Juridiske forhold

Betingelser for brug af Grundfos' digitale løsninger

Med virkning fra den 1. juli 2020.

Disse betingelser for brug (’betingelser for brug’) gælder, når du bruger digitale løsninger (’digitale løsninger’), der leveres af en virksomhed i Grundfos-koncernen, f.eks. en virksomhed, der er direkte eller indirekte ejet af Grundfos Holding A/S (’Grundfos’ eller ’vi’/’os’/’vores’). 

Beskrivelse af tjenester

Når du bruger Grundfos' digitale løsninger ("Digitale løsninger"), har du adgang til oplysninger og tjenester leveret af Grundfos.

De digitale løsninger består af Grundfos’ websted, Grundfos’ applikationer og andre digitale tjenester samt brugerkonti for Grundfos-løsningerne.

Nogle af de digitale løsninger er muligvis kun tilgængelige i udvalgte lande. Visse digitale løsninger kan være gratis tilgængelige, og andre er kun tilgængelige mod betaling eller kan være gratis, men med betaling for supplerende tjenester. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre status for en digital løsning, men du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet betaling for en tjeneste uden forudgående særskilt meddelelse og information derom. Nogle digitale løsninger kan kræve et separat køb af hardware eller enheder, der gør det muligt for den digitale løsning at fungere.

Accept af vilkår

De digitale løsninger, som Grundfos leverer til dig, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner osv., er underlagt følgende betingelser for brug. Grundfos forbeholder sig retten til når som helst at opdatere betingelserne for brug uden forudgående varsel. Den seneste version af betingelserne for brug kan gennemses ved at klikke på linket "Juridiske forhold" nederst på vores websider. Med din adgang til de digitale løsninger eller brug af hjemmesiden på nogen måde accepterer du at være bundet af disse betingelser for brug.

Hvis du får adgang til de digitale løsninger på baggrund af en særskilt kontrakt med Grundfos (en ’kontrakt’), vil kontraktvilkårene gå forud for disse betingelser for brug, såfremt betingelserne er i modstrid med hinanden.

Du kan få oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, i vores fortrolighedspolitik. Hvis du deler eller indsamler personoplysninger om en tredjepart, f.eks. en medarbejder, en kollega eller en kunde, bekræfter du, at du har tilladelse til det, og du vil desuden være ansvarlig for eventuel videresendelse af vores fortrolighedspolitik til den pågældende tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Grundfos leverer de digitale løsninger som en ydelse og, medmindre andet er anført i kontrakten, kun til orientering – og i mange tilfælde gratis. Du bør ikke handle på baggrund af oplysninger leveret gennem de digitale løsninger uden at søge personlig assistance fra Grundfos. De digitale løsninger er kun beregnet til fagpersoner, f.eks. professionelle installatører. Vi har forsøgt at gøre oplysningerne, softwaren og andre tjenester i de digitale løsninger så nøjagtige som muligt, men der kan forekomme fejl eller udeladelser i de digitale løsninger, som vi fraskriver os ethvert ansvar for. Materialet og indholdet af de digitale løsninger leveres "som det er og forefindes" og uden nogen form for garanti.

Hverken Grundfos eller dets datterselskaber kan gøres ansvarlige for tab af hardware, software eller filer, der skyldes brug af de digitale løsninger eller elementer downloadet eller anvendt fra/i de digitale løsninger. Grundfos kan således ikke garantere, at de digitale løsninger eller de tjenester, som formidles i de digitale løsninger, enten af Grundfos eller på Grundfos' vegne (herunder gratis download af software), vil opfylde dine krav eller vil være uden afbrydelser, rettidige, sikre eller fejlfri, eller at de digitale løsninger eller de servere, der benyttes af Grundfos, er uden virus eller fejl eller er fuldt funktionelle eller nøjagtige. Grundfos bestræber sig på at vedligeholde de digitale løsninger og deres drift, men Grundfos er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der måtte eksistere i de digitale løsninger eller driften heraf.

Grundfos kan formidle links til andre websider eller give adgang til tredjeparters applikationer. Din brug af sådanne tredjeparters websteder og/eller applikationer sker på egen risiko.

Medmindre det udtrykkeligt er anført af Grundfos i en kontrakt, salgsmateriale eller andre officielle dokumenter, er de digitale løsninger ikke fejltolerante og er ikke konstrueret, fremstillet eller beregnet til udstyr i farlige miljøer, der kræver fejlsikker drift, såsom drift af atomkraftværker, flynavigation eller -kommunikationssystemer, flyveledelse, respiratorer eller våbensystemer, enhver militæranvendelse, hvor nedbrud i de digitale løsninger kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade.

Grundfos eller dets associerede selskaber er under ingen omstændigheder ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller skadeserstatning.

Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke fraskrivelse af visse garantier eller begrænsning eller ansvarsfraskrivelse for hændelige skader eller følgeskader. Derfor gælder nogle af de ovennævnte begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser muligvis ikke for dig. Grundfos' eller dets datterselskabers samlede ansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige det beløb, du eventuelt har betalt for brug af de digitale løsninger.

Brugerkonto og brug af de digitale løsninger

Du har det fulde ansvar for at holde din adgangskode og din konto hemmelig. Desuden har du det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted på din konto. Du accepterer at give Grundfos øjeblikkelig besked om uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden. Grundfos er ikke ansvarlig for de tab, du måtte pådrage dig som følge af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto – det være sig med eller uden din viden.

Grundfos har tillid til, at alle med adgang til din konto har den rette tilladelse til at handle på dine vegne.

Du har det fulde ansvar for at sørge for og vedligeholde alle de oplysninger eller data, du giver til Grundfos i forbindelse med de digitale løsninger, f.eks. kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger, ændring af tilladelse/rolle osv., og for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Hvis du giver oplysninger eller data til Grundfos på vegne af eller vedrørende en tredjepart, eller hvis du bruger de digitale løsninger til at ændre, justere eller på anden vis påvirke udstyr på vegne af eller i forbindelse med en tredjepart, må du kun gøre dette, hvis det er godkendt af den pågældende tredjepart.

Misbrug eller ulovlig brug

Som betingelse for din brug af digitale løsninger må du ikke bruge de digitale løsninger til noget formål, der er ulovligt eller forbudt af disse betingelser for brug. Du må ikke bruge de digitale løsninger på nogen måde, som kan skade, deaktivere eller overbelaste nogen Grundfos-server eller de netværk, der er forbundet til nogen Grundfos-server, eller forstyrre andre parters brug af nogen digitale løsninger. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen digitale løsninger, andre konti eller til nogen Grundfos-server ved hjælp af hacking eller anden måde. De må ikke på nogen måde skaffe dig adgang til eller forsøge at skaffe dig adgang til materiale eller oplysninger, der ikke bevidst er gjort tilgængelige via de digitale løsninger.

Du må ikke bevidst indføre virusser, trojanske heste, orme eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

Du må ikke bruge de digitale løsninger på nogen måde, der kan betragtes som, eller som omfatter indhold, der er ulovligt, uanstændigt, truende, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred, udgør en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, udgør spam eller på anden vis er skadeligt for tredjeparter eller er anstødeligt. Du må ikke bruge de digitale løsninger til reklame- eller markedsføringsformål, medmindre det sker i overensstemmelse med en kontrakt.

Intellektuel ejendomsret

De digitale løsninger og alle de elementer, som de udgøres af, herunder især de digitale løsningers grafiske charter, data, software, tekster og logoer, er beskyttet af intellektuel ejendomsret, dvs. især ophavsret og/eller varemærkeret.

Grundfos giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og genkaldelig licens til at bruge de digitale løsninger, som anført for den enkelte digitale løsning. Du må ikke kopiere, dekompillere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af nogen af de digitale løsninger.

Grundfos opnår ikke ejendomsret til de data, du leverer til den digitale løsning. Grundfos opnår på baggrund af kontrakten (hvis en sådan er indgået) og på anden vis på baggrund af disse betingelser for brug: (i) en ikke-eksklusiv, overdragelig, global, uophørlig, uigenkaldelig, royaltyfri licens til at bruge dine data til at gøre den digitale løsning tilgængelig og (ii) en ikke-eksklusiv, overdragelig, global, uophørlig, uigenkaldelig, ubegrænset, royaltyfri licens til at bruge anonymiserede data til ethvert formål.

Sådanne (ikke-personlige) data kan omfatte udstyrsdata vedrørende pumper, kedler, varmesystemer og andre typer udstyr, der direkte eller indirekte er integreret i de digitale løsninger. Udstyrsdata omfatter f.eks. produktserienumre, vandmængde og -tryk, vand- og spildevandsudledning, strømforbrug, temperatur, andet forbrug eller sensordata, fejlrapporter, vedligeholdelsesstatus, afventende servicebesøg, brugslogfiler osv.

Grundfos ejer alle rettigheder til, eller som opstår som følge af, de digitale løsninger (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder), og hvis rettighederne ejes af dig, overdrager du dem automatisk til Grundfos.

Enhver anden brug af de digitale løsninger eller et af elementerne deri udgør en krænkelse af rettigheder, medmindre Grundfos tidligere og specifikt har godkendt en sådan brug skriftligt.

I henhold til vilkårene i en kontrakt og betingelserne i vores fortrolighedspolitik kan Grundfos – men er ikke forpligtet til at – opbevare og bruge dine data i en rimelig periode for at lette tilgangen til og kvaliteten af de digitale løsningers anvendelighed, såfremt du vælger at abonnere på de digitale løsninger igen. Grundfos kan til enhver tid efter kontraktens ophør/udløb eller din opsigelse af brugen af de digitale løsninger beslutte at slette dataene og gør det, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Ved opsigelse kan du bede Grundfos om at give dig en kopi af de oplysninger, der er indhentet i forbindelse med din brug af de digitale løsninger. Grundfos bestræber sig på at give dig en kopi, men er ikke forpligtet til at gøre det, medmindre det er påbudt i henhold til gældende lovgivning. Hvis Grundfos giver dig en kopi, kan Grundfos gøre dette betinget af f.eks. yderligere fortrolighedsforpligtelser, betaling for den arbejdstid, der bruges på at indsamle de pågældende data, osv.

SIM

Dette afsnit gælder, når du modtager eller bruger et SIM-kort med en dataforbindelse direkte eller indirekte fra Grundfos.

Du må kun bruge dataforbindelsen til at modtage de digitale løsninger, der er beskrevet i kontrakten. Du må ikke bruge dataforbindelsen i strid med sædvanlig brug eller på en måde, der forårsager skade eller andre gener for Grundfos eller andre. Eksempler på forbudt brug er: (i) forsøg på at skaffe uautoriseret adgang til forbundne netværk eller computerressourcer på netværket og i it-infrastrukturen, (ii) destruering, forvanskning eller uautoriseret brug af oplysningerne på netværk eller i it-systemer, som dataleverandøren stiller til rådighed, (iii) brug af dataforbindelsen til at sende spammail, (iv) foretagelse af netværkstilslutninger eller angreb på computersystemer, (v) spredning af computervirus eller skade på internetinformationssikkerheden, (vi) anvendelse af de digitale løsninger på en sådan måde, at kvaliteten af de digitale løsninger forringes, eller at leverandørens mulighed for at levere dataforbindelsen eller andre kunders og brugeres brug af dataforbindelsen forstyrres.

Du må ikke fjerne SIM-kortet fra det udstyr, hvori det blev leveret af Grundfos. Dette forhindrer dig ikke i at udskifte hele printpladen med en erstatningsprintplade fra Grundfos. Du skal destruere eller returnere printpladen (inkl. SIM-kortet), der er blevet udskiftet, til Grundfos.

Du skal omgående give Grundfos besked, hvis du mener eller har grund til at tro, at en uautoriseret tredjepart bruger eller har brugt din dataforbindelse.

I henhold til gældende lovgivning kan Grundfos bruge dataforbindelsen til at kontrollere, om SIM-kortet er aktivt, dvs. om udstyret er online eller offline, og til at forsyne dig med softwareopdateringer, hvis dette er et lovkrav.

Eksportkontrol

Du accepterer, at de digitale løsninger kan være underlagt eksportkontrol og regler vedrørende handelssanktioner, herunder f.eks. bestemmelser fra EU, de Forenede Nationer og USA, og at der derfor kan være begrænsninger i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse, videreoverdragelse eller overførsel af de digitale løsninger (’eksport/reeksport’). Du accepterer at overholde alle gældende regler vedrørende eksportkontrol og handelssanktioner i din brug af og disposition over de digitale løsninger, herunder f.eks. ved at indhente relevante eksport-/importtilladelser og ikke give sanktionerede personer og enheder adgang til de digitale løsninger. De digitale løsninger må ikke anvendes til – eller i forbindelse med – nukleare eller militære/våbenmæssige formål.

Skadesløsholdelse

Du er forpligtet til at erstatte, forsvare og holde Grundfos (herunder dets datterselskaber) skadesløs for ethvert ansvar, krav, tab og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, vedrørende overtrædelse af disse betingelser for brug eller din brug eller misbrug af de digitale løsninger.

Juridiske tvister

Enhver tvist som følge af brugen af Applikationerne eller fortolkningen af betingelserne for brug er underlagt lovgivningen i Danmark, dog undtaget reglerne om lovkonflikt. Det eksklusive værneting for enhver og alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA, er Københavns Byret.

Hvis de love, der gælder for disse betingelser, på et senere tidspunkt fortolkes eller ændres, således at en eller flere af bestemmelserne bliver ineffektive eller ugyldige, medfører dette ikke, at alle betingelserne bliver ugyldige.

Diverse

Grundfos forbeholder sig ret til at ændre, midlertidigt indstille eller helt afvikle de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos forbeholder sig ligeledes ret til at lukke for din, din adgangsadministrators og dine autoriserede brugeres adgang til de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos kan uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående midlertidigt når som helst indstille eller helt afslutte din adgang til de digitale løsninger, hvis du når som helst ikke overholder betingelserne for brug.

Hvis Grundfos undlader at håndhæve visse bestemmelser, betyder det ikke, at Grundfos giver afkald på sin ret til at gøre dette efterfølgende. Hvis retten finder nogen af betingelserne ikke-relevante for dig i særdeleshed, er de resterende betingelser stadig gældende. Grundfos kan efter eget skøn overføre denne aftale til en hvilken som helst juridisk enhed i Grundfos-koncernen.

SPECIFIKKE BETINGELSER – GO Replace og DBS Selection Tool

For de digitale løsninger ’GO Replace’ og ’DBS Selection Tool’ accepterer du specifikt, at:

 • Formålet med disse digitale løsninger er at komme med forslag til et muligt erstatningsprodukt/nyt produkt.
 • Du er ansvarlig for at give korrekte oplysninger, så den digitale løsning kan komme med forslag, og du er klar over, at eventuelle, ukorrekte oplysninger kan påvirke resultatet.
 • Den digitale løsning formindsker eller udelukker ikke din pligt til at foretage dine egne faglige vurderinger og konklusioner eller, hvis du ikke er fagperson, at indhente en faglig vurdering af, om et eksisterende produkt kan erstattes af det produkt, der foreslås af den digitale løsning, idet Grundfos ikke har indsigt i de specifikke systemer, f.eks. kedler, og dermed i, om den foreslåede udskiftning i det specifikke system er velegnet til formålet. Det foreslåede produkt/udskiftningen er blot et forslag fra Grundfos og udelukkende baseret på produktet. Du er ansvarlig for at vurdere udskiftningen/det nye produkt og sikre, at (udskiftnings)produktet fungerer sammen med det eksisterende system, f.eks. kedlen.
 • Du kan blive betragtet som producent af systemet, hvis systemet anses som værende nyt som følge af udskiftningen af produktet, og du kan derfor være forpligtet til at udstede en overensstemmelseserklæring eller lignende i henhold til gældende lovgivning.
 • Produktet må kun udskiftes/installeres af en professionel installatør.

Derudover gælder følgende for ’GO Replace’:

 • Du må ikke modificere eller på anden vis ændre konstruktionen af et integreret system (f.eks. en kedel, et solvarmeanlæg osv., som indeholder en integreret pumpe, der skal udskiftes) som led i udskiftningsprocessen.
 • Du må ikke igangsætte eller skal afbryde udskiftningen, hvis det eksisterende forsyningskabel til pumpen i et integreret system ikke er langt nok, eller hvis forsyningskablet omdirigeres, så installationen bliver usikker.
 • Du skal kontrollere, at der er monteret en korrekt fejlstrømsafbryder (RCCB-relæ) inden udskiftningen.

I det omfang du vælger at få adgang til og bruge ’GO Replace’ og ’DBS Selection Tool’, gør du det på eget initiativ og har ansvar for overholdelse af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lokal lovgivning.

SPECIFIKKE BETINGELSER – GO Balance

Vedrørende den digitale løsning ’GO Balance’ gøres du specifikt opmærksom på følgende:

 • For Grundfos ALPHA2-pumper, der er produceret før 1. juni 2018, UPM3 LIN-pumper, der er produceret efter 1. marts 2019, og Grundfos ALPHA3-pumper, der er produceret før 1. august 2018, er den digitale løsning kun fuldt funktionsdygtig, når den bruges sammen med en MI401 ALPHA-læser, der skal købes separat. Du kan finde information om køb af MI401 ALPHA-aflæseren på www.grundfos.com. Med MI401 ALPHA-læseren medfølger en I/O-manual til opsætning af den digitale løsning og MI401 ALPHA-læseren.
 • For Grundfos ALPHA 3-pumper, der er produceret efter 1. august 2018, kan den digital løsning bruges sammen med den indbyggede Grundfos ALPHA 3 Bluetooth-radio.

Endvidere accepterer du, at:

 • Formålet med den digitale løsning er at foretage indregulering og komme med forslag til et indreguleringsresultat.
 • Da Grundfos ikke har indsigt i specifikke varmesystemer, formindsker eller udelukker den digitale løsning ikke din pligt til at foretage dine egne faglige vurderinger og konklusioner vedrørende indregulering. 
 • De oplysninger (f.eks. også systemspecifikke oplysninger via den digitale løsning om, hvordan indreguleringstilstanden aktiveres i det system, der leveres i den digitale løsning af en producent af kompatibelt udstyr), data, påmindelser og advarsler m.v., der gives i, af eller via den digitale løsning, er kun vejledende og er ment som et praktisk forslag fra Grundfos med det formål at hjælpe dig med indregulering og betragtes derfor ikke som udtømmende.
 • Du er alene ansvarlig for at foretage indreguleringen og sikre, at den rigtige vejledning gives i forhold til indregulering. Dette omfatter også, at du har det fulde ansvar for at aktivere og deaktivere eventuelle, automatiske omløbsventiler og indstille automatiske omløbsventiler til de rigtige indstillingsværdier.
 • Den digitale løsning må kun bruges af en professionel installatør.

I det omfang du vælger at få adgang til og bruge den digitale løsning, sker det på eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse af al gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lokal lovgivning.