Juridiska frågor

Grundfos allmänna villkor för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster

INLEDNING

1.          TILLÄMPLIGHET

1.1        Dessa allmänna villkor för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster (“Allmänna Villkor”) ska tillämpas vid tillhandahållande av produkter och tjänster från Grundfos Aktiebolag, org.nr 556200-6261, (”Grundfos”) till dess kunder. 

1.2        Parterna har ingått ett avtal när den ena partens anbud har accepterats av den andra parten utan några tillägg, ändringar eller reservationer. Kundens mottagande av produkter eller tjänster ska anses utgöra en sådan konkludent accept. Anbudet, accepten, de Allmänna Villkoren (oavsett hänvisning eller ej) samt all annan dokumentation uttryckligen accepterad av Grundfos, ska anses utgöra avtalet för kundens köp av varor eller tjänster (”Avtalet”).

1.3        Det åligger kunden att tillse att Grundfos accept överensstämmer med kundens anbud. I det fall kunden försummar att utan dröjsmål meddela Grundfos om en eventuell avvikelse, ska Grundfos accept vara bindande för kunden.        

2.          INFORMATION FRÅN GRUNDFOS

2.1        Kunden uppmanas att söka nödvändig teknisk rådgivning från tredje part. Grundfos ansvarar inte för information som ges till kunden (eller till tredje part som agerar för kundens räkning) innan, under eller efter det att Avtalet har trätt i kraft, såtillvida inte parterna har ingått ett skriftligt avtal avseende tillhandahållande av rådgivning inkluderat separat ersättning för sådan rådgivning.

2.2        I det fall parterna ingår ett avtal baserat på rådgivning tillhandahållen av Grundfos, är parterna överens om att Grundfos rådgivning är begränsad till Grundfos verksamhetsområde och kunskap vid den tid rådgivningen äger rum och uteslutande baserat på den information som förmedlats av kunden till Grunfos.

PRODUKTSPECIFIK REGLERING                                        

3.          INSPEKTION AV GRUNDFOS

3.1        Alla produkter är föremål för inspektion och standardtestning innan de skickas från fabriken. Grundfos ska på kundens begäran tillhandahålla ett testcertifikat mot en avgift som bestäms av Grundfos. Testcertifikatet är avsett att fastställa det faktum att produkter tillverkas enligt Grundfos specifikationer, eller i förekommande fall påvisa att produkter inte godkänts i tester.

4.          LEVERANS AV PRODUKTERNA OCH TID FÖR LEVERANS  

4.1        Grundfos ska leverera produkterna till den plats och vid den tidpunkt som skriftligen överenskommits, förutsatt att kunden har säkerställt att alla tekniska detaljer och formaliteter avseende Avtalets fullgörande är tillgängliga för Grundfos.

4.2        I det fall produkterna inte har levererats inom [90] dagar från det överenskomna leveransdatumet, har kunden rätt att genom skriftligt meddelande säga upp den del av Avtalet som berör den försenade leveransen. 

4.3        I det fall kunden inte tar emot leveransen (delvis eller i sin helhet) på leveransdatumet, ska kunden fullgöra sin betalningsskyldighet som om leverans har skett, samt ersätta Grundfos för den skada Grundfos lidit till följd av icke-leveransen, inkluderat tillkommande transportkostnader.

4.4        Grundfos har rätt att leverera produkterna genom delleveranser i obestämd ordning.                                          

5.          RISKENS OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

5.1        Produkter ska levereras [DAP] (Incoterms 2020) – om inte annat anges i Avtalet – till den plats som är angiven i Avtalet.

5.2        Avseende produkter som levereras i samband med tillhandahållande av tjänster ska risken övergå på kunden i samband med fullgörandet av tjänsten. Om produkter som levereras i samband med tillhandahållande av tjänster däremot tillfälligt förvaras hos kunden/slutanvändaren i väntan på installation (utan att Grundfos är närvarande på platsen), ska risken övergå på kunden i samband med leverans av produkt till kunden/slutanvändaren.

5.3        Äganderätt till produkter övergår till kunden först efter Grundfos har mottagit full betalning. Grundfos har rätt att på kundens bekostnad återta produkter i den mån kunden inte betalar. Detta återtagandeförbehåll påverkar inte övergången av risk enligt ovan.

6.          UNDERSÖKNING AV PRODUKTER

6.1        Omedelbart efter leverans av produkter (som inte levereras och installeras som en del av en tjänst) ska kunden undersöka produkterna efter eventuella synbara defekter, eller brister, och tillförsäkra att de levererade produkterna överensstämmer med orderbekräftelsen. I det fall kunden försummar sin undersökningsplikt eller inte utan dröjsmål meddelar Grundfos om eventuella brister, avsäger sig kunden sin rätt att hävda fel i vara i den utsträckning sådana brister hade eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning.

REGLERING AVSEENDE TJÄNSTER

7.          LEVERANS AV TJÄNSTER OCH TID FÖR LEVERANS  

7.1        Grundfos ska utföra tjänsterna professionellt och fackmannamässigt.

7.2        Grundfos ska utföra tjänsterna på den plats och vid den tid som överenskommits, förutsatt att alla tekniska detaljer och formaliteter avseende fullgörandet av Avtalet är tillgängliga för Grundfos. 

7.3        Grundfos ska utföra tjänsterna under normal arbetstid i enlighet med Grundfos vid var tid gällande policy (normal arbetstid omfattar inte helger och allmänna högtider). Parterna kan överenskomma om att Grundfos ska utföra arbete utanför normal arbetstid; i vilket fall Grundfos kommer fakturera kunden i enlighet med Grundfos tillämpliga priser.

7.4        I det fall Grundfos inte har utfört tjänsterna inom 90 dagar från det överenskomna leveransdatumet, har kunden rätt att genom skriftligt meddelande säga upp den del av Avtalet som berör den försenade leveransen.

7.5        Punkt 4.3 ska äga motsvarande tillämpning i det fall kunden inte tar emot tjänsterna eller en del av tjänsterna.

7.6        Grundfos ska vidta rimliga åtgärder för att beakta all reglering avseende kundens hälsa och säkerhet, samt andra rimliga säkerhetskrav som är tillämpliga inom kundens lokaler och som kunden har förmedlat till Grundfos. Grundfos har inget ansvar för brister i Grundfos åtaganden i den utsträckning sådana brister beror på Grundfos agerande i enlighet med reglering avseende kundens hälsa och säkerhet, om inte Grundfos har tillhandahållits en skriftlig kopia av sådan reglering före ingåendet av Avtalet.

7.7        Om inte annat överenskommits ska Grundfos utföra tjänsterna genom tillgängliggörande av ett rekommenderat antal anställda. I behörig tid innan utförandet av tjänsterna ska kunden informera Grundfos om utförandet av tjänster kräver mer än en person. I det fall kunden försummar att meddela Grundfos, har Grundfos rätt att fakturera kunden för tillkommande avgifter, även innan fullgörandet av tjänsten.

7.8        Grundfos har rätt att anlita underleverantörer för utförandet av tjänsterna utan att i förväg inhämta medgivande från kunden. Grundfos ansvarar för handlingar eller underlåtenhet vidtagna av underleverantörer.

8.          KUNDENS SKYLDIGHETER

8.1        Kunden ska (på egen bekostnad), i den mån tillämpligt, tillförsäkra att kunden och/eller slutanvändaren:

(a)      samarbetar med Grundfos i samtliga frågor som berör utförande av tjänster;

(b)      ge Grundfos och dess underleverantörer tillgång till kundens lokaler och andra anläggningar som rimligen krävs för utförandet av tjänsterna;

(c)       tillförsäkrar ändamålsenlig belysning, värme, energi, ventilation och dränering som Grundfos rimligen kräver;

(d)      informerar Grundfos ingenjörer eller representanter vid varje besök om eventuell otillfredsställande eller oregelbunden prestanda avseende produkter som Grundfos utför tjänster på;

(e)      tillhandahåller sådan dokumentation, information, verktyg eller material som Grundfos kräver för ett korrekt utförande av tjänsterna (”Inputmaterial”) samt tillse att Inputmaterial i allt väsentligt är korrekt;

(f)       tillser att Inputmaterial är i gott skick och lämpligt för de ändamål för vilka de används i förhållande till tjänsterna;

(g)      förbereder och upprätthåller ändamålsenliga utrymmen för tillhandahållandet av tjänsterna, inkluderat identifiering, övervakning, avlägsnande och bortskaffande av farliga material enligt tillämpliga lagar och föreskrifter, före och under utförandet av tjänsterna;

(h)      informerar Grundfos om alla hälso- och säkerhetsföreskrifter samt andra rimliga säkerhetskrav som gäller för kundens verksamhet;

(i)       erhåller och upprätthåller alla nödvändiga tillstånd, licenser, godkännanden och samtycken, samt tillförsäkra efterlevnad av all relevant lagstiftning som gör det möjligt för Grundfos att (i) tillhandahålla tjänsterna i kundens lokaler och (ii) använda Inputmaterial;

(j)       garanterar att kunden är den rättmätiga ägaren av alla utrustning och system som är föremål för tjänsterna; och

(k)       i den mån det kan störa utförandet av tjänsterna, tillse att tredje part inte får tillgång till den utrustning eller de system som är föremål för tjänsterna.

ALLMÄNNA VILLKOR    

9.          PRIS, BETALNING OCH FAKTURERING

9.1        Priset för tjänster och produkter anvisas av Grundfos i Avtalet.

9.2        Grundfos ska fakturera kunden vid leverans. Kunden ska betala Grundfos inom den tid som anges i orderbekräftelsen eller, i avsaknad av orderbekräftelse, inom [30] dagar från fakturadatumet.

9.3        Alla belopp som kunden ska betala anges exklusive mervärdesskatt eller andra skatter. Kunden ska betala påförda skatter i samband med betalning av produkterna eller tjänsterna.

9.4        I enlighet med tillämplig lag ska kunden (i) betala innehållen källskatt direkt till behörig myndighet; (ii) på begäran av Grundfos tillhandahålla ett skatteintyg som bevisar att kunden betalat innehållen källskatt; (iii) betala Grundfos det nettobelopp kunden ska betala efter betalning av innehållen källskatt; och (iv) samarbeta med Grundfos för att söka avdrag för eller undvikande av innehållen källskatt samt skyndsamt färdigställa och arkivera relevant dokumentation.

9.5        I det fall betalning inte skett på förfallodagen har Grundfos rätt att, utan att det påverkar någon annan rättighet eller krav som Grundfos kan ha enligt tillämplig lag, kräva betalning för påminnelser, inkassoavgifter och ränta. Räntan fastställs till [2] % per månad (eller den högre räntesats enligt tillämplig lag). Ränta ackumuleras dagligen från förfallodagen till den faktiska betalningen av det förfallna beloppet. Grundfos kan också (i) villkora ytterligare leveranser med garanterad betalning och avbryta andra leveranser tills kunden har lämnat den garanti som krävs av Grundfos; eller (ii) avbryta ytterligare leveranser tills kunden har betalat de förfallna beloppen i sin helhet.

9.6        Om kunden inte betalar förfallna fakturor (trots påminnelse) eller i händelse av uppsägning av Avtalet, förfaller alla betalningar som ska betalas till Grundfos till omedelbar betalning.

9.7        Grundfos har rätt att när som helst ändra priset för produkter och/eller tjänster i den publicerade prislistan utan föregående meddelande. Om ett publicerat pris ändras efter att kunden har gjort en beställning har Grundfos valmöjligheten att tillämpa det uppdaterade priset, förutsatt kundens medgivande. Om kunden inte accepterar det uppdaterade priset har Grundfos rätt att annullera kundens beställning med Grundfos enda skyldighet att återbetala eventuella förskottsbetalningar som redan gjorts av kunden.

10.        FELANSVAR

10.1      Grundfos ska leverera produkterna och tjänsterna i enlighet med Avtalet. En produkt är defekt endast om den avviker från Avtalet på grund av felaktigt material, design eller tillverkning hänförlig till Grundfos eller en tredje part som agerar för Grundfos räkning.

10.2      Oaktat punkt 10.1 innefattar felansvaret inte skador som beror på: normalt slitage; användning av produkterna för ändamål för vilka de inte är avsedda; installation av produkterna i en miljö som inte är lämplig för produkterna i fråga; modifieringar, ändringar eller reparationer av produkter eller tjänster som utförts av kunden eller en tredje part (som inte agerar för Grundfos räkning); underlåtenhet att följa Grundfos instruktioner, t.ex. i dess installations-, drift-, underhålls- eller servicemanual; installation, idrifttagning, drift (t.ex. användning av någon Grundfos-produkt i strid med dess specifikationer) eller underhåll som inte överensstämmer med Grundfos installations-, drift-, underhålls- eller servicemanual eller god branschpraxis; användning av felaktig eller bristfällig hjälputrustning i kombination med produkterna eller tjänsterna; användning av reservdelar av dålig kvalitet (exklusive användning av Grundfos originalreservdelar); oavsiktlig eller avsiktlig skada eller missbruk av produkterna eller tjänsterna av kunden eller tredje part (som inte agerar på Grundfos vägnar); och kundens eller den egna produktens bristande efterlevnad av tillämplig lag och förordning. Dessutom omfattar felansvaret inte att en produkt är lämplig för ett visst ändamål eller kommer att kunna uppfylla dess specifikationer i den faktiska applikationen.

REKLAMATIONSFRIST

10.3        För att göra felansvaret gällande måste kunden meddela Grundfos om en defekt utan onödigt dröjsmål efter att kunden blivit eller borde ha blivit medveten om defekten, och (i) för produkter måste kunden i alla avseenden reklamera produktern senast 24 månader från installationsdatumet för produkten, dock högst 30 månader från produktionsdatumet,  och (ii) för tjänster måste kunden reklamera tjänsterna senast 24 månader från utförandet av tjänsterna ("Reklamationsfrist").

10.4        Vid avhjälpande av defekter förblir Reklamationsfristen avseende den aktuella produkten och tjänsterna densamma efter avhjälpande, med undantag för

(a)      om en del av en produkt repareras eller byts ut är Reklamationsfristen för sådana reparerade / utbytta delar 12 månader från dagen för reparation eller utbyte, förutsatt att 12-månadersperioden inte löper ut före utgången av den ursprungliga Reklamationsfristen för produkten, och

(b)      om hela produkten som sådan (t.ex. en pump) byts ut, gäller en ny Reklamationsfrist på 24 månader från installationsdatumet (dock högst 30 månader från produktionsdatumet) för den ersatta produkten.

Oaktat ovan ska Reklamationsfristen inte överstiga 60 månader beräknat från produktionsdatumet för den första levererade produkten oavsett om kunden har erhållit förlängd Reklamationsfrist eller inte.

ÅTGÄRDANDE AV DEFEKTER

10.5      Grundfos ska, i enlighet med Avtalet, avhjälpa defekta produkter (eller del därav) eller tjänster som omfattas av felansvaret. Grundfos avgör ensidigt om Grundfos ska åtgärda defekten genom reparation eller utbyte (helt eller delvis) av den defekta produkten (eller del därav) eller tjänsterna. Grundfos åtgärdar defekter så snart som möjligt inom normal arbetstid.

10.6      Platsen för avhjälpande är som följer:

(a)      För motordrivna produkter med en elektrisk effekt på mindre än [5,5] kW, produkter utan motor och produkter som levereras i samband med tjänster måste kunden returnera den defekta produkten till Grundfos verkstad för reparation eller utbyte, såvida inte Grundfos beslutar att reparationsarbetena kommer att äga rum på leveransplatsen eller slutanvändarens anläggning.

(b)      För motordrivna produkter med en elektrisk effekt på [5,5] kW eller mer inspekterar och reparerar eller byter Grundfos den defekta produkten på installationsplatsen, med förbehåll för avsnitt 10.9.

(c)       Avseende tjänster inspekterar, åtgärdar eller ersätter Grundfos de defekta tjänsterna på slutanvändarens installationsplats.

10.7      Grundfos ansvarar för kostnader för reparation eller utbyte av defekta produkter och tjänster, med undantag för följande villkor:

(a)      Transportkostnader för en defekt maskindriven produkt (eller del av därav) med en elektrisk effekt på mindre än [5,5] kW, produkter utan motor och produkter som levereras i samband med tjänster fördelas enligt följande:

(i)       Kunden täcker alla kostnader relaterade till transport, resa och restid för Grundfos personal och produkten (eller del därav) mellan leveransplatsen och produktens plats (om den skiljer sig från leveransplatsen).

(ii)      Grundfos täcker alla kostnader relaterade till transport, resor och restid för Grundfos personal och produkten (eller del därav) mellan Grundfos leveransplatsen.

(b)      Transportkostnader för en defekt maskindriven produkt (eller del därav) med en elektrisk effekt på [5,5] kW eller mer fördelas enligt följande:

(i)       Grundfos täcker alla transportkostnader i samband med reparation eller utbyte av den defekta produkten (eller del därav). Om produkten installeras på en plats som, enligt Grundfos bedömning, är svår att nå, gäller punkt 10.7 (a).

(c)       Kunden täcker alla kostnader för demontering och montering.

(d)      Kunden täcker Grundfos kostnader relaterade till väntetid orsakad av kunden.

(e)      Om det visar att en produkt som är föremål för reparation eller utbyte inte är defekt, ska kunden täcka alla kostnader relaterade till detta, inklusive transportkostnader. Grundfos har rätt att fakturera ett belopp som beräknas i enlighet med Grundfos prislista för att täcka eventuella kostnader relaterade till sådan tjänst. 

10.8      Om inte Grundfos så begär får produkten inte demonteras före åtgärdande. Vid underlåtenhet att följa denna punkt 10.8 ska Grundfos inte åläggas något felansvar.

10.9      Grundfos har rätt att vägra – och ska inte att vara ersättningsskyldig, vare sig på inomobligatorisk eller utomobligatorisk grund, eller på annat sätt - att avhjälpa defekter, om Grundfos anser att sådan åtgärd kan orsaka skada på miljön eller skada på människor.

10.10    Reparations- eller utbytesåtgärden är den enda åtgärd som är tillgänglig för kunden för defekta produkter eller tjänster. Med förbehåll för Grundfos skyldigheter när det gäller produktansvar enligt punkt 11, har Grundfos inget annat eller ytterligare ansvar gentemot kunden vare sig på grund av avtalsbrott, vårdslöshet eller på annat sätt med avseende på någon defekt i en produkt eller tjänst.

11.        PRODUKTANSVAR

11.1      Grundfos ansvarar för personskada (inklusive dödsfall) och skador på fast och lös egendom, orsakade av defekta produkter i den utsträckning som anges i tillämplig tvingande lagstiftning om produktansvar. Grundfos ansvar för skador på fast och lös egendom (som inte är konsumentegendom) som orsakats av en defekt produkt begränsas av bestämmelserna i punkt 12, till att Grundfos totala ansvar enligt punkt 12.2 för skador på fast och lös egendom är begränsat till ett maximalt belopp av det högre av 3 miljoner euro (per anspråk och årligen) och det belopp som anges i punkt 12.2. Kunden åtar sig allt övrigt produktansvar som inte ankommer Grundfos enligt denna punkt 11.1.

11.2      Om anspråk framställs mot en part för skador som den andra parten ansvarar för enligt punkt 11.1, ska den andra parten ersätta den första parten för sådan skada som part betalat i strid med ansvarsfördelningen i punkt 11.1.

12.        ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1      I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag är ingen av parterna ansvarig (vare sig på inomobligatirisk eller utomobligatorisk grund, eller på annat sätt) för förlust av produktion, omsättning, vinst,  affärsmöjligheter, data, besparingar, goodwill, förlust till följd av obehörig åtkomst till data eller system, förlust till följd av affärsavbrott,  eller andra indirekta förluster eller följdförluster av något slag som uppstår under eller hänförligt till Avtalet eller ett brott mot detta. Grundfos har inget ansvar för viten, straffavgifter eller liknande avtalsförpliktelser som riktas mot kunden av en tredje part.

12.2      I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag ska Grundfos totala ansvar (inklusive betalning av viten (om tillämpligt) och anspråk från tredje part) gentemot kunden med avseende på alla förluster som uppstår under eller i samband med Avtalet, vare sig på inomobligatorisk eller utomobligatorisk grund (inklusive på grund av vårdslöshet), eller på annat sätt, inte överstiga ett belopp som motsvarar 30% av det totala belopp som kunden betalat eller ska betala enligt Avtalet (exkl. Moms och skatter) som anspråket baseras på.

12.3      Ansvarsbegränsningar i punkterna 12.1 och 12.2 gäller inte handling eller underlåtenhet av en part som orsakar personskada; eller om en part uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakar den andra parten en förlust.

12.4      Parterna är överens om att priset för produkterna och tjänsterna återspeglar fördelningen av parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, inklusive även ansvarsbegränsningarna i denna punkt 12.

12.5      Om kunden baserar ett krav på ersättning som härrör från mer än ett avtal eller från ett eller flera avtal i kombination med ett Grundfosföretags tillhandahållande av produkter eller tjänster, ska Grundfos totala ansvar (om någon) att fördelas på de olika leveranserna baserat på varje sådan leverans bidrag till den påstådda skadan. Varje tilldelad del av den totala skadan ska fastställas i enlighet med den rättsliga grund som gäller mellan parterna för nämnda del av den totala skadan, inklusive eventuell överenskommen ansvarsbegränsning.

13.        IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

13.1      Kunden ska använda produkterna eller tjänsterna på ett sätt som inte kränker tredje parts rättigheter.

13.2      Ingenting i Avtalet eller annat ska innebära en överlåtelse av några immateriella rättigheter, till eller som härrör från produkterna eller tjänsterna, eller till ritningar, beskrivningar, manualer eller annan dokumentation som Grundfos ger till kunden. 

14.        SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE

14.1      Kunden ska ersätta och hålla Grundfos skadelös för Förluster som följer av Förfaranden som väckts av någon annan än kunden mot Grundfos och som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet, samarbetet eller kundens köp eller användning av produkterna och/eller köp av tjänster, förutom i den utsträckning som Grundfos genom vårdslöshet eller avsiktligt orsakat dessa Förluster. "Förfarande" avser alla rättsliga, administrativa eller skiljedomsåtgärder, stämningar, anspråk, utredningar eller andra förfaranden. "Förluster" avser alla rättegångskostnader (inklusive alla rimliga utgifter som uppstår för att försvara ett Förfarande eller i någon relaterad utredning eller förhandling) och all skada (inklusive eventuella belopp som tilldelats i eller betalats för att reglera något Förfarande).

15.        RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

15.1      All information om vikt, mått, kapacitet, pris, tekniska och andra uppgifter som ges i kataloger, broschyrer, cirkulärbrev, annonser, bilder och prislistor är endast ungefärlig och inte definitiv.

15.2      Äganderätten till alla ritningar beskrivningar och annan dokumentation som tillhandahålls av Grundfos ska kvarstå hos Grundfos och kunden får inte kopiera, reproducera, vidarebefordra eller på annat sätt kommunicera sådan dokumentation till en tredje part utan Grundfos tillstånd. Kunden får äganderätt till kopior av sådan dokumentation som är nödvändig för korrekt installation, start, drift och underhåll av produkterna. På Grundfos begäran ska kunden behandla denna dokumentation (inklusive dess data) konfidentiellt.

16.        ÄNDRINGAR

16.1      Grundfos har rätt att göra de ändringar i produkterna och tjänsterna som är nödvändiga för att följa tillämplig lag eller säkerhetskrav, eller som inte väsentligt påverkar produkternas och tjänsternas art eller kvalitet negativt. Om Grundfos begär andra ändringar ska kunden inte utan skälig anledning neka eller fördröja samtycke till sådana förfrågningar.

17.        SEKRETESS

17.1      Part (mottagande part) skall hålla all teknisk eller kommersiell know-how, specifikationer, priser, uppfinningar, processer, initiativ och all annan information som rör den röjande partens verksamhet, dess produkter och tjänster som är av konfidentiell natur (”Konfidentiell Information”) och som har lämnats ut till den mottagande parten av den andra parten (den röjande parten), dess anställda, agenter eller underleverantörer (representanter), strikt konfidentiellt. Den mottagande parten får inte använda Konfidentiell Information från den avslöjande parten för andra ändamål än fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet, inklusive (förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag) att inte demontera eller baklängeskonstruera produkterna eller någon programvara i produkterna. Den mottagande parten får endast avslöja Konfidentiell Information till de av dess representanter som behöver får tillgång till den Konfidentiella Informationen för att fullgöra den mottagande partens skyldigheter och rättigheter enligt Avtalet och ska se till att sådana representanter uppfyller de skyldigheter som anges i denna punkt 17 som om de var bundna av dessa villkor.

17.2      Skyldigheterna enligt denna punkt 17 gäller från och med ingåendet av Avtalet och – med förbehåll för tillämplig lag – under en period av 5 år efter det att Avtalet löper ut eller sägs upp.

18.        FORCE MAJEURE

18.1      Ingen av parterna ska anses bryta mot Avtalet eller vara ansvarig för dröjsmål i utförandet, eller underlåtenhet att utföra, någon av sina skyldigheter enligt Avtalet om en sådan försening eller underlåtenhet beror på ett hinder utanför partens rimliga kontroll ("Force Majeure"). I händelse av Force Majeure är parterna överens om att skjuta upp prestation av den drabbade partens skyldigheter tills Force Majeure-situationen upphör att existera.

18.2      Vardera part kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan efter meddelande till den andra parten om perioden för Force Majeure pågår under en period av 3 på varandra följande månader. Vid uppsägning på grund av sådana omständigheter ska ingen av parterna vara ansvarig gentemot den andra för sådan uppsägning. Sådan uppsägning ska dock inte påverka några befintliga skulder eller fordringar eller övriga bestämmelser i Avtalet

19.        UPPSÄGNING

19.1      Om en part begår ett väsentligt avtalsbrott har den andra parten rätt att, utan att påverka övriga rättigheter och rättsmedel, säga upp avtalet med omedelbar verkan, under förutsättning att det väsentliga avtalsbrottet inte kan avhjälpas; att den försumliga parten har underlåtit att avhjälpa inom 30 dagar efter att ha mottagit meddelande om krav på avhjälpande; eller att – för väsentliga överträdelser som på grund av sin natur inte kan avhjälpas inom 30-dagarsperioden – en sådan åtgärd inte har inletts inom 30 dagar efter det att den mottagit ett meddelande om att den ska göra det. Ovan nämnda rätt att säga upp Avtalet påverkar inte någon annan uppsägningsrätt som ges enligt Avtalet.  

19.2      Uppsägning av avtalet (oavsett orsak) ska inte påverka de bestämmelser i avtalet som är av sådan karaktär eller av nödvändighet bör överleva uppsägningen.

20.        PERSONUPPGIFTER

20.1      Grundfos behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar. För mer information, besök Grundfos webbplats där Grundfos personuppgiftspolicy finns tillgängligt.

21.        ÖVRIGT

21.1      Avtalet får inte överlåtas helt eller delvis av kunden, utan föregående skriftligt medgivande från Grundfos. Utan föregående meddelande kan Grundfos överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, inklusive de Allmänna Villkoren, till alla företag inom Grundfos-koncernen.

21.2      Produkterna ska vara försedda med en Grundfos-typskylt, inklusive Grundfos varumärken. Part har inte rätt att använda den andra partens handelsnamn, varumärken, logotyper eller andra tecken eller identifieringssymboler utan föregående skriftligt medgivande.

21.3      Ord och fraser med stor begynnelsebokstav som inte definieras på annat sätt i dessa allmänna villkor har samma betydelse i alla delar av detta Avtal om inte sammanhanget dikterar något annat.

21.4      En offert från Grundfos är giltig under en period av 30 dagar från utfärdandedatumet om inte Grundfos har angett något annat i offerten. Grundfos förbehåller sig rätten att ändra offerter före giltighetstidens utgång så länge kunden inte har gjort en inköpsorder.

21.5      Grundfos kan när som helst, utan ansvar, korrigera typografiska, redaktionella eller andra fel eller utelämnanden i försäljningsmaterial, offerter, prislistor, orderbekräftelser, fakturor eller andra dokument eller information som utfärdats av Grundfos.

22.        EXPORTKONTROLL OCH SANKTIONERADE AKTÖRER  

22.1      Alla leveranser som omfattas av Avtalet kan omfattas av regler för exportkontroll och handelssanktioner, inklusive sådana regler från bland annat Europeiska Unionen, Förenta Nationerna och USA.

22.2      Grundfos leverans av produkter och tjänster till kund är villkorade av att kunden följer alla tillämpliga exportkontroll- och handelssanktionsregler, inklusive att ha relevanta efterlevnadsförfaranden och kontroller.

22.3      Om Grundfos på grund av exportkontroll och handelssanktionsregler anser att en leverans är otillåten eller kommer att förbjudas, hindras, begränsas eller väsentligt negativt påverkas för att Grundfos ska uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet, kan Grundfos avbryta eller skjuta upp leveransen av produkterna eller tjänsterna. I sådana fall ansvarar Grundfos inte för något direkt eller indirekt krav eller förlust.

22.4      För att möjliggöra för myndigheter eller Grundfos att genomföra kontroller av kundens efterlevnad av reglerna för exportkontroll och handelssanktioner, eller till stöd för Grundfos ansökningar till lämpliga myndigheter i samband med export och/eller försäljning av produkterna och/eller tjänsterna enligt Avtalet, ska kunden - på rimlig begäran från Grundfos - omedelbart lämna till Grundfos all information om slutanvändaren, de parter som är involverade i leveransen, den eller de särskilda destinationerna och den särskilda avsedda användningen av produkterna och/eller tjänsterna.

23.        TVISTLÖSNING

23.1      Avtalet, och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) regleras av och avgöras i enlighet med svensk rätt.

23.2      Parterna är överens om att svensk domstol har exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska) som uppstår på grund av eller i samband med Avtalet eller dess uppkomst.