Processtegen vid vattenbehandling

Få en genomgång av de olika processtegen under industriell vattenbehandling för att förstå vad stegen innebär.

Industriell vattenbehandling innebär ett antal processteg, vart och ett med en specifik avsikt. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom stegen ett i taget och titta på dem mer ingående.

Det första steget i reningsprocessen är luftning. Luftning tar bort flyktiga beståndsdelar som svavelväte, ammoniak eller koldioxid genom att tillföra syre i vattnet.

Luftningsprocessen används även för oxidering av järn eller andra vattenföreningar och för att frigöra dem från vattnet.

Det finns olika luftningsmetoder. Kaskadluftare, blandare eller roterande skivor av porösa material är de vanligaste lösningarna för att tillföra luft i vattnet. 

Nästa steg är flockulering. Syftet med flockuleringsprocessen är att koagulera små partiklar och lösta ämnen till större partiklar som kan filtreras bort i nästa steg i processen.

Två typer av kemikalier används för flockning:

• Primära flockningsmedel som vanligtvis består av järn- och aluminiumsalter och
• Sekundära flockningsmedel som är långa organiska polymerer

Nu vill vi ta bort alla partiklar från vattnet. Detta görs genom att separera vattnet från partiklarna – en process som kan utföras med hjälp av sandfilter eller membranteknik, samt genom mikro- eller ultrafiltrering.

Eventuellt upplösta ämnen kan tas bort i ett efterföljande sorptionssteg (kemisk process) genom att tillföra pulveriserat aktivt kol och senare filtrering av vattnet med ett sandfilter. 

När alla partiklar och ämnen har tagits bort från vattnet, är det dags att tillföra innehåll i desinficeringssteget.

Desinficering kan uppnås med hjälp av fysiska metoder, till exempel UV-strålning, eller genom kemisk dosering med ett desinficeringsmedel.

Vilken desinficeringsmetod som väljs beror på den aktuella tillämpningen och på vattenkvaliteten. Vatten med ett pH-värde på åtta eller högre kan t.ex. inte behandlas med klor, eftersom detta desinficeringsmedel inte är effektivt i detta pH-intervall. Användning av UV-strålning i vatten med hög grumlighet är inte effektivt eftersom UV-ljus inte kan passera genom vattnet på ett tillfredsställande sätt.  

Slutligen är ett stabiliseringssteg nödvändigt för att balansera vattenkemin efter att innehåll har tagits bort och lagts till under reningen.

Stabilisering innebär normalt pH-justering, balansering av vatten med mineraler, som kalcium eller magnesium, eller att ta bort joner.

Huvudsyftet med balansering av vattnets kemi är att undvika korrosion i rör eller på andra ställen i den industriella processen. Stabiliseringssteget är också det steg där man säkerställer att vattnets egenskaper överensstämmer med standarder och föreskrifter, till exempel för behandling av avloppsvatten. 

Detta steg är mycket viktigt eftersom det är den sista anhalten innan vattnet distribueras till den industriella process där det ska ingå.

Under hela vattenbehandlingsprocessen säkerställer olika mät- och kontrollfunktioner att de resultat som krävs i varje enskilt processteg uppnås, och att alla specifikationer uppfylls i slutänden.

Vi avslutar med att ta en snabb titt på de olika pumpar och desinficeringslösningar som hjälper till att säkerställa en lyckad vattenbehandlingsprocess – från centrifugalpumpar och självsugande pumpar, till digitala doseringslösningar och övervakningsutrustning. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår