6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

3 ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

5 ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

6 อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping test this time

Correct
01.
Q: ทำไมต้องติดตั้งวาล์วกันกลับแบบแรงดันต่ำ สำหรับแต่ละวงลูป (loop) การทำความเย็น ด้วยเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
A: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับในกรณีที่ AHU ไม่ทำงาน
Correct
02.
Q: การแข็งตัวได้อย่างไร?
A: เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการไหลขั้นต่ำที่เครื่องทำน้ำเย็นที่ทำงานอยู่
Correct
03.
Q: ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล
A: สามารถทำให้เสร็จเร็วและอย่างง่ายดาย
Correct
04.
Q: ทำไมในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีการไหลแบบบายพาส ในระบบ distributed pumping?
A: เนื่องจากปั๊มปฐมภูมิพยายามปรับอัตราการไหลปฐมภูมิ และการไหลทุติยภูมิให้ตรงกัน
Correct
05.
Q: ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?
A: 50%
Correct
06.
Q: อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?
A: การใช้ปั๊มอัจฉริยะแทนการใช้วาล์ว