Case

Säker, effektiv vattenkonditionering i kyltorn

  • Optimera den totala driften
  • Minska kemikalieförbrukningen
  • Spara vatten

Kyltorn, som ligger i ett "mörkt hörn" av lokalerna, släpper ut signaler som normalt inte adresseras, vilket kan resultera i stora förluster. När de fungerar optimalt kan kyltorn hjälpa till att minska det totala vatten- och energifotavtrycket för anläggningen eller byggnaden.

Följande är ett kundcase om en kund som har identifierat Grundfos iSOLUTIONS som det bästa alternativet för att lösa sina utmaningar relaterade till vattenbehandling i kyltorn. Lösningen är för närvarande i planeringsfasen.

Problem i kyltornen påverkar vattnets verkningsgrad och säkerhet.

Ett europeiskt metallmekaniskt företag har haft problem i sin dagliga drift. Platschefen konstaterade att något var fel med ett av kyltornen, som låg i en byggnad flera hundra meter från produktionslinjen. Tillsammans med anläggningschefen analyserade han situationen, som var mer komplicerad än han trott.

Till att börja med var, förutom platschefen och anläggningschefen, flera intressenter inblandade, inklusive byggnadens outsourcade underhållsbolag och kemikalieleverantör, och de var inte helt synkade.

Denna komplicerade situation, som både krävde manuell övervakning och drift, hade flera brister och problem. Några av dessa problem som gruppen upptäckte var följande.

Manuell desinficering

Slangarna för tillsats av biocid var antingen tomma eller fulla av luft, vilket orsakade felaktig dosering. Som en följd av detta var bakteriemängden dubbelt så stor som rekommendationen från kemikalieleverantören, som besökte platsen tio gånger om året och missade därmed toppar för bakteriefluktuationer mellan besök.

Risk för biologisk kontaminering och legionella

Brist på bakteriekontroll utgör en stor risk för nedsmutsning och är ett hot mot människors hälsa. Den outsourcade underhållspartnern tillsatte klortabletter för att minimera denna risk utan att informera någon. Tyvärr räckte detta inte för att åtgärda problemet. Justeringar gjordes utan att föra en loggbok, så det var svårt att hålla koll på situationen.

Hög vattenförbrukning

Som visas i tabellen ovan var konduktiviteten och vattenbalansen instabil, vilket påverkade systemets prestanda och ökade färskvattenförbrukningen. En ventil för make-up vatten öppnades manuellt av misstag, men stängdes inte igen. Detta ledde till att en av sumptankarna ständigt svämmade över utan övervakning, varningar eller larm under flera dagar tills nästa rutinkontroll.

Vid en annan tidpunkt under denna period uppgraderades en av PLC:s viktigaste firmware. Därefter aktiverades make-up vattnet konstant av misstag under tre dagar i följd. Återigen, slöseri med vatten. Företaget har ett starkt engagemang för att minska sitt vattenavtryck, så detta var helt enkelt oacceptabelt.

Resurskrävande rapportering

Enligt anläggningschefen kämpar företaget också med tidskrävande rapportering kring kemikalierna. Loggning och spårning av data görs manuellt, vilket slösar bort mycket tid och skapar risk för felaktig rapportering.

Lösning och resultat

Grundfos iSOLUTIONS erbjuder exakt och övervakad dosering

Anläggningschefen hörde talas om en nyutvecklad intelligent lösning från Grundfos. Den kombinerar flera komponenter, inklusive intelligenta digitala doseringspumpar, en mät- och styrenhet och ett molnbaserat fjärrövervakningssystem som ansluter komponenterna. Systemet är ännu inte installerat, men han förväntar sig att uppnå jämnare drift, bättre bakteriekontroll, enklare rapportering och vattenbesparing.

Grundfos nyutvecklade kemikalieapp sparar samtliga driftsparametrar på ett ställe. Lösningen förbättrar användarens säkerhet genom att säkerställa att endast rätt mängd kemikalier används. Den mäter alla systemrelevanta data online och producerar aktuellarapporter på begäran. Den kan också visa varningar, stopp och kemisk status i realtid, vilket förbättrar drifttiden. Den skickar också ett SMS till operatören när påfyllning av förbrukningsartiklar krävs.

Genom att mäta konduktiviteten kan Grundfos mät- och styrsystem, DID, reagera när kylvattnet uppnår ett kritiskt innehåll av upplösta fasta partiklar. Detta möjliggör en automatisk reaktion på renblåsning och makeup-ventiler, bibehåller vattenkvaliteten inom optimala parametrar och håller vattenbalansen på optimala nivåer, utan behov av manuell drift. Enheten informerar också doseringspumpen om rätt mängd biocid som behövs, för att undvika över- eller underdosering, för att hålla bakterietillväxten under kontroll. Samtidigt kommer Grundfos SMART Digital doseringspump, DDA FCM, och dess integrerade intelligenta algoritm att förhindra att inloppsslangen fylls med luft eller innehåller bubblor och utlöser ett larm i systemet om det inträffar.

Transparent systeminformation för alla intressenter

Med Grundfos-lösningen kommer all information att finnas tillgänglig för alla intressenter i kedjan - när som helst. Detta kommer hjälpa anläggningschefen, underhållstekniken, operatören och kemikalieleverantören att vara bättre synkade så att de kan ligga steget före eventuella problem som kan uppstå i systemet. Det hjälper också till att optimera den övergripande driften av kyltornet och förbättra kontrollen av vatten, energi och de kemikalier som används.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.