Privatumo pranešimas dėl „Grundfos“ rinkodaros veiklos

Kokie asmens duomenys renkami, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu?

„Grundfos“ renka asmens duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi „Grundfos“ rinkodaros paslaugomis. Tai gali būti jūsų vardas ir pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, šalis, jūsų įmonė, susijusi informacija apie įmonę, jūsų interesų sritis ir jūsų pareigos (toliau - asmens duomenys).

„Grundfos“ naudoja asmens duomenis tam, kad teiktų jums jūsų prašomas rinkodaros paslaugas ir suteiktų jums asmeninę patirtį, jums aktualią informaciją ir rinkodaros medžiagą e. paštu, SMS, telefonu, tiesioginiais pranešimais ar laišku apie „Grundfos“ įrankius, sistemas, produktus, renginius ir akcijas.

Tam, kad „Grundfos“ galėtų įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus, „Grundfos“ saugos jūsų asmens duomenis, analizuos jūsų elgesį ir sudarys profilį, remdamasi tuo, kaip naudojate skirtingas „Grundfos“ svetaines, programas ar įrankius, prie kurių turite prieigą, įskaitant, jei ir tuos atvejus jai esate susikūrę „Grundfos“ paskyrą arba užpildę formą.

Kas analizuotų jūsų elgesį, „Grundfos“ naudoja „Adobe Experience Cloud Visitor ID“ „Grundfos“ svetainių lankytojams ir pakartotiniams lankytojams atpažinti naudojant slapukus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Grundfos“ naudoja slapukus, skaitykite mūsų slapukų politiką. Be to, jei turite „Grundfos“ paskyrą, gausite viešą vartotojo ID, kuris bus nuskaitytas ir išsaugotas kiekviename puslapyje, kurį peržiūrėjote būdami prisijungę. Jūsų „Adobe Experience Cloud ID“ arba viešasis vartotojo ID yra susietas su jūsų e. pašto adresu ir iš šių ID „Grundfos“ gali panaudoti papildomus kliento atributus, kad rinkodaros informaciją suasmenintumėte ir padarytumėte jums aktualesnę.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo „Grundfos“ rinkodaros paslaugoms pagrindas yra jūsų sutikimas (6 straipsnis, 1 paragrafas, a punktas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679) (BDAR).

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi kitais tikslais tik tuo atveju, jei tai būtina norint įvykdyti teisinius ar norminius įsipareigojimus (pvz., perduoti teismams ar baudžiamojo persekiojimo institucijoms), jei esate sutikę dėl atitinkamo tvarkymo arba jei tvarkymas yra teisėtas pagal taikytiną įstatymą. Jei tvarkymas vykdomas kitu tikslu, galime suteikti jums papildomos informacijos.

Jūs neprivalote pateikti savo sutikimo gauti rinkodaros paslaugas ir su tuo susijusio jūsų asmens duomenų tvarkymo sutikimo. Jei nepateiksite savo sutikimo, negalėsite gauti rinkodaros paslaugų.

 

Informacija apie duomenų valdytoją ir asmens duomenų gavėjus

„Grundfos Holding A/S“, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danija, ir jūsų vietinė pardavimo įmonė (kartu „Grundfos“) yra jūsų asmens duomenų valdytojai, atsakingi už duomenų saugumą ir duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais konkrečiais tikslais.

„Grundfos“ gali dalintis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios veiks kaip „Grundfos“ duomenų tvarkytojai tvarkydami jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais. Naudojami šie duomenų tvarkytojai:

  • „Adobe Systems Software Ireland Limited“, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublinas 24, Airija: Sistema, kurią „Grundfos“ naudoja visiems jūsų profilio duomenims saugoti bei rinkodaros medžiagai suasmeninti ir siųsti.
  • „Microsoft Ireland Operations Limited“, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublinas 18, Airija: Sistema, kurią „Grundfos“ naudoja jūsų elgesiui analizuoti (didelių duomenų analizė).
  • Kitos vietinės „Grundfos“ grupės įmonės, kurios teikia aukščiau nurodytų sistemų IT palaikymą.
  • Kiti gavėjai, paprastai konsultantai, kurie padeda palaikyti aukščiau nurodytas IT sistemas ir tvarkyti jūsų asmens duomenis „Grundfos“ vardu aukščiau nurodytose sistemose.

Kitoms įgaliotoms trečiosioms šalims gali prireikti prieiti prie asmens duomenų ar juos saugoti, jei to reikalauja arba tai leidžia galiojantys įstatymai (pvz., valstybinės institucijos, teismai, išoriniai patarėjai ir panašios trečiosios šalys, kurios yra viešosios valdžios įstaigos).

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už ES/EEE ribų. „Grundfos“ užtikrina, kad toks perdavimas bus vykdomas pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Tai reiškia, kad bet kuri šalis, už ES/EEE ribų, gaunanti jūsų asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamą apsaugos lygį, pavyzdžiui, laikydamasi ES standartines sutarties sąlygų, arba, kai tai taikytina, įgyvendindama ir laikydamasi privalomų bendrovių taisyklių. Jei turite su tuo susijusių klausimų, prašom susisiekti su „Grundfos“ – žr. žemiau pateiktą kontaktinę informaciją skyriuje „Kaip galite prieiti prie savo asmens duomenų? / Kitos teisės“.

 

Laikymo laikotarpis

Duomenys, surinkti aukščiau nurodytais tikslais, bus saugomi tik tiek, kiek būtina aukščiau paminėtiems tikslams, t. y., tol, kol neatšauksite savo rinkodaros sutikimo. Tai reiškia, kad jei atšauksite savo sutikimą, „Grundfos“ kaip įmanoma greičiau pašalins nuorodą į jūsų profilį rinkodaros sistemoje ir saugos tik jūsų sistemos ID, kad įsitikintumėme, jog mes su jumis daugiau nesusisieksime dėl mūsų rinkodaros paslaugų.

Atminkite, kad jei davėte sutikimą dėl rinkodaros paslaugų, registruodamiesi vienai ar daugiau „Grundfos“ paslaugų, pvz., susikūrėte „Grundfos“ paskyrą arba užsiregistravote „Grundfos“ montuotojams“, „Grundfos“ vis tiek tvarkys jūsų asmens duomenis šiais kitais tikslais. Jei norite, kad „Grundfos“ visiškai nustotų tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su šiomis paslaugomis, vadovaukitės šių paslaugų privatumo pranešimuose. pateiktomis instrukcijomis.

Jei bus pradedamas teisinis ar baudžiamasis procesas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio proceso pabaigos, įskaitant bet kokį galimą apskundimo terminą, ir tada bus ištrinti arba suarchyvuoti.

Jūsų Asmens duomenys nebus saugomi tokia forma, kuri leistų jus identifikuoti ilgiau, nei pagrįstai reikalinga „Grundfos“ tikslams, kuriems jie buvo renkami ar tvarkomi, pasiekti arba kiek nustatyta galiojančiuose įstatymuose, reglamentuojančiuose duomenų saugojimo laikotarpius.

 

Jūsų teisės

Jei esate sutikę dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų, bet kuriuo metu šį sutikimą galite atšaukti, ir šis atšaukimas galios ateityje. Toks atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo prieš sutikimo atšaukimą teisėtumui.

Prieigos teisė: Galite turėti teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir, jei jie yra tvarkomi, paprašyti prieigos prie asmens duomenų. Pateikiama informacija, be kita ko, apima tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys buvo ar bus atskleisti. Tačiau tai nėra absoliuti teisė ir jūsų prieigos teisę gali riboti kitų asmenų interesai.

Galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už kitas jūsų paprašytas kopijas galime imti pagrįstą mokestį, grindžiamą administracinėmis išlaidomis.

Teisė taisyti: Jūs galite turėti teisę pareikalauti, kad mes ištaisytume netikslius jūsų asmens duomenis. Priklausomai nuo tvarkymo tikslų, galite turėti teisę, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, įskaitant pateikiant papildomą pareiškimą.

Teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“): Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę nurodyti mums ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, ir mes galime būti įpareigoti tokius asmens duomenis ištrinti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti iš mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir juos mes galėsime juos tvarkyti tik tam tikrais tikslais.

Teisė prieštarauti: Tam tikromis aplinkybėmis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi arba tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę prieštarauti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, ir mes galime būti įpareigoti jūsų asmens duomenų nebetvarkyti.

Teisė į duomenų perkeliamumą: Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūruotu, įprastai naudojamu ir mašinos perskaitomu formatu, ir jūs galite turėti teisę mums netrukdant perduoti tuos duomenis kitam subjektui.

Jei norite sužinoti daugiau ar norite pasinaudoti viena ar daugiau aukščiau nurodytų teisių, prašom susisiekti su „Grundfos Holding A/S“ e. pašto adresu ecss@grundfos.com.

Taip pat turite teisę pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo kompetentingai priežiūros institucijai.

 

Privatumo pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada pakeisti ar papildyti šį privatumo pranešimą. Jei privatumo pranešimo pakeitimai bus laikomi reikšmingais, apie tai būsite informuoti, pavyzdžiui, e. paštu.