van de instructies van Grundfos, bijv. in de installatie-, bedienings-, onderhouds- of servicehandleiding; installatie, inbedrijfstelling, bediening (zoals het gebruik van Grundfos-producten buiten zijn specificaties) of onderhoud niet in overeenstemming met de installatie-, bedienings-, onderhouds- of servicehandleiding van Grundfos of met de goede praktijk in de sector; gebruik van defecte of ontoereikende hulpapparatuur in combinatie met de producten of diensten; het gebruik van wisselstukken van slechte kwaliteit (met uitzondering van het gebruik van originele reserveonderdelen van Grundfos); onopzettelijke of opzettelijke schade aan of misbruik van de producten of diensten door de klant of een derde partij (die niet voor rekening van Grundfos handelt); evenals de niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving door de klant of zijn eigen product. Bovendien dekt de garantie niet de geschiktheid van een product voor een bepaald doel of het beantwoorden ervan aan de specificaties voor de feitelijke toepassing. GARANTIETERMIJN

10.3        Opdat de garantie van toepassing zou zijn, dient de klant Grundfos onverwijld op de hoogte te stellen van gebreken zodra deze de klant ter kennis komen of hadden moeten komen, en (i) voor producten dient de klant Grundfos hoe dan ook uiterlijk 24 maanden na de datum van installatie van het product op de hoogte te stellen, een termijn die echter niet 30 maanden na de datum van productie mag overschrijden, en (ii) voor diensten dient de klant Grundfos uiterlijk 24 maanden na de uitvoering van de diensten op de hoogte te stellen (de "Garantiekennisgevingstermijn").

10.4        Bij het verhelpen van gebreken blijft de Garantiekenningsgevingstermijn met betrekking tot het product en de diensten als zodanig na het verhelpen onveranderd, met dien verstande dat

(a)       indien een deel van een product wordt hersteld of vervangen, de Garantiekennisgevingstermijn met betrekking tot dergelijke herstelde/vervangen onderdelen 12 maanden vanaf de datum van herstelling of vervanging bedraagt op voorwaarde dat de periode van 12 maanden niet verstrijkt vóór het verstrijken van de oorspronkelijke Garantiekennisgevingstermijn voor het product, en

(b)      indien het gehele product (bv. een pomp) wordt vervangen, een nieuwe Garantiekenningsgevingstermijn van 24 maanden vanaf de datum van installatie (met een maximum van 30 maanden vanaf de datum van productie) van toepassing is voor het vervangen product.

Onverminderd het bovenstaande zal de Garantiekennisgevingstermijn niet langer zijn dan 60 maanden, gerekend vanaf de productiedatum van het product dat het eerst werd geleverd, ongeacht of de klant al dan niet een verlenging verkreeg van de Garantiekennisgevingstermijn. VERHELPEN VAN GEBREKEN

10.5      In het kader van de bepalingen van de Overeenkomst zal Grundfos gebrekkige (delen van) producten of diensten oplossen als deze onder de garantie vallen. Grundfos beslist zelf of Grundfos het gebrek verhelpt door herstelling dan wel door vervanging (geheel of gedeeltelijk) van het gebrekkige (deel van het) product of de dienst. Grundfos verhelpt gebreken zo snel mogelijk tijdens de werkuren.

10.6      De plaats van herstelling of vervanging is de volgende:

(a)       Voor producten met een motor met een elektrisch vermogen van minder dan 5,5 kW (inclusief producten zonder motor) en producten die in verband met diensten worden geleverd, dient de klant het defecte product naar de werkplaats van Grundfos terug te sturen voor herstelling of vervanging, tenzij Grundfos beslist dat de herstelling of de vervanging zal plaatsvinden op de plaats van levering of de locatie van de eindgebruiker.

(b)      Voor producten met een motor met een elektrisch vermogen van 5,5 kW of meer inspecteert en herstelt of vervangt Grundfos het defecte product op de plaats van installatie, onder voorbehoud van artikel 10.9.

(c)       Voor diensten inspecteert en herstelt of vervangt Grundfos de gebrekkige diensten op de plaats van installatie van de eindgebruiker.

10.7      Grundfos zal de kosten die het maakt voor de herstelling of vervanging van gebrekkige producten en diensten zelf dragen. Niettemin,

(a)       Transportkosten die verband houden met een defect (deel van een) product met een motor met een elektrisch vermogen van minder dan 5,5 kW (met inbegrip van producten zonder motor) en producten die in verband met diensten worden geleverd, worden als volgt toegewezen:

(i)          De klant draagt alle kosten in verband met transport, reizen en reistijd van het personeel van Grundfos en het (deel van het) product tussen de plaats waar Grundfos het product leverde en de locatie van het product (indien anders dan de plaats van levering).

(ii)         Grundfos draagt alle kosten in verband met transport, reizen en reistijd van het personeel van Grundfos en het (deel van het) product tussen Grundfos en de plaats waar Grundfos het product leverde.

(b)      Transportkosten in verband met een defect (deel van een) product met een motor met een elektrisch vermogen van 5,5 kW of meer worden als volgt toegewezen:

(i)          Grundfos draagt alle transportkosten in verband met de herstelling of de vervanging van het defecte (deel van het) product. Als het product echter wordt geïnstalleerd op een locatie die naar het oordeel van Grundfos moeilijk bereikbaar is, is artikel Error! Reference source not found. (a) van toepassing.

(c)       De klant neemt alle kosten voor demontage en montage voor zijn rekening.

(d)      De klant draagt de kosten van Grundfos in verband met wachttijd veroorzaakt door de klant.

(e)      Indien blijkt dat een te herstellen of te vervangen product geen gebrek vertoonde, zal de klant alle hiermee verband houdende kosten, inclusief de transportkosten, voor zijn rekening nemen. Grundfos kan een bedrag in rekening brengen dat berekend is op basis van de prijslijst van Grundfos om eventuele kosten in verband met een dergelijke dienstverlening te dekken.

10.8      Tenzij Grundfos hierom verzoekt, mag het product niet worden gedemonteerd voordat het wordt hersteld of vervangen. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de garantie.

 

10.9      Grundfos kan weigeren - en zal contractueel niet aansprakelijk zijn voor benadeling (inclusief nalatigheid) of schending van wettelijke plichten of anderszins - om gebreken te verhelpen als Grundfos van oordeel is dat een dergelijke oplossing schade kan toebrengen aan het milieu of bij mensen letsel kan veroorzaken.

10.10    Herstelling of vervanging zijn de enige beschikbare oplossingen voor de klant voor het verhelpen van gebreken aan producten of bij diensten. Onder voorbehoud van de verplichtingen van Grundfos inzake productaansprakelijkheid - zie artikel 11 - is Grundfos voor gebreken bij producten of diensten verder geenszins aansprakelijk jegens de klant, noch voor schending van de overeenkomst, nalatigheid of anderszins.

11.        PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

11.1      Grundfos aanvaardt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel (inclusief overlijden of letsel) en schade aan onroerend goed en persoonlijke eigendommen veroorzaakt door gebrekkige producten, voor zover vastgelegd in de toepasselijke dwingende wetgeving inzake productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Grundfos voor schade aan onroerende en persoonlijke eigendommen (die geen verbruiksgoederen zijn) veroorzaakt door een gebrekkig product is onderworpen aan de beperkingen in artikel 12, waarbij de totale aansprakelijkheid van Grundfos zoals beschreven in artikel 12.2 voor schade aan onroerende en persoonlijke eigendommen evenwel beperkt is tot een maximumbedrag van 3 miljoen EUR (per schadegeval en op jaarbasis) en tot het bedrag bepaald in artikel 12.2, al naargelang hetgeen hoger is. De klant aanvaardt alle productaansprakelijkheid die in artikel 11.1 niet aan Grundfos wordt toegewezen.

11.2      Indien een partij aansprakelijk wordt gesteld voor schade die aan de andere partij is toegewezen in artikel 11.1, zal de andere partij de eerste partij schadeloosstellen voor elk bedrag dat niet overeenkomstig de toewijzing in artikel 11.1 is betaald.

12.        BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1      Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is geen van beide partijen aansprakelijk (contractueel, benadeling (inclusief nalatigheid), niet-nakoming van een wettelijke verplichting of anderszins) voor productieverlies, omzetverlies, winstderving, verlies van commerciële kansen, verlies van gegevens, gederfde besparingen, verlies van goodwill, verlies in verband met de ongeoorloofde toegang tot gegevens of systemen, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking, of andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, verband houdt met of samenhangt met de Overeenkomst of een schending daarvan. Grundfos is niet aansprakelijk voor forfaitaire schadevergoedingen, boetes en soortgelijke contractuele verplichtingen die door een derde partij aan de klant worden opgelegd.

12.2      Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos (inclusief met betrekking tot de betaling van forfaitaire schadevergoedingen (indien van toepassing) en aanspraken van derden) jegens de klant met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de samenwerking, ongeacht of het gaat om contractuele verplichtingen, benadeling (inclusief nalatigheid), niet-nakoming van een wettelijke verplichting of anderszins, geen bedrag overschrijden dat gelijk is aan 30 % van het totale bedrag dat door de klant is betaald of moet worden betaald krachtens de Overeenkomst (exclusief BTW en belastingen) waarop de vordering is gebaseerd.

12.3      De in artikel 12.1 en 12.2 genoemde beperkingen gelden niet indien het handelen of niet- handelen van een partij persoonlijk letsel veroorzaakt of indien een partij opzettelijk of door grove nalatigheid de andere partij verlies doet lijden.

12.4      De partijen zijn het erover eens dat de prijs voor de producten en diensten het evenwicht weerspiegelt tussen de rechten en verplichtingen van de partijen op grond van de Overeenkomst, met inbegrip van de beperkingen van artikel 12.

12.5      Indien de klant een vordering baseert op verliezen die voortvloeien uit meer dan één overeenkomst of uit één of meer overeenkomsten in combinatie met de levering van producten of andere diensten door een Grundfos-bedrijf, dan zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos (indien van toepassing) worden toegewezen aan de verschillende prestaties op basis van de bijdrage van elkeen aan de vermeende verliezen. Elk toegewezen deel van de totale aansprakelijkheid zal worden bepaald in overeenstemming met de rechtsgrondslag die tussen de partijen van toepassing is op het genoemde deel van de totale verliezen, met inbegrip van overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid.

13.        INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1      De klant zal de producten gebruiken op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

13.2      Niets in de Overeenkomst of anderszins draagt intellectuele eigendomsrechten over of wijst deze toe in verband met of voortvloeiend uit de producten of diensten, of in handleidingen of documentatie die door Grundfos aan de klant is verstrekt.

14.        SCHADELOOSSTELLING

14.1      In het geval van een Procedure die iemand anders dan de klant tegen Grundfos inleidt en die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, de vennootschap of de aankoop of het gebruik door de klant van de producten en/of de aankoop van diensten, zal de klant Grundfos vrijwaren van alle Verliezen die uit die Procedure voortvloeien, behalve voor zover Grundfos deze Verliezen door nalatigheid of met opzet heeft veroorzaakt. Onder "Procedure" wordt verstaan een gerechtelijke, administratieve of arbitragegerelateerde handeling, geding, vordering, onderzoek of andere stappen. Onder "Verliezen" wordt verstaan alle kosten van rechtspleging (met inbegrip van alle redelijke contante uitgaven voor het verweer in een procedure of daarmee verband houdende onderzoeken of onderhandelingen) en alle verliezen (met inbegrip van alle bedragen die worden toegekend in, of betaald ter schikking van, een Procedure).

15.        TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

15.1      Alle informatie betreffende gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs, technische en andere gegevens die in catalogi, folders, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn opgenomen, geldt slechts bij benadering.

15.2      Alle door Grundfos verstrekte tekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van Grundfos en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of op enige andere wijze aan een derde partij worden bekendgemaakt zonder toestemming van Grundfos. De klant wordt eigenaar van de tekeningen en beschrijvingen die nodig zijn voor de correcte installatie, ingebruikname, de werking en het onderhoud van de producten. Op verzoek van Grundfos zal de klant deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

16.       WIJZIGINGEN

16.1      Grundfos heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de producten en diensten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of veiligheidsvoorschriften, of die de aard of de kwaliteit van de producten en diensten niet in belangrijke mate negatief beïnvloeden. Als Grundfos om andere wijzigingen verzoekt, zal de klant zijn toestemming voor dergelijke verzoeken niet op onredelijke wijze onthouden of uitstellen.

17.       VERTROUWELIJKHEID

17.1      Een partij (ontvangende partij) dient alle technische of commerciële knowhow, specificaties, prijzen, uitvindingen, processen, initiatieven en alle andere informatie betreffende de bedrijfsactiviteiten van de bekendmakende partij, haar producten en diensten die van vertrouwelijke aard zijn (vertrouwelijke informatie) en die door de andere partij (bekendmakende partij), haar werknemers, gemachtigden of onderaannemers (vertegenwoordigers) aan de andere partij (ontvangende partij) zijn bekendgemaakt, strikt vertrouwelijk houden. De ontvangende partij zal geen vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij gebruiken voor andere doeleinden dan de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van (behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) het niet onderwerpen aan reverse engineering van de producten en de software in de producten. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan haar vertegenwoordigers die daarvan op de hoogte moeten zijn voor de uitvoering van de verplichtingen en rechten van de ontvangende partij uit hoofde van de Overeenkomst, en ziet erop toe dat deze vertegenwoordigers de in dit artikel 17 vervatte verplichtingen nakomen alsof zij partij waren bij deze voorwaarden.

17.2      De verplichtingen uit hoofde van dit artikel 17 gelden vanaf de uitvoering van de Overeenkomst en - behoudens toepasselijk recht - voor een periode van 5 jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst.

18.       OVERMACHT

18.1      Geen van beide partijen zal worden geacht de Overeenkomst te schenden of aansprakelijk te zijn voor vertragingen bij de uitvoering of de niet-uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst wanneer deze vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van een belemmering waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft ("Overmacht"). In geval van Overmacht komen de partijen overeen de verplichtingen van de getroffen partij op te schorten tot de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

18.2      Elk van beide partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na kennisgeving aan de andere partij indien de Overmacht gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden blijft voortduren. In geval van beëindiging naar aanleiding van dergelijke omstandigheden is geen van beide partijen aansprakelijk jegens de andere voor een dergelijke beëindiging. Een dergelijke beëindiging zal echter geen invloed hebben op reeds bestaande aansprakelijkheden of vorderingen of op andere bepalingen van de Overeenkomst.

19.       BEËINDIGING

19.1      Indien een partij wezenlijk tekortschiet bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, kan de andere partij, onverminderd haar overige rechten en verhaalmiddelen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang om dringende redenen beëindigen, indien de wezenlijke schending niet ongedaan kan worden gemaakt; indien de nalatige partij bij de Overeenkomst heeft nagelaten binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende kennisgeving tot de oplossing over te gaan; of indien - bij wezenlijke schendingen die door hun aard niet binnen de periode van 30 dagen ongedaan kunnen worden gemaakt - met een dergelijke oplossing niet binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende kennisgeving is begonnen. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan andere beëindigingsrechten die uit hoofde van de Overeenkomst worden verleend.

19.2      De beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de oorzaak) zal geen invloed hebben op de bepalingen van de Overeenkomst die, door hun aard of noodzaak, bepalen dat zij van kracht blijven na het verstrijken van de Overeenkomst.

20.       PERSOONSGEGEVENS

20.1      Grundfos verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Grundfos, waar de privacyverklaring van Grundfos beschikbaar is.

21.       DIVERSE BEPALINGEN

21.1      De Overeenkomst mag niet, noch geheel noch gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins door de klant worden overgedragen of toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos. Zonder voorafgaande kennisgeving kan Grundfos rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, toekennen aan andere bedrijven binnen de Grundfos-groep.

21.2      De producten dienen van een Grundfos-naamplaatje te zijn voorzien, inclusief de handelsmerken van Grundfos. Een partij heeft niet het recht om de handelsnamen, handelsmerken, logo's of andere tekens of identificatiesymbolen van de andere partij te gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

21.3      Woorden en uitdrukkingen met een hoofdletter die in deze Algemene Voorwaarden niet anders worden gedefinieerd, hebben in alle delen van deze Overeenkomst dezelfde betekenis tenzij uit de context iets anders blijkt.

21.4      Een offerte van Grundfos is geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum van uitreiking, tenzij Grundfos in de offerte een andere periode specificeerde. Grundfos behoudt zich het recht voor om offertes te wijzigen vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode als de klant geen bestelling plaatste.

21.5      Grundfos kan te allen tijde en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, typografische fouten, schrijffouten of andere fouten of weglatingen in verkoopmaterialen, offertes, prijslijsten, orderbevestigingen, facturen of andere door Grundfos uitgegeven documenten of informatie corrigeren.

22.       UITVOERCONTROLE EN GESANCTIONEERDE PARTIJEN

22.1      Alle onder de Overeenkomst vallende leveringen kunnen onderworpen zijn aan exportcontrole en voorschriften inzake handelssancties, met inbegrip van voorschriften ter zake van onder meer de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten.

22.2      Het is een voorwaarde voor de levering van producten en diensten door Grundfos aan de klant dat de klant voldoet aan alle toepasselijke regels inzake exportcontrole en handelssancties, inclusief de invoering van relevante nalevingsprocedures en controles.

 

22.3      Indien Grundfos als gevolg van exportcontrole en voorschriften inzake handelssancties van oordeel is dat het haar verboden is of zal zijn, of bemoeilijkt is of zal worden, of haar beperkingen (zullen) worden opgelegd, of dat Grundfos zeer nadelig beïnvloed wordt of zal worden wat de naleving van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst betreft, kan Grundfos de levering van de producten of diensten annuleren of uitstellen. In dergelijke gevallen zal Grundfos niet aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van verlies.

22.4      Om de autoriteiten of Grundfos in staat te stellen om controles uit te voeren op de naleving door de klant van de regels inzake exportcontrole en handelssancties, of ter ondersteuning van de aanvragen van Grundfos bij de bevoegde autoriteiten in verband met de export en/of de verkoop van de producten en/of diensten uit hoofde van de Overeenkomst, zal de klant - op redelijk verzoek van Grundfos - onmiddellijk alle informatie aan Grundfos verstrekken over de specifieke eindgebruiker, de partijen die betrokken zijn bij de levering, de specifieke bestemming(en) en het specifiek beoogde gebruik van de producten en/of diensten.

23.       TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

23.1      De Overeenkomst evenals alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, zonder verwijzing naar de regels of beginselen inzake wetsconflicten die ertoe kunnen leiden dat de wetten van een ander land van toepassing zijn.

23.2      De partijen komen overeen dat de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen exclusief bevoegd is om uitspraak te doen over geschillen of vorderingen (zowel contractuele als niet- contractuele) die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de totstandkoming ervan.