Artikel

Intelligenta pumpar förhindrar frysning och att skyddskretsar löser ut i system för luftkonditionering och kylning

Din utmaning:

Väl reglerade kylsystem är avgörande för att bibehålla ett bra inomhuslimat och låga driftskostnader. Primärkretssystem med variabelt flöde (VPF-system) är bäst i världen på att åstadkomma detta. Men för att undvika frysning och att skyddskretsar löser ut måste ett minsta flöde genom kylaren bibehållas och systemet måste ha snabb avlastningsförmåga. Detta kan uppnås med ett exakt styrsystem, kompressorer med variabel kapacitet, pumpar och fläktar och en välstyrd förbikopplingsledning.

Vår lösning:

Genom att ersätta den traditionella bypass-ventilen med en Grundfos TPE3-pump kan du förenkla systemet och samtidigt bibehålla minsta kylflöde. Pumpen styrs i konstant ΔP-läge och upprätthåller konstant tryck och därmed flöde över kylindunstaren, oavsett systembelastning. Så snart flödet genom kylaren är säkert och över min.flödet stoppar TPE3-pumpen helt av sig själv. Detta tillvägagångssätt säkerställer att de primära pumparna med variabelt varvtal kan reduceras oberoende av kylarens minsta flödesgräns.

I genomsnitt står HVAC-system för 30-40% av energiförbrukningen i en kommersiell byggnad. Ladda ned vår tekniska artikel och se hur effektiva kylvattensystem, som t ex system med variabelt primärflöde, kan bidra till lägre energianvändning samt minska föroreningar och koldioxidutsläpp.

Den intelligenta lösningen: Variabelt flöde

VPF-system med shuntventil

Verkningsgrad med extra kostnad för komplexitet

Primärkretssystem med variabelt flöde för kylt vatten åstadkommer sin imponerande verkningsgrad och prestanda genom att anpassa sin kylkapacitet till den faktiska belastningen. Men om flödet reduceras för mycket finns risk för isbildning i evaporatorn. Lösningen är ofta att montera en shuntventil i den gemensamma ledningen, vilket leder till att överflödet går tillbaka till kylaren när kraven från kylspolarna inte är tillräckligt höga för att uppfylla minsta flöde. Resultatet är ett system där kompressorer med variabel kapacitet, kyltornfläktar, pumpar och förbikopplingsledning kräver exakt styrning för att alla komponenter ska fungera tillsammans.

VPF-system med shuntpump

Det kostnadseffektiva sättet att bibehålla optimalt flöde genom kylaren

Grundfos lösning med konstanttemperaturreglerad shuntpump säkerställer att primärpumpens kapacitet är fullständigt oberoende av kylarens gräns för minsta säkra flöde. Därmed undviks onödigt stort flöde i systemet, vilket minimerar driftskostnaderna. Systemet blir också mindre komplext, eftersom de enda komponenter som behövs för den här lösningen är en TPE3-pump och en differenstrycksgivare.

Relaterad utbildning

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.