Legal and policies

Naudojimosi sąlygos

Galioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

Šios naudojimo sąlygos („NS“) galioja, kai naudojate skaitmeninius sprendimus („skaitmeniniai sprendimai“), teikiamus „Grundfos“ grupės įmonės, t. y. įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios „Grundfos Holding A/S“ („Grundfos“ arba „mes“).

Paslaugų aprašymas


Naudodamiesi skaitmeniniais sprendimais gaunate prieigą prie „Grundfos“ teikiamos informacijos ir paslaugų.

Skaitmeninius sprendimus sudaro „Grundfos“ internetinis puslapis, „Grundfos“ programos, programėlės ir kitos skaitmeninės paslaugos bei minėtų „Grundfos“ sprendimų vartotojų paskyros.

Kai kurie skaitmeniniai sprendimai gali būti prieinami tik tam tikrose šalyse. Kai kurie skaitmeniniai sprendimai gali būti prieinami nemokamai, kiti – tik už mokestį arba nemokamai, tačiau su papildomomis paslaugomis, už kurias reikia mokėti; pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti skaitmeninio sprendimo būseną, tačiau jokiu atveju iš jūsų nebus imamas mokestis už paslaugas be atskiro pranešimo ir informavimo. Kai kuriems skaitmeniniams sprendimams gali reikėti įsigyti atskirą aparatinę įrangą ar įrenginius, sudarančius galimybę skaitmeniniam sprendimui veikti.

Sutikimas su sąlygomis

„Grundfos“ teikiamiems skaitmeniniams sprendimams, įskaitant visus atnaujinimus, patobulinimus, naujas savybes ir t. t. galioja šios NS. „Grundfos“ pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo atnaujinti NS. Einamoji NS versija visada bus prieinama mūsų svetainėje. Naudodami skaitmeninius sprendimus arba naudodamiesi svetaine, sutinkate, kad jums galioja šios NS.

Jei naudojatės skaitmeniniais sprendimais pagal atskirą sutartį su „Grundfos“ („sutartis“), o NS ir sutarties sąlygos skiriasi, galioja sutarties sąlygos.

Informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis, pateikta mūsų privatumo politikoje. Jei dalijatės ar renkate trečiosios šalies asmens duomenis, pvz., darbuotojo, bendradarbio ar kliento, jūs patvirtinate, kad jums tai leidžiama, be to, jūs esate atsakingi už mūsų privatumo politikos persiuntimą tokiai trečiajai šaliai, jei tai aktualu.

Atsakomybės išlyga

„Grundfos“ teikia skaitmeninius sprendimus kaip paslaugą ir, jei sutartyje nenustatyta kitaip, tik informaciniais tikslais, daugeliu atvejų nemokamai. Neturėtumėte imtis veiksmų remdamiesi tik per skaitmeninius sprendimus pateikta informacija, nesikreipę asmeninės pagalbos į „Grundfos“. Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti tik profesionalams, pvz., profesionaliems montuotojams. Nors mes siekiame, kad informacija, programinė įranga ir kitos paslaugos skaitmeniniuose sprendimuose būtų kuo tikslesnės, tačiau juose gali būti klaidų ir trūkumų, dėl kurių mes neprisiimame jokios atsakomybės. Skaitmeniniuose sprendimuose esanti medžiaga ir turinys pateikiami „taip, kaip yra“ be jokių garantijų.

„Grundfos“ ir su „Grundfos“ susijusios įmonės neprisiima atsakomybės už bet kokį aparatinės ir programinės įrangos ar failų pažeidimą ar praradimą, kurio priežastis yra skaitmeninių sprendimų naudojimas arba per skaitmeninius sprendimus atsisiųstų ar juose esančių elementų naudojimas. Tai reiškia, kad „Grundfos“ negarantuoja, kad skaitmeniniai sprendimai ar per skaitmeninius sprendimus „Grundfos“ arba „Grundfos“ vardu teikiamos paslaugos (įskaitant nemokamai atsisiunčiamą programinę įrangą) tenkins jūsų poreikius ar veiks sklandžiai, tinkamu laiku, saugiai ir be klaidų, kad skaitmeniniuose sprendimuose ar „Grundfos“ naudojamuose serveriuose nėra virusų ar programų klaidų, ir kad jie pilnai veikia ir yra gerai suderinti. „Grundfos“ siekia prižiūrėti skaitmeninius sprendimus ir jų veikimą, tačiau „Grundfos“ nėra ir negali būti atsakingas už bet kokius defektus, kurių gali būti skaitmeniniuose sprendimuose ir kurie gali atsirasti jiems veikiant.

„Grundfos“ gali pateikti nuorodas į kitas svetaines arba sudaryti sąlygas naudotis trečiųjų šalių programomis. Tokias trečiųjų šalių svetaines ir / arba programas jūs naudojate savo rizika.

Jei tai nėra aiškiai nurodyta sutartyje, pardavimo medžiagoje ar kituose oficialiuose „Grundfos“ dokumentuose, skaitmeniniai sprendimai nėra be klaidų ir jie nėra sukurti, pagaminti ar skirti valdyti įrangą pavojingoje aplinkoje, kurioje reikalingas veikimas be sutrikimų, pvz., branduolinėse jėgainėse, orlaivių navigacijos ir ryšio sistemose, oro eismo kontrolės įrangoje, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatuose, ginklų sistemose ir kitose karinėse sistemose, kur skaitmeninių sprendimų sutrikimas galėtų lemti žmonių mirtį, kūno sužalojimą, didelę materialinę žalą ar žalą aplinkai.

Jokiais atvejais „Grundfos“ ar su „Grundfos“ susijusios įmonės nėra atsakingos už bet kokią atsitiktinę, pasekmių ar baudžiamąją žalą.

Taikytini įstatymai gali neleisti atsiriboti nuo tam tikrų garantijų arba atsakomybės dėl atsitiktinės ar pasekmių sukeltos žalos apribojimo ar išimčių. Atitinkamai kai kurie aukščiau nurodyti apribojimai arba išimtys jums gali negalioti. Tačiau „Grundfos“ ir su „Grundfos“ susijusių įmonių atsakomybė yra ribojama iki įstatymų leidžiamos apimties ir jokiu atveju bendra „Grundfos“ ir bet kokios „Grundfos“ įmonės atsakomybė prieš jus neviršija jūsų už skaitmeninių sprendimų naudojimą sumokėtos sumos, jei tokia yra.

Vartotojo paskyra ir skaitmeninių sprendimų naudojimas

Jūs patys esate visiškai atsakingi už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumą. Taip pat esate visiškai atsakingi už visus ir bet kokius su jūsų paskyra atliktus veiksmus. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti „Grundfos“ apie bet kokį neteisėtą jūsų paskyros naudojimą arba bet kokį saugumo pažeidimą.  „Grundfos“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl to, kad kažkas kitas naudoja jūsų slaptažodį ar paskyrą jums tai žinant ar nežinant.

„Grundfos“ gali tikėti ir tikės, kad visi, turintys prieigą prie jūsų paskyros, turi tinkamus įgaliojimus veikti jūsų vardu.

Jūs esate visiškai atsakingi už visos informacijos ar duomenų, kuriuos reikia pateikti „Grundfos“ norint naudotis skaitmeniniais sprendimais, pateikimą ir tvarkymą, pvz., kontaktinių duomenų, sąskaitų faktūrų pateikimo duomenų, leidimų / vaidmenų pakeitimus ir t. t., bei šios informacijos teisingumo užtikrinimą. Jei „Grundfos“ teikiate informaciją ar duomenis trečiosios šalies vardu arba su trečiąja šalimi susijusią informaciją ar duomenis, arba jei naudojate skaitmeninius sprendimus modifikuoti, kalibruoti ar kitaip paveikti įrangą trečiosios šalies vardu, tai galite daryti tik būdami tinkamai atitinkamos trečiosios šalies įgalioti.

Neteisėtas ir draudžiamas naudojimas

Galite naudotis skaitmeniniais sprendimais su sąlyga, kad jų nenaudosite jokiems neteisėtiems ar šiose NS draudžiamiems tikslams. Draudžiama naudoti skaitmeninius sprendimus taip, kad jie galėtų pažeisti, atjungti arba per daug apkrauti bet kokį „Grundfos“ serverį arba prie „Grundfos“ serverio prijungtus tinklus, arba trukdyti bet kokiai trečiajai šaliai naudotis kuriais nors skaitmeniniais sprendimais. Draudžiama bandyti gauti neteisėtą prieigą prie bet kurių skaitmeninių sprendimų, kitų paskyrų arba bet kokio „Grundfos“ serverio įsilaužiant arba kitais būdais. Draudžiama gauti arba mėginti gauti bet kokią medžiagą ar informaciją naudojant kokias nors priemones, kurios nėra prieinamos per skaitmeninius sprendimus.

Draudžiama sąmoningai diegti virusus, Trojos arklius, kirminus ir kitą medžiagą, kuri yra žalinga arba technologiškai kenksminga.

Draudžiama naudoti skaitmeninius sprendimus tokiu būdu, kuris gali būti laikomas neteisėtu, nepadoriu, grasinančiu, šmeižiančiu, pažeidžiančiu privatumą, pažeidžiančiu intelektinės nuosavybės teises, brukalo skleidimu ar kitaip kenkiančiu ar nemaloniu trečiosios šalims. Draudžiama naudoti skaitmeninius sprendimus reklamos ar rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai tai numatyta sutartyje.

Intelektinė nuosavybė ir duomenys

Skaitmeniniai sprendimai ir visi juos sudarantys elementai, įskaitant skaitmeninių sprendimų grafinius elementus, duomenis, programinę įrangą, tekstus ir logotipus, yra saugomi intelektinės nuosavybės įstatymų.

„Grundfos“ suteikia jums ribotą, neišskirtinę, neperduodamą ir neatšaukiamą licenciją naudoti skaitmeninius sprendimus, kaip nurodyta kiekviename skaitmeniniame sprendime. Draudžiama skaitmeninius sprendimus kopijuoti, dekompiliuoti, skaidyti į atskirus elementus, bandyti atkurti pradinį jų kodą, modifikuoti ar kurti iš jų išvestinius kūrinius.

„Grundfos“ neįgyja nuosavybės teisių į jūsų per skaitmeninius sprendimus pateikiamus duomenis. Remiantis sutartimi (jei ji yra), o kitu atveju remiantis šiomis NS, „Grundfos“ įgyja: (i) neišimtinę, perduodamą, galiojančią visame pasaulyje, neterminuotą, neatšaukiamą, nemokamą licenciją naudoti jūsų duomenis skaitmeniniam sprendimui pateikti; ir (ii) neišimtinę, perleidžiamą, galiojančią visame pasaulyje, neterminuotą, neatšaukiamą, neribotą ir nemokamą licenciją naudoti nuasmenintus duomenis bet kokiems tikslams.

Tokie (neasmeniniai) duomenys gali apimti įrangos duomenis, susijusius su siurbliais, katilais, šildymo sistemomis ir kitų tipų įranga, tiesiogiai ar netiesiogiai integruotus su skaitmeniniais sprendimais; įrangos duomenys apima, pvz., produktų serijos numerius, vandens debitą ir slėgį, vandens ir nuotekų išleidimą, naudojamą energiją, temperatūrą, kitus naudojimo ar jutiklių duomenis, klaidų ataskaitą, techninės priežiūros būklę, būsimus serviso darbus, eksploatavimo registrus ir t. t.

„Grundfos“ turi visas teises į skaitmeninius sprendimus ar iš jų kylančias teises (įskaitant intelektinės nuosavybės teises) ir, jei tokios teisės priklauso jums, jūs automatiškai jas perduodate „Grundfos“.

Bet koks kitoks skaitmeninių sprendimų ar jų elementų naudojimas yra teisių pažeidimas, jei tokio naudojimo nėra iš anksto ir aiškiai raštiškai leidusi „Grundfos“.

Laikydamasi bet kurios sutarties ir mūsų privatumo politikos sąlygų, „Grundfos“ gali, tačiau neprivalo, pagrįstą laiką saugoti ir naudoti jūsų duomenis, kad palengvintų duomenų perkėlimą į skaitmeninius sprendimus ir jų naudojimo kokybę, jei pasirinktumėte skaitmeninius sprendimus užsisakyti iš naujo. Bet kada po sutarties nutraukimo / jos galiojimo pasibaigimo arba jums nustojus naudoti skaitmeninius sprendimus, „Grundfos“ gali nuspręsti ištrinti duomenis, ir tai padarys, jei to reikalaujama pagal įstatymus. Nustojus naudoti skaitmeninius sprendimus, galite prašyti „Grundfos“ pateikti jums duomenų, surinktų naudojant skaitmeninius sprendimus, kopiją. „Grundfos“ stengsis pateikti tokią kopiją, tačiau neprivalo to daryti, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Tokią duomenų kopiją „Grundfos“ jums gali pateikti su papildomomis sąlygomis, pvz., su papildomais konfidencialumo įpareigojimais, sumokėjus už atitinkamiems duomenims surinkti reikalingą darbo laiką ir t. t.

SIM

Šis skyrius taikomas, jei tiesiogiai ar netiesiogiai iš „Grundfos“ gaunate arba naudojate SIM kortelę su duomenų ryšiu.

Duomenų ryšį galite naudoti tik sutartyje aprašytiems skaitmeniniams sprendimams. Draudžiama naudoti duomenų ryšį kitaip, nei įprasta, arba tokiu būdu, kuris padarytų žalą ar sukeltų kitokių nepatogumų „Grundfos“ ar kitiems. Draudžiamo naudojimo pavyzdžiai: (i) bandymas gauti neteisėtą prieigą prie prijungtų tinklų ar kompiuterių išteklių tinkle ir IT infrastruktūros; (ii) informacijos bet kokiuose duomenų teikėjo suteiktuose  tinkluose ar duomenų sistemose sunaikinimas, iškraipymas ar neteisėtas naudojimas; (iii) duomenų ryšio naudojimas brukalui siųsti; (iv) tinklo ar kompiuterinių sistemų atakų vykdymas; (v) kompiuterinių virusų platinimas ar interneto informacijos saugumo pažeidimas; (vi) skaitmeninių sprendimų naudojimas tokiu būdu, kad pablogėtų skaitmeninių sprendimų kokybė arba būtų trukdoma tiekėjo galimybėms užtikrinti duomenų ryšį arba kitų klientų ir vartotojų naudojimąsi duomenų ryšiu.

Negalima SIM kortelės išimti iš įrangos, kurioje ją pateikė „Grundfos“. Tai nedraudžia pakeisti visą PCB plokštę iš „Grundfos“ gauta pakaitine PCB plokšte.  Pakeistą PCB plokštę (su SIM kortele) turite sunaikinti arba grąžinti „Grundfos“.

Nepagrįstai nedelsdami turite informuoti „Grundfos“, jei manote ar turite pagrindo manyti, kad jūsų duomenų ryšiu naudojasi ar naudojosi neįgaliota trečioji šalis.

Laikydamasi galiojančių įstatymų, „Grundfos“ gali naudoti duomenų ryšį patikrinti, ar SIM kortelė aktyvi, t. y., ar įranga yra prijungta, ar neprijungta, ir pateikti jums programinės įrangos atnaujinimus, jei to reikalaujama teisiškai.

Eksporto kontrolė

Jūs pripažįstate, kad skaitmeniniams sprendimams gali būti taikomi eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų teisės aktai, pvz., Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Jungtinių Amerikos Valstijų, todėl skaitmeninių sprendimų eksportas, reeksportas, perleidimas ar perdavimas (eksportas / reeksportas) gali būti ribojamas.  Naudodamiesi ir disponuodami skaitmeniniais sprendimais, jūs sutinkate laikytis visų taikytinų eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų teisės aktų, įskaitant, pvz., gauti atitinkamus eksporto / importo leidimus ir nesuteikti asmenims bei subjektams, kuriems taikomos sankcijos, prieigos prie skaitmeninių sprendimų. Draudžiama skaitmeninius sprendimus naudoti branduoliniais ar kariniais / ginklų naudojimo tikslais ar su jais susijusiais tikslais.

 

Žalos atlyginimas

Jūs turite atlyginti, ginti ir apsaugoti „Grundfos“ (įskaitant su „Grundfos“ susijusias įmones) nuo bet kokios atsakomybės, reikalavimų, nuostolių ir išlaidų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, susijusių su tuo, kad pažeidėte šias NS arba naudojote ar netinkamai naudojote skaitmeninius sprendimus.

Teisiniai ginčai

Šios NS ir bet kokie dėl skaitmeninių sprendimų naudojimo ar NS interpretavimo kylantys ginčai nagrinėjami pagal Danijos įstatymus, išskyrus jų teisės konfliktų taisykles. Vienintelė visų dėl šių NS kylančių ar su ja susijusių ginčių sprendimo vieta yra Danijos jūrų ir komercinis aukščiausiasis teismas.

Jei šioms sąlygoms taikytini įstatymai vėliau būtų interpretuojami arba pakeisti taip, kad viena ar kelios šių nuostatų taptų neveiksmingos ar negaliojančios, tai nereikš, kad nustos galioti visos sąlygos.

Kita

„Grundfos“ pasilieka teisę bet kada, nenurodžiusi priežasties ir be išankstinio įspėjimo, skaitmeninius sprendimus modifikuoti, sustabdyti arba uždaryti. „Grundfos“ taip pat pasilieka teisę bet kada, nenurodžiusi priežasties ir be įspėjimo nutraukti jūsų, jūsų prieigos administratoriaus arba bet kurio iš jūsų įgaliotų vartotojų prieigą prie skaitmeninių sprendimų ir jų naudojimą. Neapsiribojant aukščiau pateiktų sąlygų bendrumu, jei pažeisite bet kurią iš NS, „Grundfos“ gali bet kuriuo metu sustabdyti arba panaikinti jūsų prieigą prie skaitmeninių sprendimų.

Jei „Grundfos“ neverčia vykdyti kokios nors konkrečios nuostatos, „Grundfos“ neatsisako teisės tai daryti vėliau. Jei teismas nustatytų, kad kuri nors iš sąlygų yra netaikytina, neteisinga ar neįgyvendinama, likusios sąlygos lieka galioti. „Grundfos“ savo teises pagal šią sutartį gali savo nuožiūra perduoti bet kokiam „Grundfos“ grupės juridiniam asmeniui.

SPECIFINĖS SĄLYGOS – „GO Replace“ ir DBS pasirinkimo įrankis

Konkrečiai dėl skaitmeninių sprendimų „GO Replace“ ir „DBS pasirinkimo įrankis“ jūs sutinkate, kad:

 • Šių skaitmeninių sprendimų paskirtis yra pasiūlyti galimą keitimui tinkamą produktą / naują produktą.
 • Kad skaitmeninis sprendimas galėtų pateikti tinkamą pasiūlymą, turite pateikti teisingą informaciją. Jūs turite suprasti, kad bet kokia neteisinga informacija gali turėti įtakos rezultatui.
 • Skaitmeninis sprendimas nesumažina ir nepanaikina jūsų pareigos daryti savo profesionalius vertinimus ir išvadas, o jei nesate profesionalas, kreiptis profesionalaus vertinimo, ar esamas produktas gali būti pakeistas skaitmeninio sprendimo siūlomu produktu, nes „Grundfos“ neturi žinių apie konkrečias sistemas, pvz., katilus, ir, atitinkamai, ar konkrečioje sistemoje keitimui siūlomas produktas atitinka paskirtį. Siūlomas produktas / keitimo variantas yra tik „Grundfos“ pasiūlymas, pagrįstas tik pačiu produktu. Už keitimo varianto / naujo produkto įvertinimą ir užtikrinimą, kad naujas produktas tiks esamai sistemai, pvz., katilui, esate atsakingi jūs.
 • Jei dėl produkto pakeitimo sistema laikoma nauja, jūs galite būti laikomas jos gamintoju ir todėl jums gali reikėti pateikti atitikties deklaraciją ar kitą panašų taikytinų teisės aktų reikalaujamą dokumentą.
 • Produktą gali keisti / sumontuoti tik profesionalus montuotojas

Papildomai „GO Replace“ galioja šios sąlygos:

 • Keitimo metu negalima modifikuoti ar kitaip keisti integruotos sistemos (pvz., katilo, saulės šildymo sistemos ir t. t., kurioje yra integruotas keičiamas siurblys) konstrukcijos.
 • Turite nepradėti keitimo arba jį nutraukti, jei integruotoje sistemoje esantis siurblio maitinimo kabelis yra per trumpas ar turi būti pailgintas arba jei maitinimo kabelis bus pravestas kitaip ir dėl to sistema taps nesaugi.
 • Prieš keitimą turite patikrinti, ar yra įrengta tinkama liekamosios srovės relė (RCCB).

 • Jei renkatės naudotis „GO Replace“ ir „DBS pasirinkimo įrankiu“, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už visų taikytinų įstatymų, įskaitant, bet vien tuo neapsiribojant, vietinius įstatymus, laikymąsi.

SPECIFINĖS SĄLYGOS – „GO Balance“

Konkrečiai dėl skaitmeninio sprendimo „GO Balance“ jūs suprantate, kad:

„Grundfos“ ALPHA2 siurblių, pagamintų prieš 2018 m. birželio 1 d., UPM3 LIN siurblių, pagamintų po 2019 m. kovo 1 d., ir „Grundfos“ ALPHA3 siurblių, pagamintų prieš 2018 m. rugpjūčio 1 d., atveju skaitmeninis sprendimas veikia tik naudojant jį kartu su atskirai įsigyjamu MI401 „ALPHA Reader“. Informacija apie MI401 „ALPHA Reader“ pardavimą pateikta www.grundfos.com. Instrukcija, kaip nustatyti skaitmeninį sprendimą ir MI401 „ALPHA Reader“ pateikiama su MI401 „ALPHA Reader“.

 • „Grundfos“ ALPHA3 siurblių, pagamintų po 2018 m. rugpjūčio 1 d., atveju skaitmeninį sprendimą galima naudoti per „Grundfos“ ALPHA3 siurblyje integruotą „Bluetooth“ ryšį.

Taip pat jūs sutinkate, kad:

 •  Šio skaitmeninio sprendimo paskirtis yra padėti atlikti hidraulinį balansavimą ir pateikti jo rezultatą.
 • Kadangi „Grundfos“ neturi žinių apie konkrečias šildymo sistemas, skaitmeninis sprendimas nesumažina ir nepanaikina jūsų pareigos atlikti savo profesinius vertinimus ir padaryti savo išvadas dėl hidraulinio balansavimo.
 • Skaitmeninio sprendimo ar per jį suteikiama informacija (pvz., skaitmeninio sprendimo pateikiama sistemos balansavimo režimo įjungimo informacija, kurios pateikimą skaitmeniniam sprendimui užtikrina suderinamos įrangos gamintojas), duomenys, priminimai ir įspėjimai ir t. t. pateikiama tik kaip „Grundfos“ pasiūlymas ir patogumo suteikiančios rekomendacijos, skirtos padėti jums atlikti hidraulinį balansavimą, ir neturi būti laikoma išsamia informacija.
 • Už hidraulinio balansavimo atlikimą ir teisingas rekomendacijas dėl hidraulinio balansavimo esate atsakingi tik jūs patys. Tai taip pat reiškia, kad tik jūs patys esate atsakingi už automatinių aplankos vožtuvų įjungimą ir išjungimą (jei jų yra) ir teisingą jų kontrolinės vertės nustatymą.
 • Skaitmeninį sprendimą gali naudoti tik profesionalus montuotojas.

 • Jei renkatės naudotis skaitmeniniu sprendimu, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už visų taikytinų įstatymų, įskaitant, bet vien tuo neapsiribojant, vietinius įstatymus, laikymąsi.