Kurie asmens duomenys renkami?
 

„Grundfos“ yra surinkęs kontaktinę informaciją apie jus ir renka bei tvarko papildomą kontaktinę informaciją, kurią pasirenkate pateikti atsakydami į „Grundfos“ apklausų
klausimus. Tokia informacija gali apimti jūsų ir / arba jūsų įmonės e. paštą, vardą, pavardę ir telefono numerį (toliau – „Asmens duomenys“). Be to, „Grundfos“ renka ir tvarko jūsų atsakymus į apklausos klausimus, kuriuose taip pat gali būti Asmens duomenų.

 

„Grundfos“ vykdo dviejų skirtingų rūšių apklausas:

Internetinė apklausa „Grundfos“ svetainėje

„Grundfos“ renka ir tvarko kontaktinę informaciją, kurią jūs pasirenkate pateikti atsakydami į internetinės apklausos „Grundfos“ svetainėje klausimus. Tokia informacija gali apimti jūsų ir / arba jūsų įmonės e. paštą ir telefono numerį. Be to, „Grundfos“ renka ir tvarko jūsų atsakymus į apklausos klausimus, kuriuose taip pat gali būti Asmens duomenų.

 

Su internetinėmis apklausomis susijęs Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas. Jei atsakydami į „Grundfos“ internetinės apklausos klausimus pasirinksite išlikti anonimiškas ir nepateikti Asmens duomenų, jokie Asmens duomenys nebus išsaugoti ir
tvarkomi. Galite patys laisva valia nuspręsti, ar norite pateikti „Grundfos“ savo Asmens duomenis. Tačiau privalote pateikti Asmens duomenis, jei norite, kad „Grundfos“ su jumis susisiektų dėl atsakymų į apklausos klausimus ir gautumėte iš „Grundfos“ greitą pagalbą.

 

Kvietimas e. paštu

Jei atsakote į apklausos klausimus naudodamiesi e. paštu gautu kvietimu, „Grundfos“ jau yra surinkęs jūsų kontaktinius duomenis. „Grundfos“ taip pat surinks ir tvarkys jūsų
atsakymus į apklausos klausimus, kuriuose gali būti papildomų Asmens duomenų.

Galite patys laisva valia nuspręsti, ar norite dalyvauti apklausoje ir pateikti „Grundfos“ atsakymus.

 

Asmens duomenų rinkimo tikslas

„Grundfos“ naudoja Asmens duomenis klientų apklausoms išsiųsti ir vykdyti, siekdamas plėtoti veiklą pagal klientų poreikius, greitai reaguoti į konkrečius klientų poreikius ir suteikti jiems greitą pagalbą. Jums atlikus apklausą, jūsų atsakymus į apklausos
klausimus ir Asmens duomenis „Grundfos“ gali naudoti su jumis susiekti, siekdamas pagerinti aptarnavimą pagal jūsų poreikius.

 

Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas reikalingas siekiant įgyvendinti ir apsaugoti teisėtus „Grundfos“ interesus. „Grundfos“ laiko, kad šie interesai viršija bet kokius pagrindinių teisių ir laisvių interesus, kurių gali turėti apklausą pildantys klientai, todėl reikalinga asmens duomenų apsauga (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(Reglamentas (ES) 2016/679), 6 straipsnis, 1 paragrafas, f punktas). Teisėtas
„Grundfos“ interesas ir tikslas yra plėtoti veiklą pagal klientų poreikius ir
suteikti jiems greitą pagalbą, taip užtikrinant klientams geriausią įmanomą
patirtį. Šis tikslas ir interesai laikomi viršesniais už klientų, pildančių apklausą, pagrindinių teisių ir laisvių interesus. Ypatingas dėmesys skiriamas faktui, kad klientas gali atmesti kvietimą dalyvauti apklausoje, ir faktui, kad apklausa galiausiai taip pat naudinga klientui, kurio duomenys tvarkomi, nes apklausa naudojama kliento poreikiams patenkinti.

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi kitokiais tikslais, jei tai reikalinga siekiant tenkinti teisines ar reglamentavimo prievoles (pvz., perduoti juos teismams ar teisėsaugos institucijoms), jei esate sutikę su atitinkamu tvarkymu, arba jei tvarkymas
kitaip yra teisėtas pagal atitinkamus teisės aktus. Jei duomenis tvarkome kitu
tikslu, galime pateikti jums papildomą informaciją.

 

Kur Asmens duomenys laikomi?

Jūsų Asmens duomenys laikomi „Qualtrics“ serveryje, kurį valdo vien tik „Grundfos“ ir kuris yra Airijoje, ir „Grundfos“ „Microsoft Azure“ duomenų ežero aplinkoje, esančioje Airijoje.

 

Duomenų tvarkytojo ir Asmens duomenų gavėjų duomenys

Duomenų tvarkytojais, atsakingais už jūsų Asmens duomenų saugumą ir tvarkymą konkrečiu, pirmiau nurodytu tikslu, kartu yra „Grundfos Holding A/S“, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danija, e. paštas ecss@grundfos.com, ir jūsų vietinė „Grundfos“ įmonė (kartu vadinamos „Grundfos“). Vietinių „Grundfos“ įmonių sąrašą galite pasižiūrėti pasinaudoję šia nuoroda.

 

„Grundfos“ gali dalintis jūsų Asmens duomenimis su trečiosioms šalimis, veikiančiomis kaip „Grundfos“ duomenų tvarkytojai jūsų Asmens duomenų tvarkymui pirmiau nurodytais tikslais. Naudojami šie duomenų tvarkytojai:

  • „Microsoft Ireland Operations Limited“, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Airija: „Microsoft“ teikia IT
    infrastruktūrą.

  • „SAP DANMARK A/S“, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danija: SAP padeda „Grundfos“ tvarkyti klientų duomenis ir suteikia tvarkymui skirtą sistemą.
  • Kitos vietinės „Grundfos“ grupės įmonės padės palaikyti minėtas IT sistemas.

  • Kiti gavėjai, paprastai konsultantai, padės palaikyti minėtas IT sistemas ir padės „Grundfos“ vardu tvarkyti jūsų Asmens duomenis minėtose sistemose.

 

Kitoms įgaliotoms trečiosioms šalims gali reikėti prieiti prie Asmens duomenų ar juos saugoti, jei to reikalauja arba leidžia atitinkami teisės aktai (pvz., valdžios institucijoms, teismams, išoriniams patarėjams ir panašioms trečiosioms šalims, kurios yra viešosios institucijos).

 

Asmens duomenų perdavimas

Tam tikrais atvejais jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti už ES / EEE ribų. „Grundfos“ užtikrina, kad toks perdavimas bus atliekamas pagal atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus. Tai reiškia, kad bet kokia už ES / EEE ribų esanti šalis, kuri gauna jūsų Asmens duomenis, turi užtikrinti adekvatų apsaugos lygį, pavyzdžiui, sudarant
sutartį dėl ES standartinių sutarčių sąlygų arba, jei taikytina, įgyvendinant ir vykdant privalomas bendrovės taisykles. Jei turite dėl to kokių nors klausimų, arba norėtumėte gauti minėtų dokumentų kopiją, galite kreiptis į „Grundfos“ – žr. toliau skyriuje „Kaip galite prieiti prie savo Asmens duomenų? / Kitos teisės“ pateiktą kontaktinę informaciją.

 

Saugojimo laikotarpis

„Grundfos“ laikys jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikės pirmiau minėtiems tikslams įvykdyti, t. y. „Grundfos“ laikys jūsų asmens duomenis 24 mėnesius po apklausos baigimo. Kai kurie jūsų Asmens duomenys gali būti laikomi ilgiau nuasmenintu pavidalu, neleidžiančiujūsų identifikuoti.

Tačiau kai kurie jūsų Asmens duomenys gali būti laikomi apskaitos tikslais arba teisinių reikalavimų gynimo tikslais. Šie Asmens duomenys bus laikomi iki tol, kol sueis įstatymų numatytas senaties ar laikymo terminas.

 

Kaip galite prieiti prie savo Asmens duomenų? / Kitos teisės

Pagal taikytinus įstatymus turite įvairių teisių (taikytinuose įstatymuose nustatytomis sąlygomis).

 

Prieigos teisė: galite turėti teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip ir yra, reikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų. Prieigos informacija apima, inter alia, tvarkymo tikslus, atitinkamų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems Asmens duomenys buvo ar bus atskleisti. Tačiau tai nėra absoliuti teisė, jūsų prieigos teisę gali riboti kitų asmenų interesai.

 

Galite turėti teisę gauti Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, kopiją. Už kitas jūsų pareikalautas kopijas mes galime imti protingą administracinėmis sąnaudomis pagrįstą mokestį.

 

Teisė taisyti: galite turėti teisę reikalauti iš mūsų ištaisyti netikslius jūsų Asmens duomenis. Priklausomai nuo tvarkymo tikslų, galite turėti teisę papildyti nepilnus Asmens duomenis, įskaitant pateikdami papildomą paraišką.

 

Ištrynimo teisė („teisė būti užmirštam“): tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti ir mes galime privalėti tokius Asmens duomenis ištinti.

 

Teisė apriboti tvarkymą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti iš mūsų apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir mes galėsime juos tvarkyti tik tam tikrais tikslais.

 

Teisė prieštarauti: tam tikromis aplinkybėmis, remdamiesi savo konkrečia situacija, galite turėti teisę bet kada nesutikti, kad „Grundfos“ tvarkytų jūsų Asmens duomenis. Tokiu atveju „Grundfos“ gali privalėti nutraukti jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos esate pateikę mums, struktūrizuotu, įprastu, ir techninėmis priemonėmis atkuriamu pavidalu, ir galite turėti teisę perduoti šiuos duomenis kitai šaliai be jokio trukdymo iš mūsų pusės.

 

Jei norite sužinoti daugiau arba norite pasinaudoti kuria nors viena arba keliomis iš pirmiau nurodytų teisių, galite susisiekti su „Grundfos Holding A/S“ e. paštu ecss@grundfos.com. Kai kurios „Grundfos“ įmonės turi vietinį duomenų apsaugos pareigūną, į kurį taip pat galite kreiptis. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą galite pasižiūrėti pasinaudoję šia nuoroda.

 

Pretenzijų pateikimas

Jei turite kokių nors pretenzijų, turite teisę pateikti pretenziją dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo kompetentingai priežiūros institucijai.

 

Privatumo pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu Privatumo pranešimą pakeisti arba papildyti. Tuomet mes jums apie tai panešime, pavyzdžiui, „Grundfos“ bendrovės svetainėje.