Legal and policies

Bendrosios pirkimo-pardavimo sąlygos

Galioja nuo 2017 m. gegužės 3 d.

1. TAIKYMAS

Bendrosios pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau tekste – Pirkimo-pardavimo sąlygos), kurios yra išdėstytos žemiau, galioja, jei šalys nėra sudariusios jokios kitos sutarties raštu, arba tais atvejais, kai sutarties šalys pateikia specialią nuorodą į šias Pirkimo-pardavimo sąlygas.

2. SU PARDAVIMAIS SUSIJUSIOS KONSULTACIJOS

Grundfos (Pardavėjas) teikia pirkėjams tik su pardavimais susijusią informaciją ir konsultacijas savo patirties srityje bei remiantis geriausiomis turimomis žiniomis konsultavimo metu, su išlyga, kad vėliau įgyta patirtis gali sąlygoti kitokio sprendimo pasirinkimą.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1. Pirkėjas užsako prekes pateikdamas Grundfos užsakymą raštu (elektroniniu paštu ar per extranet), nurodydamas pavadinimą, kiekį, pristatymo sąlygas ir kitą informaciją, susijusią su užsakymo įvykdymu. Grundfos informuoja Pirkėją apie užsakymo patvirtinimą arba atmetimą raštu (elektroniniu paštu ar per extranet), per 2 darbo dienas po užsakymo gavimo. Pirkėjo pateiktas užsakymas laikomas priimtu bendrovės Grundfos tik po to, kai Grundfos išsiunčia Pirkėjui raštišką užsakymo patvirtinimą. Jei Grundfos nepatvirtino arba atmetė užsakymą per nustatytą laiką, toks užsakymas yra laikomas nepatvirtintu bendrovės Grundfos ir nebus vykdomas.

3.2. Užsakymo patvirtinime Grundfos patvirtina arba pakeičia užsakytų prekių specifikaciją, kiekį, kainą, pristatymo sąlygas.

3.3. Jei Grundfos padaro užsakymo pakeitimus, Pirkėjas turi arba patvirtinti, arba atmesti pakeistą užsakymą raštu (elektroniniu paštu ar per extranet), per 2 darbo dienas po pakeisto užsakymo gavimo. Tuo atveju, jei nebuvo perduoda jokia informacija arba nepavyko susitarti, Grundfos nevykdys užsakymo.

3.4. Tuo atveju, kai užsakymo suma nesiekia 400 EUR, Grundfos taiko užsakymo mokestį, kuris sudaro 30 EUR. Tuo atveju, kai atsarginių dalių užsakymo suma nesiekia 150 EUR, Grundfos taiko užsakymo mokestį, kuris sudaro 15 EUR. Mokestis bus įtrauktas į sąskaitą už įsigytas prekes.

4. INFORMACIJA APIE PREKES

4.1. Bet kokia informacija ir duomenys, pateikti produkcijos brošiūrose, kainoraščiuose ir reklaminiuose leidiniuose apie svorį, matmenis, galingumą, kainą, techniniai ir kiti duomenys yra įpareigojantys tik tuomet, jei užsakymo patvirtinime pateikta speciali nuoroda į šiuos duomenis.

4.2. Hydro MPC pagalbinis valdymo įrenginys – IoT (Daiktų interneto) funkciją palaikantis pagalbinis valdymo įrenginys, kuris prie interneto prijungtame valdymo pulte pateikia tokius duomenis, kaip pavyzdžiui, eksploatavimo valandos, slėgis, energijos suvartojimas ir avariniai signalai. Pagalbinį valdymo įrenginį įjungus į elektros tinklą, sistema automatiškai prisijungs prie interneto ir, pasinaudodama šifruota TLS linija, išsiųs duomenis į Grundfos. Norėdamas pasinaudoti visais šio įrenginio teikiamais privalumais, Pirkėjas turi vykdyti valdymo pulte pateikiamas instrukcijas. Tuo atveju, kai nėra poreikio naudotis šiomis funkcijomis, jos gali būti užblokuotos, vykdant valdymo pulte pateikiamas instrukcijas.

5. PREKIŲ PAKEITIMAI

Grundfos pasilieka teisę daryti savo gaminių pakeitimus be išankstinio pranešimo. Tuo atveju, kai buvo padaryti bet kokie prekių, kurias užsakė Pirkėjas ir kurių Grundfos dar nepristatė, pakeitimai, Grundfos, prieš išsiųsdama prekes Pirkėjui, turi informuoti Pirkėją apie tokius pakeitimus. Pirkėjas turi arba patvirtinti arba atmesti pakeitimus raštu (elektroniniu paštu ar per extranet), per 2 darbo dienas po informacijos gavimo. Tuo atveju, kai nebuvo perduoda jokia informacija arba nepavyko susitarti, Grundfos nevykdys užsakymo ir nebus atsakinga Pirkėjui už jokius nuostolius.

6. PREKIŲ KAINOS

6.1. Grundfos prasilieka teisę keisti prekių kainas tuo atveju, kai įvyksta bet kokie valiutos kurso, bankų mokesčių, medžiagų ar darbo sąnaudų pasikeitimai, ir taip pat, kai vyriausybė imasi tam tikrų veiksmų bei dėl kitų priežasčių, kurių Grundfos negali kontroliuoti. Bet kokie kainos pakeitimai neturi paveikti prekių, kurių užsakymą bendrovė Grundfos priėmė, kainos.

6.2. Pridėtinės vertės mokestis į prekių kainą neįskaičiuotas ir bus įtrauktas į užsakytų prekių bendrą kainą, kurią turi sumokėti Pirkėjas.

7. PRISTATYMO SĄLYGOS

7.1. Grundfos nuožiūra, prekės gali būti pristatytos iš bet kurios Grundfos gamyklos, filialo arba dukterinės bendrovės. Prekės yra pristatomos į Pirkėjo nurodytą vietą „INCOTERMS 2010” DAP sąlygomis. Visos prekės, kurios yra transportuojamos per nacionalines sienas, turi būti įformintos, vadovaujantis eksportuojančių ir importuojančių šalių galiojančiais įstatymais.

7.2. Pirkėjas turi apmokėti prekių pristatymo ir kitas išlaidas (draudimo ir kt.) tuo atveju, jeigu pristatymo vieta yra už Lietuvos Respublikos ribų.

7.3. Jei Pirkėjas pageidauja skubaus prekių pristatymo, t.y. greitesnio pristatymo negu standartiniu pristatymo terminu, nurodytu Grundfos, Pirkėjas turi padengti visas atitinkamai susidariusias išlaidas.

7.4. Išskyrus atvejus, kai iš Pirkėjo buvo gautos bet kokios kitos specialios instrukcijos, Grundfos turi teisę nuspręsti, koks yra tinkamiausiais prekių pristatymo būdas. Grundfos gali vykdyti prekių pristatymą dalinėmis siuntomis.

7.5. Grundfos turi išsiųsti Pirkėjui Prekių gavimo važtaraštį, raštu (elektroniniu paštu), kai prekės yra parengtos išsiuntimui. Grundfos turi pristatyti prekes per 1 (vieną) savaitę po to, kai Prekių gavimo važtaraštis buvo pristatytas Pirkėjui.

7.6. Jei šalys susitarė dėl pristatymo laikotarpio, o ne dėl tikslios datos, nurodytas laikotarpis turi prasidėti nuo dienos, kurią Grundfos pateikia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą.

7.7. Nedelsiant po prekių gavimo, Pirkėjas privalo kruopščiai patikrinti gautas prekes ir įsitikinti, kad visos dalys yra nesugadintos ir atitinka jo užsakymą. Pirkėjas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl pristatymo su trūkumais, tik tuo atveju, jei reikalavimas bendrovei Grundfos pateikiamas raštu (elektroniniu paštu), per 14 dienų nuo prekių gavimo momento.

8. PRISTATYMO VĖLAVIMAS

8.1. Kai tik bendrovei Grundfos tampa žinoma apie bet kokį prekių pristatymo vėlavimą, ji turi nedelsiant informuoti Pirkėją apie vėlavimo priežastis ir, jei įmanoma, nurodyti numatomą pristatymo laiką.

8.2. Jei pristatymas vėluoja dėl Grundfos kaltės, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti delspinigius, sudarančius 0,1% prekių, kurias vėluojama pristatyti, vertės už kiekvieną vėlavimo dieną, pradedant nuo galutinio pristatymo termino. Bendra sutartyje numatytų delspinigių suma negali viršyti 7,5% prekių, kurias vėluojama pristatyti, pirkimo-pardavimo kainos.

8.3. Tuo atveju, jei prekių pristatymas vėluoja daugiau nei 90 dienų, Pirkėjas turi teisę, informuodamas Grundfos raštu (elektroniniu paštu), atšaukti užsakymo dalį, kuri negali būti įvykdyta, kaip buvo susitarta.

8.4. Tuo atveju, kai pristatymo vėlavimą lemia viena iš 14 paragrafe paminėtų aplinkybių arba Pirkėjo veiksmas ar neveikimas, prekių pristatymo laikotarpis turi būti atitinkamai pratęstas.

9. PIRKĖJO ATSISAKYMAS PRIIMTI PREKES

9.1. Jei Pirkėjas atsisako priimti krovinį sutartu laiku ir šalys nebuvo sutarusios kitaip, Pirkėjas vis tiek bus įpareigotas sumokėti Grundfos prekių kainą ir prekių pristatymo išlaidas (jeigu taikytina).

9.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesugeba priimti pristatytų prekių, pristatytų prekių saugojimo išlaidas turi apmokėti Pirkėjas.

9.3. Jei Pirkėjas nesugeba priimti pristatytų prekių per 5 darbo dienas po pristatymo, Grundfos turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį arba atitinkamą užsakymą, pateikdamas pranešimą raštu (elektroniniu paštu), ir pareikalauti iš Pirkėjo kompensuoti nuostolius, patirtus dėl aukščiau nurodytų priežasčių. Sutarties nutraukimo atveju, Grundfos turi teisę laisvai disponuoti užsakytomis prekėmis ateityje.

9.4. Pirkėjas turi teisę, per 3 darbo dienas po pristatymo raštu (elektroniniu paštu) paprašyti, kad nepanaudotos prekės, dėl bet kokios priežasties, nesusijusios su bendrovės Grundfos atsakomybe (prekių kokybės, kieko arba komplektavimo) būtų grąžintos bendrovei Grundfos. Jei Grundfos sutinka iš Pirkėjo priimti grąžinamas prekes, Grundfos grąžina pinigus Pirkėjui, tačiau Grundfos turi teisę išskaičiuoti dalį grąžintų prekių kainos remiantis Grundos Distribucijos Centro specifikacija. Prekių grąžinimo išlaidas turi apmokėti Pirkėjas. Grundfos privalo duoti sutikimą dėl grąžinimo arba jo atsisakyti per 14 dienų po pristatymo.

 

10. MOKĖJIMO SĄLYGOS

10.1. Apmokėjimo už užsakytas prekes būdas – išankstinis apmokėjimas, nebent šalys susitarė kitaip.

10.2. Skubaus prekių pristatymo atveju prekių pristatymo išlaidos bus įtrauktos į atitinkamą sąskaitą.

10.3. Mokėjimas turi būti atliktas pavedimu į Grundfos banko sąskaitą. Visas išlaidas, susijusias su banko paslaugomis, turi padengti Pirkėjas. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai apmokėjimas už prekes yra įskaitomas į Grundfos sąskaitą.

11. MOKĖJIMO VĖLAVIMAS

11.1. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per nustatytą laikotarpį, Grundfos turi teisę reikalauti sumokėti delspinigius, kurie sudaro 0,1% nuo pradelstų mokėjimų sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Bendra sutartyje numatytų delspinigių suma negali viršyti 7,5% nuo pradelstų mokėjimų sumos.

11.2. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per nustatytą laikotarpį, Grundfos, pateikusi Pirkėjui pranešimą raštu (elektroniniu paštu), turi teisę sustabdyti pirkimo-pardavimo sutarties vykdymą iš savo pusės, kol bus gauta uždelsta suma.

11.3. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, Grundfos, pateikusi Pirkėjui raštišką pranešimą, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų kompensaciją už patirtus nuostolius.

11.4. Pirkėjas neturi teisės sustabdyti mokėjimus, atlikti mokėjimų ir bet kokių Grundfos finansinių įsipareigojimų užskaitas arba bet kokiu kitu būdu vienašališkai sumažinti kainą.

12. NUOSAVYBĖS TEISĖ

Nuosavybės teisė į prekes perduodama Pirkėjui tik po to, kai Grundfos buvo sumokėta visa prekių kaina ir atlikti bet kokie susiję mokėjimai. Prieš perduodant nuosavybės teisę, Pirkėjas negali prisiimti sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Grundfos prekėmis arba jas įkeisti ir Grundfos nėra susaistyta tokių sutartinių įsipareigojimų arba įkeitimų.

13. GARANTIJA

13.1. Visiems Grundfos pagamintiems gaminiams žemiau nurodytiems laikotarpiams yra suteikiama garantija gaminio ir medžiagos defektams, kurie nėra įprastinio nusidėvėjimo ir funkcionavimo sutrikimo, įvykusio dėl Pirkėjo kaltės, pasekmė.

13.2. Garantija galioja tik tuomet, jei prekių matmenys buvo nustatyti, jos buvo transportuojamos, sumontuotos ir naudojamos vadovaujantis Grundfos instrukcijomis bei Grundfos patvirtintais geros praktikos principais. Valdymo ir apsauginiai įrenginiai turi būti įrengti/sumontuoti laikantis Grundfos reikalavimų.

13.3. Grundfos gali atsisakyti taikyti Garantiją, jei iš Grundfos įsigytuose įrenginiuose bus sumontuoti kito gamintojo netinkami apsauginiai/valdymo įrenginiai.

13.4. Jei garantijos sąlygos, kurios yra pridedamos prie prekių, skiriasi nuo šiame skyrelyje išdėstytų garantijos sąlygų, pirmenybė turi būti teikiama prie prekių pridėtoms garantijos sąlygoms.

13.5. Prekėms suteikta garantija turi būti patvirtinta pirkimo dokumentais (kvitas/sąskaita ir/arba siurblio techninis pasas), kuriuos išdavė Grundfos arba bet koks kitas Grundfos įgaliotasis pardavėjas.

13.6. Grundfos gaminiams taikomas garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai (2 metai) nuo pristatymo datos ir ne daugiau nei 30 mėnesių (2,5 metų) nuo prekių pagaminimo datos, jei nenumatyta kitaip.

13.7. Garantinis laikotarpis, taikomas siurbliams Alpha2, Alpha3, SCALA2, yra 60 mėnesių (5 metai) nuo pristatymo datos ir ne daugiau nei 66 mėnesiai (5,5 metų) nuo prekių pagaminimo datos.

13.8. Garantinis laikotarpis, taikomas Grundfos atsarginėms dalims, remonto komplektams (išskyrus valdymo pultus), siurbliams be variklių, yra 12 mėnesių nuo pristatymo Pirkėjui.

13.9. Garantinis laikotarpis, taikomas Grundfos atsarginėms dalims ir komponentams, kurie yra naudojami pakaitomis, pasibaigus garantiniam laikotarpiui, yra 12 mėnesių nuo datos, kurią įrenginys buvo grąžintas Pirkėjui. Garantinis laikotarpis tokioms atsarginėms dalims ir komponentams turi būti patvirtintas Aptarnavimo protokolu, kurį Grundfos išduoda Pirkėjui.

13.10. Pirkėjas yra įpareigotas informuoti Grundfos arba jos autorizuotą aptarnavimo centrą apie nustatytus defektus per 10 dienų po to, kai jis sužinojo apie defektus, priešingu atveju, Grundfos turi teisę atsisakyti taikyti garantiją.

13.11. Jei bet kokie defektai tampa akivaizdūs per aukščiau nurodytus laikotarpius, Pirkėjas privalo grąžinti prekes su grąžinimo priežasčių aprašymu, pristatydamas jas Grundfos autorizuotam aptarnavimo centrui. Tokiu atveju Pirkėjas turi padengti visas išlaidas, susijusias su draudimu ir/arba prekių transportavimu į Grundfos autorizuotą aptarnavimo centrą. Grąžintos prekės turi būti be nesusijusių įrenginių. Grundfos autorizuotas aptarnavimo centras pasilieka teisę atsisakyti remontuoti gaminius, užterštus nuodingais arba kitais sveikatai žalingais skysčiais. Grundfos arba Grundfos autorizuotas aptarnavimo centras gali paprašyti Pirkėjo pateikti saugos deklaraciją tam, kad būtų galima patvirtinti, jog įrenginiai nebuvo sąlytyje su sveikatai pavojingais ar agresyviais skysčiais, arba kad jie buvo profesionaliai ir pakankamai išvalyti.

13.12. Gavus iš Pirkėjo garantinį reikalavimą, Grundfos arba Grundfos autorizuotas aptarnavimo centras turi peržiūrėti garantinį reikalavimą ir nuspręsti, ar suteikta garantija yra taikytina. Jei garantija yra taikytina, tai Grunfos įsipareigoja įvykdyti savo garantinius įsipareigojimus vienu iš žemiau numatytu būdu Pirkėjo pasirinkimu:

13.12.1. pakeičiant netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

13.12.2. atitinkamai sumažinant Prekės pirkimo kaina;

13.12.3. neatlygintinai ir per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus arba atlyginant pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

13.12.4. grąžinant sumokėtą netinkamos kokybės Prekės kainą.

Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nepareiškia jokių pageidavimų / nurodymų dėl netinkamos kokybės Prekės, Grundfos, savo nuožiūra, turi priimti sprendimą dėl savo garantinių įsipareigojimų vykdymo, prekes su defektais pakeičiant reikiamos kokybės prekėmis arba pašalinant defektus per pagrįstą laikotarpį.

13.13. Visos prekės ir/arba jų komponentai su defektais, po jų pakeitimo, tampa Grundfos nuosavybe.

13.14. Suremontuotos prekės turi būti grąžintos Pirkėjui, vadovaujantis garantinių dokumentų (kvitas/sąskaita ir/arba siurblio techninis pasas) nuostatomis.

13.15. Bet kokioms dalims, kurių Grundfos negamina, tačiau kurios yra patiekiamos kaip, pavyzdžiui, pagal projektą pristatomos įrangos dalis, pvz., elektros prietaisams, valdymo įrenginiams ir kt., turi būti taikomos gamintojo garantijos sąlygos.

13.16. Tokiu atveju, kai Grundfos nustato, kad prekės buvo pristatytos tinkamai (įskaitant, be jokių defektų ir kitų neatitikimų), Grundfos pasilieka teisę susigrąžinti iš Pirkėjo savo patirtas išlaidas.

13.17. Grundfos turi teisę pakeisti prekės garantijos sąlygas be išankstinio pranešimo, išskyrus Pirkėjui parduotų prekių garantiją.

13.18. Grundfos neprisiima jokios atsakomybės Pirkėjo atžvilgiu dėl tiesioginių arba netiesioginių nuostolių, išskyrus atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius dėl Grundfos tyčios, didelio neatsargumo, sveikatos sužalojimo, gyvybės atėmimo, taip pat už neturtinę žalą, atsiradusią dėl Grundfos kaltės.

14. FORCE-MAJEURE

14.1 Grundfos turi teisę nutraukti užsakymo vykdymą ir būti atleista nuo atsakomybės visa apimtimi arba iš dalies dėl savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kurį lėmė force majeure aplinkybės, o būtent gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas, streikas, įstatymo pakeitimai, prekių gamintojų arba vežėjų veiksmai ar neveikimas, arba bet kokios kitos aplinkybės, kurių Grundfos negali kontroliuoti ir kurių Grundfos negalėjo numatyti šios sutarties sudarymo metu, su sąlyga, kad Grundfos negali užkirsti kelio tokioms aplinkybėms arba jų padariniams ir tokios aplinkybės tiesiogiai įtakoja šios sutarties vykdymą. Tokiu atveju Grundfos sutartinių įsipareigojimų įvykdymas turi būti pratęstas laikotarpiu, kuris yra lygus tokių aplinkybių trukmei.

14.2. Atsiradus force majeure aplinkybėms Grundfos turi nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų informuoti Pirkėją apie tokias aplinkybes ir tikėtiną jų trukmę.

15. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Santykius tarp Pirkėjo ir Grundfos reglamentuoja Lietuvos Respublikos galiojantys įstatymai.

15.2. Bet kokie ginčai arba reikalavimai tarp Šalių, kurie kyla iš arba yra susiję su šia sutartimi, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei Šalims per 30 (trisdešimt) dienų nepavyksta susitarti derybų keliu, bet koks ginčas, nesutarimas arba reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu arba galiojimu turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.