Juriidiline teave ja poliitikad

Kasutustingimused

Kehtiv alates 1. juulist 2020.

Käesolevad kasutustingimused („TOU”) kehtivad juhul, kui kasutate Grundfosi kontserni kuuluva ettevõtte, st Grundfos Holding A/Sile otseselt või kaudselt kuuluva ettevõtte („Grundfos” või „meie”) pakutavaid digitaallahendusi („digitaallahendused”).

Teenuste kirjeldus

Digitaallahenduste kasutamisel pääsete juurde Grundfosi pakutavale teabele ja teenustele.
Digitaallahendused koosnevad Grundfosi veebilehest, Grundfosi rakendustest ja muudest digitaalsetest teenustest ning selliste Grundfosi lahenduste kasutajakontodest.
Mõned digitaallahendused võivad olla saadaval ainult valitud riikides. Mõned digitaallahendused võivad olla saadaval tasuta ja teised ainult tasu eest või tasuta, kuid tasuliste lisateenustega; me jätame endale õiguse muuta digitaallahenduste olekut igal ajal, kuid mitte mingil juhul ei võeta teilt tasu teenuste eest ilma eraldi etteteatamiseta ja teavitamiseta. Mõned digitaallahendused võivad nõuda eraldi riistvara või seadmete ostmist, mis võimaldavad digitaallahendusel toimida.

Tingimuste aktsepteerimine

Grundfosi pakutavad digitaallahendused (sh kõik värskendused, täiustused, uued funktsioonid jne) alluvad järgmistele kasutustingimustele (TOU). Grundfos jätab endale õiguse TOU-d igal ajal ilma teile ette teatamata uuendada. TOU ajakohane versioon on meie veebilehel alati saadaval. Digitaalsetele lahendustele juurdepääsuga või veebisaidi mis tahes viisil kasutamisega nõustute, et need kasutustingimused on teie jaoks siduvad.
Kui kasutate digitaallahendusi Grundfosiga sõlmitud eraldi lepingu alusel („leping”), siis on lepingu tingimused ülimuslikud käesoleva TOU suhtes, mille tingimused võivad olla sellega vastuolus.
Lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast. Kui jagate või kogute kolmanda isiku, nt töötaja, töökaaslase või kliendi isikuandmeid, kinnitate, et teil on lubatud seda teha, ja lisaks vastutate meie privaatsuspoliitika edastamise eest sellisele kolmandale osapoolele, kui see on asjakohane.

Lahtiütlus

Grundfos pakub digitaallahendusi teenusena ja kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis ainult teavitamise eesmärgil, paljudel juhtudel tasuta. Te ei tohiks tegutseda digitaallahenduste kaudu edastatava teabe alusel ilma Grundfosilt isiklikku abi otsimata. Digitaallahendused võivad olla mõeldud ainult professionaalsetele sihtrühmadele, nt kutselistele paigaldajatele. Kuigi oleme püüdnud hoida teavet, tarkvara ja muid digitaallahenduste teenuseid nii täpsetena kui võimalik, võivad digitaallahendused sisaldada tõrkeid või väljajätteid, mille osas me ütleme lahti igasugusest vastutusest. Digitaallahenduste materjal ja sisu antakse põhimõttel „on nagu on” ning ilma msi tahes garantiita.
Grundfos ega ükski tema sidusettevõte ei vastuta riistvara, tarkvara või failide kahjustuste või kaotsimineku eest, mis on põhjustatud digitaallahenduste või digitaallahendustest alla laaditud või neis kasutatud elementide kasutamisest. Seega ei anna Grundfos garantiid, et Grundfosi poolt või Grundfosi nimel pakutavad digitaallahendused või digitaallahendustes pakutavad teenused (sh tasuta tarkvara allalaadimine) vastavad teie nõuetele või on katkematud, õigeaegsed, turvalised või ilma tõrgeteta, või et digitaallahendused või Grundfosi kasutatavad serverid on vabad viirustest või vigadest või on täielikult funktsionaalsed või täpsed. Grundfos püüab tagada digitaallahendusi ja nende toimimist, kuid Grundfos ei ole ega saa olla vastutav defektide eest, mis võivad digitaallahendustes või digitaallahenduste töös eksisteerida.
Grundfos võib pakkuda linke muudele veebisaitidele või teha kättesaadavaks kolmandate isikute rakendused. Selliste kolmandate isikute veebisaitide ja/või rakenduste teiepoolne kasutamine on teie enda vastutusel.
Kui Grundfosi lepingus, müügimaterjalides või muudes ametlikes dokumentides ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, ei ole digitaallahendused rikkekindlad ning need ei ole kavandatud, valmistatud ega ette nähtud seadmete juhtimiseks ohtlikes keskkondades, mis nõuavad tõrkekindlat toimivust, nagu näiteks tuumarajatiste, õhusõidukite navigatsiooni- või sidesüsteemide, lennujuhtimise, otseste elutagamismasinate või relvasüsteemide käitamine või mis tahes sõjaline kasutus, mille puhul digitaallahenduse(-lahenduste) rike võib põhjustada surma, kehavigastusi või raskeid füüsilisi või keskkonnakahjustusi.
Mingil juhul ei vastuta Grundfos ega tema sidusettevõtted juhuslike, kaudsete või karistuslike kahjude eest.
Kohaldatav õigus ei pruugi lubada teatavate garantiide välistamist või juhusliku või sellest tuleneva kahju eest vastutuse piiramist või välistamist. Seetõttu ei pruugi mõned eespool nimetatud piirangud või välistamised teie suhtes kehtida. Grundfosi ja tema sidusettevõtete vastutus on siiski piiratud või välistatud kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ning mingil juhul ei saa Grundfosi ega tema sidusettevõtete koguvastutus teie ees ületada summat, kui see on olemas, mille te olete digitaallahenduste kasutamise eest maksnud.

Digitaallahenduste kasutajakonto ja kasutamine

Teie vastutate täielikult oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Lisaks vastutate täielikult mis tahes ja kõigi teie konto all toimuvate tegevuste eest. Nõustute Grundfosi kohe teavitama oma konto volitamata kasutamisest või mis tahes muust turberikkumisest. Grundfos ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida kellegi teise tõttu, kes kasutab teie parooli või kontot, olgu teie teadmisel või mitte.
Grundfos võib uskuda ja usub, et kõigil, kellel on juurdepääs teie kontole, on teie nimel tegutsemiseks nõuetekohane volitus.
Olete täielikult vastutav teie poolt Grundfosile digitaallahenduste kasutamise eesmärgil edastatava teabe või andmete, nt kontaktandmete, arveldusteabe, lubade/rollide muutmise jne esitamise ja säilitamise eest ning sellise teabe õigsuse tagamise eest. Kui edastate Grundfosile teavet või andmeid kolmanda isiku nimel või temaga seoses või kui kasutate digitaallahendusi kolmanda isiku nimel või temaga seoses seadmete muutmiseks, kalibreerimiseks või muul viisil mõjutamiseks, siis teete seda ainult juhul, kui asjaomane kolmas isik on teid selleks nõuetekohaselt volitanud.

Ebaseaduslik või keelatud kasutamine

 

Digitaallahenduste kasutamise tingimusena ei kasuta te digitaallahendusi mis tahes otstarbel, mis on käesolevate kasutustingimuste kohaselt ebaseaduslik või keelatud. Te ei tohi kasutada digitaallahendusi viisil, mis võib kahjustada, deaktiveerida keelata või üle koormata mis tahes Grundfosi serverit või Grundfosi serveriga ühendatud võrke või häirida mis tahes muu osapoole poolset digitaallahenduste kasutamist. Te ei tohi häkkimise ega mis tahes muude vahendite abil proovida saada volitamata juurdepääsu mis tahes digitaallahendustele, teistele kontodele ega Grundfosi serverile. Te ei tohi hankida ega püüda hankida materjale ega teavet mis tahes viisil, mis ei ole digitaallahenduste kaudu tahtlikult kättesaadavaks tehtud.
Te ei tohi teadlikult süsteemi sisse viia viirusi, troojalasi, ussviirusi ega muud materjali, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik.
Te ei tohi kasutada digitaallahendusi mitte mingil viisil, mida võib pidada ebaseaduslikuks, siivutuks, ähvardavaks, laimavaks, privaatsust rikkuvaks, intellektuaalomandi õigusi rikkuvaks, rämpspostiks või muul viisil kolmandatele isikutele kahjulikuks või ebameeldivaks või mis hõlmab sellist. Digitaallahendusi ei tohi kasutada reklaamimiseks ega turunduseks, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas lepinguga.

Intellektuaalomand ja andmed

 

Digitaallahendused ja kõik neid moodustavad elemendid, sealhulgas eelkõige digitaallahenduste graafiline kujundus, andmed, tarkvara, tekstid ja logod on kaitstud intellektuaalomandi õigusega.
Grundfos annab teile piiratud, mitteeksklusiivse, mitteülekantava ja tühistatava litsentsi digitaallahenduste kasutamiseks vastavalt igale digitaallahendusele. Te ei tohi mis tahes digitaallahendusi kopeerida, dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti muukida, püüda neist tuletada lähtekoodi, neid muuta ega luua neist tuletistöid.
Grundfos ei saa teie poolt digitaallahendusele edastatavate andmete omandiõigust. Lepingu alusel (kui see on olemas) ja muul viisil käesoleva TOU alusel hangib Grundfos: i) mitteeksklusiivse, ülekantava, ülemaailmse, püsiva, tühistamatu ja kasutustasuta litsentsi, et kasutada teie andmeid digitaallahenduse kättesaadavaks tegemiseks, ja ii) mitteeksklusiivse, ülekantava, ülemaailmse, püsiva, tühistamatu, piiramatu, kasutustasuta litsentsi anonüümsete andmete kasutamiseks mis tahes eesmärgil.
Sellised (mitteisiku)andmed võivad sisaldada seadmeandmeid, mis on seotud pumpade, katelde, küttesüsteemide ja muud liiki seadmetega, mis on otseselt või kaudselt integreeritud digitaallahendustega; seadmete andmed hõlmavad näiteks toodete seerianumbreid, veevoolu ja rõhku, vee ja heitvee väljalaskmist, energiakasutust, temperatuuri, muid kasutus - või anduriandmeid, veateateid, hoolduse seisu, ootel hoolduskülastusi, kasutuslogisid jne.
Grundfosile kuuluvad kõik digitaallahenduses(-lahendustes) sisalduvad või sellest(neist) tulenevad õigused (sh intellektuaalse omandi õigused) ning kui sellised õigused kuuluvad teile, siis annate need automaatselt Grundfosile.
Digitaallahenduste või nende osade mis tahes muu kasutamine kujutab endast õiguste rikkumist, välja arvatud juhul, kui Grundfos on selleks eelnevalt ja konkreetselt kirjalikult loa andnud.
Võttes arvesse mis tahes lepingu tingimusi ja meie privaatsuspoliitika tingimusi, võib Grundfos (kuid ei ole selleks kohustatud) säilitada ja kasutada teie andmeid mõistliku aja jooksul, et hõlbustada digitaallahenduste kasutuselevõtmist ja kasutatavuse kvaliteedi tagamist, kui otsustate digitaallahendused uuesti tellida. Grundfos võib igal ajal pärast lepingu lõpetamist/lõppemist või teiepoolset digitaallahenduste kasutamise lõpetamist otsustada andmed kustutada ja teeb seda, kui on kohaldatava seadusega selleks kohustatud. Lõpetamisel võite paluda Grundfosil esitada teile digitaallahenduste teie poolse kasutamise kaudu kogutud andmete koopia. Grundfos püüab sellise koopia esitada, kuid ei ole selleks kohustatud, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava õiguse kohaselt kohustuslik. Kui Grundfos annab teile sellise koopia, võib Grundfos seada sellise sätte tingimuseks nt edasised konfidentsiaalsuskohustused, kõnealuste andmete kogumisele kulutatud inimtundide tasumine jne.

SIM kaart

See jaotis kehtib juhul, kui saate või kasutate andmeühendusega SIM-kaarti otse või kaudselt Grundfosist.
Andmeühendust tohite kasutada ainult lepingus kirjeldatud digitaallahenduste saamiseks. Te ei tohi kasutada andmeühendust viisil, mis on vastuolus tavakasutusega või mis põhjustab Grundfosile või teistele kahju või muid ebamugavusi. Keelatud kasutamise näited on: (i) katse saada volitamata juurdepääs ühendatud võrkudele või võrgu- ja IT-infrastruktuuris olevatele arvutiressurssidele; (ii) andmete hävitamine, moonutamine või loata kasutamine mis tahes võrkudes või andmetarnija pakutavates süsteemides; (iii) andmeühenduse kasutamine rämpsposti saatmiseks; (iv) võrgurünnakute või arvutisüsteemi rünnakute korraldamine; (v) arvutiviiruste levitamine või interneti infoturvalisuse kahjustamine; (vi) digitaallahenduste kasutamine sellisel viisil, mis mõjutab andmeedastuse kvaliteeti või takistab andmeedastajal andmeühendust võimaldada või teistel klientidel ja kasutajatel andmeühendust kasutada.
Te ei tohi eemaldada SIM-kaarti seadmest, milles Grundfos selle teile toimetas. See ei takista kogu PCB-plaadi asendamist Grundfosi asendus-PCB-plaadiga. Te hävitate asendatud PCB-plaadi (sh. SIM-kaardi) või tagastate selle Grundfosile.
Te teavitate Grundfosi põhjendamatu viivituseta, kui arvate või teil on põhjust uskuda, et volitamata kolmas isik kasutab või on kasutanud teie andmeühendust.
Vastavalt kohaldatavale õigusele võib Grundfos kasutada andmesideühendust, et kontrollida, kas SIM-kaart on aktiivne, st kas seade on võrgus või võrguühenduseta, ning pakkuda teile tarkvarauuendusi, kui see on seadustega nõutav.

Ekspordikontroll

Te tunnistate, et digitaallahenduste suhtes võidakse kohaldada ekspordikontrolli ja kaubandussanktsioonide alaseid eeskirju, sealhulgas nt Euroopa Liidu, ÜRO ja Ameerika Ühendriikide eeskirju, ning seetõttu võib digitaallahenduste eksport, reeksport, ülekandmine, taasülekandmine või edastamine („eksport/reeksport”) olla piiratud. Nõustute järgima digitaallahenduste kasutamisel ja kõrvaldamisel kõiki kohaldatavaid ekspordikontrolli ja kaubandussanktsioonide alaseid eeskirju, sealhulgas näiteks hankides asjakohased ekspordi-/impordiload ja mitte andes sanktsioonidele allutatud isikutele ja üksustele juurdepääsu digitaallahendustele. Digitaallahendusi ei tohi kasutada tuuma- või sõjalistel/relvastuse eesmärkidel või seoses nendega.

Hüvitamine

Hüvitate, kaitsete ja hoiate Grundfosi (sealhulgas tema sidusettevõtteid) kaitstuna mis tahes vastutuse, nõudmiste, kahjude ja kulude eest, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja -kulude eest, mis on seotud teie poolse käesoleva TOU rikkumisega või digitaallahenduste kasutamise või väärkasutamisega.

Õiguslikud vaidlused

Käesolevat TOU-d ja kõiki vaidlusi, mis tulenevad digitaallahenduste kasutamisest või TOU tõlgendamisest, reguleerivad Taani seadused, välja arvatud selle kollisiooninormid. Mis tahes ja kõigi käesolevast TOU-st tulenevate või sellega seotud vaidluste ainukohtuks on Taani merendus- ja kaubanduskohus.
Kui nende tingimuste suhtes kohaldatavaid õigusakte võidakse hiljem tõlgendada või muuta nii, et üks või mitu klauslit muutuvad ebatõhusaks või kehtetuks, ei too see kaasa tingimuste kehtetuks tunnistamist tervikuna.

Mitmesugust

Grundfos jätab endale õiguse digitaallahendusi mis tahes ajal ilma põhjuseta või ette teatamata muuta, peatada või lõpetada. Grundfos jätab endale ka õiguse lõpetada mis tahes ajal ilma põhjuse või etteteatamiseta teie, teie juurdepääsuadministraatori või mõne teie volitatud kasutaja poolne digitaallahendustele juurdepääs ja nende kasutamine. Ilma et see piiraks eeltoodu üldsust, võib Grundfos teie juurdepääsu digitaalsetele lahendustele igal ajal peatada või lõpetada, kui te mõnda TOU sätet rikute.

 

ERITINGIMUSED – GO Replace ja DBS Selection Tool

Konkreetselt digitaallahenduste „GO Replace” (GO asendus) ja „DBS Selection Tool” (DBS-i valimise tööriist) puhul nõustute järgnevaga.


Nende digitaallahenduste eesmärk on soovitada võimalikku asendustoodet/uut toodet.


Teie vastutate selle eest, et anda digitaallahendusele soovituse tegemiseks õiget teavet, ja olete teadlik, et mis tahes vale teave võib tulemust mõjutada.
Digitaallahendus ei vähenda ega kõrvalda teie kohustusi anda oma professionaalseid hinnanguid ja teha oma professionaalseid hinnanguid järeldusi või kui te ei ole professionaal, siis hnakida professionaalne hinnang selle kohta, kas olemasolevat toodet saab asendada digitaallahenduse pakutud tootega, kuna Grundfosil ei ole mingit aimu konkreetsetest süsteemidest, nt boileritest, ja sellest, kas soovitatud asendamine konkreetses süsteemis on eesmärgipärane. Soovitatav toode/asendamine on vaid Grundfosi soovitus, mis põhineb ainult tootel. Teie vastutate asenduse/uue toote hindamise eest ja selle eest, et (asendus)toode töötaks olemasoleva süsteemiga, nt boileriga.
Teid võib pidada süsteemi tootjaks, kui süsteemi peetakse toote asendamise tulemusena uueks ja seetõttu võib kehtivate seaduste alusel olla nõutav teile vastavusdeklaratsiooni või muu sarnase väljastamine.
Toodet võib asendada/paigaldada ainult professionaalne paigaldaja.
Lisaks kehtib „GO Replace” kohta järgmine nõue.
Asendusprotsessi osana ei tohi modifitseerida ega muul viisil muuta integreeritud süsteemi (nt boiler, päikeseküttesüsteem jne, mis sisaldab asendatavat integreeritud pumpa) ehitust.
Te ei tohi asendust käivitada ja peate sellest loobuma, kui integreeritud süsteemi olemasolev pumba toitekaabel ei ole piisavalt pikk või kui toitekaabel suunatakse ümber, muutes paigaldise ebaturvaliseks.
Enne väljavahetamist peate kontrollima, kas õige jääkvoolu kaitselüliti (RCCB) on paigaldatud.
Sel määral, milles te valite juurdepääsu digitaallahendustele „GO Replace” ja „DBS Selection Tool” ja nende kasutamise, teete seda omal algatusel ja vastutate kõigi kohaldatavate seaduste, sealhulgas, kuid mitte ainult kohalike seaduste järgimise eest.

ERITINGIMUSED – GO Balance

Konkreetselt digitaallahenduse „GO Balance“ (GO saldo) puhul teatakse teile järgnevat.
Grundfosi ALPHA2 pumpade puhul, mis on valmistatud enne 1. juunit 2018, UPM3 LIN-pumpade puhul, mis on valmistatud pärast 1. märtsi 2019, ja Grundfosi ALPHA3 pumpade puhul, mis on toodetud enne 1. augustit 2018, on digitaallahendus täielikult toimiv ainult siis, kui seda kasutatakse koos eraldi ostetud MI401 ALPHA Reader lugejaga. Info MI401 ALPHA Reader lugeja müügi kohta on saadaval veebilehel www.grundfos.com. I/O-juhend digitaallahenduse ja MI401 ALPHA Reader lugeja seadistamiseks on MI401 ALPHA Reader lugejaga kaasas.
Grundfosi ALPHA3 pumpade puhul, mis on valmistatud pärast 1. augustit 2018, saab digitaallahendust kasutada koos Grundfosi sisse-ehitatud ALPHA 3 Bluetooth-raadioga.
Lisaks nõustute, et:
Digitaallahenduse eesmärk on tasakaalustada ja soovitada hüdrosüsteemi tasakaalustustulemust.
Kuna Grundfosil puudub ülevaade konkreetsetest küttesüsteemidest, ei vähenda ega kõrvalda digitaallahendus teie kohustusi anda oma professionaalseid hinnanguid ja teha oma professionaalseid järeldusi seoses hüdrosüsteemi tasakaalustamisega.
Teave (nt ka digitaallahenduse kaudu edastatav süsteemispetsiifiline teave selle kohta, kuidas ühilduvate seadmete tootja poolt digitaallahenduse jaoks antud süsteemis tasakaalustamisrežiim aktiveeritakse), digitaallahenduses, selle poolt või kaudu edastatavad andmed, meeldetuletused ja hoiatused jne on esitatud vaid Grundfosi soovitusliku juhisena ja mugavuse huvides, et aidata teid hüdrosüsteemi tasakaalustamisel, ning neid ei loeta ammendavaks.
Te vastutate hüdrosüsteemi tasakaalustamise eest ainuisikuliselt ja tagate, et hüdrosüsteemi tasakaalustamise kohta antakse õigeid nõuandeid. See hõlmab ka seda, et vastutate ainulisikuliselt automaatsete möödavooluventiilide (kui need on olemas) aktiveerimise ja deaktiveerimise eest ning automaatsete möödavooluventiilide seadistamise eest õigetele seadeväärtustele.
Digitaallahendust võib kasutada ainult professionaalne paigaldaja.
Sel määral, milles te valite juurdepääsu digitaallahendusele ja selle kasutamise, teete seda omal algatusel ja vastutate kõigi kohaldatavate seaduste, sealhulgas, kuid mitte ainult kohalike seaduste järgimise eest.