Hur man bäst skyddar dränkbara trefasmotorer

Vi går igenom varför det är viktigt att skydda dränkbara motorer, och hur man gör det.

Med ett motorskydd kan du skydda den dränkbara motorn mot vissa fel.

Men för att motorskyddet ska fungera, måste det konfigureras rätt.

I den här modulen förklarar vi hur viktigt det är med ett motorskydd genom att beskriva några av de problem som kan inträffa om skyddet saknas.

Vi ger också ett antal rekommendationer

för hur du optimerar motorskyddet.

Först och främst vill vi påpeka att regler för motorskydd baseras på lokal lagstiftning och lokala installationsstandarder.

Här ger vi bara ett exempel på en generell installation, som inte nödvändigtvis är rätt lösning i det land där du befinner dig.

Du kanske undrar varför du bör investera i ett motorskydd för din dränkbara installation.

Det finns ett enkelt svar på det:

Eftersom pumpenheten är nedsänkt i vätska.

Om något går fel, kostar det mycket att lyfta upp pumpen.

Därför rekommenderar vi att du investerar i ett bra motorskydd, som på lång sikt hjälper dig att spara både tid och pengar.

För att få ett optimalt resultat från det valda motorskyddet är det viktigt att använda rätt inställningar för anläggningen i fråga.

Härnäst beskriver vi tre parametrar som är avgörande för att få ett optimalt motorskydd:

Motorström.

Överspänning/underspänning samt motortemperatur.

Ökad strömförbrukning kan bero på ökat behov av uteffekt om driftpunkten för den dränkbara pumpen ändras eller om vätskans densitet eller viskositet har ändrats.

Men ökad strömförbrukning kan också bero på att pumpen blivit sliten eller igensatt.

Om pumpen har blockerats eller fastnat och inte kan startas hålls strömmen på samma nivå som startströmmen, som är fem till sex gånger högreän den nominella strömförbrukningen.

Eftersom pumpen inte arbetar byggs det snabbt upp energi i den dränkbara motorn,vilket kan leda till överhettning och skador på den dränkbara motorn.

En annan orsak till oönskad värmeutveckling i en dränkbar trefasmotor är spänningsasymmetri.

Spänningsasymmetri beror vanligen på problem i försörjningsnätet, till exempel defekta transformatorer eller ojämn belastning på grund av
felbalanserade enfaskonsumenter.

Data för initial inställning av motorskydd finns på motorns märkskylt.

Uppgifterna avser en given dränkbar motor där hela uteffekten nyttjas.

Detta ger sällan korrekt inställning eftersom den dränkbara motorn ansluts till en dränkbar pump som arbetar vid en driftpunkt där motorns maximala uteffekt inte nyttjas.

Det finns två sätt att få fram rätt data.

Du kan använda Grundfos Product Center eller så kan du hitta rätt inställning genom att minska motorskyddsenhetens nuvarande ströminställning tills skyddet löser ut.

Öka sedan strömnivån tills skyddet slutar lösa ut.

Tänk på att ju mer överström du tillåter desto mindre skyddas den dränkbara motorn.

Överspänning innebär en potentiell risk för skador på den dränkbara motorn eftersom det genereras för mycket värme i motorn.

Det leder så småningom till brända lindningar.

Underspänning, å andra sidan, inträffar vanligtvis om droppkablarna är för små, så att det blir för stort spänningsfall mellan strömförsörjningen och motorn.

Därför är det viktigt att dimensionera kablarna rätt.

Alla dränkbara Grundfos-motorer är vattenfyllda och försedda med motorlager.

Lagren rör sig på en hydrodynamiskt genererad vattenfilm, vilket innebär att de inte slits ut.

Men vattenfilmens robusthet beror på temperaturen.

Om ingen vattenfilm skapas uppstår friktion, vilket snabbt kan orsaka lagerskador.

Motortemperaturen kan öka av olika anledningar, till exempel ökad vätsketemperatur avlagringar på motorn eller för litet kylflöde.

I vissa fall kan ett korrekt kylflöde uppnås med hjälp av en kylkåpa som leder flödet kring motorn.

Kylkåpor används vanligtvis i installationer där pumpen är placerad i en reservoar, en tank, eller ett brunnshål som är för stort.

Rätt kylnivå finns på motorns märkskylt.

Skyddsnivån för motortemperaturen bör ställas in under någon av de första driftsdagarna, så fort motortemperaturen har stabiliserats.

Om temperaturnivån ökar väsentligt kan det bero på en eller flera av de faktorer som nyligen har beskrivits.

För att få ett övergripande skydd av en dränkbar motor är det vanligt att man använder ett överlastrelä, som skyddar motorn och motorledningarna mot skador som uppstår efter längre perioder av överströmsförhållanden.

Överlastreläer kategoriseras till olika klasser, utifrån hur lång tid det tar innan reläet löser ut i en överbelastningssituation.

Om du väljer ett överlastrelä för en Grundfos-produkt ska reläet tillhöra klass 10 eller lägre.

Vi rekommenderar att du alltid väljer överlastreläer med övervakning av fasfel.

Det bästa sättet att skydda din dränkbara pump är att använda MP204, som är ett elektroniskt motorskydd, utformad för att ge dränkbara motorer ett optimalt skydd.

MP204 skyddar mot elektriska problem, såsom spänningsobalans eller överspänning och underspänning, men har också en justerbar utlösningsklass för att ge ännu snabbare avstängning om pumpen skulle vara blockerad.

Det minskar risken för överhettning av motorn.

Till skillnad från ett vanligt överlastrelä erbjuder MP204 även en funktion för att övervaka, till exempel, den dränkbara motorns temperatur över tid.

Temperaturövervakning kan användas för att planera underhållsintervall.

Genom att kombinera MP204 med dränkbara Grundfos-motorer och en inbyggd Tempcon MS4000/6000-sensor kan du övervaka den dränkbara motorns temperatur utan extra kablar, eftersom strömkablarna kan användas för att överföra temperatursignalenfrån den dränkbara motorn till MP204.

Därmed är modulen om skydd av dränkbara trefasmotorer klar.

Vi sammanfattar!

För det första är motorström, över- och underspänning samt motortemperatur viktiga parametrar för att säkerställa optimalt motorskydd.

För det andra bör du ställa in motorns temperaturskyddsnivå under de första driftsdagarna, så fort motortemperaturen har stabiliserats.

Och slutligen ger det elektroniska motorskyddet MP204 ett bra skydd men hjälper också till att övervaka motortemperaturen.

ecademy.course.courseoverview

ecademy.course.modules
ecademy.course.modules: 3
ecademy.course.completiontime
ecademy.course.completiontime: 25 ecademy.duration.minutes
ecademy.course.difficulty
ecademy.course.difficulty: ecademy.course.difficulty.advanced