6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

การประหยัดพลังงานปั๊มในระบบ distributed pumping อยู่ที่:

คำถาม  4 of 6 ปานกลาง

ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ทำไมในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีการไหลแบบบายพาส ในระบบ distributed pumping?
A: เนื่องจากปั๊มปฐมภูมิพยายามปรับอัตราการไหลปฐมภูมิ และการไหลทุติยภูมิให้ตรงกัน
Correct
Q: ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?
A: 50%
Correct
Q: การประหยัดพลังงานปั๊มในระบบ distributed pumping อยู่ที่:
A: 54%
Correct
Q: ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?
A: อุณหภูมิคงที่
Correct
Q: การแข็งตัวได้อย่างไร?
A: เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการไหลขั้นต่ำที่เครื่องทำน้ำเย็นที่ทำงานอยู่
Correct
Q: ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล
A: สามารถทำให้เสร็จเร็วและอย่างง่ายดาย