Pumpdimensionering och installation i grundvattenapplikationer för en- och tvåfamiljshus

Lär dig grunderna för dimensionering och installation av dränkbara pumpar för grundvattenutvinning för hushåll, samt varför det är så viktigt med korrekt dimensionering.

I detta avsnitt lär du dig grunderna för dimensionering av dränkbara pumpar för grundvattenutvinning för hushåll. Vi kommer också kortfattat att beröra de bästa metoderna för att installera pumparna.     

Grundvattenutvinning för hushåll är normalt aktuell i avlägsna områden där kostnaden för att bygga ut det offentliga vattennätet för ett fåtal hus är för hög.    

I stället borras en brunn nära varje enskild bostad och en dränkbar pump installeras, som förser hushållen med vatten.   

Det viktigaste vid dimensionering av en dränkbar pump är att säkerställa att den kan ge erforderligt tryck och flöde. Erforderligt flöde beror på slutanvändarens behov. Om det finns två badrum, en tvättmaskin och en diskmaskin i huset och ett bevattningssystem i trädgården, måste pumpen kunna ge större flöde än om det bara finns ett badrum och en kökskran.    

Trycket – eller lyfthöjden – beräknas utifrån följande parametrar, som måste fastställas:
Lyfthöjd och förlust från dynamisk vattennivå till membrantank – den dynamiska vattennivån är vattennivån när pumpen är i drift.
Lyfthöjd och förlust från membrantanken till det högst belägna tappstället i huset.
Min. tryck vid det högst belägna tappstället.
   
När du fastställt dessa parametrar kan du välja den optimala pumpen för uppgiften att utvinna grundvatten. Lokalisera bara önskat flöde och önskad lyfthöjd i pumpens kapacitetsdiagram. I det här exemplet behövs en pump som kan ge 2 m3/h vid 100 m, till exempel en SQE2-pump.

Men är dimensioneringen verkligen så viktig när det bara är ett hus som försörjs av pumpen? Svaret är ja. En underdimensionerad pump ger mindre flöde eller tryck, vilket innebär att den inte kan ge den erforderliga volymen per timme vid toppbelastning, eller den erforderliga lyfthöjden.

En överdimensionerad pump, å andra sidan, har sämre energieffektivitet och ger onödigt höga driftskostnader. Dimensioneringen är alltså viktig för dem som bor i huset.      

Nu när vi har fastställt den optimala storleken för den dränkbara pumpen ska vi ta en titt på några viktiga punkter beträffande installation. Som tumregel ska den nominella pumpdiametern vara den samma som borrhålsdiametern.      
   
Om borrhålet är för stort finns det risk att den alltför låga strömningshastigheten förbi motorn gör att vattnet står stilla i borrhålet, vilket kan medföra att motorn överhettas. Motorn är mycket känslig för vattentemperaturen, varför det alltid måste säkerställas att minsta strömningshastighet förbi motorn är 0,15 m/s om grundvattentemperaturen är högre än 30 °C.
    
Under krävande förhållanden kan pumpen förses med en kylmantel, som optimerar motorkylningen.  

En annan viktig aspekt är installationsdjupet. Pumpenheten måste installeras nedanför den dynamiska vattenytan för att säkerställa att det inte finns någon risk för torrkörning under drift.  

Låt oss slutligen ta en titt på trycktanken i systemet. Tankens storlek beror på vilken pump som valts, vilket är nyttigt att komma ihåg – i synnerhet om det finns jämförelsevis begränsat utrymme för tanken i huset.

I ett konventionellt system, där pumpen styrs av en tryckbrytare, måste trycktanken normalt rymma mellan 50 och 200 liter vatten för att säkerställa tillräckligt tryck vid tappställena.      

Om vi i stället installerar en mer avancerad pump med inbyggd frekvensomformare räcker det med en liten tank på 8 liter. Detta beror på att pumpen själv automatiskt anpassar sitt varvtal efter behovet för att alltid ge exakt det erforderliga trycket vid varje tappställe.

Vilket medför bättre komfort för dem som bor i huset.     

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 40 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår