Case

Reducera mängden behandlat vatten i VA-nätet med detektering av infiltration och inflöde

Ett VA-verk siktade på att minska infiltration och inflöde (I&I) med 5–10 % per år. Att använda en programvara för analys av data för att upptäcka inflöde härlett från infiltration och regn (RDI) resulterade i potentiella besparingar på 1 miljon euro.

VA-verket använder indikatorn för infiltration och inflöde per löpmeter för att zooma in på hotspots i de anläggningar de vill övervaka. Extra övervakning installeras i de aktuella anläggningarna och korttidsbesiktningar/fysiska tester/renoveringsprojekt initieras. Mjukvaran används för att fastställa en baslinje för infiltration och inflöde och för att övervaka effektiviteten av insatser för att minska infiltration och inflöde.

Nyligen upptäcktes en enskild infiltrationskälla som ensam stod för ett utåtgående flöde på 11 000-15 000 m3 per dygn.

Dataanalysen omfattar infiltrationsflöde vid torrt väder och kontinuerligt uppdaterade kurvor för nederbörd härledd till inflöde till anläggningar som en funktion av nederbörd. På så vis kan konsekvenserna av skyfall och översvämningar förutses i realtid, vilket är en fördel i samband med rening av spillvatten och den långsiktiga planeringen av detta.

Den unika möjligheten att ta in och stämma av faktureringsunderlag och AMI/AMR-data per anläggning gör det möjligt att korsvalidera den verkliga sanitära belastningen och att kalibrera de återstående flödeskomponenterna. Med indikatorer per meter avloppsledning, per anläggningsyta, per invånare eller som % av det totala antalet kan VA-verket prioritera hotspots utifrån data, kvantifiera problemet och bedöma de vinster som gradvis görs.

Programvaran kartlade den genomsnittliga årliga infiltrationsmängden till
129 000 m3 per dag. Med ett pris för avloppsrening på 0,28 euro per m3, utgör enbart infiltration en årlig kostnad på 13 miljoner euro. Med det rekommenderade tillvägagångssättet, noggrann, automatiserad övervakning och prioritering av flera kriterier som möjliggörs av programvaran, är en försiktig uppskattning att en minskning av infiltrationen med 7 % skulle resultera i en årlig besparing på cirka 1 miljon euro.

Kapaciteten är en annan avgörande faktor. Antalet invånare förväntas öka med
20 % fram till 2030. Det innebär att belastningen på avloppsnätet kommer att öka med 2 % per år, vilket inte bara belastar avloppssystemet utan även pumpstationerna och reningsverket – där bl.a. kapaciteten  redan i stort sett är fullt utnyttjad.

En försiktig uppskattning av den totala nödvändiga kapacitetsökningen som behövs för att möta tillväxten är cirka 225 miljoner euro. Detta tillmäter särskild vikt vid de vinster som beskrivs ovan, då man genom att reducera mängden infiltration och inflöde kan fördröja behovet av kapacitetsutbyggnad markant.

Fakta om VA-verket
Betjänad population:
936 250
Antal kunder: 240 100
Total rörnätslängd (vattenförsörjning): 6 600 km
Total rörnätslängd (avloppssystem): 4 800 km

Tillgängliga datasystem

  • GIS: passivt avloppssystem, trycksystem
  • Kamerainspektioner: data använts sedan 2006
  • Övervakning av avloppsflöde: data använts sedan 2015
  • SCADA (pumpade flöden): data använts sedan 2017
  • Underhålls-/arbetsorder: data använts sedan 2008

Fokus på programvaruimplementering

  • I&I-hantering
  • Proaktivt underhåll och planering/optimering av kamerainspektioner
  • CIP-planering (avloppssystem och bearbetningsanläggningar)

Data som utnyttjas i detta fall

Vår programvara är utformad för att fullt ut utnyttja de data som redan finns i verktyget, beroende på varje applikationsmål.

Programvaran ansluter till tillgängliga datasystem på ett automatiserat och fullständigt säkert sätt, som inte påverkar existerande system.

När det gäller detta specifika verktyg och applikationen som beskrivs här användes data från de system som markerats nedan.

Grundfos Utility Analytics

Grundfos har inlett ett strategiskt samarbete med Baseform, för att leverera pålitliga digitala tjänster till vatten- och avloppsanläggningar. Grundfos fortsätter att utveckla innovativa lösningar för att kunna tjäna den digitala vattenmarknaden genom att erbjuda Grundfos Utility Analytics, en toppmodern AI-baserad och tillgångsinriktad maskininlärningsteknik från Baseform.

Läs mer på www.grundfos.se

SCADA/
övervakning
av nätverk

Arbetsorder

Kamera/
inspektioner

EMS

     

GIS

Fakturering

AMI / AMR

CRM

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.