Vad är Demand Driven Distribution (DDD)?

Se hur betydande ekonomiska besparingar kan förverkligas genom tryckhantering med den intelligenta lösningen Demand Driven Distribution, även kallad DDD. DDD kan minska läckageförluster liksom drifts- och underhållskostnader och samtidigt öka effektivitet och komfort.

Tryckhantering utgör en stor möjlighet för vattenverk att förverkliga betydande ekonomiska besparingar.

I denna modul får du reda på hur effektiv tryckhantering kan använda en intelligent pumpsystemlösning för att minska ej debiterbart vatten (NRW) och minska energikostnaderna för pumpning.

Låt oss titta på hur Grundfos intelligenta pumpsystemlösning kallad Demand Driven Distribution (DDD) behovsdriven distribution) fungerar.
DDD integrerar Grundfos pumpstyrenhet CU 354 i ett avancerat tryckhanteringssystem.

När du kombinerar kontinuerliga mätningar av trycket i nätverket med en intelligent pumpstyrenhet får du effektiv tryckhantering i ditt vattendistributionssystem.

Som en del av DDD placeras trycksensorer som loggar data i kritiska områden av distributionsnätet för att göra just detta.

Kontinuerliga tryckdata dygnet om från nätverket överförs automatiskt en gång om dagen till pumpstationen via SMS. En självlärande Grundfos-algoritm i pumpstyrenheten använder uppmätta data om nätverkstrycket för en dynamisk proportionell tryckstyrning av pumpstationen för en dynamisk proportionell tryckstyrning av pumpstationen och håller trycket i nätverket på en stabil förutbestämd nivå hela tiden.

Med andra ord använder pumpstyrenheten data om nätverkstrycket och återskapar varje dag en hydraulisk modell för att fastställa det optimala trycket i jämförelse med flödets börvärdeskurva för drift av pumpstationen.

Den verkligt hjälpfulla delen av detta avancerade tryckhanteringssystem, DDD, är att det är självlärande och allt utförs automatiskt. Allt som vattenverkets operatör behöver göra är att ange de börvärden för kritiskt tryck som han vill ha i nätverket och DDD gör resten. Det ställer även in systemet direkt efter installationen.

Låt oss nu titta på fördelarna med effektiv tryckhantering för vattenverk. DDD erbjuder två omedelbart påtagliga fördelar: minskning av läckage och energibesparing. Låt oss titta närmare på dessa och andra fördelar med DDD:

Fördel 1: Minskning av läckage:
Stor andel NRW påverkar allvarligt vattenverkets ekonomiska bärkraft genom förlorade intäkter och ökade driftskostnader.
- Optimal tryckhantering med DDD stabiliserar och minskar det genomsnittliga trycket, med en genomsnittlig minskning av läckage med 15 % beroende på rörmaterial och typer av läckage
- Även om mindre vatten skickas via distributionsnätet på grund av minskad vattenförlust, ökar andelen vatten som debiteras och därför betalas.

Fördel 2: Energieffektivitet:
Vattenförsörjningssystem förbrukar stora mängder energi under de många stadierna av vattenproduktion och leverans. Onödig energianvändning beror ofta på att vattenverket håller ett för högt tryck i systemet och onödigt högt tryck orsakar rörbrott.
• Minskning av onödigt övertryck kan generera en minskning av energikostnaderna från pumpning med i genomsnitt 25 %.

Fördel 3: Drifts-och underhållskostnader:
Vattenverk står inför ett antal utmaningar avseende distributionsnätverk och renoveringar under de närmaste 10 till 30 åren. Det blir kostsamt, och prioritering och optimering av dessa investeringar behövs snarast.
• En 10 % minskning av medeltrycket minskar de ekonomiska åtgärdskostnaderna för en aktiv läckagekontroll med 10 %
• Stabilisering av trycket över en 24-timmars period har visat sig vara framgångsrikt för att minska rörbrott. Studier visar att en sänkning av trycket under natten med 16 % kan minska antalet rörbrott med 50 %.

Fördel 4: Ökad komfort:
Slutanvändarnas nöjdhet och det offentliga omdömet är viktiga frågor för vattenverk, vars kunder förväntar sig att vatten ska levereras med ett tillräckligt och stabilt tryck.
• DDD gör det möjligt för operatören att ställa in ett måltryck för nätverket, och styrenheten ser till att detta mål är uppfyllt dygnet runt även under perioder med hög förbrukning. Dessutom ger tillstånd med stabiliserat tryck slutanvändaren en mer tillfredsställande upplevelse.

Förutom fördelarna med minskade vattenförluster, förbättrad energieffektivitet, minskade driftskostnader och ökad komfort som diskuterats ovan, är inverkan på kostnaderna för service och underhåll på lång sikt också betydande, på grund av ökad livslängd för rörnätverket.

Vi har sett hur Grundfos Demand Driven Distribution hjälper till att minska andelen och effekten av rörbrott på vattenledningar, genom att anpassa trycket efter aktuell efterfrågan på vatten och stabilisera det som nämnts ovan. Detta sparar pengar för vattenverket och minskar den totala kostnaden för ägande av vattendistributionssystemet.

Låt oss sammanfatta det som presenterats i den här modulen:
- Hur DDD kombinerar exakta mätningar av nätverkets tryck och intelligent pumpstyrning vid pumpstationen enligt dessa mätningar för effektiv tryckhantering
- Hur detta minskar läckage och vattenförluster, förbättrar energieffektiviteten, minskar kostnaderna för drift och underhåll och ökar komforten
- Hur mer vatten blir debiterat, energiförbrukningen minskas och infrastrukturkostnaderna minskas genom färre rörbrott och ett rörnätverk med längre livslängd.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad